Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

S A D R Ž A J

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU 1

I. OPŠTI DEO 1

II. POSEBAN DEO 6

OBRAZLOŽENjE 89

I. USTAVNI OSNOV 89

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 89

III. SADRŽINA ZAKONA 89

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA 91

UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE 95

Obrazloženja odstupanja 102

7) IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2013. GODINE 121

7.1. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA 121

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2013. GODINE 124

STANjE JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE 124

PREGLED OBAVEZA PO OSNOVU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE

NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE

(STANjE DUGA I OTPLATE GLAVNICE I KAMATE TOKOM 2013. GODINE) 126

I DIREKTNE OBAVEZE 126

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 126

DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI 126

KRATKOROČNE DINARSKE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI 126

DUGOROČNE DINARSKE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI 126

DUGOROČNE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI DENOMINOVANE U EVRIMA 127

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA 127

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA 128

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ 128

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD 128

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD 129

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD .129

SREDNjOROČAN KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD. 129

DUGOROČAN KREDIT PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD 129

KREDIT EUROBANK A.D. BEOGRAD 130

KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD – 2 130

KREDIT BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 130

KREDIT RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD 130

KREDIT UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 130

KREDIT SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD 131

KREDIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD – 2 131

KREDIT EUROBANK A.D. BEOGRAD – 2 131

KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD – 3 131

KREDIT NLB BANKA A.D. BEOGRAD 131

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD – 2 132

PREUZIMANjE OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA 132

PREUZIMANjE OBAVEZA JP PUTEVI SRBIJE PREMA PUTARSKIM PREDUZEĆIMA 132

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE 132

PREUZETA OBAVEZA VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE 133

OBAVEZE SRJ PREMA NBS PO OSNOVU UGOVORA G. BR. 840 133

OBAVEZE SRJ PREMA NBS PO OSNOVU UGOVORA G. BR. 132 133

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 134

1. KREDITI MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD) 134

2. KREDITI MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ (IDA) 135

3. KREDITI EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) 138

4. KREDITI RAZVOJNE BANKE SAVETA EVROPE (CEB) 140

5. KREDITI NEMAČKE BANKE ZA RAZVOJ (KFW) 140

6. KREDIT EXIM BANK OF CHINA 141

7. OSTALI KREDITI 142

II INDIREKTNE OBAVEZE 146

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG 146

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG 152

1. KREDITI EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) 152

2. KREDITI EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB) 155

3. KREDITI NEMAČKE BANKE ZA RAZVOJ (KfW) 157

4. KREDITI EVROPSKE UNIJE 158

5. KREDITI EUROFIMA 158

6. OSTALI KREDITI 159

III NEGARANTOVANI JAVNI DUG 161

IV JAVNI DUG NA NIVOU OPŠTE DRŽAVE 161

V NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2013. GODINI 162

VI NOVE INDIREKTNE OBAVEZE U 2013. GODINI 163

VII UGOVORI POTPISANI IZMEĐU STRANIH KREDITORA I

REPUBLIKE SRBIJE TOKOM 2013. GODINE KOJI NISU RATIFIKOVANI U

NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI 165

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I

STALNE BUDžETSKE REZERVE U 2013. GODINI 166

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2013. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE 174

10) IZVEŠTAJ EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

IZ ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU 174

* *

*

OBRASCI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU:

BILANS STANjA

BILANS PRIHODA I RASHODA

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

KONSOLIDOVANI OBRASCI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU:

ZBIRNI BILANS STANjA

KONSOLIDOVANI BILANS PRIHODA I RASHODA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2013. GODINE

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2013. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2013. GODINU

ODLUKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE VOJNIH OSIGURANIKA ZA PERIOD OD 01. JANUARA DO 31. DECEMBRA 2013. GODINE

Ostavite komentar