Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

1. Uvodne napomene

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana sadržan je u članu 160. stav 1. tačka 5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09 i 101/10; u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da upravni odbor Fonda donosi finansijski plan, kao i u članu 6. stav 3. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) kojim je propisano da finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije uz saglasnost Narodne skupštine.

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana sadržan je u članu 47. Zakona o budzetskom sistemu kojim je propisano da ako u toku fiskalne godine za koju je donet finansijski plan dođe do povećanja rashoda ili smanjenja prihoda, uravnoteženje finansijskog plana vrši se izmenama i dopunama finansijskog plana (u daljem tekstu: rebalans), smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, na način i u proceduri u kojoj je finansijski plan donet.

Sadržaj Odluke o izmenama i dopunama Finansijskog plana za 2012. godinu rađen je prema Pravilniku o načinu utvrđivanja sadržaja finansijskog plana organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS“, broj 81/2004) i sastoji se iz opšteg i posebnog dela u kojem se iskazuju primanja po vrstama, izdaci po namenama u skladu sa ekonomskom klasifikacijom propisanom Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budzetski sistem („Službeni glasnik RS“, br. 20/07, …, 10/11).

U pripremi rebalansa Finansijskog plana Fonda za 2012. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1. ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka u 2011. godini i u periodu januar – jun 2012. godine uz procenu njihovog kretanja do kraja godine;

2. osnovnih smernica Ministarstva finansija i privrede, pre svega da će se penzije i naknade od 1. oktobra 2012. godine uskladiti za 2%;

3. u odnosu na prvobitni plan, u ukupne rashode uključen je iznos od 3,00 milijarde dinara koji se odnosi na prinudnu naplatu po sudskim sporovima vojnih osiguranika u vezi duga koji je nastao zbog delimičnog usklađivanja penzija i novčanih naknada za period od 01. avgusta 2004. godine do 30. novembra 2007. godine. Ovaj iznos procenjen je na bazi izvršenih prinudnih naplata u periodu januar – jun 2012. godine i smernica Ministarstva finansija i privrede. Na bazi strukture naplaćenih iznosa, ukupan procenjeni iznos podeljen je na delove koji se odnose na glavni dug, kamatu, parnične troškove i sudske takse.

2. Osnovni podaci o Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Po članu 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, broj 85/2005), Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika su 1. januara 2008. godine postali jedan fond – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), organizovan kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje.

Od 1. januara 2012. godine Fond preuzima poslove obezbeđivanja i sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja kao i poslova finansijskog poslovanja koji su bili u nadležnosti Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: FSOVO). Danom preuzimanja poslova, Fond preuzima imovinu, obaveze i zaposlene od FSOVO, u delu koji se odnosi na poslove penzijskog i invalidskog osiguranja. Vojni osiguranici, odnosno profesionalna vojna lica prema propisima o Vojsci Srbije, uključeni su u kategoriju osiguranika zaposlenih (član 11. Zakona). Finansijski plan za 2012. godinu, u delu koji se odnosi na vojne osiguranike, urađen je u saradnji sa stručnom službom FSOVO.

U Fondu upravne, analitičke, finansijske, administrativne, tehničke i druge poslove iz delokruga Fonda obavljaju zaposleni u sledećim organizacionim jedinicama utvrđenim Pravilnikom o organizaciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 29/2008):

– Direkcija Fonda sa sedištem u Beogradu i Službom Direkcije Fonda sa sedištem u Prištini;

– Direkcija Pokrajinskog fonda sa sedištem u Novom Sadu;

– Filijala za grad Beograd sa službama Filijale i ispostavama za opštine na teritoriji grada Beograda;

– filijale (23 na teritoriji Republike bez AP Vojvodine i 11 na teritoriji AP Vojvodine) sa službama filijala i ispostavama za teritoriju jedne ili više opština, odnosno gradova.

