april 2018.

Predlog Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

ANALIZA EFEKATA PROPISA Određenje problema koji zakon treba da reši Plate odnosno zarade zaposlenih u javnim agencijama i drugim pravnim licima i organima i organizacijama na koja se odredbe ovog zakona primenjuju, uglavnom se uređuju opštim aktima same organizacije, u skladu sa opštim propisima o radu. U pozitivnim propisima, u pogledu elemenata radnopravnog statusa zaposlenih …

Predlog Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave Pročitaj više »

Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema

Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi koje treba da ispuni sistem železnice u Republici Srbiji da bi se obezbedila interoperabilnost, u cilju nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja. Interoperabilnost železnice, u smislu ovog zakona, je sposobnost železničkog sistema da omogući bezbedno i nesmetano kretanje vozova koji ostvaruju zahtevane nivoe performansi. Ta sposobnost zavisi od svih regulatornih, …

Predlog zakona o interoperabilnosti železničkog sistema Pročitaj više »

Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju

Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za bezbedno i nesmetano odvijanje železničkog saobraćaja u Republici Srbiji. Bezbednost železnice, u smislu ovog zakona, obuhvata uslove koje ispunjava železnički sistem i železnički radnici, kao i druge uslove od značaja za ostvarivanje bezbednog i nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja. Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na metroe, tramvaje …

Predlog zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o železnici

PREDLOG ZAKONA O ŽELEZNICI I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuje se upravljanje železničkom infrastrukturom, obavljanje delatnosti železničkog prevoza, licenciranje železničkih prevoznika, pristup železničkoj infastrukturi, uslužnim objektima i uslugama, načela i postupci za određivanje i obračun cena pristupa javnoj železničkoj infrastrukturi (u daljem tekstu: cena pristupa) i cena usluga u vezi sa obavljanjem …

Predlog zakona o železnici Pročitaj više »