Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 25.

EKONOMSKI USLOVI U OKVIRU POSTUPAKA PRERADE POD CARINSKOM KONTROLOM

Smatra se da su ispunjeni uslovi za sledeće vrste robe i radnje:

Kolona 1 Kolona 2 Redni broj Roba Prerada 1 Bilo koja vrsta robe Prerada uzoraka koji su prijavljeni kao takvi ili u setovima 2 Bilo koja vrsta robe Smanjenje ostataka i otpadaka ili uništenje 3 Bilo koja vrsta robe Denaturisanje 4 Bilo koja vrsta robe Obnavljanje delova ili komponenti 5 Bilo koja vrsta robe Razdvajanje i/ili uništavanje oštećenih delova 6 Bilo koja vrsta robe Prerada da bi se ispravio efekat oštećenja na robi 7 Bilo koja vrsta robe Uobičajeni oblici rukovanja koji su dozvoljeni u carinskim skladištima ili slobodnim zonama 8 Bilo koja vrsta robe Prerada u proizvode koji bi trebalo da se ugrade ili koriste za civilne vazduhoplove, za koje je izdat sertifikat o bezbednosti vazduhoplova od strane kompanije koju su za to ovlastili organi evropske avijacije ili organi avijacije neke treće zemlje. 8a Bilo koja vrsta robe Prerada u proizvode koji mogu da koriste povlasticu autonomne suspenzije od uvoznih dažbina za određeno oružje i vojnu opremu 9 Roba obuhvaćena članom 318.st. 1 i 2. ove uredbe Bilo koji oblik prerade 10 Bilo koja vrsta robe koja nije predmet neke mere poljoprivredne ili trgovinske politike, ili privremene ili konačne antidampinške ili kompenzatorne dažbine Bilo koji oblik prerade, kada u slučaju ove prednosti koja proističe iz primene postupaka uvozne dažbine nisu veće od 50.000 evra po podnosiocu zahteva ili po kalendarskoj kodini.

Ostavite komentar