Prema podacima kadrovske evidencije, Fond je na dan 30.06.2012. godine na neodređeno vreme zapošljavao 3.237 radnika, od čega 1.338 (41,33%) zaposlenih ima visoku, 520 (16,06%) zaposlenih ima višu, 1.249 (38,59%) zaposlenih ima srednju i 130 (4,02%) zaposlenih ima nižu stručnu spremu. Tome treba dodati i 307 radnika na određeno vreme (61 radi zamene, 223 zbog povećanog obima posla i 23 pripravnika tržišta rada).

3. Plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka za 2012. godinu

3.1. Prihodi i primanja po Obrascu 1.

– opšti deo

Prihod i primanja Fonda prema članu 169. Zakona čine sredstva:

– od doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje;

– za penzijsko i invalidsko osiguranje koje se u slučajevima i pod uslovima zakonom obezbeđuju u budzetu;

– od imovine kojom raspolaže Fond;

– od kamata ostvarenih plasmanom sopstvenih prihoda Fonda, u skladu sa zakonom, poslovnom bankarstvu, na tržištu novca ili kupovinom obveznica čiji emitent je država;

– subvencija i donacija;

– ostvarena prodajom društvenog kapitala, društvenih i javnih preduzeća ili njihovih delova, u skladu sa zakonom;

– dividende na akcije po osnovu ranijih ulaganja sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa zakonom;

– budzeta za obaveze Republike Srbije utvrđene zakonom;

– iz drugih izvora.

Ukupni prihodi i primanja Fonda u 2012. godini rebalansom su planirani u iznosu od 563,85 milijardi dinara i manji su za 0,14% odnosno za 791,60 miliona dinara u odnosu na sredstva predviđena prvobitnim Finansijskim planom za 2012. godinu.

700000 – TEKUĆI PRIHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 563,34 milijarde dinara i čine 99,91% ukupnih prihoda i primanja, a manji su za 0,20% u odnosu na prvobitni Finansijski plan za 2012. godinu, po sledećim pozicijama:

– 720000 – SOCIJALNI DOPRINOSI kao izvorni prihodi, planirani su u iznosu od 279,43 milijarde dinara, i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih 256,39 milijardi, od čega se na doprinose vojnih osiguranika odnosi 4,98 milijardi dinara;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti 20,42 milijarde i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika 2,62 milijarde dinara.

Planirani prihodi od doprinosa veći su za 1,39%, odnosno za 3,83 milijarde dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos.

Planiranim izvornim prihodom pokriva se 49,56% planiranih rashoda i izdataka u 2012. godini.

Pri planiranju prihoda od doprinosa pošlo se od ostvarenih prihoda u periodu januar – jun 2012. godine i procene njihovog kretanja do kraja 2012. godine. Kod planiranja prihoda od doprinosa kategorije osiguranika zaposlenih iz ostvarenih prihoda isključena su sredstva preneta po zaključcima Vlade RS namenjena povezivanju staža zaposlenih (Zaključak Vlade Republike Srbije br. 181-796/2007-1 iz februara 2007. godine, br. 43-1343/2007-7 iz novembra 2008. godine, br. 113-1041/2010-4 iz februara 2010. godine, br. 113-2717/2011-1 iz aprila 2011. godine) i sredstva preneta Uredbom o podsticanju zapošljavanja („Službeni glasnik RS”, br. 32/11 i 34/2011). Sprovođenje ovih zaključaka i Uredbe finansirano je iz sredstava tekućih transfernih prihoda za pokriće penzija – dotacija iz budzeta Republike. Zbog boljeg sagledavanja ostvarenih redovnih prihoda od doprinosa, kao i izbegavanja dvostrukog iskazivanja, u planirani iznos prihoda od doprinosa nisu uključeni transferisani iznosi po pomenutim zaključcima i Uredbi, nego su sadržani planiranom iznosu na poziciji transfera Ministarstva finansija.

