jun 2018.

Uredba o načinu dostavljanja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem

Na osnovu člana 54. stav 1. tačka 1) Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), Vlada donosi   U R E D B U O NAČINU DOSTAVLJANJA DOKUMENATA U POSTUPKU UPISA U KATASTAR I NAČINU IZDAVANJA IZVODA IZ KATASTRA ELEKTRONSKIM PUTEM Predmet uređivanja Član 1. Ovom uredbom bliže …

Uredba o načinu dostavljanja dokumenata u postupku upisa u katastar i načinu izdavanja izvoda iz katastra elektronskim putem Pročitaj više »

79. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

79. sednica Vlade Republike Srbije, 28. jun 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr.zakon), Vlada donosi U R E …

Uredba o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana usled dejstva poplava i grada u maju i junu 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18-dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” Pročitaj više »

76. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14 i 30/18 – dr. zakon), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona …

76. sednica Vlade Republike Srbije, 21. jun 2018. godine Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10, 10/13 i 44/18 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O PRESTANKU …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna Pročitaj više »

Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RSˮ, broj 89/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA …

Uredba o uslovima, načinu i postupku oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme Pročitaj više »