jul 2006.

Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Na osnovu člana 2. Uredbe o izmenama Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 63/06), Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji. Prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji obuhvata: 1. Uredbu o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj …

Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava Pročitaj više »

148. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2006. godine

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon), Vlada donosi R E …

148. sednica Vlade Republike Srbije, 27. jul 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke («Službeni glasnik RS», broj 61/05), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE «NEDELjA CRVENOG KRSTA» Član 1. Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka «Nedelja Crvenog …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke («Službeni glasnik RS», broj 61/05), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE «NEDELjA SOLIDARNOSTI» Član 1. Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka «Nedelja solidarnosti» od …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“ Pročitaj više »

Uredba o finansiranju Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (“Službeni glasnik RS“, br.110/05 i 50/06 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O FINANSIRANjU NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ Član 1. Ovom uredbom uređuje se finansiranje rada Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Nacionalni savet) …

Uredba o finansiranju Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj Pročitaj više »

Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 52/96 i 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O NACIONALNIM PRIZNANjIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA Član Ovom uredbom utvrđuju se nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta i kriterijumi za njihovu dodelu. …

Uredba o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta Pročitaj više »

Uredba o visini naknade za usluge koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža u cilju sticanja sopstvenih prihoda

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji («Službeni glasnik Republike Srbije», broj 101/05), Vlada donosi Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za usluge koje, u skladu sa zakonom i propisom ministra unutrašnjih poslova, pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) u cilju sticanja sopstvenih prihoda. Naknada za prodaju vrednosnih obrazaca, registarskih tablica …

Uredba o visini naknade za usluge koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža u cilju sticanja sopstvenih prihoda Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 64/03 – ispravka, 58/04, 62/04 – ispravka, 79/05 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon), u članu 2. stav 2. tačka 3), posle reči: „naučne,“ dodaje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SEDIŠTIMA I PODRUČJIMA SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA Član 1. U Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava («Službeni glasnik RS», br. 63/01 i 42/02), član 1. stav 1. posle reči: «okružni» veznik «i» zamenjuje se zapetom, a posle reči: «trgovinski» dodaju se reči: «i prekršajni». …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava Pročitaj više »