Uredba o sprovođenju javnog konkursa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 135. stav 6, a u vezi sa članom 149. stav 1. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

I. UVODNE ODREDBE

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak i način sprovođenja javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) za popunjavanje radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Kad se sprovodi konkurs

Član 2.

Konkurs se sprovodi ako radno mesto u Ministarstvu nije popunjeno putem internog konkursa i za popunu radnog mesta direktora policije.

II. POKRETANJE POSTUPKA POPUNE RADNOG MESTA KONKURSOM

Predlog za popunu radnog mesta

Član 3.

Rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice i organizacione jedinice u sedištu i van sedišta Direkcije policije (u daljem tekstu: nadležni rukovodilac), u pisanoj formi dostavlja predlog za popunjavanje radnog mesta putem konkursa, organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima.

Predlog za popunu radnog mesta direktora policije, organizacionoj jedinici iz stava 1. ovog člana, dostavlja ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar).

Predlog za popunjavanje radnog mesta putem konkursa sadrži: naziv radnog mesta koje se popunjava, opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje poslova radnog mesta, kao i obrazloženje potreba za popunom radnog mesta.

Donošenje odluke o popuni radnog mesta

Član 4.

Ispunjenost uslova za popunjavanje radnog mesta utvrđuje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima.

Ministar rešenjem odlučuje o potrebi i načinu popunjavanja radnog mesta.

III. KONKURSNA KOMISIJA

Sastav i način rada Konkursne komisije

Član 5.

Konkurs među kandidatima sprovodi Konkursna komisija čije članove imenuje ministar (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine najmanje tri člana od kojih je jedan član zaposleni u organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima.

Konkursna komisija, pre oglašavanja javnog konkursa, određuje bliža merila za izbor kandidata.

Komisija vodi Zapisnik o radu.

Stručno-operativne poslove za Komisiju obavlja organizaciona jedinica nadležna za upravljanjem ljudskim resursima.

IV. SPROVOĐENJE KONKURSA

Objavljivanje konkursa

Član 6.

Oglas o konkursu objavljuje se u roku od osam dana od dana donošenja rešenja o popunjavanju radnog mesta – na intranet i internet stranici Ministarstva, oglasnoj tabli organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima, oglasnoj tabli organizacione jedinice u kojoj se popunjava radno mesto putem konkursa, „Službenom glasniku Republike Srbije”, u dnevnom javnom glasilu koje izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije, kao i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sadržina oglasa o konkursu

Član 7.

U oglasu o konkursu za popunjavanje radnog mesta navode se podaci o: organu i unutrašnjoj organizacionoj jedinici; užoj organizacionoj jedinici i mestu rada; radnom mestu; rednom broju radnog mesta; uslovima za rad na radnom mestu; znanjima i veštinama koje se ocenjuju u izbornom postupku i načinu njihove provere; zadacima i obavezama; datumu oglašavanja; roku u kome se podnose prijave na konkurs; adresi na koju se podnose prijave; kontakt osobi zaduženoj za davanje obaveštenja o konkursu; dokazima koji se prilažu uz prijavu.

U oglasu o konkursu za izbor direktora policije navode se podaci o uslovima iz člana 149. Zakona o policiji, kao i drugi uslovi za rad u Ministarstvu.

Prijava na konkurs

Član 8.

Prijava na konkurs (Obrazac 1) odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Rok za podnošenje prijave

Član 9.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je deset dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Rok iz stava 1. ovog člana počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Lista kandidata koji ulaze u izborni postupak

Član 10.

Po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs, Komisija, bez odlaganja, pregleda sve prispele prijave i podnete dokaze radi provere ispunjenosti uslova za učešće kandidata na konkursu i utvrđuje Listu kandidata koji ulaze u izborni postupak, odnosno koji će se proveravati.

Lista kandidata sadrži: ime i prezime kandidata, jedinstveni matični broj građana i broj pod kojim je prijava zavedena.

Sadržina izbornog postupka

Član 11.

