Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštiti

1. Naziv propisa Evropske unije : DIRECTIVE 2013/32/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection (recast) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32013L0032 3. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 06.06.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:- Predlog zakona o azilu i privremenoj zaštitiDraft Law on Asylum and Temporary Protection- Zakon o opštem upravnom postupku („Sl.list SRJ“,br.33/97 i 31/2001 i „Sl.glasnik RS“, br.30/10) – Zakon o strancima („Sl.glasnik RS”,br. 97/2008)- Zakon o socijalnoj zaštiti („Sl.glasnik RS“ br 24/11)- Zakon o upravnim sporovima („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2013-235 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a1) b) b1) v) g) d) 1. PurposeThe purpose of this Directive is to establish common procedures for granting and withdrawing international protection pursuant to Directive 2011/95/EU. 0.1.1 Predmet zakonaOvim zakonom propisuju se načela, uslovi i postupak za odobrenje i prestanak azila i privremene zaštite, kao i status, prava i obaveze tražilaca azila i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita. PU 2. DefinitionsFor the purposes of this Directive: 0.1.2. Osnovni pojmoviOsnovni pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje: PU 2a ‘ Geneva Convention’ means the Convention of 28 July 1951 Relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967; 0.13.4 Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. PU 2b) „application for international protection’ or ‘application’ means a request made by a third- country national or a stateless person for protection from a Member State, who can be understood to seek refugee status or subsidiary protection status, and who does not explicitly request another kind of protection outside the scope of Directive 2011/95/EU, that can be applied for separately; 0.14. Pravo na podnošenje zahtevaStranac koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije ima pravo da podnese zahtev u Republici Srbiji, pod uslovima propisanim ovim zakonom.Ukoliko stranac iz stava 1. ovog člana, ne ispunjava uslove za odobrenje utočišta, po službenoj dužnosti će se razmotriti da li ispunjava uslove za odobrenje supsidijarne zaštite PU 2c) ‘applicant’ means a third-country national or stateless person who has made an application for international protection in respect of which a final decision has not yet been taken 0.12.5. Tražilac azila (u daljem tekstu: tražilac) je stranac koji je podneo zahtev za azil ( u daljem tekstu: zahtev) na teritoriji Republike Srbije o kojem nije doneta pravosnažna odluka. PU Imajući u vidu da se pojam“stranac“ propisan Predlogom zakona odnosi na sva lica koja nisu državljani R Srbije, kako na državljane drugih država, tako i lica bez državljanstva, pojam „izbeglica“ propisan Predlogom se odnosi na obe kategorije koje su navedene u odredbi Direktive( državljani trećih zemalja i lica bez državljanstva). 2d) applicant in need of special procedural guarantees’ means an applicant whose ability to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Directive is limited due to individual circumstances; 0.115. Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. PU Kao opšte načelo je propisano načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija i odnosi se na sve tražioce zaštite koji pripadaju ranjivim kategorijama lica 2e) ‘final decision’ means a decision on whether the third-country national or stateless person be granted refugee or subsidiary protection status by virtue of Directive 2011/95/EU and which is no longer subject to a remedy within the framework of Chapter V of this Directive, irrespective of whether such remedy has the effect of allowing applicants to remain in the Member States concerned pending its outcome; 0.529.1 konačno rešenje je rešenje protiv koga nema redovnog pravnog sredstva u postupku. PU 2f) determining authority’ means any quasi-judicial or administrative body in a Member State responsible for examining applications for international protection competent to take decisions at first instance in such cases; 0.1.20 Kancelarija za azilPovodom zahteva za odobrenje azila i prestanka tog prava, u prvom stepenu postupak vodi i sve odluke donosi nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Kancelarija za azil). PU 2g) ‘refugee’ means a third-country national or a stateless person who fulfils the requirements of Article 2(d) of Directive 2011/95/EU; 0.12.7. Izbeglica je lice koje se, zbog opravdanog straha od progona zbog svoje rase, pola, roda, rodnog identiteta, rodno zasnovanog nasilja, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja, ne nalazi u državi svog porekla i nije u mogućnosti ili zbog tog straha ne želi da se stavi pod zaštitu te države, kao i lice bez državljanstva koje se nalazi izvan države svog uobičajenog boravišta i koje ne može ili zbog tog straha ne želi da se vrati u tu državu PU Imajući u vidu da se pojam“stranac“ propisan Predlogom zakona odnosi na sva lica koja nisu državljani R Srbije, kako na državljane drugih država, tako i lica bez državljanstva, pojam „izbeglica“ propisan Predlogom se odnosi na obe kategorije koje su navedene u odredbi Direktive( državljani trećih zemalja i lica bez državljanstva). 