Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 17.

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

[pic] HS tarifni broj Naimenovanje Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom   [pic] 1 2 3 ili 4 [pic] Glava 1 Žive životinje Sve upotrebljene životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene   [pic] Glava 2 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2, u potpunosti dobijeni   [pic] Glava 3 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni   [pic] ex Glava 4 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni   04.03 Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom Proizvodnja kod koje:- su svi upotrebljeni iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 20.09, sa poreklom, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 5 ex 05.02 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeniČišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka   [pic] Glava 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće Proizvodnja kod koje:- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 7 Povrće, korenje i krtole za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni   [pic] Glava 8 Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica Proizvodnja kod koje: – je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 9 Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni   09.01 Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja   09.02 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja   ex 09.10 Mešavine začina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja   [pic] ex Glava 10 Žitarice Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni   [pic] ex Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim: Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 07.14 ili voće u potpunosti dobijeni   ex 11.06 Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 07.13 Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 07.08   [pic] Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta) Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni   13.01 Šelak: prirodne gume, smole gume-smole i uljane smole (npr.: balzami) Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materija iz tar. br. 13.01 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   13.02 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani- Ostalo  Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanjeProizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni   [pic] ex Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   15.01 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 02.09 i 15.03:       – Masnoće od kostiju ili otpadaka   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 02.03, 02.06 ili 02.07 ili od kostiju iz tar. br. 05.06     – Ostalo Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 02.03 ili 02.06 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 02.07   15.02 Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 15.03:       – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 02.01, 02.02, 02.04 ili 02.06 ili od kostiju iz tar. br. 05.06     – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni   15.04 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:       – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.04     – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3, u potpunosti dobijeni   ex 15.05 Prečišćeni (rafinisani) lanolin Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 15.05   15.06 Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:       – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.06     – Ostalo Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni   15.07 do 15.15 Ulja biljnog porekla i njihove frakcije: – Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od „babasua“, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod     – Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja- Ostalo Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 15.07 do 15.15 Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni   15.16 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni Proizvodnja kod koje su: – svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i – svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13   15.17 Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 15.16 Proizvodnja kod koje su: – svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13   [pic] Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka Proizvodnja od životinja iz Glave 1. Svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni   [pic] ex Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 17.01 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za amortizaciju ili materijama za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   17.02 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel:       – Hemijski čista maltoza ili fruktoza Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 17.02     – Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika     – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom   ex 17.03 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   17.04 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   19.01 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 04.01. do 04.04 bez dodatka kakaa praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni:       – Ekstrakt slada Proizvodnja od žitarica iz Glave 10     – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz svake od Glava 4 i 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   19.02 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni:       – Sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni     – Sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su:- sve upotrebljene žitarice i njeni derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i – svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3 u potpunosti dobijeni   19.03 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 11.08   19.04 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 18.06, – kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i njenih derivata i kukuruza vrste Zea indurata maize) u potpunosti dobijeni, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   19.05 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11   [pic] ex Glava 20 Proizvodi od povrća, voća ili od ostalih delova bilja; osim Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno   ex 20.01 Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervirani u sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 20.04 i ex 20.05 Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   20.06 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   20.07 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvoda, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   ex 20.08 – Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 08.01, 08.02 i 12.02 do 12.07, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika     – Puter od kikirija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod     – Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   20.09       Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje   Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 21 Razni proizvodi za ishranu; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   21.01 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena   21.03 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf)       – Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva   – Brašno od slačice i pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja   ex 21.04 Supe i čorbe i preparati za te proizvode Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 20.02 do 20.05   21.06 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja: – od materijala bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz svake od Glava 4 i 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 22 Pića, alkoholi i sirće; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni   22.02 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 20.09 Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom   22.07 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkoholi i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 22.07 ili 22.08, – kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili bilo koji materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine   22.08 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 22.07 ili 22.08, – kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili bilo koji materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine   [pic] ex Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 23.01 Brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3 u potpunosti dobijeni   ex 23.03 Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem belančevina preko 40% no masi, računato na suvi proizvod Proizvodnja kod koje je sav upotrebljen kukuruz u potpunosti dobijen   ex 23.06 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene masline u potpunosti dobijene   23.09 Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja Proizvodnja kod koje su: – sve upotrebljene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mleko u potpunosti dobijeni- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni   [pic] ex Glava 24 Duvan i proizvodi zamene duvana; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 24 u potpunosti dobijeni   24.02 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana Proizvodnja kod koje je najmanje 70%, po masi, upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01 već steklo poreklo   ex 24.03 Duvan za pušenje Proizvodnja kod koje je najmanje 70%, po masi, upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01 već steklo poreklo   [pic] ex Glava 25 So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 25.04 Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mleven Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mlevenje sirovog kristalnog grafita   ex 25.15 Mermer, samo sečen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)   ex 25.16 Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sečen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isečen)   ex 25.18 Dolomit, pečen Pečenje nepečenog dolomita   ex 25.19 Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksid, čist ili nečist, osim topljenog magnezijum-oksida ili sintermagnezita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita)   ex 25.20 Gips posebno pripremljen za zubarstvo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 25.24 Prirodna azbestna vlakna Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)   ex 25.25 Liskun u prahu Mlevenje liskuna ili otpadaka od liskuna   ex 25.30 Zemljane boje, pečene ili u prahu Pečenje ili mlevenje zemljanih boja   [pic] Glava 26 Rude, zgure i pepeli Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 27 Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 27.07 Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250°C (uključujući mešavine esencije nafte i benzola), namenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)iliDrugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 27.09 Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala Suva destilacija bitumenoznih materijala   27.10 Ulja dobijena od nafte i ulja dobijena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda; otpadna ulja Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   27.11 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (2)ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   27.12 Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja ili lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   27.13 Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   27.14 Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škriljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   27.15 Bitumenske mešavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, „cut-back“) Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 28 Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala retkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 28.05 „Misch-metal“ Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 28.11 Sumpor-trioksid Proizvodnja od sumpor-dioksida Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 28.33 Sulfat aluminijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 28.40 Natrijum-perborat Proizvodnja od disodium-tetraborat pentahidrata Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 29 Organski hemijski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koje se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 29.01 Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1)ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 29.02 Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrevanje Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 29.05 Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 29.05. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 29.15 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.15 i 29.16 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 29.32 – Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.09 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   – Ciklični acetali i unutrašnji hemi-acetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 29.33 Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32 i 29.33 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 29.34 Nukleinske kiseline i njihove soli, hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32, 29.33 i 29.34 ne sme da bude veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 29.39 Koncentrati od slamki maka sa sadržajem ne manje od 50%, po masi, alkaloida Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 30 Farmaceutski proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   30.02 Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapeutske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; antiserum i ostale frakcije krvi i modifikovani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehnoloških procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi:         – Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojaka, koji su pomešani za upotrebu u terapeutske ili profilaktičke svrhe, ili nepomešani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – Ostalo – – ljudska krv   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe, materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – – životinjska krv pripremljena za terapeutske ili profilaktičke svrhe Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – – frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – – hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – – ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali istog naimenovanja kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   30.03 i 30.04 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05 ili 30.06): – Dobijeni od amikacina iz tar. br. 29.41   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 30.03 i 30.04, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika     – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz tar. br. 30.03 i 30.04, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cene proizvoda franko fabrika   ex 30.06 Farmaceutski otpaci kako se navode u Napomeni 4 (k) uz ovu glavu Poreklo proizvoda kod ovog svrstavanja neće se promeniti   [pic] ex Glava 31 Đubriva; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br, kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 31. 05 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa- azot, fosfor i kalijum, ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto mase, osim: – natrijum-nitrata – kalcijum-cijanamida – kalijum-sulfata – megnezijum-kalijum sulfata Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 32 Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 32.01 Taini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porekla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 32.05 Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi lak-boja (3) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 32.03, 32.04 i 32.05. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 32.05, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 33 Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 33.01 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. „concretes“ i „absolute“; rezinoidi, ekstrahovane uljane smole, koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala različite „grupe“ (4) ovog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 34 Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, sveće i slični proizvodi, paste za modeliranje, „zubarski voskovi“ i zubarski preparati na bazi gipsa; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 34.03 Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Postupak rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa (1) ili Drugi postupci kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   34.04 Veštački voskovi i pripremljeni voskovi: – Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem     – Ostalo   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od: – hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 15.16, koja imaju svojstva voska, – masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 38.23, i – materijala iz tar. br. 34.04 Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika           Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika               – materijala iz tar. br. 34.04               Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 35 Belančevinaste materije; modifikovani skrobovi; lepkovi; enzimi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod.Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 35.05 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani i esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova:       – Skrobni etri i estri Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 35.05 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. broja, osim materijala iz tar. br. 11.08 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 35.07 Pripremljeni enzimi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 36 Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure; zapaljivi preparati Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 37 Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 37.01 Fotografske ploče i plan-filmovi, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osetljivi na svetlost, neosvetljeni, u kasetama ili bez kaseta:       – Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   – Ostalo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 37.01 ili 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 37.02 Fotografski filmovi u rolnama osetljivi na svetlost, neosvetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osetljivi na svetlost, neosvetljeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 37.04 Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvetljeni ali nerazvijeni Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 do 37.04 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 38 Razni proizvodi hemijske industrije; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 38.01 – Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika     – Grafit u obliku paste, gde mešavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 34.03 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 38.03 Tal-ulje, rafinisano Rafinisanje sirovog tal-ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 38.05 Sulfatno terpentinsko ulje, prečišćeno Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 38.06 Smolniestri Proizvodnja od smolnih kiselina Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 38.07 Katran od drveta (smola od katrana od drveta) Destilacija katrana od drveta Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 38.08 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.09 Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrizanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.10 Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.11 Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:       – Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bituminoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 38.11 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika     – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.12 Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.13 Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.14 Složeni organski rastvori i razređivači, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.18 Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.19 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.20 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.22 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 30.02 ili 30.06; sertifikovani referentni materijali ispitani materijali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   38.23 Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:       – Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod     – Industrijski masni alkoholi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 38.23   38.24 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni       – Sledeći proizvodi iz ovog tar. br.: – – pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda – – naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri – – sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 20.05 – – naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli – – izmenjivači jona – – apsorpciona sredstva za vakuum cevi – – alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa – – tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja – – sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri – – Fuzelovo i Dipelovo ulje – – mešavine soli koje sadrže različite anione Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   – – paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila       – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] 39.01 do 39.15 Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. ex 39.07 i 39.12, za koji važe dole navedena pravila:       – Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje: – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i – u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 39.07 – Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien- stirolnog kopolimera (ABS) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika (5)     – Poliester Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)   39.12 Celuloza i njeni hemijski derivati na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima Proizvodnja kod koje vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   39.16 do 39.21 Poluproizvodi i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. ex 39.16, ex 39.17, ex 39.20 i ex 39.21, za koje važe dole navedena pravila:       – Pljosnati proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni ili samo sečeni u druge oblike osim u pravougaone (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   – Proizvodi adicione homopolimerizacije, gde samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera Proizvodnja kod koje: – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i – u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika (5) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 39.16 i ex 39.17 Profilni oblici i cevi Proizvodnja kod koje: – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika, i- u okviru gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 39.20 – Listovi ili filmovi jonomera Proizvodnja od termplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, delimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   – Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   ex 39.21 Folije od plastičnih masa, metalizirane Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona (6) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 39.22 do 39.26 Proizvodi od plastičnih masa Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 40 Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 40.01 Laminirane ploče od krep gume za cipele Laminiranje listova prirodnog kaučuka   40.05 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   40.12 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: – Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume- Ostalo     Protektiranje upotrebljenih guma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 40.11 i 40.12   ex 40.17 Proizvodi od tvrde gume Proizvodnja od tvrde gume   [pic] ex Glava 41 Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 41.02 Sirova ovčija ili jagnjeća koža, bez vune Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom   41.04 do 41.06 Štavljena ili „crust“ koža, bez vune ili dlake, sečena ili nesečena, ali dalje nepripremljena Ponovno štavljenje kože, ili Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   41.07, 41.12 i 41.13 Koža dalje obrađena posle štavljenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sečenu ili nesečenu, osim kože i tar. br. 41.14 Proizvod od materijala iz bilo kog tar. br. osim iz tar. br. 41.04 do 41.13   ex 41.14 Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 41.04 do 41.07 pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 42 Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi; predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih creva (osim od svilenog ketguta) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 43 Prirodno i veštačko krzno; proizvodi od krzna; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 43.02 Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena: – Ploče, krstovi i slični oblici – Ostalo   Beljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna   43.03 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 43.02   [pic] ex Glava 44 Drvo i proizvodi od drveta, drveni ugalj; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 44.03 Drvo, grubo obrađeno učetvoreno Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano   ex 44.07 Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima   ex 44.08 Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) i listovi za šperploče, debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima   ex 44.09 Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno- Brušeno ili spojeno na krajevima- Oblikovane lajsne i venci   Brušenje ili spajanje na krajevima Prerada u oblik lajsni ili venaca   ex 44.10 do ex 44.13 Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju Prerada u oblik lajsni ili venaca   ex 44.15 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu   ex 44.16 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine   ex 44.18 – Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana     – Lajsne i venci Prerada u oblik lajsni ili venaca   ex 44.21 Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br. osim od drvene žice iz tar. br. 44.09   [pic] ex Glava 45 Pluta i proizvodi od plute; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   45.03 Proizvodi od prirodne plute Proizvodnja od plute iz tar. br. 45.01   [pic] Glava 46 Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] Glava 47 Drvna celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 48 Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 48.11 Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47   48.16 Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47   48.17 Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 48.18 Toaletna hartija Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47   ex 48.19  Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana Proizvodnja:- od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika     ex 48.20 Blokovi listova za pisanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 48.23 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47   [pic] ex Glava 49 Štampane knjige: novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   49.09 Poštanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11   49.10 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:- Kalendari tzv. večiti sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala osim od hartije ili kartona  – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11   [pic] ex Glava 50 Svila; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 50.03 Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani (čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile   50.04 do ex 50.06 Svileno predivo i prediva od otpadaka svile Proizvodnja od: (7)- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   50.07 Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:         – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od (7)- prediva od kokosa, – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije, ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 51 Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   51.06 do 51.10 Predino od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: Proizvodnja od: (7) – sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   51.11 do 51.13 Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo     Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od (7) – prediva od kokosa – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 52 Pamuk; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   52.04 do 52.07 Predivo i konac od pamuka Proizvodnja od: (7)- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   52.08 do 52.12 Tkanine od pamuka: – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo   Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od( 7)- prediva od kokosa – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 53 Ostala biljna tekstilna vlakna; prediva od hartije i tkanine od prediva od hartije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   53.06 do 53.08 Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije Proizvodnja od: (7) – sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   53.09 do 53.11 Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo   Proizvodnja od jednožičiog prediva (7) Proizvodnja od: (7)- prediva od kokosa – juta prediva – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića) pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] 54.01 do 54.06 Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata Proizvodnja od: (7) – sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   54.07 i 54.08 Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata – Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo   Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) – prediva od kokosa – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje, oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] 55.01 do 55.07 Veštačka ili sintetička sečena vlakna Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   55.08 do 55.11 Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel) Proizvodnja od: (7) – sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje – ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za izradu hartije   55.12 do 55.16 Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima – Ostalo         Proizvodnja od jednožičnog prediva (7) Proizvodnja od: (7) – prediva od kokosa – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – hartije ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 56 Vata, filc i netkani materijal: specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim: Proizvodnja od: (7)- prediva od kokosovog vlakna, – prirodnih vlakana, – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije   56.02 Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:- Iglani filc   Proizvodnja od: (7)- prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, može da se upotrebi i sledeće: – polipropilenski filament iz tar. br. 54.02, – polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06 ili – kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika     – Ostalo Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana – sečenih vlakana dobijenih od kazeina, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   56.04 Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 54.04 ili 54.05, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:         – Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; – Ostalo   Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije   56.05 Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili – materijala za proizvodnju hartije   56.06 Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz tar br. 56.05, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje, – hemijskih materijala ili tekstilne pulpe – materijala za izradu hartije   [pic] Glava 57 Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:- Od iglanog filca   Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, moguće je koristiti: – polipropilenski filament iz tar. br. 54.02 – polipropilenska vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06, ili – kablove od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01, kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Kao podloga, može da se upotrebi tkanina od jute     – Od ostalog filca Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze     – Od ostalih tekstilnih materijala Proizvodnja od: (7) – prediva od kokosovog vlakna – sintetičkog ili veštačkog filament prediva, – prirodnih vlakana, ili – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje tkanine od jute se smeju koristiti kao podloga   [pic] ex Glava 58 Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:- Kombinovani, sa gumenim nitima- Ostalo     Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana, – sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   58.05 Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   58.10 Vez u metraži, u trakama ili motivima Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] 59.01 Tekstilne tkanine prevučene lepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i slično; tkanine za kopiranje, kanafas pripremljen za slikanje: krute tkanine (bugram) i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira Proizvodnja od prediva   59.02 Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznog rajona, velike jačine:- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala- Ostalo     Proizvodnja