U okviru planiranih prihoda od doprinosa uključena su sredstva evidentirana po osnovu sprovođenja:

– Zaključka Vlade Republike Srbije br. 023-7621/2011-2 od 6. oktobra 2011. godine kojim je izvršena konverzija potraživanja Fonda prema privrednom društvu „Trayal korporacija” AD Kruševac, nastalih po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa stanjem na dan 30.09.2011. godine, u trajni ulog Fonda u kapitalu ovog preduzeća u iznosu od 842,03 miliona dinara,

– Zaključka Vlade Republike Srbije br. 023-9818/2011-1 od 29. decembra 2011. godine kojim je izvršena konverzija potraživanja Fonda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa stanjem na dan 30.09.2011. godine od akcionarskog društva „Elan” hemijska industrija Prijepolje u trajni kapital Fonda u tom privrednom društvu u iznosu od 12,02 miliona dinara i

– Zaključka Vlade Republike Srbije br. 113-2160/2012 od 22.marta 2012. godine, kojim je privrednom subjektu „Raketa-putnički saobraćaj“ a.d. Užice odobren otpis duga i kamate po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na osnovu prenosa imovine u državnu svojinu Republike Srbije u iznosu od 32,69 miliona dinara (prenos sredstava je izvršila Republička direkcija za imovinu Republike Srbije).

Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 7/12) „uređuju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, obveznici doprinosa, osnovice doprinosa, stope doprinosa, način obračunavanja i plaćanja doprinosa, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje i plaćanje doprinosa”.

– 730000 – DONACIJE I TRANSFERI iznose 273,40 milijardi dinara sa učešćem od 48,49% u ukupnim prihodima i primanjima i manji su za 5,00 milijardi dinara u odnosu na prvobitno planirane.

Transferi koji se izvršavaju preko Ministarstva finansija regulisani su članom 173. Zakona kojim je predviđeno da je Republika garant za obaveze Fonda za ostvarivanje prava po osnovu obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja.

Planirani su u ukupnom iznosu od 245,80 milijardi dinara:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 231,24 milijarde dinara, što je za 5,21 milijardu dinara niže od prvobitno planiranih.

U okviru ove pozicije posebno su iskazana sredstva za pokriće penzija – dotacija za osiguranike zaposlene i posebno za vojne osiguranike. Sredstva potrebna za pokriće penzija osiguranika zaposlenih (bez vojnih osiguranika) procenjena su za 6,88 milijardi niže od prvobitno planiranih i iznose 207,57 milijardi dinara, a sredstva potrebna za pokriće penzija vojnih osiguranika procenjena su za 1,67 milijardi više od prvobitno planiranih i iznose 23,67 milijardi dinara.

U okviru planiranih transfera sadržana su i sredstva transferisana u periodu januar – jun 2012. godine po osnovu pomenutih zaključaka Vlade, a koja su evidentirana na poziciji socijalnih doprinosa.

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika planirana su sredstva u iznosu od 14,56 milijardi dinara što je za 212,00 miliona dinara više od planiranih (Ko7331632).

Transferima koji se izvršavaju sa razdela Ministarstva rada i socijalne politike iznosu od 27,60 milijardi dinara, obezbeđuju se sredstva za isplatu ppava po posebnim propisima i to:

– po osnovu člana 235. Zakona regulisano je da Republika obezbeđuje sredstva za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja su ostvarena pod povoljnijim uslovima u odnosu na uslove utvrđene ovim zakonom, i to za prava utvrđena republičkim i saveznim propisima.

– prema članu 207. stav 2. Zakona, Republika obezbeđuje sredstva za pokriće razlike između najnižeg iznosa penzije utvrđenog primenom člana 76. Zakona i iznosa penzije koja bi osiguraniku pripadala bez njegove primene.

Ukupan iznos transfera i struktura po kategorijama osiguranika nije promenjen u odnosu na prvobitno planirane. Ova sredstva učestvuju sa 4,89% u planiranim ukupnim prihodima i primanjima za 2012. godinu.