2h) ‘‘person eligible for subsidiary protection’ means a third-country national or a stateless person who fulfils the requirements of Article 2(f) of Directive 2011/95/EU; 0.125. Supsidijarna zaštita odobrava se tražiocu koji ne ispunjava uslove za priznavanje prava na utočište iz člana 24. ovog zakona ako postoje opravdani razlozi koji ukazuju da će se povratkom u zemlju porekla ili uobičajenog boravišta suočiti sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde i koji nije u mogućnosti ili zbog takvog rizika ne želi da prihvati zaštitu te zemlje. PU 2i) ‘international protection’ means refugee status and subsidiary protection status as defined in points (j) and (k); 0.12.1.2.4 Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je, na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji, odobreno utočište ili supsidijarna zaštita.Stranac je svako lice koje nije državljanin Republike Srbije, bilo da je strani državljanin ili lice bez državljanstva; PU 2j) ‘refugee status’ means the recognition by a Member State of a third-country national or a stateless person as a refugee; 0.12.8 Utočište je pravo na boravak i zaštitu koja se daje izbeglici na teritoriji Republike Srbije za koga nadležni organ utvrdi da je njegovo strahovanje od progona u državi porekla ili uobičajenog boravišta opravdano PU 2k) ‘subsidiary protection status’ means the recognition by a Member State of a third-country national or a stateless person as a person eligible for subsidiary protection; 0.12.9. Supsidijarna zaštita je zaštita koju Republika Srbija odobrava strancu, koji bi u slučaju povratka u zemlju porekla ili uobičajenog boravišta bio izložen trpljenju ozbiljne nepravde i koji ne može ili se zbog takve opasnosti ne želi staviti pod zaštitu te zemlje. PU 2l) ‘‘minor’ means a third-country national or a stateless person below the age of 18 years; 0.12.14 Maloletnik je stranac koji nije navršio osamnaest godina života. PU 2m) ‘unaccompanied minor’ means an unaccompanied minor as defined in Article 2(l) of Directive 2011/95/EU; 0.12.152.16 Maloletnik bez pratnje je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega.Maloletnik odvojen od roditelja je stranac koji nije navršio osamnaest godina života i koji prilikom ulaska u Republiku Srbiju nema pratnju roditelja ili staratelja niti odrasle osobe koja je odgovorna za njega ili je nakon ulaska u Republiku Srbiju ostao bez pratnje roditelja ili staratelja ili pratnje odrasle osobe koja je odgovorna za njega, ali ne i nužno od drugih rođaka. PU 2n) ‘representative’ means a person or an organisation appointed by the competent bodies in order to assist and represent an unaccompanied minor in procedures provided for in this Directive with a view to ensuring the best interests of the child and exercising legal capacity for the minor where necessary. Where an organisation is appointed as a representative, it shall designate a person responsible for carrying out the duties of representative in respect of the unaccompanied minor, in accordance with this Directive; 0.117.10.441.2.8. Maloletniku bez pratnje organ starateljstva će, odmah nakon utvrđivanja činjenice da se radi o maloletniku bez pratnje, pre podnošenja zahteva, odrediti privremenog staratelja, u skladu sa zakonom.KorisniciKorisnik prava ili usluga socijalne zaštite jeste pojedinac, odnosno porodica koja se suočava s preprekama u zadovoljavanju potreba, usled čega ne može da dostigne ili da održi kvalitet života ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a ne može da ih ostvari svojim radom, prihodom od imovine ili iz drugih izvora. Maloletno lice (u daljem tekstu: dete) i punoletno lice do navršenih 26 godina života (u daljem tekstu: mlada osoba, mladi, odnosno omladina) jeste korisnik u smislu stava 1. ovog člana, kada mu je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti, ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj, odnosno ako je izvesno da bez podrške sistema socijalne zaštite ne može da dostigne optimalni nivo razvoja, a naročito ako je strani državljanin odnosno lice bez državljanstva, bez pratnje; PU 2o) ‘withdrawal of international protection’ means the decision by a competent authority to revoke, end or refuse to renew the refugee or subsidiary protection status of a person in accordance with Directive 2011/95/EU; 0.184. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 2p) remain in the Member State’ means to remain in the territory, including at the border or in transit zones, of the Member State in which the application for international protection has been made or is being examined; 0.1.51 Boravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. PU 2q) subsequent application’ means a further application for international protection made after a final decision has been taken on a previous application, including cases where the applicant has explicitly withdrawn his or her application and cases where the determining authority has rejected an application following its implicit withdrawal in accordance with Article 28(1). 0.12.6 Naknadni zahtev za azil (u daljem tekstu: naknadni zahtev) je zahtev koji je podnet nakon pravosnažne odluke kojom se odlučilo o osnovanosti prethodnog zahteva u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 2, 3, 4. i 5. ili odluke kojom je postupak obustavljen u skladu sa članom 47. stav 2. tačka 1. ovog Zakona; PU 3. Scope1.   This Directive shall apply to all applications for international protection made in the territory, including at the border, in the territorial waters or in the transit zones of the Member States, and to the withdrawal of international protection.2.   This Directive shall not apply to requests for diplomatic or territorial asylum submitted to representations of Member States.3.   Member States may decide to apply this Directive in procedures for deciding on applications for any kind of protection falling outside of the scope of Directive 2011/95/EU. 0.13. Primena zakona Odredbe ovog zakona primenjuju se na osnovna načela, uslove za odobrenje i razloge za prestanak prava na azil i privremenu zaštitu, osnovna prava i obaveze tražilaca i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita, kao i postupak azila.Na pitanja postupka azila koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se propisi kojima je uređen opšti upravni postupak.Na pitanja obima, sadržine i vrste prava i obaveza tražilaca i lica kojima je odobren azil i privremena zaštita, a koja nisu uređena ovim zakonom, primenjuju se propisi kojima je uređen pravni položaj stranaca i propisi kojima je uređeno upravljanje migracijama. Odredbe ovog zakona tumače se u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica, Protokolom o statusu izbeglica i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Ovaj zakon se ne primenjuje na izbeglice koje su taj status stekle na osnovu Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ― SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10). PU 4. Responsible authorities1.   