Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09 i 72/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

           

Vlada donosi

 

 

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O STAVLjANjU POD KONTROLU KORIŠĆENjA I PROMETA DIVLjE FLORE I FAUNE

 

Član 1.

 

            U Uredbi o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45/05-ispravka 22/07 i 38/08), u članu 15. posle stava 2. dodaje se  stav 3, koji glasi:

            „Dozvola za sakupljanje i promet zaštićenih vrsta ne može se izdati fizičkom licu, osim u slučaju iz člana 7. ove uredbe”.

           

                                                                 Član 2.

 

U članu 20. stav 3. posle reči: „Srbije” dodaju se reči: ,, do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu”.

 

                                                                 Član 3.

 

            U članu 21. stav 1.  tačka 2) u zagradi reči: „član 7” zamenjuje se rečima: ,,čl. 7 i 15”.

  U tački 6)   tačka na kraju  zamenjuje se   tačkom  zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7), koja glasi:

 „7) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 3. ove uredbe.”

            U stavu 4. reči: „4) i 5)” zamenjuju se rečima: „ 4),5)  i 7)”.

                                                 

Član 4.

 

            Prilozi 1, 2 i 3, koji su odštampani uz Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune  („Službeni glasnik RS”, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07 i 38/08) zamenjuju se novim prilozima 1, 2 i 3, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

 

Član 5.

 

            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.  

           

 Broj:

U Beogradu,  25. februara 2010. godine

 

 

V L A D A

PREDSEDNIK

 

 

O b r a z l o ž e nj e

I. OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine ( „(„Službeni glasnik RS”, broj 135/04, 36/09 i 72/09 – dr zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka i 101/07 i 65/08),

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE I CILjEVI KOJI SE OSTVARUJU

Zaštitom divljih vrsta flore i faune merama kontrole sakupljanja i prometa osigurava se opstanak onih vrsta na njihovim prirodnim staništima a koje se koriste u ljudskoj ishrani i zdravstvu.

Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07 i 38/08 ) zaštićene su divlje vrste koje pripadaju osetljivim ili retkim vrstama kojima ne preti opasnost izumiranja, divlje vrste koje nisu ugrožene, ali se lako mogu zamenuti sa ugroženim divljim vrstama usled sličnog izgleda i vrste čiji je odgovarajući način zaštite propisan međunarodnim ugovorom. Datom Uredbom zaštićeno je 78 vrsta flore, 3 vrste lišajeva, 15 vrsta gljiva i 9 vrsta faune (Prilog 1 i 2). Takođe, Uredbom je u Prilogu 3 dat odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom, odnosno prerađenom stanju saglasno članu 14. stav 4.

Na osnovu praćenja stanja datih vrsta i njihovog korišćenja Zavod za zaštitu prirode Srbije predložio je reviziju datih spiskova odnosno smanjenje broja vrsta koje su pod kontrolom korišćenja i prometa. Datim Predlogom uredbe predloženo je za zaštitu 78 vrsta flore, 3 vrste lišajeva, 15 vrsta gljiva i 9 vrsta faune (Prilog 1 i 2).

Članom 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine utvrđena je obaveza utvrđivanja vrsta divlje flore i faune koje su pod kontrolom korišćenja i prometa, a koje su predmet trgovine, a članom 17. stav 1. Zakona o Vladi utvrđeno je ovlašćenje Vlade da može doneti propis ako je njegovo donošenje vezano za zakonski rok.

Izmena uredbe je neophodna radi sprovođenja odredaba osnovne uredbe kojom je utvrđeno da se sakupljanje zaštićenih vrsta vrši na osnovu dozvole koju izdaje Ministarstvo na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva. Konkurs za izdavanje dozvola za tekuću godinu objavljuje se najkasnije do 1. marta te godine i sadrži vrste i količine koje se mogu sakupiti za potrebe korišćenja i prometa kao i druge potrebne podatke koji se podnose u prijavi na konkurs.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Ovim odredbama Predloga uredbe predložene su vrste divlje flore i faune koje su pod kontrolom korišćenja i prometa. U Prilogu 1 dat je spisak flore -78 vrsta, lišajeva -3 vrste i gljiva 15 vrsta, pod kontrolom korišćenja i prometa.U Prilogu 2 dat je spisak faune – 9 vrsta.

