decembar 2004.

52. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2004. godine

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U BEOGRADU I Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole …

52. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2004. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinastava

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu («Službeni glasnik RS», broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U Uredbi o Registru poljoprivrednih gazdinstava («Službeni glasnik RS», broj 45/04), u članu 6. stav 1. posle tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o registru poljoprivrednih gazdinastava Pročitaj više »

Uredba o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8. stav 1. tačka 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br.37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 33/95, 52/96 i 25/00), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O NAČINU OBELEŽAVANjA GOVEDA I VOĐENjA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA …

Uredba o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona u budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se …

Uredba o utvrđivanju programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja

PREDLOG ZAKONA O SADNOM MATERIJALU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELjA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, prometa i uvoza sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: sadni materijal), priznavanje novostvorenih domaćih sorti, upis sorti i podloga u Registar sorti voćaka, vinove loze, hmelja i podloga, …

Predlog zakona o sadnom materijalu voćaka, vinove loze i hmelja Pročitaj više »

Predlog zakona o javnim skijalištima

P R E D L O G ZAKONA O JAVNIM SKIJALIŠTIMA Član Ovim zakonom propisuju se uslovi za uređenje, održavanje i opremanje javnog skijališta, pružanje usluga na skijalištu, obeležavanje i postavljanje signalizacija na skijalištu, korišćenje sredstava prevoza na skijalištu, bezbednost i red na skijalištu, podučavanje na skijalištu, kao i druga pitanja koja su od značaja …

Predlog zakona o javnim skijalištima Pročitaj više »

Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova

P R E D L O G Z A K O N A O REGULISANjU ODNOSA REPUBLIKE SRBIJE I BANAKA U STEČAJU PO OSNOVU PREUZETIH INOSTRANIH KREDITA, ODNOSNO ZAJMOVA Član 1. Ovim zakonom uređuju se odnosi Republike Srbije i banaka u stečaju, odnosno likvidaciji sa teritorije Republike Srbije koje su dužnici, odnosno originalni dužnici ili …

Predlog zakona o regulisanju odnosa Republike Srbije i banaka u stečaju po osnovu preuzetih inostranih kredita, odnosno zajmova Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 47/91, 79/92, 82/92, 47/94 i 49/99), Član 1. Član 2. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije». 05 Broj: U Beogradu, decembra 2004. godine

51. sednica Vlade Republike Srbije, 23. decembar 2004. godine

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA I Razrešava se SLOBODAN MILETIĆ dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom …

51. sednica Vlade Republike Srbije, 23. decembar 2004. godine Pročitaj više »