Member States shall designate for all procedures a determining authority which will be responsible for an appropriate examination of applications in accordance with this Directive. Member States shall ensure that such authority is provided with appropriate means, including sufficient competent personnel, to carry out its tasks in accordance with this Directive.2.   Member States may provide that an authority other than that referred to in paragraph 1 shall be responsible for the purposes of: a.processing cases pursuant to Regulation (EU) No 604/2013; and b.granting or refusing permission to enter in the framework of the procedure provided for in Article 43, subject to the conditions as set out therein and on the basis of the reasoned opinion of the determining authority.3.   Member States shall ensure that the personnel of the determining authority referred to in paragraph 1 are properly trained. To that end, Member States shall provide for relevant training which shall include the elements listed in Article 6(4)(a) to (e) of Regulation (EU) No 439/2010. Member States shall also take into account the relevant training established and developed by the European Asylum Support Office (EASO). Persons interviewing applicants pursuant to this Directive shall also have acquired general knowledge of problems which could adversely affect the applicants’ ability to be interviewed, such as indications that the applicant may have been tortured in the past.4.   Where an authority is designated in accordance with paragraph 2, Member States shall ensure that the personnel of that authority have the appropriate knowledge or receive the necessary training to fulfil their obligations when implementing this Directive.5.   Applications for international protection made in a Member State to the authorities of another Member State carrying out border or immigration controls there shall be dealt with by the Member State in whose territory the application is made. 0.1.20.21.22.23. Kancelarija za azilPovodom zahteva za odobrenje azila i prestanka tog prava, u prvom stepenu postupak vodi i sve odluke donosi nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Kancelarija za azil).Komisija za azilKomisija za azil odlučuje u drugom stepenu po žalbama na odluke Kancelarije za azil, a čini je predsednik i osam članova koje imenuje Vlada na period od četiri godine. Sredstva za rad Komisije za azil obezbeđuju se u budzetu Republike Srbije. Za predsednika i člana Komisije za azil može biti izabran državljanin Republike Srbije, diplomirani pravnik, koji ima najmanje pet godina radnog iskustva i poznaje propise iz oblasti ljudskih prava.Vlada svojim aktom utvrđuje visinu naknade za rad članova Komisije za azil.Komisija za azil je nezavisna u svom radu i odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.Administrativne poslove za Komisiju za azil obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kancelarija za azil.U roku od 30 dana od dana imenovanja njenih članova, Komisija za azil donosi Poslovnik o radu. Poslovnikom o radu bliže se uređuje način odlučivanja Komisije za azil, zakazivanje sednica i druga pitanja od značaja za rad Komisije za azil.Upravni sudProtiv konačnih rešenja Komisije za azil se može pokrenuti upravni spor. Komesarijat za izbeglice i migracije Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje materijalne uslove za prihvat tražilaca azila u skladu sa ovim Zakonom.Komesarijat za izbeglice i migracije obezbeđuje privremeni smeštaj licima kojima je odobren azil u skladu sa propisom kojim je regulisano upravljanje migracijama .Komesarijat za izbeglice i migracije sprovodi programe dobrovoljnog povratka stranca čiji je zahtev odlukom nadležnog organa odbijen ili odbačen, ili je postupak obustavljen, stranaca kojima je odobrena privremena zaštita, stranca kome je doneta odluka iz člana 76. st. 3. i 4 ili odluka iz člana 84. i 85. ovog zakona i stranca kome je prestao azil, kao i programe integracije lica kojima je odobren azil u skladu sa propisom kojim je regulisano upravljanje migracijama. PU 5 More favourable provisionsMember States may introduce or retain more favourable standards on procedures for granting and withdrawing international protection, insofar as those standards are compatible with this Directive. NP Navedena odredba nije propisana Predlogom zakona imajući u vidu da odredba propisuje mogućnost da nacionalnim zakonodavstvima članica budu propisani povoljniji uslovi za tražioce međunarodne zaštite, odnosno opšetg je i neobavezujućeg karaktera. 6 Article 6Access to the procedure1.   When a person makes an application for international protection to an authority competent under national law for registering such applications, the registration shall take place no later than three working days after the application is made.If the application for international protection is made to other authorities which are likely to receive such applications, but not competent for the registration under national law, Member States shall ensure that the registration shall take place no later than six working days after the application is made.Member States shall ensure that those other authorities which are likely to receive applications for international protection such as the police, border guards, immigration authorities and personnel of detention facilities have the relevant information and that their personnel receive the necessary level of training which is appropriate to their tasks and responsibilities and instructions to inform applicants as to where and how applications for international protection may be lodged.2.   