od prediva Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   59.03 Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02 Proizvodnja od predivaili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   59.04 Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući i sečene u oblike Proizvodnja od prediva (7)   59.05 Zidni tapeti od tekstila:- Impregnirani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima- Ostalo   Proizvodnja od predivaProizvodnja od: (7) – prediva od kokosovog vlakna – prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   59.06 Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 59.02; – Pleteni ili kukičani tekstilni materijali    – Ostale tkanine izrađene od prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi – Ostalo   Proizvodnja od: (7)- prirodnih vlakana – sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Proizvodnja od hemijskih materijalaProizvodnja od prediva   59.07 Tekstilne tkanine na drugi način impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe   Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada na otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   59.08 Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pletene tkanine za čarapice, impregnisane ili neimpregnisane: – Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane – Ostalo     Proizvodnja od cevasto pletene tkanine za gasno osvetljenje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   59.09 do 59.11 Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu – Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 59.11 – Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 59.11        Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 63.10 Proizvodnja od: (7) – prediva od kokosovog vlakna – sledećih materijala: – prediva od politetrafluoroetilena, (8)- prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom, – prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, – monofila politetrafluoretilena, (8) – prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, – prediva od staklenog vlakna prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, (8)       – kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline       – prirodnih vlakana       – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili       – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze     – Ostalo Proizvodnja od: (7)         – prediva od kokosovog vlakna       – prirodnih vlakana       – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili       – hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   [pic] Glava 60 Pleteni ili kukičani materijali Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   [pic] Glava 61 Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku- Ostalo   Proizvodnja iz prediva (7) (9)  Proizvodnja od: (7) – prirodnih vlakana- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   [pic] ex Glava 62ex 62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09 i ex 62.11 Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim: Odeća za žene, devojčice i bebe i gotov pribor za odeću, vezeni Proizvodnja od prediva (7) (9) Proizvodnja iz prediva (9) ili Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)   ex 62. 10 i ex 62.16 Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha Proizvodnja od prediva (9) ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)   62.13 i 62.14 Maramice, maramice za dzep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi – Vezeni    – Ostalo:   Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)iliProizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9) Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)ili       Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 62.13 i 62.14 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika   62.17 Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 62.12: – Vezeni   Proizvodnja od prediva (9)ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)     – Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha    – Postava za kragne, manžetne, skrojena    – Ostalo Proizvodnja od prediva (9)ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nepremazanih ili nepresvučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od prediva (9)   [pic] ex Glava 63  63.01 do 63.04 Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd; zavese itd; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje: – Od filca, od netkanih materijala   – Ostali: – – vezeni     Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod  Proizvodnja od materijala: (7)- prirodnih vlakana, ili hemijskih materijala ili tekstilne celulozeProizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)ili       Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika     – – ostalo Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)   63.05 Vreće i vrećice za pakovanje robe Proizvodnja od (7):- prirodnih vlakana – veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze   63.06 Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende; šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:- Od netkanih materijala  – Ostalo     Proizvodnja od: (7) (9) – prirodnih vlakana, ili- hemijskih materijala ili tekstilne celulozeProizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)   63.07 Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   63.08 Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika   [pic] ex Glava 64 Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 64.06   64.06 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 65 Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   65.03 Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 65.01, uključujući i postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (9)   65.05 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni do čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (9)   [pic] ex Glava 66 Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   66.01 Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije većaod 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 67 Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 68 Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 68.03 Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca Proizvodnja od obrađenog škriljca   ex 68.12 Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.   ex 68.14 Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)   [pic] Glava 69 Keramički proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 70 Staklo i proizvodi od stakla; osim Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 70.03 ex 70.04 i ex 70.05 Staklo sa nereflektujućim slojem Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01   70.06 Staklo iz tar. br. 70.03, 70.04 ili 70.05, savijeno, sa obrađenim ivicama, granirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:       – Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII (11)- Ostalo Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 70.06, neprevučenih Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01   70.07 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01   70.08 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01   70.09 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01   70.10 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cene prozvoda franko fabrika   70.13 Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 70.10 ili 70.18) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljenih nebrušenih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrikaili Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da ukupna vrednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 70.19 Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva) Proizvodnja od: – neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sečenih niti, ili od – staklene vune   [pic] ex Glava 71 Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 71.01 Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta Proizvodnja kod koje ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 71.02, ex 71.03 i ex 71.0471.06, 71.08 i 71.10 Obrađeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)   Plemeniti metali:- Neobrađeni      – U obliku poluproizvoda ili u obliku praha Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenjaProizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10, ili Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08 i 71.10 ili Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10, međusobno ili sa prostim metalimaProizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih   ex 71.07, ex 71.09 i ex 71.11 Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenih   71.16 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   71.17 Imitacije nakita Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, iliProizvodnja od delova prostih metala neprevučenih niti prekrivenih plemenitnm metalima, pod uslovom da ukupna vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 72 Gvožđe i čelik; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam prozvod   72.07  72.08 do 72.16 Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelikaPljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 i 72.05 Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06   72.17 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.07   ex 72.18, 72.19 do 72.22 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.18   72.23 Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.18   ex 72.24, 72.25 do 72.28 Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplovaljana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06, 72.18 i 72.24   72.29 Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.24   [pic] ex Glava 73 Proizvodi od gvožđa i čelika, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 73.01 Talpe Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06   73.02 Delovi za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine-vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvršćene pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06   73.04, 73.05 i 73.06 Cevi i šuplji profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa ili čelika) Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06, 72.07, 72.18 ili 72.24   ex 73.07 Pribor za cevi od nerđajućeg čelika (ISO br. H5CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko delova Izvrtanje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih („blanks“) proizvoda za profile, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 35% cene proizvoda franko fabrika   73.08 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, rolon, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, profili, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 73.01, ne smeju da se koriste   ex 73.15 Lanci protiv klizanja Prozvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tr. br. 73.15 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 74 Bakar i proizvodi od bakra; osim Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   74.01 Bakrenac, cement bakar (precipitat bakra) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   74.02 Nerafinisani bakar, bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   74.03 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Rafinisani bakar  – Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata   Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog ili od otpadaka i ostataka od bakra   74.04 Ostaci i otpaci, od bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   74.05 Predlegure bakra Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 75 Nikl i proizvodi od nikla; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   75.01 do 75.03 Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla, sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 76 Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   76.01 Aluminijum, sirovi Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma   76.02 Otpaci i ostaci od aluminijuma Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 76.16 Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajne trake), od aluminijumske žice i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajne trake), od alumnimjumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 77 Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS     [pic] ex Glava 78 Olovo i proizvodi od olova; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   78.01 Sirovo olovo: – Rafinisano olovo- Ostalo   Proizvodnja od „mekanog olova“ (buljon olova) ili od „radnog olova“ Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 78.02   78.02 Otpaci i ostaci, od olova Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 79 Cink i proizvodi od cinka; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   79.01 Cink, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu se koristiti otpaci i ostaci iz tar. br. 79.02   79.02 Otpaci i ostaci, od cinka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 80 Kalaj i proizvodi od kalaja; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   80.01 Kalaj, sirovi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 80.02   80.02 i 80.07 Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] Glava 81 Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih: – Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih  – Ostali   Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz istog tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] ex Glava 82 Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   82.06 Alati, iz dva ili više od tar. br. 82.02 do 82.05, u setovima za prodaju na malo Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 82.02 do 82.05. Međutim, alati iz tar. br. 82.02 do 82.05 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika   82.07 Izmenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatljike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   82.08 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   ex 82.11 Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. br. 82.08 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala   82.14 Ostali nožarski proizvodi (na primer mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sekire, noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte) Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala   82.15 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala   [pic] ex Glava 83   ex 83.02 Razni proizvodi od prostih metala; osim:   Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 83.02, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   ex 83.06 Statuete i drugi ukrasi od prostih metala Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 83.06, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 84 Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi delovi; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 84.01 Nuklearni gorivni elementi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod (12) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.02 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 84.03 i ex 84.04 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. br. 84.02 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grejanje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. osim materijala koji se svrstavaju u tar. br. 84.03 i 84.04 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 84.06 Turbine na vodenu i drugu paru Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.07 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.08 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.09 Delovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 84.07 ili 84.08 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.11 Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 84.12 Ostale pogonske mašine i motori Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvodnja franko fabrika   ex 84.13 Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 84.14 Industrijski ventilatori, duvaljke i slično Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 84.15 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenataza menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati Proizvodnja kod koje vrednost svihupotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.18 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 84.15 Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,- kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od ukupne vrednosti upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika ex 84.19 Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona Preizvodnja: – kod koje vrednosti svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.20 Kalendari i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih Proizvodnja:- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog organičenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.23 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 84.25 do 84.28 Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.29 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:- Drumski valjci- Ostali     Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaProizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika       Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.30 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 84.31, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 84.31 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.39 Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartija ili kartona Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.41 Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sečenje svih vrsta Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br., u koji se svrstava sam proizvod, nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 84.44 do 84.47 Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   ex 84.48 Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tr. br. 84.44 i 84.45 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.52 Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 84.40; nameštaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:       – Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih materijala bez porekla, koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora), nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom, i – kod koje su mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, sa poreklom     – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.56 do 84.66 Mašine alatljike, njihovi delovi i pribor, iz tar. br. 84.56 do 84.66 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.69 do 84.72 Kancelarijske mašine (npr. pisaće mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.80 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   84.82 Kuglični ili kotrljajni ležajevi Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 84.84 Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   84.85 Delovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih delova, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 85 Električne mašine i oprema i njihovi delovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i delovi i pribor za te proizvode; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.01 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata) Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 85.03, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.02 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači) Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 85.01 i 85.03, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 85.04 Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   ex 85.18 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.19 Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.20 Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.21 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.22 Delovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.19 do 85.21 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   85.23 Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   85.24 Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37:- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča- Ostalo     Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaProizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.23. nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika       Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.25 Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radio-difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio-prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka: televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rikorderima; digitalne kamere Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.26 Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodaljinsko upravljanje Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.27 Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.28 Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio-prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.29 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.25 do 85.28: – Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike – Ostalo   Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaProizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom     Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.35 i 85.36 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanja za ili u električnim strujnim kolima Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 85.37 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 85.17 Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 85.41 Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisečenih u mikropločice (čipova) Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 85.42 Elektronska integrisana kola i mikrosklopovi Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   – Monolitna integrisana kola Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika ili Postupak difuzije kod kog se integrisana kola formiraju na podlozi poluprovodnika selektivnim uvođenjem odgovarajuće primese (dopanta), bez obzira da li su sastavljena ili nesastavljena, odnosno testirana u nekoj drugoj zemlji, a ne u zemlji jedne od strana ugovornica     – Ostala Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih; materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 i 85.42, nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika   85.44 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene prozvoda franko fabrika   85.45 Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   85.46 Električni izolatori od bilo kog materijala Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   85.47 Izolacioni delovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vreme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 85.46; cevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   85.48 Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 86 Šinska vozila i njihovi delovi: železnički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi delovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim: Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   86.08 Železnički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na železničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi delovi Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 87 Vozila, osim železničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   87.09 Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 87.10 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi delovi Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 87.11 Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:       — Do 50 cm3 Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika   — Preko 50 cm3 Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika   — Ostalo Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala, sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 87.12 Bicikli bez kotrljajućih ležajeva Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 87.14 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 87.15 Dečja kolica i njihovi delovi Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednosti svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 87.16 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 88 Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi delovi, osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika ex 88.04 Rotošuti Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 88.04 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika 88.05 Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika [pic] Glava 89 Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 89.06 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika [pic] ex Glava 90 Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 90.01 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 85.44, listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.02 Sočiva, prizme, ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su delovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.04 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   ex 90.05 Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihova postolja Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 90.06 Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalica sa električnim paljenjem Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 90.07 Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 90.11 Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 90.14 Ostali navigacioni instrumenti i aparati Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   90.15 Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografski, okeanografski, hodrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati, osim