Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Obrazac ZAM/CA

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 1.

zadržava poreski

obveznik

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahteva popunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Tražene količine

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

U – za cigarete iz uvoza

1

1

D – za cigarete proizvedene u

zemlji

2

2

EC – za cigarete radi prodaje

u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

3

3

R – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

4

4

P – za rakije od žitarica i

ostalih poljoprivrednih sirovina

5

5

Ž – za ostala jaka alkoholna pića

6

6

N – za niskoalkoholna pića

7

7

UR – za uvozne rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

8

8

UP – za uvozne rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

9

9

UŽ – za uvozna ostala jaka alkoholna pića

10

10

UN – za uvozna niskoalkoholna pića

11

11

EA – za alkoholna pića radi prodaje u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

12

12

Broj „Sl. glasnika RSˮ u kome su objavljene maloprodajne cene cigareta

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/CA

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 2.

Zavod dostavlja MF

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahteva popunjava popunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Tražene količine

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

U – za cigarete iz uvoza

1

1

D – za cigarete proizvedene u

zemlji

2

2

EC – za cigarete radi prodaje

u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

3

3

R – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

4

4

P – za rakije od žitarica i

ostalih poljoprivrednih sirovina

5

5

Ž – za ostala jaka alkoholna pića

6

6

N – za niskoalkoholna pića

7

7

UR – za uvozne rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

8

8

UP – za uvozne rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

9

9

UŽ – za uvozna ostala jaka alkoholna pića

10

10

UN – za uvozna niskoalkoholna pića

11

11

EA – za alkoholna pića radi prodaje u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

12

12

Broj „Sl. glasnika RSˮ u kome su objavljene maloprodajne cene cigareta

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/CA

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 3.

zadržava Zavod

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtevapopunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Tražene količine

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

U – za cigarete iz uvoza

1

1

D – za cigarete proizvedene u

zemlji

2

2

EC – za cigarete radi prodaje

u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

3

3

R – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

4

4

P – za rakije od žitarica i

ostalih poljoprivrednih sirovina

5

5

Ž – za ostala jaka alkoholna pića

6

6

N – za niskoalkoholna pića

7

7

UR – za uvozne rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

8

8

UP – za uvozne rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

9

9

UŽ – za uvozna ostala jaka alkoholna pića

10

10

UN – za uvozna niskoalkoholna pića

11

11

EA – za alkoholna pića radi prodaje u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

12

12

Broj „Sl. glasnika RSˮ u kome su objavljene maloprodajne cene cigareta

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/CA

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 4.

zadržava MF

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtevapopunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Tražene količine

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

U – za cigarete iz uvoza

1

1

D – za cigarete proizvedene u

zemlji

2

2

EC – za cigarete radi prodaje

u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

3

3

R – za rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

4

4

P – za rakije od žitarica i

ostalih poljoprivrednih sirovina

5

5

Ž – za ostala jaka alkoholna pića

6

6

N – za niskoalkoholna pića

7

7

UR – za uvozne rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije sa dodatkom ekstrakta bilja, delova bilja ili poljoprivrednih proizvoda

8

8

UP – za uvozne rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina

9

9

UŽ – za uvozna ostala jaka alkoholna pića

10

10

UN – za uvozna niskoalkoholna pića

11

11

EA – za alkoholna pića radi prodaje u avionima i brodovima na

međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

12

12

Broj „Sl. glasnika RSˮ u kome su objavljene maloprodajne cene cigareta

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/K

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 1.

zadržava poreski

obveznik

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA KAFU

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahteva popunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Oznaka pakovanja

Količina

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

A – za neprženu kafu

P

A

R

B – za prženu kafu

P

B

R

V –za ljuspice i opne od kafe

P

V

R

G – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

G

R

D – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

D

R

UA – za neprženu kafu

P

UA

R

UB – za prženu kafu

P

UB

R

UV – za ljuspice i opne od kafe

P

UV

R

UG – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

UG

R

UD – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

UD

R

EK – za kafu iz člana 14. Zakona koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

P

11

R

Napomena:

P – pojedinačno pakovanje

R – rinfuzno pakovanje

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/K

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 2.

Zavod dostavlja MF

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA KAFU

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtevapopunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Oznaka pakovanja

Količina

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

A – za neprženu kafu

P

A

R

B – za prženu kafu

P

B

R

V –za ljuspice i opne od kafe

P

V

R

G – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

G

R

D – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

D

R

UA – za neprženu kafu

P

UA

R

UB – za prženu kafu

P

UB

R

UV – za ljuspice i opne od kafe

P

UV

R

UG – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

UG

R

UD – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

UD

R

EK – za kafu iz člana 14. Zakona koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

P

EK

R

Napomena:

P – pojedinačno pakovanje

R – rinfuzno pakovanje

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/K

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 3.

zadržava Zavod

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA KAFU

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtevapopunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Oznaka pakovanja

Količina

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

A – za neprženu kafu

P

A

R

B – za prženu kafu

P

B

R

V –za ljuspice i opne od kafe

P

V

R

G – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

G

R

D – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

D

R

UA – za neprženu kafu

P

UA

R

UB – za prženu kafu

P

UB

R

UV – za ljuspice i opne od kafe

P

UV

R

UG – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

UG

R

UD – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

UD

R

EK – za kafu iz člana 14. Zakona koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

P

EK

R

Napomena:

P – pojedinačno pakovanje

R – rinfuzno pakovanje

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Obrazac ZAM/K

Ministarstvo finansija

Sektor za fiskalni sistem

Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P.

Primerak 4.

zadržava MF

ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA

ZA KAFU

Broj:

Datum:

I Podaci o podnosiocu zahtevapopunjava obveznik akcize

Naziv

Mesto i adresa

PIB

Broj tekućeg računa

Šifra delatnosti

Matični broj

II Podaci o inostranom proizvođaču, odnosno distributeru inostranog proizvođačapopunjava uvoznik

Naziv inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Adresa gde se šalju markice

Poreski broj inostranog proizvođača

Naziv distributera inostranog proizvođača

Mesto i adresa

Poreski broj distributera inostranog proizvođača

III Podaci o traženim akciznim markicamapopunjava obveznik akcize

IV Podaci o izdatim akciznim markicamapopunjava Zavod

Vrsta akcizne markice

Oznaka pakovanja

Količina

Izdate količine

Od serijskog broja

Do serijskog broja

A – za neprženu kafu

P

A

R

B – za prženu kafu

P

B

R

V –za ljuspice i opne od kafe

P

V

R

G – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

G

R

D – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

D

R

UA – za neprženu kafu

P

UA

R

UB – za prženu kafu

P

UB

R

UV – za ljuspice i opne od kafe

P

UV

R

UG – za ekstrakte, esencije i koncentrate od kafe

P

UG

G

R

UD – za kafu iz člana 14. stav 1. tač. 5) do 8) Zakona

P

UD

R

EK – za kafu iz člana 14. Zakona koju proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodnim carinskim prodavnicama

P

EK

R

Napomena:

P – pojedinačno pakovanje

R – rinfuzno pakovanje

Datum izdavanja

Potpis i pečat

Potpis:

Broj pošiljke

Primio

Potpis primaoca

JMBG

Ostavite komentar