Member States shall ensure that a person who has made an application for international protection has an effective opportunity to lodge it as soon as possible. Where the applicant does not lodge his or her application, Member States may apply Article 28 accordingly.3.   Without prejudice to paragraph 2, Member States may require that applications for international protection be lodged in person and/or at a designated place.4.   Notwithstanding paragraph 3, an application for international protection shall be deemed to have been lodged once a form submitted by the applicant or, where provided for in national law, an official report, has reached the competent authorities of the Member State concerned.5.   Where simultaneous applications for international protection by a large number of third-country nationals or stateless persons make it very difficult in practice to respect the time limit laid down in paragraph 1, Member States may provide for that time limit to be extended to 10 working days. 0.135.135.235.335.435.1035.120.1.36. Prilikom granične kontrole na ulasku u Republiku Srbiju ili unutar njene teritorije, stranac može usmenim ili pismenim putem pred ovlašćenim policijskim službenikom Ministarstva unutrašnjih poslova izraziti nameru da podnese zahtev za azil.Izuzetno, stranac nameru za podnošenje zahteva za azil može izraziti i u Centru za azil ili u drugim objektima određenim za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona.Stranac koji je izrazio nameru da podnese zahtev za azil u skladu sa stavom 1. ovog člana će se odmah nakon izražavanja namere registrovati i uputiti u Centar za azil ili u drugi objekat koji je određen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona u koji se mora javiti u roku od 72 sata od momenta izdavanja potvrde o registraciji. U situacijama kada je to neophodno, izvršiće se sprovođenje lica u Centar za azil ili u drugi objekat koji je određen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona Ovlašćeni policijski službenik Ministarstva unutrašnjih poslova o izvršenoj registraciji izdaje potvrdu o registraciji stranca koji je izrazio nameru da traži azil u evidencijama Ministarstva. Registrovanom licu iz stava 4. ovog člana i kome je izdata potvrda o registraciji lica koje je izrazilo nameru da traži azil i koji je upućen da se u roku od 72 sata javi u centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj, Komesarijat prilikom prijema u centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj, izdaje potvrdu o smeštaju.Postupak azila pokreće se podnošenjem zahteva ovlašćenom službeniku Kancelarije za azil na propisanom obrascu najkasnije u roku od 15 dana od dana registracije. Ukoliko ovlašćeni službenik Kancelarije za azil ne omogući podnošenje zahteva u roku iz stava 1. ovog člana, tražilac azila može to učiniti popunjavanjem obrasca zahteva, u roku od 8 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana. Postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem obrasca zahteva Kancelariji za azil. Zahtev za azil podnosi se lično.Pre podnošenja zahteva tražilac će se poučiti o njegovim pravima i obavezama, a posebno o pravu na boravak, besplatnog prevodioca tokom postupka, pravnu pomoć i pravo na pristup UNHCR-u.Sadržinu i izgled obrasca zahteva propisuje ministar. PU Predlog Zakona ne propisuje obavezu obučavanja službenika nadležnih organaMeđutim, službenici nadležnih organaučestvuju u obukama koje se odnose na oblast međunarodne zaštiteAkcionim planom za Poglavlje 24. predviđene stalne obuke zaposlenih 7. Applications made on behalf of dependants or minors1.   Member States shall ensure that each adult with legal capacity has the right to make an application for international protection on his or her own behalf.2.   Member States may provide that an application may be made by an applicant on behalf of his or her dependants. In such cases, Member States shall ensure that dependent adults consent to the lodging of the application on their behalf, failing which they shall have an opportunity to make an application on their own behalf.Consent shall be requested at the time the application is lodged or, at the latest, when the personal interview with the dependent adult is conducted. Before consent is requested, each dependent adult shall be informed in private of the relevant procedural consequences of the lodging of the application on his or her behalf and of his or her right to make a separate application for international protection. 0.116.116.2 Nameru za maloletnika izražava roditelj ili staratelj.Zahtev za azil u ime maloletnika podnosi roditelj ili staratelj.. PU 7.3 3.   Member States shall ensure that a minor has the right to make an application for international protection either on his or her own behalf, if he or she has the legal capacity to act in procedures according to the law of the Member State concerned, or through his or her parents or other adult family members, or an adult responsible for him or her, whether by law or by the practice of the Member State concerned, or through a representative. 0.1.16.3. Maloletnik stariji od 16 godina koji je u braku može samostalno učestvovati u postupku azila. PU 7.4 4.   Member States shall ensure that the appropriate bodies referred to in Article 10 of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (10) have the right to lodge an application for international protection on behalf of an unaccompanied minor if, on the basis of an individual assessment of his or her personal situation, those bodies are of the opinion that the minor may have protection needs pursuant to Directive 2011/95/EU. 0.1.17.6 Zahtev u ime maloletnika bez pratnje može podneti i privremeni staratelj, kada je to u najboljem interesu maloletnika. PU 7.5 5.   