Izborni postupak se sastoji iz:

1) provere ispunjenosti formalno-pravnih uslova;

2) provere tehničkih kompetencija (znanja i veština);

3) procene bazičnih kompetencija;

4) lekarskog pregleda;

5) intervjua;

6) bezbednosne provere.

Redosled provere i ocenjivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana može biti drugačiji u zavisnosti od posebnih uslova radnog mesta utvrđenih aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu.

U izbornom postupku Komisija proverava samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata i druge potrebne uslove, koji su navedeni u oglasu.

Obaveštenje i obaveznost prisustva kandidata sprovođenju izbornog postupka

Član 12.

Kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak, dostavlja se pisano obaveštenje o otpočinjanju izbornog postupka najmanje osam dana pre dana otpočinjanja postupka.

Kandidati se na početku svakog dela izbornog postupka obaveštavaju o tome kada počinje, gde i ko sprovodi sledeću fazu izbornog postupka.

Ako se kandidat ne odazove pozivu da učestvuje u nekom delu izbornog postupka, a ne opravda svoj izostanak najkasnije u roku od tri dana od dana kada se okonča taj deo postupka, smatra se da je odustao od učešća u daljem toku izbornog postupka.

Provera ispunjenosti formalno-pravnih uslova

Član 13.

Provera i ocena ispunjenosti formalno-pravnih uslova obuhvata pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova iz Zakona o policiji, i proveru:

stručno obrazovanje;

vrstu i dužinu radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio;

stručnu osposobljenost i usavršavanje.

Tehničke kompetencije (znanja i veštine)

Član 14.

Proveru tehničkih kompetencija (znanja i veština) vrši Komisija na osnovu pismenog testa znanja, provere fizičkih sposobnosti i veština kandidata, u zavisnosti od toga koji su propisani za radno mesto koje se popunjava konkursom.

Komisija može, po potrebi, za proveru iz stava 1. ovog člana da angažuje i druga lica koja poseduju posebna znanja i veštine koje se proveravaju.

Bazične kompetencije

Član 15.

Procenu bazičnih kompetencija kandidata Komisija obavlja preko organizacione jedinice nadležne za upravljanje ljudskim resursima.

Nakon sprovedenog postupka procene bazičnih kompetencija, organizaciona jedinica nadležna za upravljanje ljudskim resursima dostavlja Komisiji rezultate ocenjivanja.

Lekarski pregled

Član 16.

Kandidat se radi obavljanja prethodnog lekarskog pregleda upućuje u referentnu zdravstvenu ustanovu.

Nakon sprovedenog prethodnog lekarskog pregleda, referentna zdravstvena ustanova dostavlja izveštaj organizacionoj jedinici nadležnoj za upravljanje ljudskim resursima.

Intervju

Član 17.

Komisija u pojedinačnom razgovoru sa kandidatima obavlja polustrukturisani intervju, ceneći pritom stručne sposobnosti i veštine potrebne za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava putem konkursa.

Intervju može da sadrži pitanja koja se odnose na rešavanje konkretnih problema, zadataka i situacija u vidu studije slučaja, a u zavisnosti od opisa posla radnog mesta za koje se vrši izbor kandidata.

Bezbednosna provera

Član 18.

Bezbednosna provera vrši se za kandidate koji su ispunili uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1-5 ove uredbe, u skladu sa zakonom.

Način ocenjivanja kandidata

Član 19.

Ocenjivanje kandidata vrši se tako što se proverom nivoa ispunjenosti uslova utvrđuje:

da kandidat „ispunjava“ – „ne ispunjava” utvrđene formalno-pravne uslove;

ocena od 1 do 4 – za tehničke kompetencije (znanja i veštine);

ocena od 1 do 4 – za bazične kompetencije;

da je tokom lekarskog pregleda ocenjeno da kandidat „zadovoljava” – „ne zadovoljava” utvrđene posebne zdravstvene uslove;

ocena od 1 do 4 – za sposobnosti iskazane tokom intervuja;

da za kandidata „postoje bezbednosne smetnje” – „ne postoje bezbednosne smetnje”.