– 740000 – DRUGI PRIHODI planirani su u iznosu od 1,09 milijardi dinara, odnosno na nepromenjenom nivou i učestvuju sa 0,19% u ukupnim prihodima i primanjima.

Sopstveni prihodi Fonda, sadržani na ovoj poziciji ekonomske klasifikacije biće raspoređeni na plate zaposlenih na osnovu člana 25. Statuta Fonda („Službeni glasnik RS”, br.31/08 i 37/08 – ispravka) i člana 12. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 63/06 – ispr. dr. zakona i 116/08 – dr.zakon).

– 770000 – MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODArebalansom su povećane za 390,61 milion dinara i iznose 2,95 milijardi dinara. Učestvuju sa 0,52% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na vraćene neisplaćene penzije i naknade, uplate više primljenih penzija i novčanih naknada od strane korisnika, na ime odštetnih zahteva od inostranih organizacija penzijskih osiguranja i drugo.

– 780000 – TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU rebalansom su planirani u iznosu od 6,46 milijardi dinara i učestvuju sa 1,15% u ukupnim prihodima i primanjima. Ovi transferi manji su za 365,85 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan za 2012. godinu. Transferi su planirani, odnosno usaglašeni sa finansijskim planovima Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Za kategoriju osiguranika zaposlenih planirana su sredstva u iznosu od 5,87 milijardi dinara što je manje za 424,34 miliona dinara od prvobitno planiranih, i to:

– sredstva u iznosu od 3,97 milijardi dinara koja se odnose na doprinos za PIO koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje za zaposlene za čijim radom je prestala potreba, odnosno u svim drugim slučajevima prestanka rada poslodavca, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781321) i sredstva u iznosu od 270,58 miliona dinara koja uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje prema članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Ko781323).

– sredstva u iznosu od 1,63 milijarde dinara na ime doprinosa za PIO zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koje uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje (Ko781322).

Za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti planirana su sredstva u iznosu od 589,27 miliona dinara, i to:

– sredstva u iznosu od 364,00 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje koja obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o zapošljavanju (Ko781341).

– sredstva u iznosu od 225,27 miliona dinara od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji obračunava i plaća doprinos za PIO za osiguranike koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju ili dok su na porodiljskom odsustvu, odnosno za vreme odsustva sa rada ili rada sa skraćenim radnim vremenom zbog posebne nege deteta (Ko781342).

800000 – PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE rebalansom su planirana su u iznosu od 32,11 miliona dinara sa učešćem od 0,01% u ukupnim prihodima i primanjima. Odnose se na primanja od prodaje i otkupa nepokretnosti u iznosu od 31,00 miliona dinara (Ko811000) i prodaje pokretnih stvari koja su povećana i iznose 1,11 miliona dinara (Ko812000).

900000 – PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE povećana su rebalansom i iznose 479,61 milion dinara sa učešćem od 0,09% u ukupnim prihodima i primanjima Fonda, a odnose se na primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama (po realizovanim Zaključcima Vlade RS) u iznosu od 100,00 miliona dinara (Ko921500), otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u iznosu od 175,61 milion dinara (Ko921600) i na primanja od prodaje domaćih akcija na osnovu čl. 60. i 61. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07 – dr.zakon i 30/10 – dr.zakon) u iznosu od 204,00 miliona dinara.

3.2. Rashodi i izdaci po Obrascu 2.

– opšti i poseban deo

Članom 171. Zakona propisano je da se sredstva Fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to za:

isplatu penzija i novčanih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja;

tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu i otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine;

druge obaveze utvrđene zakonom.

Sredstva Fonda mogu se, u skladu sa aktom Fonda, koristiti za društveni standard korisnika penzija, najviše do 0,10% ukupnih prihoda Fonda po osnovu doprinosa.

Ukupni rashodi i izdaci Fonda za 2012. godinu rebalansom su smanjeni za 791,60 miliona dinara i iznose 563,85 milijardi dinara, što je manje za 0,14% u odnosu na prvobitno planirane.