Member States may determine in national legislation:a. the cases in which a minor can make an application on his or her own behalf;b. the cases in which the application of an unaccompanied minor has to be lodged by a representative as provided for in Article 25(1)(a);c. the cases in which the lodging of an application for international protection is deemed to constitute also the lodging of an application for international protection for any unmarried minor. 0.1.16.30.1.17 Maloletnik stariji od 16 godina koji je u braku može samostalno učestvovati u postupku azila. Maloletnici bez pratnjeMaloletniku bez pratnje organ starateljstva će, odmah nakon utvrđivanja činjenice da se radi o maloletniku bez pratnje, pre podnošenja zahteva, odrediti privremenog staratelja, u skladu sa zakonom.Maloletnik bez pratnje mora biti bez odlaganja obavešten o određivanju privremenog staratelja.Izuzetno od stava 1. ovog člana, maloletniku bez pratnje starijem od 16 godina koji je u braku neće se određivati privremeni staratelj. Maloletnik bez pratnje izražava nameru za traženjem azila uz obavezno prisustvo privremenog staratelja.Maloletnik bez pratnje lično podnosi zahtev uz obavezno prisustvo privremenog staratelja.Zahtev u ime maloletnika bez pratnje može podneti i privremeni staratelj, kada je to u najboljem interesu maloletnika.Maloletnik bez pratnje lično će biti saslušan u prisustvu privremenog staratelja.Zahtevu maloletnika bez pratnje, kao i rešavanju o drugim pravima daje se prioritet PU 8 Information and counselling in detention facilities and at border crossing points1.   Where there are indications that third-country nationals or stateless persons held in detention facilities or present at border crossing points, including transit zones, at external borders, may wish to make an application for international protection, Member States shall provide them with information on the possibility to do so. In those detention facilities and crossing points, Member States shall make arrangements for interpretation to the extent necessary to facilitate access to the asylum procedure.2.   Member States shall ensure that organisations and persons providing advice and counselling to applicants have effective access to applicants present at border crossing points, including transit zones, at external borders. Member States may provide for rules covering the presence of such organisations and persons in those crossing points and in particular that access is subject to an agreement with the competent authorities of the Member States. Limits on such access may be imposed only where, by virtue of national law, they are objectively necessary for the security, public order or administrative management of the crossing points concerned, provided that access is not thereby severely restricted or rendered impossible. 0135.10.141.241.3 Prilikom granične kontrole na ulasku u Republiku Srbiju ili unutar njene teritorije, stranac može usmenim ili pismenim putem pred ovlašćenim policijskim službenikom Ministarstva unutrašnjih poslova izraziti nameru da podnese zahtev za azil.Predstavnicima udruženja koja se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, obezbediće se efikasan pristup graničnim prelazima, odnosno tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, odnosno u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita državne granice. Punomoćniku ili predstavniku udruženja koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, osim UNHCR-a, može se privremeno ograničiti pristup tražiocu, kada je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti ili javnog poretka Republike Srbije. PU 9 Right to remain in the Member State pending the examination of the application1.   Applicants shall be allowed to remain in the Member State, for the sole purpose of the procedure, until the determining authority has made a decision in accordance with the procedures at first instance set out in Chapter III. That right to remain shall not constitute an entitlement to a residence permit.2.   Member States may make an exception only where a person makes a subsequent application referred to in Article 41 or where they will surrender or extradite, as appropriate, a person either to another Member State pursuant to obligations in accordance with a European arrest warrant (11) or otherwise, or to a third country or to international criminal courts or tribunals.3.   A Member State may extradite an applicant to a third country pursuant to paragraph 2 only where the competent authorities are satisfied that an extradition decision will not result in direct or indirect refoulement in violation of the international and Union obligations of that Member State. 0.1.51.0.1.6. Boravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. Zabrana proterivanja ili vraćanjaNijedno lice ne sme biti proterano ili vraćeno na teritoriju gde bi njegov život ili sloboda bili ugroženi zbog njegove rase, pola, roda, rodnog identiteta, jezika, veroispovesti, nacionalnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili političkog mišljenja.Odredba stava 1. ovog člana neće se primenjivati na lice za koje se osnovano može smatrati da ugrožava bezbednost zemlje ili koje je pravosnažnom presudom osuđeno za teško krivično delo, zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak.Nezavisno od odredbi stava 2. ovog člana nijedno lice ne sme biti proterano ili protiv njegove volje vraćeno na teritoriju na kojoj postoji rizik da će biti podvrgnuto mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju. PU 10 Requirements for the examination of applications1.   Member States shall ensure that applications for international protection are neither rejected nor excluded from examination on the sole ground that they have not been made as soon as possible.2.   