Ocenu „1” dobija kandidat za koga se tokom provere utvrdi da ne zadovoljava kriterijume procene, ocenu „2” dobija kandidat za koga se tokom provere utvrdi da zadovoljava minimum zahteva procene, ocenu „3” dobija kandidat za koga se tokom provere utvrdi da u osnovi zadovoljava kriterijume procene i ocenu „4” dobija kandidat za koga se tokom provere utvrdi da u potpunosti zadovoljava kriterijume procene.

Ukupna ocena utvrđuje se tako što se dobijena ocena iz stava 1. tač. 2), 3) i 5) ovog člana pomnoži koeficijentom koji procentualno izražava značaj utvrđenih uslova za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava, i tako što se:

ocena za tehničke kompetencije pomnoži koeficijentom 0,30;

ocena za bazične kompetencije pomnoži koeficijentom 0,40;

ocena za sposobnosti iskazane tokom intervjua pomnoži koeficijentom 0,30.

Formular za ocenu kandidata (Obrazac 2), koji popunjava svaki član Komisije, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zbirna ocena dobija se tako što se saberu ukupne ocene koje je kandidatu odredio svaki od članova Komisije i podele sa brojem tri.

Formular za zbirnu ocenu kandidata (Obrazac 3) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uslov za nastavak učešća u izbornom postupku i rangiranje i način rangiranja kandidata

Član 20.

Svaki deo izbornog postupka je eliminacioni za kandidata koji ne zadovolji kriterijume provere iz prethodnog dela, odnosno koji dobije ocenu „1” ili za koga se utvrdi da „ne ispunjava” ili „ne zadovoljava” utvrđene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, kao i kod koga „postoje bezbednosne smetnje”.

Ostvarena ocena predstavlja osnov za rangiranje kandidata.

Posle sprovedenog svakog dela izbornog postupka Komisija sačinjava Listu kandidata koji ispunjavaju utvrđene uslove i vrši njihovo rangiranje.

Kandidati se rangiraju tako što se redosled kandidata na rang listi određuje prema visini ostvarene zbirne ocene, odnosno ostvarene ocene prema redosledu značaja utvrđenih i vrednovanih uslova za obavljanje poslova radnog mesta koje se popunjava.

Ako više kandidata na kraju izbornog postupka, ostvari istu zbirnu ocenu, prednost ima onaj kandidat koji je u delu ocene bazičnih kompetencija ostvario bolju ocenu.

Ako više kandidata ostvari iste ocene za bazične kompetencije, prednost ima onaj kandidat koji je ostvario bolju zbirnu ocenu za tehničke kompetencije (znanja i veštine).

Ako je više kandidata ostvarilo istu ocenu za tehničke kompetencije (znanja i veštine), prednost ima onaj kandidat koji je na intervjuu ostvario bolju ocenu.

Konačna rang lista

Član 21.

Posle sprovedenog izbornog postupka Komisija sačinjava Konačnu rang listu na koju uvršćuje najviše tri kandidata koja su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani.

Ako više kandidata ispunjava utvrđene uslove, na konačnu rang listu se, računajući prema „broju izvršilaca” kojima se popunjava radno mesto, uvrštavaju za svakog izvršioca najviše po tri kandidata koji su prema ostvarenim ocenama najbolje rangirani.

Predlog za izbor kandidata

Član 22.

Predlog za izbor kandidata uz obrazloženje istog, utvrđuje nadležni rukovodilac i isti dostavlja ministru na odlučivanje.

Predlog kandidata za popunu radnog mesta direktora policije utvrđuje ministar i isti dostavlja Vladi.

Rešenje o prijemu u radni odnos

Član 23.

Rešenje o prijemu u radni odnos kandidata iz člana 22. stav 1. ove uredbe donosi ministar.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se svim kandidatima koji su učestvovali u izbornom postupku, a koji u odnosu na to rešenje imaju pravo zaštite svojih prava – u skladu sa zakonom.

Neuspeh konkursa

Član 24.

