oktobar 2006.

160. sednica Vlade Republike Srbije, 26. oktobar 2006. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi R …

160. sednica Vlade Republike Srbije, 26. oktobar 2006. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE PROTIV DOPINGA U SPORTU Član 1. Ratifikuje se Međunarodna konvencija protiv dopinga u sportu, usvojena 19. oktobra 2005. godine u Parizu, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi: INTERNATIONAL …

Predlog zakona o ratifikaciji međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija u borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE UJEDINjENIH NACIJA O BORBI PROTIV DEZERTIFIKACIJE U ZEMLjAMA SA TEŠKOM SUŠOM i/ili DEZERTIFIKACIJOM, POSEBNO U AFRICI Član 1. Ratifikuje se Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi, sačinjena 17. juna 1994. godine u Parizu, u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, …

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija u borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O OČUVANjU MIGRATORNIH VRSTA DIVLjIH ŽIVOTINjA Član 1. Ratifikuje se Konvencija o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja, sačinjena 23. juna 1979. godine u Bonu, u originalu na engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik glasi: THE …

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa

PREDLOG ZAKONA Član 1. Ratifikuje se Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, sačinjena u Bernu, 19. septembra 1979. godine, na engleskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi: CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS …

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

PREDLOG Z A K O N A O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU Član 1. Ratifikuje se Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, sačinjena 25. februara 1991. godine u Espou, u originalu na engleskom, francuskom i ruskom jeziku. Član 2. Tekst Konvencije o proceni uticaja …

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i koršćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera

O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O ZAŠTITI I KORIŠĆENjU PREKOGRANIČNIH VODOTOKOVA I MEĐUNARODNIH JEZERA I AMANDMANA NA ČL. 25. I 26. KONVENCIJE O ZAŠTITI I KORIŠĆENjU PREKOGRANIČNIH VODOTOKOVA I MEĐUNARODNIH JEZERA Član 1. Ratifikuje se Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, sačinjena u Helsinkiju, 17. marta 1992. godine, na engleskom, francuskom i ruskom …

Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera i Amandmana na čl. 25. i 26. Konvencije o zaštiti i koršćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera Pročitaj više »

Predlog zakona o izmeni Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI Član 1. U Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS” br. 110/05 i 50/06 – ispravka), u članu 44. stav 2. brišu se reči: „na neodređeno vreme”. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja „Službenom glasniku Republike Srbije”. O b r a …

Predlog zakona o izmeni Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o ratifikaciji Ugovora o garanciji (Železnice Srbije – vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI UGOVORA O GARANCIJI (ŽELEZNICE SRBIJE – VOZNA SREDSTVA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Član 1. Ratifikuje se Ugovor o garanciji (Železnice Srbije – Vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan 14. jula 2006. godine u Beogradu. Član 2. Tekst Ugovora …

Predlog zakona o ratifikaciji Ugovora o garanciji (Železnice Srbije – vozna sredstva) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Pročitaj više »