U članu 1.Predloga uredbe propisano je da se u članu 15. Uredbe dodaje novi stav koji glasi: „Dozvola sa sakupljanje i promet zaštićenih vrsta ne može se izdati fizičkom licu, osim u slučaju iz člana 7. ove uredbe“.

U članu 2. Predloga uredbe propisano je da se u članu 20. stav 3. iza reči Srbije dodaje se ,, do 31.januara tekuće godine za prethodnu godinu”.

Na kraju stava 3. posle reči ,, Srbije”, dodaju se reči: ,, do 31.januara tekuće godine za prethodnu godinu”, čime je preciziran datum i mesec do kada se podnose tačni podaci o lokaciji, površini, vrsti i količini koja se gaji godišnje.

U članu 3. Predloga uredbe propisano je da u članu 21. stav 1.  tačka 2) u zagradi reči: „član 7” zamenjuje se rečima: ,,čl. 7 i 15”.

  U tački 6)   tačka na kraju  zamenjuje se   tačkom  zapetom.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 7) koja glasi:

 „7) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 3. ove uredbe.”

čime se određuje da se pravna i fizička lica i preduzetnici, ukoliko Ministarstvu ne dostavljaju podatke o uzgajalištima uz priloženo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije, mogu kazniti novčanom kaznom.

U članu 4. Predloga u redbe propisano je da Prilozi 1, 2 i 3, koji su odštampani uz Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS”, 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07 i 38/08) zamenjuju se prilozima 1, 2 i 3, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

U članu 5.Predloga uredbe propisano je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, iz razloga hitnosti s obzirom da se saglasno članu 15 stav 2. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07 i 38/08 ) konkurs za izdavanje dozvola raspisuje najkasnije do 1.marta,a navedene izmene priloga 1,2 i 3 su predmet novog konkursa.

IV. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Donošenje ove uredbe neće izazvati povećanje troškova u budžetu Republike jer najveći deo poslova u njegovoj primeni do sada je obavljalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, saglasno članu 20. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS” broj 19/04,65/08), preko svojih postojećih zaposlenih i redovne inspekcije.

PREGLED ODREDBI KOJE SE MENjAJU

Član 15.

Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe, na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana ovom uredbom.

Konkurs za izdavanje dozvola za tekuću godinu objavljuje se najkasnije do 1. marta te godine i sadrži vrste i količine koje se mogu sakupiti za potrebe korišćenja i prometa i druge potrebne podatke koji se unose u prijavu za konkurs:

1) podaci o podnosiocu zahteva;

2) podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet odnosno koristiti;

3) podaci o količini – po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), koristiti odnosno stavljati u promet;

4) način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokalitetima sakupljanja, (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broju i razmeštaju otkupnih stanica;

5) podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepenu prerade zaštićenih vrsta;

6) podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti za sakupljanje šumskih i drugih proizvoda, otkup, promet i preradu).

DOZVOLA ZA SAKUPLjANjE I PROMET ZAŠTIĆENIH VRSTA NE MOŽE SE IZDATI FIZIČKOM LICU, OSIM U SLUČAJU IZ ČLANA 7. OVE UREDBE.

Član 20.

Ministarstvo evidentira podatke o podnetim prijavama na konkurs, izdatim dozvolama i druge podatke saglasno članu 4. tačka 4. ove uredbe.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji je u skladu sa ovom uredbom dobio dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe, dužan je da Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavlja podatke o: zaštićenim vrstama sakupljenim, iskorišćenim i stavljenim u promet do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascima o sakupljanju zaštićenih vrsta, koji se daju za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (obrazac OZV 1) i o njihovom korišćenju i stavljanju u promet, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave gajenjem zaštićenih vrsta dostavljaju Ministarstvu podatke o uzgajalištu i to o: lokaciji, površini, vrsti koja se gaji i količini koja se odgaja godišnje, uz priloženo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije, DO 31. JANUARA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU.

Član 21.

„Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) sakuplja zaštićene vrste izvan perioda propisanih ovom uredbom i koristi tehnička sredstva koja mogu oštetiti ili uništiti primerke vrste ili njeno stanište, odnosno sakuplja zaštićene vrste bez dozvole Ministarstva (član 5. st. 2. i 6);

2) sakuplja zaštićene vrste bez dozvole ministarstva i u količini koja dozvolom nije odobrena (ČL. 7 I 15);

3) sakuplja i stavlja u promet zaštićene vrste bez organizovane stručne obuke sakupljača ili drugog oblika rada sa sakupljačima (član 8. stav 1);

4) sakuplja i stavlja u promet zaštićene vrste protivno uslovima i na način propisan ovom uredbom (čl. 9, 10, 11. i 12);

5) sakuplja zaštićene vrste koje su aktom ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine zabranjene za sakupljanje na teritoriji Republike ili na određenom području ( član 13. stav 3);

6) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 2. ove uredbe;

7) NE DOSTAVLjA PODATKE O UZGAJALIŠTIMA IZ ČLANA 20. STAV 3. OVE UREDBE.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara.

ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. TAČ. 1), 2), 4), 5) i 7) OVOG ČLANA KAZNIĆE SE FIZIČKO LICE NOVČANOM KAZNOM OD 5.000 DO 50.000 DINARA.”

