januar 2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA ŽELEZNIČKA PRUGA NIŠ–DIMITROVGRAD IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Finansijski ugovor Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je potpisan u Beogradu, 31. januara 2018. godine, u originalu na …

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA ŽELEZNIČKA PRUGA NIŠ–DIMITROVGRAD IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE Član 1. Potvrđuje se Finansijski ugovor Železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je potpisan u Beogradu, 31. januara 2018. godine, u originalu na …

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora železnička pruga Niš–Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke Pročitaj više »

49. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2018. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

49. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 …

Uredba o nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500” Član …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500” Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, br. 108/16 i 113/17) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana Pročitaj više »

48. sednica Vlade Republike Srbije, 23. januar 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

48. sednica Vlade Republike Srbije, 23. januar 2018. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE U OBLASTI URBANIZMA Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma, sačinjen u Beogradu 10. oktobra 2017. godine u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma Pročitaj više »