Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

O B R A Z L O Ž E Nj E

Nacrta Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje

vojnih osiguranika za 2018. godinu

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja i rashoda i izdataka

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja

Članom 20. Uredbe utvrđeno je da prihod Fonda čine sredstva ostvarena:

od doprinosa za zdravstveno osiguranje vojnih osiguranika;

iz budzeta;

iz prihoda ostvarenih po osnovu ulaganja sredstava Fonda;

po osnovu naknade štete;

iz drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom.

Pravni osnov za planiranje prihoda iz budzeta Republike Srbije

Članom 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11), utvrđeno je da će Fond nastaviti sa primenom vojnih propisa kojima se korisnicima vojnih penzija bez stana utvrđuje pravo na naknadu dela troškova za stanovanje, a sredstva za izmirenje obaveza po tom osnovu obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije na razdelu Ministarstva odbrane, po kontu ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, koja će Ministarstvo odbrane transferisati Fondu. Pravni osnov je na snazi.

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka

Članom 21. Uredbe utvrđeno je da se sredstva Fonda koriste za:

ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja;

rad organa Fonda;

unapređenje sistema zdravstvene zaštite i opremanje medicinskom opremom;

druge obaveze određene Zakonom o Vojsci Jugoslavije (čl. 216. do 239), Uredbom, Statutom Fonda i drugim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja i za ostvarivanje drugih prava, u skladu sa navedenim zakonom.

Planirani prihodi i primanja

Finansijskim planom Fonda za finansiranje zdravstvene zaštite, prava iz zdravstvenog i socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i materijalnog obezbeđenja korisnika prava u 2018. godini, planirani su prihodi i primanja u iznosu od 5.200.000.000 dinara.

Navedeni iznos sredstava obezbediće se iz prihoda i primanja koja čine sredstva Fonda u skladu sa odredbom člana 20. Uredbe i to iz sledećih izvora:

1) Tekućih prihoda Fonda u ukupnom iznosu od 5.131.100.000 dinara. Izvori ovih sredstava su:

Prihod Fonda od doprinosa na bruto plate i ostala lična primanja profesionalnih vojnih lica koja služe za utvrđivanje penzijskog osnova (konto ekonomske klasifikacije 721122 i 721226), a na osnovu člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS“, broj 84/04…5/16), u iznosu od 2.100.000.000 dinara;

Prihod od kamata na sredstva Fonda od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 741166) u iznosu od 4.000.000 dinara;

Prihod od taksi u korist Fonda od otkupa tenderske dokumetacije i slično (konto ekonomske klasifikacije 742266) u iznosu od 500.000 dinara;

Prihod Fonda od izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica (konto ekonomske klasifikacije 742366) u iznosu od 1.000.000 dinara;

Prihod Fonda od učešća vojnih osiguranika u troškovima lečenja (konto ekonomske klasifikacije 742361) u iznosu od 20.000.000 dinara;

Prihod Fonda od penala po osnovu primene kaznenih odredbi iz ugovora za neizvršenje preuzetih obaveza (konto ekonomske klasifikacije 743461) u iznosu od 20.000.000 dinara;

Prihod Fonda od zakupnina za stanove date u zakup na određeno i neodređeno vreme (konto ekonomske klasifikacije 745122) u iznosu od 4.600.000 dinara;

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Fonda od prihoda koje će Fond ostvariti po osnovu drugih prihoda Fonda u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa odredbom člana 20. stav 1. tačka 5) Uredbe i od povrata više isplaćene naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana (konto ekonomske klasifikacije 745167) u iznosu od 25.000.000 dinara;

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Fonda (konto ekonomske klasifikacije 733169) u iznosu od 440.000.000 dinara. Upotreba ovih sredstava određena je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojnih penzija bez stana („Službeni vojni list“, br. 32/10 i 4/14). Sredstva su obezbeđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2018. godinu, u okviru razdela Ministarstva odbrane Republike Srbije, po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (podatak je usaglašen sa Sektorom za finansije i kontroling Ministarstva odbrane);

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda (konto ekonomske klasifikacije 771111) u iznosu od 261.000.000 dinara. Radi se o povratu sredstava od naknade dela troškova za stanovanje iz kojih se korisnicima vojne penzije bez stana odobrava stambeni zajam u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja. Rashod se evidentira na subanalitičkom kontu ekonomske klasifikacije 47119902- Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima – za trajno rešenje stambenog pitanja KVP bez stana. Ova sredstva obezbeđuje Ministarstvo odbrane u skladu sa odredbom člana 3. Uredbe o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11). Upotreba ovih sredstava propisana je Pravilnikom o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika vojne penzije bez stana („Službeni vojni list“, br. 34/10 i 04/14) i

Prihod Fonda od doprinosa za zdravstveno osiguranje na neto vojne penzije (konto ekonomske klasifikacije 781318) u iznosu od 2.255.000.000 dinara (podatak je usaglašen sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje).