Prilog 1

DIVLjE VRSTE FLORE ZAŠTIĆENE KONTROLOM SAKUPLjANjA, KORIŠĆENjA I PROMETA

Tabela 1. Biljke (78) Fam. Alliaceae 1. Allium ursinum L. Sremuš, Medveđi luk, Cremoš Fam. Araliaceae 2. Hedera helix L. Bršljan Fam. Aristolochiaceae 3. Asarum europaeum L. Kopitnjak, Konjsko kopito, Kopitnik Fam. Asteraceae 4. Achillea millefolium L. Hajdučica, Stolist, Sporiš 5. Arctium lappa L. Čičak, Čičak zeleni, Lopuh 6. Carlina acaulis L. Vilino sito, Kraljevac, Belotrn 7. Inula helenium L. Oman, Omanika, Devesilje 8. Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. Lopuh, Repuh, Repušina 9. Solidago virgaurea L. Zlatica, Poganska trava, Čelebi grana 10. Tussilago farfara L. Podbel, Konjsko kopito, Belušina Fam. Betulaceae 11. Betula pendula Roth Breza, Briza, Brez Fam. Boraginaceae 12. Pulmonaria officinalis L. Plućnjak, Medunika, Velikdanak 13. Symphytum officinale L. Crni gavez, Gavez, Vrani gavez Fam. Caryophyllaceae 14. Herniaria glabra L. Sipanica, Jezerozlatka, Kilavica 15. Herniaria hirsuta L. Dlakava sipanica 16. Herniaria incana Lam. Siva sipanica Fam. Cornaceae 17. Cornus mas L. Dren, Drin, Drenjina Fam. Corylaceae 18. Corylus avellana L. Leska, Lešnik, Liska Fam. Cupressaceae 19. Juniperus communis L. Kleka, Venja, Klekinja 20. Juniperus communis L. ssp. nana Syme Niska kleka, Klečica, Klek Fam. Equisetaceae 21. Equisetum arvense L. Rastavić, Barska metlica, Vošće Fam. Fabaceae 22. Anthyllis vulneraria L. Ranjenica 23. Melilotus officinalis (L.) Pallas Kokotac, Ždraljika 24. Ononis spinosa L. Zečji trn, Gladiš, Vučji trn Fam. Gentianaceae 25. Centaurium umbelatum Gilib Kičica, Kitica, Trava od groznice 26. Gentiana asclepiadea L. Svećica, Sirištara, Balkanska trava 27. Gentiana cruciata L. Prostrel, Krstasta lincura, Prostreo Fam. Geraniaceae 28. Geranium robertianum L. Zdravac,Živa trava, Pastirska iglica Fam. Hypericaceae 29. Hypericum barbatum Jacq. Trepljasti kantarion, Pljuskavica trepljasta 30. Hypericum maculatum Crantz Planinski kantarion 31. Hypericum perforatum L. Kantarion, Bogorodičina trava, Krvavac 32. Hypericum rumelicum Boiss. Rumelijski kantarion, Izdašljivica Fam. Iridaceae  33. Iris pseudoacorus L. Barska perunika, Žuta perunika, Divlja perunika Fam. Lamiaceae 34. Glechoma hederacea L. Dobričica, Bržtan trava, Samobajka 35. Lamium album L. Bela mrtva kopriva 36. Leonurus cardiaca L. Srdačica, Kopriva od srca, Srčenica 37. Marrubium vulgare L. Beli trljan, Totrljan, Macina trava 38. Melissa officinalis L. Matičnjak, Matočina, Pčelinjak 39. Origanum vulgare L. Origano, Vranilova trava, Vranilovka 40. Satureja kitaibelii Wierzb. Rtanjski čaj, Kitaibelov čubar 41. Satureja montana L. Vrijesak, Vresina, Konjski vresak 42. Teucrium chamaedrys L. Podubica, Dubočac, Zubatac 43. Teucrium montanum L. Trava iva, Dubačac mali, Dubčac 44. Thymus serpyllum L. Majčina dušica, Materina dušica, Dušička Fam. Liliaceae 45. Ruscus aculeatus L. Veprina, Kostrika, Šimširika 46. Ruscus hypoglossum