januar 2012.

599. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2012. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG …

599. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2012. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN Član 1. Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je potpisan 25. januara 2012. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Grad Beograd Most na Savi/A, Grad Beograd Most na Savi/B i prilazni putevi“

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „GRAD BEOGRAD MOST NA SAVI/A, GRAD BEOGRAD MOST NA SAVI/B I PRILAZNI PUTEVI” Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Grad Beograd most na Savi/A, Grad Beograd most na Savi/B i prilazni putevi”, potpisan …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Grad Beograd Most na Savi/A, Grad Beograd Most na Savi/B i prilazni putevi“ Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Član 1. U Zakonu o Zaštitniku građana („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 54/07), u članu 1. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi: „Sve gramatički rodno opredeljene reči u ovom zakonu označavaju i odnose se podjednako na pripadnike, odnosno pripadnice oba pola.” …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana Pročitaj više »

Predlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU Član 1. U Zakonu o vanparničnom postupku(„Službeni glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i „Službeni glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon i 18/05 – dr. zakon), u Glavi dvanaestoj „ISPRAVE”, posle Odeljka 2. „Sastavljanje isprave”, dodaje se Odeljak 2a, koji glasi: „2a Sastavljanje isprave o činjenici …

Predlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom

Član 1. U Zakonu o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), u članu 2. stav 5. menja se i glasi: „„Optužni akt” je naredba za sprovođenje istrage i optužnica.”. U stavu 7. reči: „istražnog sudije” zamenjuju se rečima: „sudije za prethodni postupak”. Stav 8. menja se i glasi: „Krivični postupak, u …

Predlog zakona o izmenama Zakona o saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima

PREDLOG ZAKONA O izmenaMA i dopunaMA zakona o MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA Član 1. U Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima („Službeni glasnik RS”, broj 20/09), naslov iznad člana 12. i član 12. menjaju se i glase: „Značenje izraza i shodna primena zakona Član 12. U smislu ovog zakona izraz „istražni …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima Pročitaj više »

Predlog zakona o dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGIH POSEBNO TEŠKIH KRIVIČNIH DELA Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04 – dr. …

Predlog zakona o dopuni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROGRAMU ZAŠTITE UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU Član 1. U Zakonu o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), u članu 3. stav 1. tačka 1) posle reči: „svedok saradnik,” dodaju se reči: „okrivljeni saradnik, osuđeni saradnik, stručni savetnik”. U stavu 2. posle reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o programu zaštite učesnika u krivičnom postupku Pročitaj više »