When examining applications for international protection, the determining authority shall first determine whether the applicants qualify as refugees and, if not, determine whether the applicants are eligible for subsidiary protection.3.   Member States shall ensure that decisions by the determining authority on applications for international protection are taken after an appropriate examination. To that end, Member States shall ensure that:a. applications are examined and decisions are taken individually, objectively and impartiallyb. precise and up-to-date information is obtained from various sources, such as EASO and UNHCR and relevant international human rights organisations, as to the general situation prevailing in the countries of origin of applicants and, where necessary, in countries through which they have transited, and that such information is made available to the personnel responsible for examining applications and taking decisions;c. the personnel examining applications and taking decisions know the relevant standards applicable in the field of asylum and refugee law;d. the personnel examining applications and taking decisions have the possibility to seek advice, whenever necessary, from experts on particular issues, such as medical, cultural, religious, child-related or gender issues.4.   The authorities referred to in Chapter V shall, through the determining authority or the applicant or otherwise, have access to the general information referred to in paragraph 3(b), necessary for the fulfilment of their task.5.   Member States shall provide for rules concerning the translation of documents relevant for the examination of applications. 0.1.32.4. Procena činjenica i okolnostiPrilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva Kancelarija za azil će prikupiti i razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti posebno uzimajući u obzir:relevantne činjenice i dokaze koje je izneo tražilac, u skladu sa stavom 1. ovoga člana, uključujući i informaciju da li bi bio ili može biti izložen progonu ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde;aktuelne izveštaje o stanju u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta i po potrebi o zemlji kroz koju je putovao, uključujući zakone i propise te zemlje, kao i način na koji se oni primenjuju, sadržane u različitim izvorima međunarodnih organizacija kao što su UNHCR i Evropska kancelarija za podršku sistemu azila (u daljem tekstu: EASO) kao i drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava;položaj i lične okolnosti tražioca, uključujući pol i uzrast, kako bi se na osnovu toga procenilo da li postupci i dela kojima je bio ili bi mogao biti izložen predstavljaju progon ili ozbiljnu nepravdu;da li su aktivnosti tražioca, od momenta napuštanja zemlje porekla, bile usmerene na stvaranje odlučujućih uslova za odobrenje azila, kako bi se procenilo da li te aktivnosti mogu izložiti tražioca progonu ili riziku trpljenja ozbiljne nepravde ako se vrati u tu zemlju; da li tražilac može dobiti zaštitu zemlje čije bi državljanstvo mogao dokazati. Činjenica da je tražilac već bio izložen progonu ili riziku od trpljenja ozbiljne nepravde, odnosno pretnjama takvim progonom ili nepravdom, pokazatelj je postojanja opravdanog straha od progona ili trpljenja ozbiljne nepravde, osim ako postoje opravdani razlozi koji podrazumevaju da se takav progon ili ozbiljna nepravda neće ponoviti.Izjava tražioca smatraće se verodostojnom u delu u kome određena činjenica ili okolnost nije potkrepljena dokazima ako:je utvrđena opšta verodostojnost izjave tražioca;je tražilac uložio iskreni napor da potkrepi svoj zahtev dokazima;su svi relevantni elementi koji su mu na raspolaganju podneti, uz zadovoljavajuće objašnjenje nedostataka ostalih relevantnih činjenica;je utvrđeno da su izjave tražioca dosledne i prihvatljive kao i da nisu u suprotnosti sa specifičnim i opštim informacijama koje su relevantne za odlučivanje o zahtevu ije tražilac izrazio nameru za traženjem azila u što kraćem roku ili je opravdao razlog zašto nije tako postupio.Pravo na podnošenje zahtevaStranac koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije ima pravo da podnese zahtev u Republici Srbiji, pod uslovima propisanim ovim zakonom.Ukoliko stranac iz stava 1. ovog člana, ne ispunjava uslove za odobrenje utočišta, po službenoj dužnosti će se razmotriti da li ispunjava uslove za odobrenje supsidijarne zaštite. PU 11 Requirements for a decision by the determining authority1.   Member States shall ensure that decisions on applications for international protection are given in writing.2.   Member States shall also ensure that, where an application is rejected with regard to refugee status and/or subsidiary protection status, the reasons in fact and in law are stated in the decision and information on how to challenge a negative decision is given in writing.Member States need not provide information on how to challenge a negative decision in writing in conjunction with a decision where the applicant has been provided with such information at an earlier stage either in writing or by electronic means accessible to the applicant.3.   For the purposes of Article 7(2), and whenever the application is based on the same grounds, Member States may take a single decision, covering all dependants, unless to do so would lead to the disclosure of particular circumstances of an applicant which could jeopardise his or her interests, in particular in cases involving gender, sexual orientation, gender identity and/or age-based persecution. In such cases, a separate decision shall be issued to the person concerned. 0.2.196.2196.3 Rešenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom, rešenje se može doneti i usmeno.Pismeno rešenje sadrži: uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, uputstvo o pravnom sredstvu, naziv organa sa brojem i datumom rešenja, potpis službenog lica i pečat organa. U slučajevima predviđenim zakonom ili drugim propisom, rešenje ne mora sadržavati pojedine od tih delova. Ako se rešenje obrađuje mehanografski, umesto potpisa i pečata može da sadrži faksimil. PU 12. Guarantees for applicants1.   