Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu

Na osnovu člana 160. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05-dr.zakon, 63/06-US, 5/09,107/09 i 101/10)

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na sednici od 25. aprila 2012. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

za period 01.01. – 31.12.2011. godine

1. Usvaja se Završni račun Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za period 01.01. – 31.12.2011. godine, u kome su iskazani:

Tekući prihodi 500.594.062.010,81

Tekuća primanja od prodaje nefinansijske imovine 30.739.775,73

Ukupni prihodi i primanja (I + II) 500.624.801.786,54

Tekući rashodi 499.965.576.359,79

Tekući izdaci za nefinansijsku imovinu 378.468.212,63

Ukupni rashodi i izdaci (IV + V) 500.344.044.572,42

BUDžETSKI SUFICIT (III – VI) 280.757.214,12

Deficit iz poslovanja 212.359,33

Korigovanje deficita iz poslovanja za

neraspoređena privatizaciona primanja iz ranijih godina 212.359,33

X UKUPAN REZULTAT POSLOVANjA (III – VI) – (UŠ-1H) 280.757.214,12 3.773.857.824,72

557.461.215,57

4.331.319.040,29

XI Preneta neutrošena novčana sredstva po osnovu privatizacije iz 2010. godine Novčana sredstva po osnovu privatizacije u 2011. godini Ukupna novčana sredstva po osnovu privatizacije koja se prenose u narednu godinu

Završni račun za period 01.01. – 31.12.2011. godine dostavlja se Upravi za Trezor.

Ova Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

08/5 Broj: 022.2-11/14

U Beogradu, 25. april 2012. godine

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Zamenik predsednika,

Dr Slavenko Grgurević

Ostavite komentar