jun 2018.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

O B R A Z L O Ž E NJ E I. Ustavni osnov za donošenje zakona Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kojem Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama i u …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SAN MARINO O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike San Marino o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak Pročitaj više »

Uredba o načinu ostvarivanja zaštite podataka za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini i bližim uslovima za prihvatanje referentnog leka u postupku izdavanja dozvole za lek sa skraćenom dokumentacijom

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 ( US, 72/12, 7/14 ( US, 44/14 i 30/18 ( dr. zakon), a u vezi sa članom 31. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik …

Uredba o načinu ostvarivanja zaštite podataka za lekove koji se upotrebljavaju u humanoj medicini i bližim uslovima za prihvatanje referentnog leka u postupku izdavanja dozvole za lek sa skraćenom dokumentacijom Pročitaj više »

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13, 18/15 i 113/17-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O POSEBNIM ZAHTEVIMA ZA STABILITET RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA …

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova Pročitaj više »

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova

PRILOG 2. SMERNICE ZA PRIMENU POSEBNIH ZAHTEVA STABILITETA I PRIMENA U skladu s odredbama člana 6. stav 3. ove uredbe, ove smernice koriste se pri primeni posebnih zahteva stabiliteta navedenih u Prilogu 1. ove uredbe, u meri u kojoj je to izvodljivo i u skladu sa konstrukcijom određenog broda. 1. Ro-ro putnički brodovi moraju da …

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova Pročitaj više »

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova

PRILOG 1. POSEBNI ZAHTEVI ZA STABILITET RO-RO PUTNIČKIH BRODOVA 1. Uz zahteve Pravila II-1/B/8 SOLAS Konvencije, koji se odnose na vodonepropusno pregrađivanje i stabilitet u oštećenom stanju, svi ro-ro putnički brodovi iz člana 2. stav 1. ove uredbe moraju ispunjavati zahteve ovog Priloga. 1.1. Odredbe Pravila II-1/B/8.2.3 moraju se ispuniti kod uzimanja u obzir uticaj …

Uredba o posebnim zahtevima za stabilitet RO-RO putničkih brodova Pročitaj više »