februar 2010.

224. sednica Vlade Republike Srbije, 25. februar 2010. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada …

224. sednica Vlade Republike Srbije, 25. februar 2010. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE AZOTNIH MINERALNIH ĐUBRIVA ZA ZIMSKO PRIHRANjIVANjE I PRIPREMU PROLEĆNE SETVE Član 1. U Uredbi …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje azotnih mineralnih đubriva za zimsko prihranjivanje i pripremu prolećne setve Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09 i 72/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),             Vlada donosi     UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O STAVLjANjU POD …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu prevencije , lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/05 i 65/08), Vlada donosi, U R E D B U O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENjA I KONTROLE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U REPUBLICI SRBIJI …

Uredba o Nacionalnom programu prevencije , lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine

Na osnovu člana 8. stav 1 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine Republici Srbiji potrebna je strategija …

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI (REFINANSIRANjE KRATKOROČNOG DUGA, IZGRADNjA PODZEMNOG SKLADIŠTA GASA I ODRŽAVANjE MREŽA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU GASA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Refinansiranje kratkoročnog duga, izgradnja podzemnog skladišta gasa i održavanje mreža za prenos i distribuciju gasa) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INOVACIONOJ DELATNOSTI Član 1. U Zakonu o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05), naslov iznad člana 2. briše se. Član 2. menja se i glasi: „Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1) nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija i njihovih …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DELATNOSTI Član 1. U Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), u članu 6. posle tačke 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7) koja glasi: „7) organizovano i sistematsko podsticanje mobilnosti istraživača, odnosno istraživačkog osoblja u okviru …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Pročitaj više »

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine

Na osnovu člana 8. stav 1 Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine Republici Srbiji potrebna je strategija …

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine Pročitaj više »