Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

Prilog 21.

PRIMENA OPŠTEPRIHVAĆENIH RAČUNOVODSTVENIH PRINCIPA

„Opšteprihvaćeni računovodstveni principi” odnose se na priznatu opštu saglasnost ili propis nadležnih organa u jednoj zemlji u određeno vreme o tome koja se ekonomska sredstva i obaveze registruju kao aktiva i pasiva, koje izmene u aktivi i pasivi treba da se registruju, kako aktiva i pasiva i promene u njima treba da se mere, koje informacije se mogu dati i na koji način i koji finansijski iskazi treba da se pripreme. Ovi standardi mogu predstavljati široke smernice opšte primene, kao i detaljni opis prakse i procedura.

Radi primene odredbi koje se odnose na utvrđivanje carinske vrednosti, carinski organ koristiće informacije pripremljene na način koji je u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji, a koji je pogodan s obzirom na određeni član. Na primer, određivanje uobičajene dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 43. Carinskog zakona, vršilo bi se uz pomoć informacija pripremljenih na način koji je u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji uvoznici. S druge strane, određivanje uobičajene dobiti i opštih troškova prema odredbama člana 44. Carinskog zakona, vršilo bi se uz pomoć informacija pripremljenih na način koji je u skladu s opšteprihvaćenim računovodstvenim principima u zemlji proizvodnje. Još jedan primer: određivanje nekog elementa od predviđenih u članu 46. stav 1. tačka 2. alineja 2. Carinskog zakona preduzetih u zemlji uvoza vršilo bi se uz pomoć informacije na način koji je u skladu s opšteprihvaćenim računovodstvenim principima te zemlje.

Ostavite komentar