Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Obrazac AM-K

Obveznik akcize ______________________________________

Sedište _____________________________________________

(adresa i opština)

PIB _________________________________________________

Matični broj _________________________________________

Šifra delatnosti ____________________________________

Broj tekućeg računa ___________________________________

KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA KAFE O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA KAFU

ZA PERIOD OD ___DO ___ 20__. GODINE

Broj i datum ZAM/K

Oznaka (vrsta) pakovanja kafe, slovna oznaka vrste kafe i količina preuzetnih markica

Serijski broj preuzetnih markica

od – do

Stanje (broj) nerazduženih

markica iz prethodnog kvartala

Broj iskorišćenih

markica

(količina proizvedene kafe prema vrsti pakovanja i vrsti kafe –slovna oznaka)

Broj iskorišćenih

markica

(količina kafe prema vrsti kafe (slovna oznaka) i vrsti pakovanja stavljenih u promet,odnosno uvezenih)

Količina kafe prema vrsti kafe (slovna oznaka) i vrsti pakovanja u kilogramima stavljenih u promet, odnosno uvezenih

Broj vraćenih oštećenih markica sa vidljivim serijskim brojem markica prema vrsti pakovanja kafe i vrste kafe (slovna oznaka)

Broj vraćenih oštećenih markica sa nevidljivim serijskim brojem markica ili potpuno uništenih markica

prema vrsti pakovanja kafe i vrste kafe (slovna oznaka)

Stanje (broj) nerazduženih markica

i serijski broj od – do

na kraju kvartala prema vrsti pakovanja kafe i vrste kafe (slovna oznaka)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Napomena:

U kolonu 5. upisuje se broj markica kojima je obeležena kafa koja se nalazi u akciznom skladištu proizvođača, odnosno kafe iz uvoza za koje nije nastala obaveza po osnovu akcize, kao i broj markica kojima je obeležena kafa za koje ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja akcizeslovne oznake EK (član 19. Zakona);

U kolonu 6. upisuje se broj markica kojima je obeležena kafa, posebno, po svakoj akciznoj grupi kafe, po kojoj se plaća akciza, koja je stavljena u promet u smislu člana 21. stav 2. Zakona, odnosno uvezena u smislu člana 21a Zakona, kao i kafa a koja je obeležene markicama slovne oznake EK (član 19. Zakona);

U kolonu 7. upisuje se broj markica kojima je obeležena kafa prema vrsti kafe i vrsti pakovanja stavljenih u promet, odnosno uvezenih;

U kolonu 10. upisuje se stanje (broj) nerazduženih markica uključujući i stanje (broj) nerazduženih markica iz kolone 5.

Ukoliko se po jednom Obrascu ZAM/K preuzimaju više vrsta kontrolnih akciznih markica, svi podaci vezani za taj ZAM/K unose se u istu kolonu.

U_______________ Izveštaj sastavio Odgovorno lice

dana_________20__. godine

Ostavite komentar