Uredba o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Na osnovu člana 2. Uredbe o izmenama Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 63/06),

Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio je prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

Prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji obuhvata:

1. Uredbu o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 75/05–osnovni tekst) iz koje je izostavljen član 5, kojim je utvrđen položaj sekretara i zamenika sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji koji su postavljeni prema odredbama Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 25/04 i 56/05), i uređeno preuzimanje zaposlenih, opreme i sredstava od ranijeg organa, i član 6, kojim je utvrđeno kada ta uredba stupa na snagu,

2. Uredbu o izmenama Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 63/06), iz koje je izostavljen član 2, kojim je dato ovlašćenje za utvrđivanje i dostavljanje na objavljivanje prečišćenog teksta Uredbe o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, i član 3, kojim je utvrđeno kada ta uredba stupa na snagu.

Broj: 110-00-677/2006-01

U Beogradu, 28. jula 2006. godine

Republički sekretarijat za zakonodavstvo

Direktor,

Zoran M. Balinovac

U R E D B A

O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA PRIDRUžIVANJE EVROPSKOJ UNIJI

(prečišćen tekst)

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na: strategiju pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; praćenje i učešće u pripremama i pregovorima radi zaključivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, zatim u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, kao i u samom pristupanju Evropskoj uniji; strategiju, podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; koordinaciju prevođenja prioritetnih propisa Evropske unije na srpski jezik i koordinaciju prevođenja zakonodavstva Republike Srbije na engleski jezik; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa s propisima Evropske unije; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; usaglašavanje institucionalnih potencijala Republike Srbije i obrazovanja kadrova s potrebama pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; saradnju sa specijalizovanim pravnim institucijama; analizu ekonomskih aspekata usklađivanja s propisima i standardima Evropske unije; učešće u koordinaciji procesa programiranja tehničke pomoći Evropske unije; promociju aktivnosti u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji i saradnju sa specijalizovanim međunarodnim i domaćim ekonomskim institucijama.

Kancelarija priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija, koji su vezani za: pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji, kao i za način na koji se javnost obaveštava o radu na pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije je odgovoran Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Ostavite komentar