2) Primanja od prodaje nefinansijske imovine – stanova u vlasništvu Fonda (konto ekonomske klasifikacije 811124) u iznosu od 68.900.000 dinara.

Primanja Fonda (izvor finansiranja 09) koja se ostvaruju od prodaje stanova u vlasništvu Fonda i otplate anuiteta za date stambene zajmove korisnicima vojne penzije bez stana, koristiće se za odobravanje stambenog zajma korisnicima vojne penzije bez stana u dinarskoj protivvrednosti od 20.000 evra za trajno rešenje stambenog pitanja.

Planirani rashodi i izdaci po programskoj strukturi

Finansijskim planom Fonda, za finansiranje rashoda definisanih programskom strukturom Fonda kroz programe Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda i Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja u 2018. godini, planirana su sredstva u iznosu od 5.200.000.000 dinara.

Planirani prihodi i primanja Fonda za 2018. godinu raspoređeni su za finansiranje rashoda i izdataka, po programskoj strukturi, u skladu sa odredbom člana 21. Uredbe, prema sledećem:

1. I PROGRAM

ŠIFRA PROGRAMA: 1830 NAZIV PROGRAMA: Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda OPIS: Program Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda usmeren je ka tome da Stručna služba Fonda, realizacijom poslova i zadataka koji se odnose na finansiranje stalnih troškovi Fonda, troškova putovanja, troškova nabavke materijala, troškova tekućih popravki i održavanja, zatim različitih usluga po ugovorima, obezbedi namensko i ekonomično korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog položaja, zatim da obezbedi efikasno i racionalno obavljanje poslova sprovođenja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja, a sve u cilju potpunog ostvarivanja prava vojnih osiguranika ODGOVORNO LICE: Potpukovnik dr Radan Kostić, direktor Fonda

Cilj programa Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda:

Cilj1: Stručna služba Fonda stvara uslove za obezbeđenje ostvarivanja prava vojnih osiguranika iz domena zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja

Naziv indikatora

ŠIFRA PROGRAMA (kome pripada): 1830 ŠIFRA PROGRAMSKE AKTIVN.: 0001 NAZIV PROGRAMSKE AKTIVN.: Administracija i upravljanje PRAVNI OSNOV: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o budzetskom sistemu, Zakon o radu, Pravilnik o finansijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i VS, Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova u VS i dr. OPIS: Programska aktivnost Administracija i upravljanje usmerena je na obezbeđivanje i stvaranje uslova koji će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika. U okviru navedene programske aktivnosti realizuju se zadaci i finansiraju stalni troškovi Fonda, troškovi putovanja, troškovi nabavke materijala, troškovi tekućih popravki i održavanja, zatim se finansiraju različite usluge po ugovorima, kao i plaćanje različitih obaveza kao što su porezi, takse, kazne i penali i dr. ODGOVORNO LICE: Major Matejić Ivica, Načelnik odeljenja za opšte, kadrovske i finansijske poslove

Cilj programske aktivnosti Administracija i upravljanje:

Cilj1: Obezbeđivanje i stvaranje uslova koji će doprineti unapređenju zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika

Naziv indikatora Jedinica mere NAZIV PROGRAMA: Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja OPIS: Program Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja usmeren je na obezbeđivanje namenskog i ekonomičnog korišćenja sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog položaja, zatim na obezbeđenje efikasnog i racionalnog obavljanja poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja, kao i na zakonito ostvarivanje prava, izradu normativnih i statusnih dokumenta Fonda i iznalaženja rešenja za moguću reformu sistema socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i Fonda kao organizacije obaveznog socijalnog osiguranja ODGOVORNO LICE: Potpukovnik dr Radan Kostić, direktor Fonda

Cilj programa Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja:

Cilj1: Unapređenje sistema zdravstvene zaštite i obezbeđenje ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja vojnih osigurnika

Naziv indikatora 0002 – Obezbeđenje medicinskih usluga 0003 – Obezbeđenje prava iz socijalnog osiguranja 0004 – Obezbeđenje naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta

Obezbeđenje zdravstvene zaštite

ŠIFRA PROGRAMA (kome pripada): 1831 ŠIFRA PROGRAMSKE AKTIVN.: 0001 NAZIV PROGRAMSKE AKTIVN.: Obezbeđenje zdravstvene zaštite PRAVNI OSNOV: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o budzetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu i dr. OPIS: Programska aktivnost Obezbeđenje zdravstvene zaštite usmerena je na ostvarivanje prava vojnih osiguranika iz zdravstvenog osiguranja kroz realizaciju i sprovođenje poslova i zadataka koji se odnose na sprovođenje postupaka nabavki lekova i sanitetskog potrošnog materija za potrebe vojno zdravstvenih ustanova, na sklapanje ugovora sa civilnim apotekama za izdavanje lekova vojnim osiguranicima na vojni recept i propisivanje i izdavanje ortopedskih i drugih pomagala v/o. ODGOVORNO LICE: Kapetan fregate Dragan Radošević, načelnik odeljenja za rad sa vojnim osiguranicima Beograd

Cilj programske aktivnosti Obezbeđenje zdravstvene zaštite:

Cilj1: Unapređenje sistema zdravstvene zaštite

Naziv indikatora Jedinica mere ŠIFRA PROGRAMSKE AKTIVN.: 0002 NAZIV PROGRAMSKE AKTIVN.: Obezbeđenje medicinskih usluga PRAVNI OSNOV: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o budzetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu i dr. OPIS: Programska aktivnost obezbeđenje medicinskih usluga usmerena je na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja kroz realizaciju zadataka koji se odnose na upućivanje vojnih osiguranika na lečenje u druge zdravstvene ustanove, na lečenje v/o u inostranstvu, refundaciju troškova lečanja u zemlji i inostranstvu, upućivanje na medicinsku rehabilitaciju u vojne i civilne ustanove. ODGOVORNO LICE: Kapetan fregate Dragan Radošević, načelnik odeljenja za rad sa vojnim osiguranicima Beograd

Cilj programske aktivnosti Obezbeđenje medicinskih usluga:

Cilj1: Unapređenje sistema pružanja medicinskih usluga

Naziv indikatora Jedinica mere ŠIFRA PROGRAMSKE AKTIVN.: 0003 NAZIV PROGRAMSKE AKTIVN.: Obezbeđenje prava iz socijalnog osiguranja PRAVNI OSNOV: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o budzetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o radu i dr. OPIS: Programska aktivnost Obezbeđenje prava iz socijalnog osiguranja usmerena je na ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja kroz realizaciju zadataka i poslova koji se odnose na refundaciju naknade zarade u toku privremene sprečenosti za rad prouzrokovane bolešću, isplatu putnih troškova u zemlji i inostranstvu, na isplatu posmrtne pomoći i pogrebnih troškova i poslova koji se odnose na isplatu bespovratnih kredita u vezi stambenog zbrinjavanja v/o. ODGOVORNO LICE: Major Matejić Ivica, Načelnik odeljenja za opšte, kadrovske i finansijske poslove

Cilj programske aktivnosti Obezbeđenje prava iz socijalnog osiguranja:

Cilj1: Unapređenje sistema socijalnog osiguranja

Naziv indikatora Jedinica mere ŠIFRA PROGRAMSKE AKTIVN.: 0004 NAZIV PROGRAMSKE AKTIVN.: Obezbeđenje naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta PRAVNI OSNOV: Zakon o odbrani, Zakon o Vojsci Srbije, Zakon o budzetskom sistemu, Zakon o radu, Pravilnik o finansijskom poslovanju u Ministarstvu odbrane i VS, Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova u VS i dr. OPIS: Programska aktivnost Obezbeđenje naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta usmerena je na realizaciju zadataka i poslova koji se odnose na ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje korisnika vojne penzije kroz odlučivanje po zahtevima korisnika vojne penzije, isplatu i kontrolu osnovanosti korišćenja naknade dela troškova za stanovanje korisnika vojne penzije. ODGOVORNO LICE: Vojni službenik Zoran Stojanović, načelnik odeljenja za utvrđivanje prava

Cilj programske aktivnosti Obezbeđenje naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta:

Cilj1: Obezbeđenje isplate naknade dela troškova stanovanja korisnicima vojne penzije

Naziv indikatora

Na osnovu napred navednih informacija pregled programske strukture izgleda ovako:

