Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

1. Naziv propisa EUCouncil Framework Decision 2005/212/JHA of 24. February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and PropertyOkvirna odluka Saveta 2005/212/JHA o oduzimanju prihoda, sredstava i imovine od kriminala od 24. februara 2005. godine 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32005F0212 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo pravde 4. datum izrade tabele 17.10.2016. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EUPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog delaDraft Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from Crime 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno-PU, delimično usklađeno-DU, neusklađeno-NU, neprenosivo-NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1. For the purposes of this Framework Decision: Neprenosiv Odredba ne zahteva implementaciju 1.1.1. ‘proceeds’ means any economic advantage from criminaloffences. It may consist of any form of property asdefined in the following indent, Član 3. Član 3.Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:1) imovinom se smatra dobro svake vrste u Republici Srbiji ili inostranstvu, materijalno ili nematerijalno, pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo velike vrednosti, UDELI U PRAVNOM LICU i isprave u bilo kojoj formi kojima se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana;2) imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima;3) oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje od vlasnika imovine proistekle iz krivičnog dela;4) vlasnikom se smatra okrivljeni, okrivljeni saradnik, ostavilac, pravni sledbenik ili treće lice;5) okrivljenim se smatra osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili osuđeni za krivično delo iz člana 2. ovog zakona;6) okrivljenim saradnikom se smatra svedok saradnik, okrivljeni saradnik i osuđeni saradnik;7) ostaviocem se smatra lice protiv koga usled smrti krivični postupak nije pokrenut ili je obustavljen, a u krivičnom postupku koji se vodi protiv drugih lica je utvrđeno da je zajedno sa tim licima učinio krivično delo iz člana 2. ovog zakona;8) trećim licem smatra se fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela;9) pravnim sledbenikom smatra se naslednik osuđenog, svedoka saradnika, ostavioca, trećeg lica ili njihovih naslednika.; Potpuno usklađen-PU Član 3. ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona potpuno je usklađen sa sadržinom ove odredbe 1.1.2. ‘property’ includes property of any description, whethercorporeal or incorporeal, movable or immovable, and legaldocuments or instruments evidencing title to or interest insuch property, Član 3. stav 1 tačka 1) Član 3.Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:1) imovinom se smatra dobro svake vrste u Republici Srbiji ili inostranstvu, materijalno ili nematerijalno, pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo velike vrednosti, UDELI U PRAVNOM LICU i isprave u bilo kojoj formi kojima se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana;2) imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima;3) oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje od vlasnika imovine proistekle iz krivičnog dela;4) vlasnikom se smatra okrivljeni, okrivljeni saradnik, ostavilac, pravni sledbenik ili treće lice;5) okrivljenim se smatra osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili osuđeni za krivično delo iz člana 2. ovog zakona;6) okrivljenim saradnikom se smatra svedok saradnik, okrivljeni saradnik i osuđeni saradnik;7) ostaviocem se smatra lice protiv koga usled smrti krivični postupak nije pokrenut ili je obustavljen, a u krivičnom postupku koji se vodi protiv drugih lica je utvrđeno da je zajedno sa tim licima učinio krivično delo iz člana 2. ovog zakona;8) trećim licem smatra se fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela;9) pravnim sledbenikom smatra se naslednik osuđenog, svedoka saradnika, ostavioca, trećeg lica ili njihovih naslednika.; Potpuno usklađen-PU Član 3. ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona potpuno je usklađen sa sadržinom ove odredbe 1.1.3. ‘instrumentalities’ means any property used or intended tobe used, in any manner, wholly or in part, to commit acriminal offence or criminal offences, Član 3. Član 3.Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:1) imovinom se smatra dobro svake vrste u Republici Srbiji ili inostranstvu, materijalno ili nematerijalno, pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo velike vrednosti, UDELI U PRAVNOM LICU i isprave u bilo kojoj formi kojima se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana;2) imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima;3) oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje od vlasnika imovine proistekle iz krivičnog dela;4) vlasnikom se smatra okrivljeni, okrivljeni saradnik, ostavilac, pravni sledbenik ili treće lice;5) okrivljenim se smatra osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili osuđeni za krivično delo iz člana 2. ovog zakona;6) okrivljenim saradnikom se smatra svedok saradnik, okrivljeni saradnik i osuđeni saradnik;7) ostaviocem se smatra lice protiv koga usled smrti krivični postupak nije pokrenut ili je obustavljen, a u krivičnom postupku koji se vodi protiv drugih lica je utvrđeno da je zajedno sa tim licima učinio krivično delo iz člana 2. ovog zakona;8) trećim licem smatra se fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela;9) pravnim sledbenikom smatra se naslednik osuđenog, svedoka saradnika, ostavioca, trećeg lica ili njihovih naslednika.; Potpuno usklađeno-PU Član 3. ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona potpuno je usklađen sa sadržinom ove odredbe 1.1.4. — ‘confiscation’ means a penalty or measure, ordered by acourt following proceedings in relation to a criminaloffence or criminal offences, resulting in the final deprivationof property, Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 1.1.5. — ‘legal person’ means any entity having such status under theapplicable national law, except for States or other publicbodies in the exercise of State authority and for publicinternational organisations. Neusklađeno-NP Nije predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 2.1. Each Member State shall take the necessary measures toenable it to confiscate, either wholly or in part, instrumentalitiesand proceeds from criminal offences punishable by deprivationof liberty for more than one year, or property the value ofwhich corresponds to such proceeds. Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno usklađeno-PU Predlogom su pobrojana krivična dela za koja je propisana kazna više od jedne godine, a članom 4. utvrđeno pravilo oduzimanja vrednosti koja odgovara imovinskoj koristi, pored ostalih odredaba koje obezbeđuju traženu meru, ali nisu predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 2.2. In relation to tax offences, Member States may useprocedures other than criminal procedures to deprive the perpetratorof the proceeds of the offence. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 3.1. Each Member State shall as a minimum adopt thenecessary measures to enable it, under the circumstancesreferred to in paragraph 2, to confiscate, either wholly or inpart, property belonging to a person convicted of an offence Član 2. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA. Potpuno usklađeno-PU Član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.1.1. (a) committed within the framework of a criminal organisationas defined in Joint Action 98/733/JHA of 21 December1998 on making it a criminal offence to participate in acriminal organisation in the Member States of the EuropeanUnion (1), when the offence is covered by:— Council Framework Decision 2000/383/JHA of 29 May2000 on increasing protection by criminal penalties andother sanctions against counterfeiting in connectionwith the introduction of the euro (2),— Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June2001 on money laundering, the identification, tracing,freezing, seizing and confiscation of instrumentalitiesand the proceeds of crime (3),— Council Framework Decision 2002/629/JHA of 19 July2002 on combating trafficking in human beings (4),— Council Framework Decision 2002/946/JHA of 28November 2002 on the strengthening of the penalframework to prevent the facilitation of unauthorisedentry, transit and residence (5),— Council Framework Decision 2004/68/JHA of 22December 2003 on combating the sexual exploitationof children and child pornography (6),— Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25October 2004 laying down minimum provisions onthe constituent elements of criminal acts and penaltiesin the field of illicit drug trafficking (1), Član 2. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA. Potpuno usklađeno-PU Član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.1.2. b) which is covered by the Council Framework Decision2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism (2),provided that the offence according to the FrameworkDecisions referred to above— regarding offences other than money laundering arepunishable with criminal penalties of a maximum ofat least between 5 and 10 years of imprisonment,— regarding money laundering, are punishable withcriminal penalties of a maximum of at least 4 years ofimprisonment,and the offence is of such a nature that it can generatefinancial gain. Član 2. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA. Potpuno usklađeno-PU Član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.2. Each Member State shall take the necessary measures toenable confiscation under this Article at least: neprenosivo Odredba ne zahteva implementaciju 3.2.1. where a national court based on specific facts is fullyconvinced that the property in question has been derivedfrom criminal activities of the convicted person during aperiod prior to conviction for the offence referred to inparagraph 1 which is deemed reasonable by the court inthe circumstances of the particular case, or, alternatively, 38. stav 1. Član 38.Javni tužilac podnosi zahtev za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u roku od tri meseca ŠEST MESECI od dana dostavljanja pravnosnažne presude kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo iz člana 2. ovog zakona.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:1) pravnosnažnu presudu;2) podatke o okrivljenom, odnosno okrivljenom saradniku;3) zakonski naziv krivičnog dela;4) označenje imovine koju treba oduzeti;5) dokaze o imovini koju okrivljeni, odnosno okrivljeni saradnik poseduje ili je posedovao i zakonitim prihodima;6) okolnosti koje ukazuju da je imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno okolnosti koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmere između imovine i zakonitih prihoda;7) razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.Zahtev protiv pravnog sledbenika, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i dokaze da je pravni sledbenik nasledio imovinu proisteklu iz krivičnog dela, a zahtev protiv trećeg lica sadrži i dokaze da je imovina proistekla iz krivičnog dela preneta bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti u cilju osujećenja oduzimanja.O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Postupak za trajno oduzimanje je hitan. Potpuno usklađeno-PU Član 38. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.2.2. where a national court based on specific facts is fullyconvinced that the property in question has been derivedfrom similar criminal activities of the convicted personduring a period prior to conviction for the offencereferred to in paragraph 1 which is deemed reasonable bythe court in the circumstances of the particular case, or,alternatively, 38. stav 1. Član 38.Javni tužilac podnosi zahtev za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u roku od tri meseca ŠEST MESECI od dana dostavljanja pravnosnažne presude kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo iz člana 2. ovog zakona.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:1) pravnosnažnu presudu;2) podatke o okrivljenom, odnosno okrivljenom saradniku;3) zakonski naziv krivičnog dela;4) označenje imovine koju treba oduzeti;5) dokaze o imovini koju okrivljeni, odnosno okrivljeni saradnik poseduje ili je posedovao i zakonitim prihodima;6) okolnosti koje ukazuju da je imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno okolnosti koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmere između imovine i zakonitih prihoda;7) razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.Zahtev protiv pravnog sledbenika, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i dokaze da je pravni sledbenik nasledio imovinu proisteklu iz krivičnog dela, a zahtev protiv trećeg lica sadrži i dokaze da je imovina proistekla iz krivičnog dela preneta bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti u cilju osujećenja oduzimanja.O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Postupak za trajno oduzimanje je hitan. Potpuno usklađeno-PU Član 38. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.2.3. where it is established that the value of the property isdisproportionate to the lawful income of the convictedperson and a national court based on specific facts is fullyconvinced that the property in question has been derivedfrom the criminal activity of that convicted person. 38. stav 1. Član 38.Javni tužilac podnosi zahtev za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u roku od tri meseca ŠEST MESECI od dana dostavljanja pravnosnažne presude kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo iz člana 2. ovog zakona.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:1) pravnosnažnu presudu;2) podatke o okrivljenom, odnosno okrivljenom saradniku;3) zakonski naziv krivičnog dela;4) označenje imovine koju treba oduzeti;5) dokaze o imovini koju okrivljeni, odnosno okrivljeni saradnik poseduje ili je posedovao i zakonitim prihodima;6) okolnosti koje ukazuju da je imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno okolnosti koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmere između imovine i zakonitih prihoda;7) razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.Zahtev protiv pravnog sledbenika, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i dokaze da je pravni sledbenik nasledio imovinu proisteklu iz krivičnog dela, a zahtev protiv trećeg lica sadrži i dokaze da je imovina proistekla iz krivičnog dela preneta bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti u cilju osujećenja oduzimanja.O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Postupak za trajno oduzimanje je hitan. Potpuno usklađeno-PU Član 38. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa. 3.3. Each Member State may also consider adopting thenecessary measures to enable it to confiscate, in accordancewith the conditions set out in paragraphs 1 and 2, eitherwholly or in part, property acquired by the closest relationsof the person concerned and property transferred to a legalperson in respect of which the person concerned — actingeither alone or in conjunction with his closest relations — has acontrolling influence. The same shall apply if the personconcerned receives a significant part of the legal person’sincome. Član 16AČlan 38. ČLAN 16A KADA POLICIJA PODNOSI JAVNOM TUŽIOCU KRIVIČNU PRIJAVU ZA KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 2. OVOG ZAKONA DUŽNA JE DA DOSTAVI I PODATKE O IMOVINI OSUMNJIČENOG I TREĆEG LICA KOJI SU PRIKUPLJENI U PREDISTRAŽNOM POSTUPKUČlan 38.Javni tužilac podnosi zahtev za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u roku od tri meseca ŠEST MESECI od dana dostavljanja pravnosnažne presude kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo iz člana 2. ovog zakona.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:1) pravnosnažnu presudu;2) podatke o okrivljenom, odnosno okrivljenom saradniku;3) zakonski naziv krivičnog dela;4) označenje imovine koju treba oduzeti;5) dokaze o imovini koju okrivljeni, odnosno okrivljeni saradnik poseduje ili je posedovao i zakonitim prihodima;6) okolnosti koje ukazuju da je imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno okolnosti koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmere između imovine i zakonitih prihoda;7) razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.Zahtev protiv pravnog sledbenika, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i dokaze da je pravni sledbenik nasledio imovinu proisteklu iz krivičnog dela, a zahtev protiv trećeg lica sadrži i dokaze da je imovina proistekla iz krivičnog dela preneta bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti u cilju osujećenja oduzimanja.O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Postupak za trajno oduzimanje je hitan. Potpuno usklađeno-PU Član 16. ovog predloga zakona izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je potpuno usklađen sa ovom odredbom EU propisa, imajući u vidu da je pojam vlasnika i trećeg lica propisan članom 3. stav 1. tač. 4) i 8) , član 38. određuje postupak prema osuđenom licu i ovlašćenju javnog tužioca za trajno oduzimanje imovine i pravnog sledmenika. 3.4. Member States may use procedures other than criminalprocedures to deprive the perpetrator of the property inquestion. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 4. Each Member State shall take the necessary measures to ensurethat interested parties affected by measures under Articles 2 and3 have effective legal remedies in order to preserve their rights. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 5. This Framework Decision shall not have the effect of alteringthe obligation to respect fundamental rights and fundamentalprinciples, including in particular the presumption of innocence,as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 6.1. This Framework Decision shall not have the effect of alteringthe obligation to respect fundamental rights and fundamentalprinciples, including in particular the presumption of innocence,as enshrined in Article 6 of the Treaty on European Union. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva inplementaciju 6.2. 2. Member States shall transmit to the General Secretariat ofthe Council and to the Commission, by 15 March 2007, thetext of the provisions transposing into their national law theobligations imposed on them under this Framework Decision.In accordance with a report established on the basis of thisinformation and a written report from the Commission, theCouncil shall assess, by 15 June 2007, the extent to whichMember States have taken the necessary measures in order tocomply with this Framework Decision. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 7. This Framework Decision shall enter into force on the day of itspublication in the Official Journal of the European Union.Done at Brussels, 24 February 2005. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju

Ostavite komentar