mart 2018.

61. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

61. sednica Vlade Republike Srbije, 29. mart 2018. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA …

Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2018. godini Pročitaj više »

Uredba o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije

Na osnovu člana 90b stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11-US i 14/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05–ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E …

Uredba o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANjU SPORAZUMa IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOM PODSTICANjU I ZAŠTITI ULAGANjA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Ankari, 30. januara 2018. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZ NAGOJE O PRISTUPU GENETIČKIM RESURSIMA I PRAVEDNOJ I JEDNAKOJ RASPODELI KORISTI KOJE PROISTIČU IZ NjIHOVOG KORIŠĆENjA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOVRSNOSTI Član 1. Potvrđuje se Protokol iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti, sačinjen …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

OBRAZLOŽENjE I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona utvrđen je članom 97. stav 1. tačka 9. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, održivi razvoj, zaštitu i unapređenje biljnog i životinjskog sveta. II RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA Konvencija o biološkoj raznovrsnosti je …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU MULTILATERALNOG SPORAZUMA ZEMALjA JUGOISTOČNE EVROPE O SPROVOĐENjU KONVENCIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU Član 1. Potvrđuje se Multilateralni sporazum zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, sačinjen 20. maja 2008. godine u Bukureštu u originalu na engleskom jeziku. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu

OBRAZLOŽENjE I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja. II RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u …

Predlog zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma zemalja Jugoistočne Evrope o sprovođenju Konvencije o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu Pročitaj više »