With respect to the procedures provided for in Chapter III, Member States shall ensure that all applicants enjoy the following guarantees:a. they shall be informed in a language which they understand or are reasonably supposed to understand of the procedure to be followed and of their rights and obligations during the procedure and the possible consequences of not complying with their obligations and not cooperating with the authorities. They shall be informed of the time-frame, the means at their disposal for fulfilling the obligation to submit the elements as referred to in Article 4 of Directive 2011/95/EU, as well as of the consequences of an explicit or implicit withdrawal of the application. That information shall be given in time to enable them to exercise the rights guaranteed in this Directive and to comply with the obligations described in Article 13;b. they shall receive the services of an interpreter for submitting their case to the competent authorities whenever necessary. Member States shall consider it necessary to provide those services at least when the applicant is to be interviewed as referred to in Articles 14 to 17 and 34 and appropriate communication cannot be ensured without such services. In that case and in other cases where the competent authorities call upon the applicant, those services shall be paid for out of public funds;c. they shall not be denied the opportunity to communicate with UNHCR or with any other organisation providing legal advice or other counselling to applicants in accordance with the law of the Member State concernedd. they and, if applicable, their legal advisers or other counsellors in accordance with Article 23(1), shall have access to the information referred to in Article 10(3)(b) and to the information provided by the experts referred to in Article 10(3)(d), where the determining authority has taken that information into consideration for the purpose of taking a decision on their application;e. they shall be given notice in reasonable time of the decision by the determining authority on their application. If a legal adviser or other counsellor is legally representing the applicant, Member States may choose to give notice of the decision to him or her instead of to the applicant;f. they shall be informed of the result of the decision by the determining authority in a language that they understand or are reasonably supposed to understand when they are not assisted or represented by a legal adviser or other counsellor. The information provided shall include information on how to challenge a negative decision in accordance with the provisions of Article 11(2).2.   With respect to the procedures provided for in Chapter V, Member States shall ensure that all applicants enjoy guarantees equivalent to the ones referred to in paragraph 1(b) to (e). 0.1.57.0.1.1112..0.2.70.10.1.13 Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo besplatnog prevođenjaTražiocu koji ne razume službeni jezik postupka, obezbediće se besplatne usluge prevođenja na maternji jezik odnosno na jezik koji razume. Obaveza pružanja besplatne usluge prevođenja iz stava 1. ovog člana obuhvata i korišćenje znakovnog jezika i dostupnost materijala na Brajevom pismu.Načelo slobodnog pristupa UNHCR-uTražilac ima pravo na kontakt sa ovlašćenim službenicima UNHCR-a u svim fazama postupka azila.Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu, odnosno fotokopiraju potrebne spise. Razgledanje i prepisivanje, odnosno fotokopiranje spisa vrše se pod nadzorom određenog službenog lica.Načelo lične dostaveSva pismena u postupku dostavljaju se lično tražiocu ili njegovom zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Pismeno se smatra dostavljenim kada ga primi bilo koje od navedenih lica. PU 13.1 Obligations of the applicants1.   Member States shall impose upon applicants the obligation to cooperate with the competent authorities with a view to establishing their identity and other elements referred to in Article 4(2) of Directive 2011/95/EU. Member States may impose upon applicants other obligations to cooperate with the competent authorities insofar as such obligations are necessary for the processing of the application. 0.132.137.3 Tražilac je dužan da sarađuje sa Kancelarijom za azil i da priloži svu raspoloživu dokumentaciju i iznese tačne i istinite podatke koji se odnose na identitet, uzrast, državljanstvo, članove porodice, zemlju i adresu prethodnog prebivališta, prethodne zahteve, kretanje lica nakon napuštanja zemlje porekla, lične i putne isprave i razloge na kojima se zasniva zahtev.Tražilac je dužan da u toku saslušanja u potpunosti sarađuje sa ovlašćenim službenikom Kancelarije za azil, da iznese verodostojna i uverljiva obrazloženja razloga na kojima zasniva svoj zahtev, priloži sve dostupne dokaze kojima potkrepljuje svoj zahtev i istinito odgovara na sva pitanja koja su mu postavljena. PU 13.2 2.In particular, Member States may provide that:a. applicants are required to report to the competent authorities or to appear before them in person, either without delay or at a specified time;b. applicants have to hand over documents in their possession relevant to the examination of the application, such as their passports;c. applicants are required to inform the competent authorities of their current place of residence or address and of any changes thereof as soon as possible. Member States may provide that the applicant shall have to accept any communication at the most recent place of residence or address which he or she indicated accordingly;d. the competent authorities may search the applicant and the items which he or she is carrying. Without prejudice to any search carried out for security reasons, a search of the applicant’s person under this Directive shall be carried out by a person of the same sex with full respect for the principles of human dignity and of physical and psychological integrity;e. the competent authorities may take a photograph of the applicant; andf. the competent authorities may record the applicant’s oral statements, provided he or she has previously been informed thereof. 