Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O

EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, koji je potpisan 25. januara 2012. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O EKONOMSKOJ I TEHNOLOŠKOJ SARADNJI

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Azerbejdžan, (u daljem tekstu: Strane),

potvrđujući dostignuti visok nivo političkih odnosa i razumevanja između dveju zemalja;

u želji da unaprede bilateralnu ekonomsku i tehnološku saradnju u svim oblastima koje su od značaja za obe Strane, zasnovanu na principima uzajamno korisne saradnje, u skladu sa zakonodavstvima dveju strana i odredbama ovog Sporazuma;

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Saradnja u okviru ovog Sporazuma odvijaće se posebno kroz:

Razvoj, pripremu studija i projekata kao i realizaciju projekata u oblastima kao što su kapitalni infrastrukturni i energetski projekti, saobraćaj, projekti u oblasti poljoprivrede, prehrambene, hemijske i farmaceutske industrije, projekti u oblasti informacionih tehnologija, shodno dogovoru Strana;

Tehničku pomoć eksperata i profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za prioritetne projekte u gore navedenim oblastima;

Nabavku i/ili kupovinu mašina, opreme i materijala i pružanje usluga neophodnih za izgradnju i održavanje prioritetnih projekata, kao i naučno-tehničku saradnju u oblasti mašinstva i metalurgije;

Druge oblike saradnje u oblasti prioritetnih projekata koje neka od Strana predloži.

Član. 2.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo ekonomskog razvoja Republike Azerbejdžan zaduženi su za praćenje i sprovođenje ovog sporazuma.

Član 3.

Aktivnosti predviđene ovim sporazumom realizuju se sklapanjem sporazuma, ugovora, programa ili projekata koje pripremaju nadležni organi i institucije Strana i privredna društva dve zemlje, koji treba da sačine planove rada i procedure za korišćenje sredstava i rešavaju druga pitanja od obostranog interesa uz saglasnost državnih organa obeju zemalja.

Član 4.

Predlozi i ponude podnete od strane nadležnih državnih organa, institucija i/ili kompanija odgovornih za sprovođenje programa i projekata i posebnih ugovora navedenih u članu 1. ovog sporazuma, procenjuju se sa stanovišta njihove konkurentnosti na međunarodnom tržištu, posebno u smislu cena, uslova plaćanja, uslova finansiranja, uslova izvršenja i isporuke, kao i nivoa i kvaliteta opreme i usluga, koji se utvrđuju ugovorima zaključenim u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom obeju zemalja.

Član 5.

Strane pružaju jedna drugoj svu nepohodnu pomoć radi obezbeđivanja ulaska, boravka i odlaska iz zemlje osoblja zaduženog za obavljanje aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom i njihovim domaćim zakonodavstvom.

Član 6.

Zajedničke odluke o finansijskim aktivnostima koje proizlaze iz sprovođenja ovog sporazuma donose se uz saglasnost Strana u skladu sa njihovim budžetskim mogućnostima.

Član 7.

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Strane obrazuju radnu grupu, na paritetnoj osnovi, sačinjenu od predstavnika nadležnih ministarstava dveju zemalja, koja se sastaje periodično, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan. Termini i raspored sastanaka dogovaraju se pisanim putem.

Član 8.

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze Strana koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su one potpisnice.

Član 9.

Ovaj sporazum može biti dopunjen uz obostranu saglasnost Strana. Dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurama utvrđenim u članu 12. ovog sporazuma.

Član 10.

Razlike i sporovi koji mogu proisteći iz tumačenja i/ili sprovođenja ovog sporazuma rešavaju se putem pregovora kroz diplomatske kanale.

Član 11.

Strane su saglasne da sarađuju na sprovođenju određenih delova projekta u Republici Srbiji koji je poznat kao Autoput E-763, Koridor XI. Namera je da Republika Azerbejdžan finansira izgradnju dela ovog projekta od Ljiga do Preljine, koja obuhvata deonice od Ljiga do Boljkovca, od Boljkovca do Takova i od Takova do Preljine, na način i pod uslovima o kojima se Strane detaljnije dogovaraju pisanim putem.