Konkurs nije uspeo ako:

se nije prijavio nijedan kandidat;

se u postupku sprovođenja konkursa utvrdi da nijedan od prijavljenih kandidata nije ispunio uslove za učešće u konkursu, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili su prijave neblagovremene ili nedopuštene;

Komisija utvrdi da nijedan prijavljeni kandidat nije učestvovao u izbornom postupku;

Komisija utvrdi da nijedan kandidat koji je učestvovao u izbornom postupku nije ispunio opšte i posebne uslove potrebne za obavljanje poslova radnog mesta propisane za izbor.

V. KONKURS ZA DIREKTORA POLICIJE

Izbor direktora policije

Član 25.

Radi utvrđivanja predloga ministra, za potrebe postupka u kom Vlada postavlja direktora policije, Ministarstvo sprovodi javni konkurs u skladu sa članom 149. Zakona o policiji.

U pogledu načina i postupka za izbor direktora policije po javnom konkursu primenjuju se odredbe čl. 5-22. i člana 24. ove uredbe.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Izuzetak od primene

Član 26.

Ova uredba ne primenjuje se na zasnivanje radnog odnosa svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije, kada za to postoji ugovorom utvrđena obaveza Ministarstva.

Stupanje na snagu

Član 27.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7671/2016

U Beogradu, 23. avgusta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić, s.r.

Obrazac 1.

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MESTA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PODACI O OGLASU:

Broj oglasa: Datum oglašavanja: Naziv organizacione jedinice u kojoj se radno mesto popunjava: Naziv radnog mesto:

LIČNI PODACI:

Ime: Prezime: Datum rođenja: JMBG: Mesto rođenja: Adresa prijavljenog prebivališta: Adresa prijavljenog boravišta: Kontakt telefon:

PODACI O OBRAZOVANJU:

Nivo/stepen obrazovanja: Naziv škole/fakulteta: Broj diplome: Datum izdavanja: Ustanova koja je izdala diplomu i mesto izdavanja diplome: Prosečna ocena: Ocena na diplomskom ispitu:

PODACI O RADNOM ISKUSTVU:

Naziv poslodavca: Dužina trajanja staža osiguranja: Opis poslova radnog mesta: Odgovornost na poslovima:

PODACI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU, USAVRŠAVANJU I POSEBNIM OBLASTIMA ZNANJA (obuka, sertifikat, poznavanje stranog jezika, znanje rada na računaru i dr.):

Položeni ispiti

Vrsta ispita: Datum polaganja ispita 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

U ______________, dana ___________ Podnosilac prijave:

_________________________________

potpis podnosioca

Obrazac 2.

FORMULAR ZA OCENU KANDIDATA

IME I PREZIME KANDIDATA, JMBG ORGANIZACIONA JEDINICA NAZIV RADNOG MESTA

formalno-pravni uslovi a – tehničke kompetencije (znanja i veštine) b – Bazične kompetencije lekarski pregled c – intervju bezbednosne provere 1. ispunjava2. neispunjava ocena: ocena: 1. zadovoljava2. nezadovoljava ocena: 1. postoje bezbednosne smetnje2. ne postoje bezbednosne smetnje d – UKUPNA OCENA KANDIDATA:(formula: a*0,30+b*0,40+c*0,30=d)

Broj:______________

U __________________, dana ____________

______________________________

potpis člana Komisije

Obrazac 3.

FORMULAR ZA ZBIRNU OCENU KANDIDATA

BROJ I DATUM FORMULARA ZA OCENU

formalno-pravni uslovi lekarski pregled bezbednosne provere a – ukupna ocena predsednika Komisije b – ukupna ocena člana Komisije c – ukupna ocena člana Komisije 1. ispunjava2. neispunjava 1. zadovoljava2. nezadovoljava 1. postoje bezbednosne smetnje2. ne postoje bezbednosne smetnje d – ZBIRNA OCENA KANDIDATA:(formula: (a+b+c)/3=d)

Broj:______________

U __________________, dana ____________

______________________________

______________________________

______________________________

potpis članova Komisije

Ostavite komentar