400000 – TEKUĆI RASHODI rebalansom su planirani u ukupnom iznosu od 562,33 milijarde dinara i čine 99,73% ukupnih rashoda i izdataka, a manji su za 0,25% u odnosu na Finansijski plan za 2012. godinu, po sledećim pozicijama:

– 410000 – RASHODI ZA ZAPOSLENE – rebalansom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4,07 milijardi dinara koja učestvuju sa 0,72% u ukupnim rashodima i izdacima što je manje za 170,85 miliona dinara u odnosu na prvobitno planirane.

Najveći rashod predstavljaju plate zaposlenih u iznosu od 3,25 milijardi dinara (Ko411000) i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 581,75 miliona dinara (Ko412000).

Aprilske plate zaposlenih povećane su za 3,46%, a povećanje plata za oktobar 2012. godine utvrđeno je u visini od 2,00% prema smernicama Ministarstva finansija i privrede.

Naknade u naturi (Ko413000) na ime kupovine markica za prevoz zaposlenih umanjene su za 7,80 miliona dinara, zbog prelaska na gotovinsku isplatu troškova za prevoz zaposlenih, i iznose 14,20 miliona dinara.

Socijalna davanja zaposlenima (Ko414000) na ime naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana, invalidi rada), otpremnina i pomoći zaposlenima, planirana su u iznosu od 107,00 miliona dinara što je za 3,00 miliona dinara manje.

Naknada troškova za zaposlene (Ko415000) na ime troškova prevoza na posao i sa posla povećana je za 5,00 miliona dinara i iznosi 92,00 miliona dinara.

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi (Ko416000), planirani su u iznosu od 22,00 miliona dinara što je manje za 2,00 miliona dinara.

– 420000 – KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – rebalansom su smanjena planirana sredstva za 517,91 milion dinara i iznose 2,67 milijardi dinara sa učešćem od 0,47% u ukupnim rashodima i izdacima.

– 440000 – OTPLATA KAMATA – povećana su planirana sredstva na ime negativnih kursnih razlika prilikom isplate penzija i naknada u inostranstvu za 15,00 miliona dinara i iznose 60,00 miliona dinara (Ko444000). Na ime eventualne otplate kamata – po kreditu Fonda za razvoj planiran je iznos od 1,00 hiljade dinara (Ko441000).

– 460000 – DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI – u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009), na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom planiran je iznos od 10,00 miliona dinara što je za 3,00 miliona dinara manje od prvobitnog plana.

– 470000 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA – rebalansom su smanjena za 2,77 milijardi dinara i iznose 553,45 milijardi dinara, sa učešćem od 98,16% u ukupnim rashodima i izdacima.

Pri planiranju rashoda za prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2012. godinu, pošlo se od sledećih pretpostavki:

1) da se u 2012. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

– za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih (uključujući i korisnike iz kategorije vojnih osiguranika) za decembar 2011. godine i jedanaest meseci 2012. godine ;

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2012. godine;

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika za drugi deo decembra 2011. godine i jedanaest ipo meseci 2012. godine (zaključno sa isplatom za prvi deo decembra 2012. godine);

2) prilikom izrade Finansijskog plana Fonda za 2012. godinu, primenjeni su procenti usklađivanja u visini od 4,0% za april 2012. godine i 0,9% za oktobar 2012. godine. Na osnovu realizovanog rasta potrošačkih cena i bruto domaćeg proizvoda utvrđen je procenat usklađivanja za april 2012. godine u visini od 3,46%. Prema smernicama Ministarstva finansija i privrede, penzije i naknade će se od 1. oktobra 2012. godine uskladiti za 2%;

3) da će rashodi za isplatu prava korisnika iz kategorije vojnih osiguranika biti uvećana za deo iznosa naplaćenog sa računa Fonda putem prinudne naplate.