Strane su saglasne da kompanije iz Republike Srbije i Republike Azerbejdžan budu uključene u sprovođenje gore pomenutog projekta na način o kojem Strane treba da se dogovore, pod uslovom da glavni izvođač radova bude pravno lice iz Republike Azerbejdžan.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su ispunjene sve unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina i automatski se produžava za narednih pet (5) godina, ukoliko jedna od Strana ne obavesti drugu, u pisanoj formi putem diplomatskih kanala, o svojoj nameri da ga ne produži, najmanje šest (6) meseci pre datuma isteka naznačenog perioda.

Ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, otkazivanje ovog sporazuma neće uticati na sprovođenje programa, projekata i aktivnosti koji su u toku.

Sačinjeno u Bakuu, dana 25.01.2012. godine u dva originalna primerka, od kojih je svaki na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Azerbejdžan Nebojša Ćirić Šahin Mustafajev

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-9348/2011, od 8. decembra 2011. godine, utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.

Sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan je potpisan 25. januara 2012. godine u Bakuu . U ime Vlade Republike Srbije Sporazum je potpisao Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, a u ime Vlade Republike Azerbejdžan Šahin Mustafajev, ministar za ekonomski razvoj.

Politički odnosi Republike Srbije i Republike Azerbejdžana su izuzetno dobri, što je potvrđeno u direktnim susretima zvaničnika dveju država koji su u poslednje vreme intenzivirani. Iako je Republika Azerbejdžan jedna od najperspektivnijih država u regionu sa kojom postoje značajne mogućnosti za unapređenje ekonomske saradnje. Bilateralnu privrednu saradnju Republike Srbije i Republike Azerbejdžan karakteriše mali obim robne razmene, isključivo kupoprodajni odnosi, dok drugi oblici saradnje, naročito oni proizvodnog i dugoročnog karaktera, nisu razvijeni.

U cilju unapređenja saradnje i privlačenja investicija sa obe strane, pokrenuta je inicijativa za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.

Tokom prvog zasedanja Međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Republike Azerbejdžan, kome su predsedavali Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije i Šahin Mustafajev, ministar ekonomskog razvoja Republike Azerbejdža, održanog u Beogradu 3-4. novembra 2011. godine, ponovljen je interes srpske strane za zaključenje Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji, koji bi omogućio učešće azerbejdžanske strane u kreditiranju i izgradnji putne infrastrukture na Koridoru 11, za šta je pokazano obostrano interesovanje.

Potpisivanje ovog sporazuma treba da omogući saradnju kroz razvoj, pripremu studija i projekata kao i realizaciju projekata u oblastima kao što su kapitalni infrastrukturni i energetski projekti, saobraćaj, projekti u poljoprivredi, prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji i u oblasti informacionih tehnologija. Takođe, saradnja u okviru ovog sporazuma predviđa tehničku pomoć eksperata i profesionalaca specijalizovanih za obuku domaćeg osoblja za izradu razvojnih planova i drugih oblasti vezanih za prioritetne projekte u navedenim oblastima, kao i nabavku i/ili kupovinu mašina, opreme i materijala i pružanje usluga neophodnih za izgradnju i održavanje prioritetnih projekata i druge oblike saradnje.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, potpisanog 25. januara 2012. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku.

Član 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Finansijske obaveze koje se stvaraju izvršavanjem Sporazuma

Izvršavanjem Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan ne stvaraju se finansijske obaveze.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Razlozi za hitan postupak

U susretima predsednika i zvaničnika dveju zemalja, tokom 2010. i 2011. godine, u više navrata je potvrđena spremnost za unapređenje bilateralne ekonomske saradnje.

S tim u vezi, u oktobru 2011. godine pokrenuta je inicijativa za potpisivanje Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan u cilju stvaranja okvira za saradnju na realizaciji prioritetnih projekata.

Kao jedan od prioritetnih infrastrukturnih projekata, za čiju je realizaciju iskazan obostrani interes, identifikovana je izgradnja dela autoputa na Koridoru 11, u čijem bi finansiranju i izgradnji učešće uzela azerbejdžanska strana.

S obzirom na spremnost dveju strana da realizacija ovog projekta započne u što skorijem roku, neophodno je da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan u što kraćem roku donese i Sporazum, kojim se stvara pravni okvir za realizaciju navedenog projekta, stupi na snagu.

Imajući u vidu izneto, neophodno je da se ovaj zakon razmatra po hitnom postupku, saglasno odredbi člana 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, br. 52/10 i 13/11).

Ostavite komentar