52. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2004. godine

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više škole za obrazovanje vaspitača u Beogradu:

1. mr MILICA ĆEBIĆ, član;

2. GORDANA MLADENOVIĆ, član;

3. SLOBODANKA PERIĆ, član;

4. mr MILENA KRSMANOVIĆ, član;

5. dr RUŽICA ROSANDIĆ, član.

II

U Upravni odbor Više škole za obrazovanje vaspitača u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. mr ANA MILOVANOVIĆ, viši predavač Više škole za obrazovanje vaspitača u Beogradu;

2. mr DRAGIŠA VUJOŠEVIĆ, profesor Više škole za obrazovanje vaspitača u Beogradu;

3. VESNA TOMIĆ-MITROVIĆ, predavač Više škole za obrazovanje vaspitača u Beogradu;

4. spec. MILICA ĆIRIĆ, klinički psiholog u bolnici « dr Laza Lazarević» u Beogradu;

5. prof. dr DANIMIR MANDIĆ, profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu;

6. BILjANA LAZAREVIĆ, dipl. vaspitač, PU «Čukarica», vrtić «Neven».

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8490/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI

«DR LAZA LAZAREVIĆ» – BEOGRAD

I

Razrešava se doc. dr IVAN DIMITRIJEVIĆ dužnosti direktora Instituta za neuropsihijatrijske bolesti «dr Laza Lazarević» – Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8506/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/2/2

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA NEUROPSIHIJATRIJSKE BOLESTI

«DR LAZA LAZAREVIĆ» – BEOGRAD

I

Imenuje se doc. dr BRANKO ĆORIĆ za vršioca dužnosti direktora Instituta za neuropsihijatrijske bolesti «dr Laza Lazarević» – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8506/2004-1

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/4/4

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se dr DRAGAN JANjIĆ dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za privatno preduzetništvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8513/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/5/5

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se dr DRAGAN JANjIĆ za pomoćnika ministra privrede – Sektor za privatno preduzetništvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8515/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se MIRA PROKOPIJEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za kontrolu i verifikaciju poslova svojinske transformacije i statusnih promena.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8514/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/7/7

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se MIRA PROKOPIJEVIĆ za pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj tržišta kapitala iz procesa privatizacije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8516/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/8/8

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Razrešava se VESNA MACURA dužnosti sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8512/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/9/9

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRIVREDE

I

Postavlja se VESNA MACURA za sekretara Ministarstva privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8517/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/10/10

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU

KOMISIJE ZA UNIŠTAVANjE CIGARETA

I

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za uništavanje cigareta («Službeni glasnik RS», broj 26/02) u tački 2. alineja jedan reči: «mr Vladimir Knežević, načelnik odeljenja tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga», zamenjuju se rečima: «Dragan Gajić, šef Odseka za suzbijanje nelegalnog prometa, Sektor tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga».

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8498/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se VERA BOŽIĆ-TREFALT za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za rad.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8562/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se JELENA MILENKOVIĆ-ORLIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za harmonizaciju propisa sa Evropskom unijom, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8561/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/13/13

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se dr VLADIMIR MILIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za urbanizam, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8579/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se dr LIDIJA ĐOKIĆ dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za građevine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8578/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/16/16

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se mr RAJKO KORICA dužnosti zamenika ministra za kapitalne investicije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8577/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/17/17

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se SAŠA STOJANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za javna preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8580/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/18/18

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04 i 128/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U PREDUZEĆU MODNA KONFEKCIJA «RUDNIK»

EKSPORT-IMPORT AD IZ GORNjEG MILANOVCA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u preduzeću Modna Konfekcija «Rudnik» ad iz Gornjeg Milanovca („Službeni glasnik RS“, br. 12/02, 50/02 i 114/04).

II

Razrešavaju se dužnosti u preduzeću Modna Konfekcija «Rudnik» ad, iz Gornjeg Milanovca:

– Goran Stojanović, predsednik Odbora;

– Milorad Bjelopetrović, član Odbora.

III

U preduzeću Modna Konfekcija «Rudnik» ad iz Gornjeg Milanovca, imenuju se:

za predsednika Odbora

Milorad Bjelopetrović, dipl. ekonomista, svaetnik u Ministarstvu privrede;

– za članove:

1. Pantelija Gačić, dipl. inž. prehrambene tehnologije, član Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac;

2. Radojica Despotović, dipl. ekonomista, direktor filijale «Univerzal banke» u Gornjem Milanovcu;

3. Zorica Kojčin, dipl. ekonomista, savetnik u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost dana 10. januara 2005. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-8595/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/21/21

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA,

ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se BOŽIDAR SIMATKOVIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za boračku-invalidsku zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8614/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/23/23

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se ALEKSANDRA DAMNjANOVIĆ-PETROVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za građevine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8635/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/24/24

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se prof. dr MIODRAG RALEVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za urbanizam.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8634/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/25/25

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se MILAN MILjEVIĆ za zamenika ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8633/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/26/26

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE

UNUTRAŠNjIH POSLOVA U ZEMUNU

I

Razrešava se prof. dr MOMČILO TALIJAN dužnosti direktora Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8605/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/27/27

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE UNUTRAŠNjIH POSLOVA U ZEMUNU

I

Imenuje se prof. dr BOŽIDAR BANOVIĆ za vršioca dužnosti direktora Više škole unutrašnjih poslova u Zemunu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8605/2004-1

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/28/28

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

«GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE» D.O.O., BEOGRAD

I

Razrešava se ALEKSANDAR FRAGNER dužnosti direktora «Građevinske direkcije Srbije» d.o.o., Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8645/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/30/30

Na osnovu člana 9. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik RS“, broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

«GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE» D.O.O., BEOGRAD

I

Imenuje se SLAVIŠA ZLATANOVIĆ za direktora «Građevinske direkcije Srbije» d.o.o., Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8645/2004-1

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/31/31

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se dr PREDRAG ILIĆ dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8675/2004

U Beogradu, 29. decembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.126/32/32

Ostavite komentar