Na ime prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima (Ko471100) smanjen je prvobitno planirani iznos za 1,88 milijardi dinara i iznosi 494,56 milijardi dinara, i to:

– rashodi za korisnike iz kategorije osiguranika zaposlenih (uključujući korisnike iz kategorije vojnih osiguranika) rebalansom su smanjeni za 1,36 milijardi dinara i iznose 446,70 milijardi dinara,

– za korisnike iz kategorije osiguranika samostalnih delatnosti povećani su za 11,45 miliona dinara i iznose 19,84 milijarde dinara i

– za korisnike iz kategorije osiguranika poljoprivrednika smanjeni su za 531,80 miliona dinara i iznose 28,01 milijardu dinara.

Sredstva za isplatu osnovnih penzija (Ko471121) planirana su u iznosu od 474,00 milijardi dinara što je za 3,15 milijardi dinara manje od prvobitno planiranog iznosa.

Planirana sredstva za novčane naknade za pomoć i negu drugog lica korisnicima penzija (Ko471124), iznose 13,54 milijarde dinara i veća su za 265,00 miliona dinara od prvobitno planiranog iznosa. Novčane naknade za pomoć i negu drugog lica osiguranicima (Ko471137), iznose 536,15 miliona dinara i manji su za 2,85 miliona dinara od prvobitno planiranog iznosa. Čl. 18, 41a, 75a i 81. Zakona regulišu ostvarivanje ovog prava, visinu i usklađivanje na način predviđen za usklađivanje penzija.

Sredstva za novčane naknade za telesno oštećenje korisnicima penzija (Ko 471125), planirana su u iznosu od 1,24 milijarde dinara i manja su za 4,35 miliona dinara. Novčana naknada za telesno oštećenje osiguranika (Ko 471135), planirana je u iznosu od 170,15 miliona dinara, što je za 16,65 miliona dinara manje od prvobitno planiranog iznosa. Čl. 17, 18, 37, 74. i 81. Zakona regulišu ostvarivanje navedenog prava, visinu novčane naknade i njeno usklađivanje.

Rashodi za naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471131), utvrđeni su u iznosu od 174,00 miliona dinara što je za 6,00 miliona dinara manje od prvobitnog plana. Privremena naknada za rad od dana nastanka invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće mesto za osiguranike zaposlenih i osiguranike samostalnih delatnosti (Ko471134) povećana je za 11,95 miliona dinara i iznosi 1,27 milijardi dinara. Naknade za invalide III kategorije osiguranika zaposlenih (Ko471136), povećane su za 45,00 miliona dinara i iznose 295,00 miliona dinara. Član 224. Zakona reguliše visinu zatečenih prava i način njihovog usklađivanja.

Planirana sredstva za isplatu pogrebnih troškova (Ko471193), povećana su za 12,07 miliona dinara i iznose 2,38 milijardi dinara. Sredstva su planirana posebno za svaku kategoriju osiguranika, odnosno na osnovu visine 1,5 prosečne penzije po kvartalima koja će biti isplaćena korisnicima iz određene kategorije osiguranika i povećanog broja podnetih zahteva. Čl. 18, 41. i 75. Zakona regulišu pravo i visinu ove naknade.

Na poziciji ostalih prava (Ko471199), od ukupno 966,00 miliona dinara dodatno su planirana sredstva u iznosu od 965,00 miliona dinara koja će biti naplaćena sa računa Fonda po osnovu prinudnih naplata po sudskim sporovima vojnih osiguranika i to u delu koji se odnosi na prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Sredstva za prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga planirana su iznosu od 289,70 miliona dinara što je manje u odnosu na prvobitni plan za 1,00 milion dinara i učestvuju sa 0,05% u ukupnim rashodima i izdacima (Ko471200).

Na ime transfera drugim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja rebalansom su smanjena sredstva za 896,08 miliona dinara i iznose 58,60 milijardi dinara, sa učešćem od 10,39% u ukupnim rashodima i izdacima (Ko471900).