I PROGRAM

PROGRAM Šifra i naziv 1830 – Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda Opis Program Podrška sprovođenju poslova iz nadležnosti Fonda usmeren je ka tome da Stručna služba Fonda, realizacijom poslova i zadataka koji se odnose na finansiranje stalnih troškovi Fonda, troškova putovanja, troškova nabavke materijala, toškova tekućih popravki i održavanja, zatim različitih usluga po ugovorima, obezbedi namensko i ekonomično korišćenje sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog položaja, zatim da obezbedi efikasno i racionalno obavljanja poslova sprovođenja zdravstvene zaštite, zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja, a sve u cilju potpunog ostvarivanja prava vojnih osiguranika. Odgovorno lice Potpukovnik dr Radan Kostić, direktor Fonda Cilj 1. Stručna služba Fonda stvara uslove za obezbeđenje ostvarivanja prava vojnih osiguranika iz domena zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja Indikator 0001 – Administracija i upravljanje

II PROGRAM

PROGRAM Šifra i naziv 1831 – Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja Opis Program Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja usmeren je na obezbeđivanje namenskog i ekonomičnog korišćenja sredstava zdravstvenog osiguranja i materijalnog položaja, zatim na obezbeđenje efikasnog i racionalnog obavljanja poslova sprovođenja zdravstvenog osiguranja i materijalnog obezbeđenja, kao i na zakonito ostvarivanje prava, izradu normativnih i statusnih dokumenata Fonda i iznalaženja rešenja za moguću reformu sistema socijalnog osiguranja vojnih osiguranika i Fonda kao organizacije obaveznog socijalnog osiguranja Odgovorno lice Potpukovnik dr Radan Kostić, direktor Fonda Cilj 1. Unapređenje sistema zdravstvene zaštite i obezbeđenje ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja vojnih osigurnika Indikator 0001 – Obezbeđenje zdravstvene zaštite 0002 – Obezbeđenje medicinskih usluga 0003 – Obezbeđenje prava iz socijalnog osiguranja 0004 – Obezbeđenje naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta

5. Zaključak

Fond za SOVO za finansiranje osnovne delatnosti (zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja vojnih osiguranika) koristi isključivo prihode ostvarene od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na bruto plate profesionalnih vojnih lica i neto penzije korisnika vojnih penzija.

Fond za SOVO za finansiranje dopunske delatnosti (stambenog obezbeđenja korisnika vojne penzije bez stana) koristi isključivo prihode i primanja koje ostvari od davanja u zakup na određeno i neodređeno vreme stanova u vlasništvu Fonda, od otkupa stanova u vlasništvu Fonda i od otplate stambenih kredita. Stanovi su kupljeni pre 2010. godine iz sredstava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika, odnosno iz sredstava doprinosa za stambeno obezbeđenje korisnika vojne penzije bez stana, koji se obračunavao i uplaćivao po stopi od 2,5% na neto vojne penzije.

Fond za SOVO za finansiranje dopunske delatnosti (naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana) koristi prihode koje mu za tu namenu transferiše Ministarstvo odbrane. Naime, za isplatu naknade dela troškova za stanovanje korisnicima vojne penzije bez stana, sredstva se obezbeđuju Zakonom o budzetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva odbrane i po aproprijaciji ekonomske klasifikacije 464. Pravni osnov za planiranje sredstava je Uredba o obimu i načinu preuzimanja imovine, obaveza i zaposlenih od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika u Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 97/11).

Upravni odbor je mišljenja da visina sredstava opredeljena na prihodnoj strani Finansijskog plana može dovesti u pitanje efikasno funkcionisanje vojnog zdravstva jer može biti ugroženo snabdevanje lekovima, potrošnim medicinskim materijalom i opremom vojnozdravstvenih ustanova, kao i da naknada zarade u slučaju privremene nesposobnosti za rad prouzrokovane bolešću do 30 dana, treba da se isplaćuje na teret sredstava poslodavca, odnosno Ministarstva odbrane (procena novčanih sredstava za isplatu predmetne naknade do 30 dana iznosi oko 800.000.000 dinara).

Takođe, potrebno je iznaći mogućnost da se prihodna strana Finansijskog plana Fonda za SOVO uveća za sredstva koja RFZO uplaćuje na ime lečenja civilnih osiguranika u vojno zdravstvenim ustanovama. Napominjemo da je Republički fond za zdravstveno osiguranje sredstva za 2017. godinu po navedenoj nameni planirao u visini od 2,7 milijardi dinara. Na taj način bi bile obezbeđene medicinske usluge civilnim osiguranicima koje se pružaju u vojnozdravstvenim ustanovama i time bi se izbegla situacija da se te usluge svedu na minimum.

RK.-

D I R E K T O R

p o t p u k o v n i k

dr Radan Kostić

___________________

Ostavite komentar