L. Jezičasta kostrika, Veprina, Nepričac 47. Veratrum nigrum L. Crna čemerika, Kinavka Fam. Malvaceae 48. Althaea officinalis L. Beli slez, Pitomi slez, Slezovina Fam. Oenotheracae 49. Epilobium hirsutum L. Dlakavi noćurak, Runjavi noćurak 50. Epilobium montanum L. Svilovina 51. Epilobium parviflorum Schreber Vrbovka, Noćura Fam. Polygonaceae 52. Polygonum bistorta L. Želudnjak Fam. Polypodiaceae 53. Athyrium filix- femina (L.) Roth Ženska paprat, Papratka, Navala Fam. Primulaceae  54. Primula elatior (L.) Hill Jaglika, Jaglac, Jagorčevina 55. Primula veris L. Jaglika, Jagorčika, Krstasta jaglika 56. Primula vulgaris Hudson Jagorčevina, Jagorčina, Jagliče Fam. Ranunculaceae 57. Hepatica nobilis Schreber Krstati koprivnjak, Sasa jetrenjača, Jetrenka Fam. Rhamnaceae 58. Frangula alnus Miller Krušina, Pasjakovina, Krkavina Fam. Rosaceae 59. Alchemilla sp. Virak, Virić, Verkuta 60. Crataegus monogyna Jacq. Beli glog, Glog, Četica 61. Crataegus oxycantha L. Crveni glog, Glogovina, Čobančica 62. Crataegus pentagyna Waldst.& Kit. ex Willd. Petostubičasti glog 63. Fragaria vesca L. Šumska jagoda, Jagoda, Mamica 64. Potentilla erecta (L.) Rochel Srčenjak, Srčenjača, Trava od srdobolje 65. Prunus spinosa L. Trnjina 66. Rosa canina L. Divlja ruža, Šipak, Šipurak 67. Rubus fruticosus L. Kupina, Jagoda 68. Rubus idaeus L. Malina Fam. Rubiaceae 69. Galium odoratum (L.) Scop. Lazarkinja, Broćanica, Mirisni broć 70. Galium verum L. Ivanjsko cveće, Ivanova trava, Živboža Fam. Sambucaceae 71. Sambucus nigra L. Zova, Bazga, Ovzovina Fam. Scrophularyaceae 72. Euphrasia sp. Vidac 73. Veronica officinalis L. Razgon, Čestoslavica Fam. Tiliaceae 74.. Tilia cordata Miller Sitnolisna lipa, Zimska lipa, Lipolist 75. Tilia tomentosa Moench Bela lipa, Srebrna lipa, Srebrnasta lipa Fam. Vacciniaceae 76. Vaccinium myrtillus L. Borovnica, Borovica, Brosnica Fam. Violaceae 77. Viola odorata L. Mirisna ljubičica, Pitoma ljubičica, Ljubica 78. Viola macedonica Boiss&Heldr. Dan i noć, Poljska ljubica, Milovanka Tabela 2. Lišajevi (3) Fam. Usneaceae 1. Usnea spp. Fam. Parmeliaceae 2. Evernia prunastri (L.) Ach Hrastov lišaj 3. Cetraria islandica (L.) Ach Islandski lišaj Tabela 3. Gljive (15) Fam. Boletaceae 1. Boletus aerreus Bull. Fr. Crni vrganj 2. Boletus reticulatus (Paulet) Fr. Raspucani vrganj 3. Boletus edulis Bull. Fr. Letnji, jesenji vrganj 4. Boletus pinophilus Pilat &Dermerk Borov vrganj Fam. Cantharellaceae 5. Cantharellus cibarius L. Fr. Lisičarka 6. Craterelluss cornucopioides Pers. Mrka truba Fam. Rusulaceae 7. Lactarius deliciosus (L.) S.F.Gray. Rujnica 8. Lactarius deterrimus Groger Smrekina rujnica 9. Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. Jelova rujnica 10. Lactarius sanguiifluus (Paul.) Fr. 11. Lactarius semisanguifuus Heim &Lecl. Fam. Marasmiaceae 12. Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. Supača Fam. Tuberaceae 13. Tuber magnatum Pico Beli tartuf 14. Tuber aestivum Vittad. Letnji tartuf

