avgust 2016.

Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 135. stav 6, a u vezi sa članom 149. stav 1. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E …

Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Pročitaj više »

4. sednica Vlade Republike Srbije, 18. avgust 2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

4. sednica Vlade Republike Srbije, 18. avgust 2016. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14 i 95/15), u članu 35. stav 1. tačka 1) podtačka (3) briše se. U podtački (6) reči: „80% od poreza na zarade” zamenjuju se rečima: „74% od poreza na …

Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave Pročitaj više »

1. sednica Vlade Republike Srbije, 12. avgust 2016. godine

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU GENERALNOG SEKRETARA VLADE I Razrešava se Novak Nedić dužnosti Generalnog sekretara …

1. sednica Vlade Republike Srbije, 12. avgust 2016. godine Pročitaj više »

2. sednica Vlade Republike Srbije, 12. avgust 2016. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o Socijalno-ekonomskom savetu („Službeni glasnik RS”, broj 125/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU ČLANOVA – …

2. sednica Vlade Republike Srbije, 12. avgust 2016. godine Pročitaj više »