jul 2018.

86. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jul 2018. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. …

86. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jul 2018. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

Na osnovu člana 22. stav 6. i člana 132. stav 2. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 6/16 i 24/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), u skladu …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu

Zakon o trgovini (REPUBLIKA SRBIJA) Zakon o energetici (REPUBLIKA SRBIJA) Zakon o komunalnim delatnostima (REPUBLIKA SRBIJA) Zakon o Vladi (REPUBLIKA SRBIJA) Zakon o komunalnim delatnostima (REPUBLIKA SRBIJA) Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o energetski ugroženom kupcu Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10, 10/13 i 44/18 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA REPUBLIKE ALBANIJE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije, sačinjen u Beogradu, 15. maja 2018. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, albanskom i engleskom jeziku. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine Pročitaj više »

85. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jul 2018. godine

Na osnovu člana 13. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 42/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 …

85. sednica Vlade Republike Srbije, 26. jul 2018. godine Pročitaj više »