Prilog 2DIVLjE VRSTE FAUNE ZAŠTIĆENE KONTROLOM SAKUPLjANjA, KORIŠĆENjA I PROMETA Tabela 4. Fauna (9) Fam. Testudinidae 1 Testudo hermanni Šumska kornjača Fam. Viperidae 2. Vipera ammodytes Poskok Fam. Ranidae 3. Pelophylax kl. esculenta Zelena žaba 4. Pelophylax lessonae Mala zelena žaba 5. Pelophylax ridibundus Velika zelena žaba Fam. Helicidae 6. Helix aspersa Baštenski puž 7. Helix leucorum Šumski,sivi puž 8. Helix pomatia Vinogradarski puž Fam. Hirudinidae 9. Hirudo medicinalis Medicinska pijavica

Prilog 3

ODNOS KOLIČINA ZAŠTIĆENIH VRSTA U SVEŽEM I SUVOM ODNOSNO PRERAĐENOM STANjU

Tabela 1. Biljne vrste (78)

Red.broj Latinski naziv Deo u upotrebi Odnos količina u svežem i suvom stanju (kg) Achillea millefolium L. flosherba 4.54 11 Alchemilla sp. herba 4 1 Allium ursinum L. herba 10 1 Althaea officinalis L. foliumradixflos 63.54 111 Anthyllis vulneraria L. flos 5 1 Arctium lappa L. foliumradix 44 11 Asarum europaeum L. folium 3 1 Athyrium filix- femina (L.) Roth rhizoma 3 1 Betula pendula Roth foliumgemma 2.53 11 Carlina acaulis L. radix 3.5 1 Centaurium umbelatum Gilib herba 4 1 Cornus mas L. fructus 2.5 1 Corylus avellana L. folium 3 1 Crataegus monogyna Jacq. fructussummitasflos 2.53.55 111 Crataegus oxycantha L. fructussummitasflos 2.53.55 111 Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. fructussummitasflos 2.53.55 111 Epilobium hirsutum L. herba 4 1 Epilobium montanum L. herba 4 1 Epilobium parviflorum Schreber herba 4 1 Equisetum arvense L. herba 3.5 1 Euphrasia sp. herba 3.5 1 Fragaria vesca L. foliumfructus 4.58 11 Frangula alnus Miller cortex 2.3 1 Galium odoratum (L.) Scop. herba 4 1 Galium verum L. herba 3.5 1 Gentiana asclepiadea L. radix 3 1 Gentiana cruciata L. herbaradix 43.2 11 Geranium robertianum L. herba 4 1 Glechoma hederacea L. herba 3 1 Hedera helix L. folium 3.5 1 Hepatica nobilis Schreber herba 4 1 Herniaria glabra L. herba 3 1 Herniaria hirsuta L. herba 3 1 Herniaria incana Lam. herba 3 1 Hypericum barbatum Jacq. herba 3 1 Hypericum maculatum Crantz herba 3 1 Hypericum perforatum L. herba 3 1 Hypericum rumelicum Boiss. herba 3 1 Inula helenium L. radix 3.5 1 Iris pseudoacorus L. rhizoma 3 1 Juniperus communis L. fructus 1.5 1 Juniperus communis L. ssp. nana Syme fructus 1.5 1 Lamium album L. herbaflos 45 11 Leonurus cardiaca L. herba 3.5 1 Marrubium vulgare L. herba 3.5 1 Melilotus officinalis (L.) Pallas herba 4 1 Melissa officinalis L. herba 4 1 Ononis spinosa L. radix 3 1 Origanum vulgare L. herba 4 1 Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. radix 4 1 Polygonum bistorta L. rhizoma 4 1 Potentilla erecta (L.) Räuschel rhizoma 3 1 Primula elatior (L.) Hill flosradix 63 11 Primula veris L. flosradix 63 11 Primula vulgaris Hudson flosradix 63 11 Prunus spinosa L. flosfructus 44 11 Pulmonaria officinalis L. folium 4 1 Rosa canina L. fructus 2.1 1 Rubus fruticosus L. fructusfolium 85 11 Rubus idaeus L. fructusfolium 85 1 Ruscus aculeatus L. rhizomaherba 45 11 Ruscus hypoglossum L. rhizomaherba 45 11 Sambucus nigra L. fructusflos 64 11 Satureja kitaibelii Wierzb. herba 3 1 Satureja montana L. herba 3 1 Solidago virgaurea L. herba 4 1 Symphytum officinale L. radix 3.5 1 Teucrium chamaedrys L. herba 3 1 Teucrium montanum L. herba 3 1 Thymus serpyllum herba 3 1 Tilia cordata Miller flos 3 1 Tilia tomentosa Moench flos 3 1 Tussilago farfara foliumflos 54 11 Vaccinium myrtillus L. fructuscormus 85 11 Veratrum nigrum L. rhizoma 3.5 1 Veronica officinalis L. herba 3.5 1 Viola odorata L. herbaradixflos 555 111 Viola macedomica Boiss&Heldr. herba 5 1

Tabela 2. Lišajevi (3+)

Red.broj Latinski naziv Deo u upotrebi Odnos količina u svežem i suvom stanju (kg) 1. Usnea spp. herba 2 1 2. Evernia prunastri (L.) Ach herba 2 1 3. Cetraria islandica (L.) Ach herba 2 1

Tabela 3. Gljive (15)

Red.broj Latinski naziv Deo u upotrebi Odnos količina u svežem i suvom stanju (kg) 1. Boletus aerreus Bull. Fr. 10 1 2. Boletus reticulatus (Paulet) Fr. 10 1 3. Boletus edulis Bull. Fr. 10 1 4. Boletus pinophilus Pilat &Dermerk 10 1 5. Cantharellus cibarius L. Fr. 10 1 6. Craterelluss cornucopioides Pers. 10 1 7. Lactarius deliciosus (L.) S.F.Gray. 10 1 8. Lactarius deterrimus Groger 10 1 9. Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. 10 1 10. Lactarius sanguiifluus (Paul.) Fr. 10 1 11. Lactarius semisanguifuus Heim &Lecl. 10 1 12. Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. 10 1 13. Tuber magnatum Pico 1 0 14. Tuber aestivum Vittad. 1 0 15. Tuber macrosporum Vittad. 1 0

Tabela 4. Fauna (9)

Red.broj Latinski naziv Deo u upotrebikom. 1. Testudo hermanni 2. Vipera ammodytes 3. Hirudo medicinalis

Red.broj Latinski naziv Sveža kg Način prerade Sveža kg Način prerade 5. Pelophylax lessonae 1,8 1 1 2,5 1 6. Pelophylax ridibundus 1,8 1 1 2,5 1 živi puž meso bez kućice1 kuvanje živi puž meso bez kućice2 kuvanja 7. Helix aspersa 2,6 1 3,8 1 8. Helix leucorum 2,6 1 3,8 1 9. Helix pomatia 2,6 1 3,8 1

Ostavite komentar