kompasa: daljinomeri Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika   90.16 Vage osetljivosti do 5 centigrama uključujući sa tegovima Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.17 Instrumenti i aparati za crtanje, obeležavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu, logaritmari i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za merenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke u trake, mikrometarska merila, merila sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.18 Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama- Ostalo     Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 90.18Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika     Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrikaProizvodnja kod koje vrednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 90.19 Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, veštačko disanje i ostali terapeutski aparati za disanje Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 90.20 Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih delova i izmenljivih filtera Proizvodnja kod koje: – od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika 90.24 Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.25 Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, hidrometri i psihrometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.26 Instrumenti i aparati za merenje ili kontrolu protoka, nivoa, pritiska ili drugih promenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: merači protoka, pokazivači nivoa, manometri, merači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 90.14, 90.15, 90.28 ili 90.32 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.27 Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za merenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska merenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.28 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i merače za njihovo baždarenje:- Delovi i pribor – Ostali   Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrikaProizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom     Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 90.29 Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 90.14 ili 90.15; stroboskopi Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.30 Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za merenje i kontrolu električnih veličina, isključujući merače iz tar. br. 90.28; instrumenti i aparati za merenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.31 Instrumenti, aparati i mašine za merenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi; projektori profila Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.32 Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   90.33 Delovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 91 Časovnici i njihovi delovi; osim: Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   91.05 Ostali časovnici Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 91.09 Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 91.10 Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili delimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge) Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje, u smislu gore navedenog ograničenja, vrednost svih upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u tar. br. 91.14. nije veća od 10% cene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 91.11 Kutije za lične časovnike i delovi kutija Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 91.12 Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove Glave, i delovi kutija Proizvodnja: – kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porekla nije veća od vrednosti svih upotrebljenih materijala sa poreklom Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika 91.13 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice:- Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim metalima- Ostali   Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 92 Muzički instrumenti; delovi i pribor tih proizvoda Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika   [pic] Glava 93 Oružje i municija; njihovi delovi i pribor Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 94 Nameštaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svetleća tela, na drugom mestu nepomenuti ili uključeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika ex 94.01 i ex 94.03 Nameštaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m2 ili manje Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ili Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 94.01 ili 94.03, pod uslovom da:- vrednost tkanine nije veća od 25% cene proizvoda franko fabrika,- su svi drugi upotrebljeni materijali sa poreklom i da se svrstavaju u neki drugi tar. br., a ne u tar. br. 94.01 ili 94.03 Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika 94.05 Lampe, i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom, i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika   94.06 Montažne zgrade Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika   [pic] ex Glava 95 Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi delovi i pribor; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   95.03 Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom, slagalice (zagonetke) svih vrsta Proizvodnja: – od materijala iz bilo kod tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 95.06 Palice za golf i ostala oprema za golf Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf   [pic] ex Glava 96 Razni proizvodi; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   ex 96.01 i ex 96.02 Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porekla Proizvodnja od „obrađenih“ materijala za rezbarenje iz istog tar. br.   ex 96.03 Metle i četke (osim metli i metlica od pruća, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i veverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pajalice Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika   96.05 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primenjivalo da se ne nalazi u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika   96.06 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   96.08 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalivpera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalje za pera, držalje za olovke i slične držalje; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. br. 96.09 Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti pera i njihovi vrhovi koji se svrstavaju u isti tarifni broj kao i sam proizvod   96.12 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika   ex 96.13 Upaljači sa piezo paljenjem Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 96.13 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika   ex 96.14 Lule za pušenje i glave lula Proizvodnja od grubo obrađenih blokova   [pic] Glava 97 Predmeti umetnosti, kolekcija i starina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod   [pic] LISTA FUSNOTA

(1) Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

(2) Za određene uslove koji se odnose na specifične procese pogledati Uvodnu napomenu 7.2.

(3) U napomeni 3 uz Glavu 32 navodi se da su to preparati koji se upotrebljavaju za bojenje bilo kog materijala ili se upotrebljavaju kao sastojci u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne svrstavaju u neki drugi tar. br. u Glavi 32.

(4) pod pojmom „grupa“ podrazumeva se bilo koji deo tarifnog broja koji je od ostalog dela odvojen tačkom i zapetom (;).

(5) U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 39.01 do 39.06 i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 39.07 do 39.11 ovo ograničenje se primenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

(6) Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propusnost, ako se meri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor), manja od 2%.

(7) Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mešavine tekstilnih materijala, pogledati Uvodnu napomenu 5.

(8) Upotreba ovog materijala ograničena je na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.

(9) Pogledati Uvodnu napomenu 6.

(10) Za pletene i kukičane proizvode, neelastične, niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada od pletenih ili kukičanih materijala (sečeni ili kukičani neposredno u oblike), pogledati Uvodnu napomenu 6.

(11) SEMII – institut za poluprovodničku opremu i materijale.

(12) Ovo pravilo primenjuje se do 31. decembra 2005. godine.

Ostavite komentar