Planirana sredstva za zdravstveno osiguranje penzionera (Ko471911), umanjena su za 716,48 miliona dinara i iznose 58,30 milijardi dinara i to:

– za kategoriju osiguranika zaposlenih smanjena su za 689,48 miliona dinara i iznose 52,78 milijardi dinara. U okviru ove kategorije posebno su iskazana sredstva za zdravstveno osiguranje vojnih penzionera, koja su rebalansom planirana u iznosu od 2,99 milijardi dinara, a uplaćuju se Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera;

– za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti povećani su za 12,00 miliona i iznose 2,36 milijardi dinara i

– za kategoriju osiguranika poljoprivrednika smanjeni su za 39,00 miliona dinara i iznose 3,16 milijardi dinara.

Doprinos za zdravstveno osiguranje penzionera plaća se po stopi od 12,3% na isplaćene penzije. Obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera definisana članom 8. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije, iz kategorije osiguranika zaposlenih, povećan je prvobitno planirani iznos za 400,00 hiljada dinara i iznosi 54,40 miliona dinara (Ko471912).

Naknada zarade od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja, iz kategorije osiguranika zaposlenih i kategorije osiguranika samostalnih delatnosti, po članu 94a. Zakona, planirana je u iznosu od 240,00 miliona dinara (Ko471913) i manja je za 180,00 miliona dinara.

– 480000 – OSTALI RASHODI na ime poreza, obaveznih taksi i eventualnih kazni i naknada šteta procenjeni su za 2,04 milijarde dinara više od planiranih i iznose 2,07 milijardi dinara i to po sledećim pozicijama:

– dotacije nevladinim organizacijama (Ko481000) planirane su na nepromenjenom nivou i iznose 2,00 miliona dinara;

– porezi, obavezne takse i kazne (Ko482000) uvećani su za 8,00 miliona dinara što se odnosi na evidentiranje sudskih taksi po ranije pomenutoj prinudnoj naplati po sporovima vojnih osiguranika i iznose 33,93 miliona dinara;

– novčane kazne i penali po rešenju sudova (Ko483000) povećani su za iznos od 2,03 milijardi dinara što se odnosi na evidentiranje kamate i parničnih troškova naplaćenih prinudnom naplatom po sudskim sporovima vojnih osiguranika;

– naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda (Ko484000) iznosi 15,00 hiljada dinara i

– naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (Ko485000) planirana je na nepromenjenom nivou i iznosi 3,00 miliona dinara.

Ovi rashodi čine 0,37% ukupnih rashoda i izdataka.

500000 – IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU rebalansom su planirani u iznosu od 421,52 miliona dinara što je za 275,28 miliona dinara manje i čine 0,07% od ukupnih rashoda i izdataka.

600000 – IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE rebalansom su povećani za 900,00 miliona dinara i iznose 1,10 milijardi dinara, sa učešćem od 0,20% u ukupnim rashodima i izdacima.

Iznos od 1,00 hiljade dinara na poziciji otplate glavnice domaćim kreditorima (Ko611000) stavljen je na ime eventualne otplate glavnice po deviznom kreditu Fonda za razvoj (u slučaju preuzimanja dela dugoročnog deviznog kredita dobijenog od Fonda za razvoj, od strane obveznika doprinosa koji na ovaj način mogu izmiriti svoje obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje).

Povećanje planiranog iznosa na poziciji Nabavka domaće finansijske imovine (Ko621000) u najvećoj meri odnosi se na evidentiranje trajnog uloga Fonda u kapitalu privrednog društva „Trayal korporacija” AD Kruševac, po Zaključku Vlade Republike Srbije br. 023-7621/2011-2 od 6. oktobra 2011. godine i u akcionarskom društvu „Elan” hemijska industrija Prijepolje po Zaključku Vlade Republike Srbije br. 023-9818/2011-1 od 29. decembra 2011. godine.

Ostavite komentar