0.136.437.4.35.837.135.735.5 Zahtev za azil podnosi se lično.Tražilac je dužan da lično prisustvuje i učestvuje na saslušanju, bez obzira da li ima zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Stranac koji poseduje pasoš, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument, dozvolu boravka, vizu, izvod iz matične knjige rođenih, putnu kartu, odnosno drugu ispravu ili kakvo pismeno od značaja za postupak odobrenja azila, dužan je da ih priloži prilikom registracije. Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil će tražioca u najkraćem mogućem roku saslušati o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje po podnetom zahtevu, a naročito za utvrđivanje: 1) identiteta lica;2) razloga na kojima se zasniva zahtev za azil;3) kretanju lica koje traži azil nakon napuštanja države porekla ili uobičajenog boravišta i 4) da li je lice koje traži azil već tražilo azil u nekoj drugoj državi.Ovlašćeni policijski službenik, ima pravo pregleda stranca uz puno poštovanje fizičog i psihičkog integriteta lica i ljudskog dostojanstva i njegovih stvari radi pronalaženja ličnih isprava i dokumenata potrebnih za utvrđivanje identiteta, kao i, ukoliko je to potrebno, pravo privremenog zadržavanja svih isprava i dokumenata koji mogu biti od značaja u postupku azila, o čemu se strancu izdaje potvrda. Ovlašćeni policijski službenik će, u cilju registracije, stranca:1) fotografisati i2) uzeti mu otiske prstiju. PU 14.1 Personal interview1.   Before a decision is taken by the determining authority, the applicant shall be given the opportunity of a personal interview on his or her application for international protection with a person competent under national law to conduct such an interview. Personal interviews on the substance of the application for international protection shall be conducted by the personnel of the determining authority. This subparagraph shall be without prejudice to Article 42(2)(b).Where simultaneous applications for international protection by a large number of third-country nationals or stateless persons make it impossible in practice for the determining authority to conduct timely interviews on the substance of each application, Member States may provide that the personnel of another authority be temporarily involved in conducting such interviews. In such cases, the personnel of that other authority shall receive in advance the relevant training which shall include the elements listed in Article 6(4)(a) to (e) of Regulation (EU) No 439/2010. Persons conducting personal interviews of applicants pursuant to this Directive shall also have acquired general knowledge of problems which could adversely affect an applicant’s ability to be interviewed, such as indications that the applicant may have been tortured in the past.Where a person has lodged an application for international protection on behalf of his or her dependants, each dependent adult shall be given the opportunity of a personal interview.Member States may determine in national legislation the cases in which a minor shall be given the opportunity of a personal interview. 0.118.37.137.1237.1337.6 Načelo neposrednosti Svaki tražilac ima pravo da usmeno i neposredno pred službenikom organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne za sprovođenje postupka po podnetom zahtevu za azil iznese sve činjenice relevante za odobravanje i prestanak prava na azil.Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil će tražioca u najkraćem mogućem roku saslušati o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje po podnetom zahtevu.U slučaju povećanog broja podnetih zahteva za azil i to u tolikoj meri da nadležni organ nije u mogućnosti da blagovremeno sasluša svakog tražioca, Vlada Republike Srbije može, na zahtev nadležnog organa, doneti odluku kojom se predviđa privremeno uključivanje službenika drugih organizacionih jedinica nadležnog organa i/ili uključivanje službenika drugih državnih organa u postupak saslušanja. U navedenom slučaju, a po donošenju odluke iz prethodnog stava, službenici drugih organizacionih jedinica nadležnog organa i/ili drugog državnog organa će proći neophodnu obuku pre uključivanja u postupak saslušanja.Saslušanje članova porodice sprovešće se odvojeno, osim kada to nije moguće ili je povezano sa nesrazmernim teškoćama za organ koji vodi postupak po podnetom zahtevu. PU 14.2 2.The personal interview on the substance of the application may be omitted where:a.the determining authority is able to take a positive decision with regard to refugee status on the basis of evidence available; orb.the determining authority is of the opinion that the applicant is unfit or unable to be interviewed owing to enduring circumstances beyond his or her control. When in doubt, the determining authority shall consult a medical professional to establish whether the condition that makes the applicant unfit or unable to be interviewed is of a temporary or enduring natureWhere a personal interview is not conducted pursuant to point (b) or, where applicable, with the dependant, reasonable efforts shall be made to allow the applicant or the dependant to submit further information 0.137.10.37.11 Saslušanje se može izostaviti kad: se na osnovu dostupnih dokaza može doneti odluka kojom se usvaja zahtev i odobrava pravo na utočište ili supsidijarna zaštita;tražilac nije sposoban da da izjavu zbog trajnih okolnosti na koje sam ne može uticatise ocenjuje dopuštenost naknadnog zahteva u skladu sa članom 46. stav 2. i 3. ovog zakona. Ako se saslušanje izostavi u skladu sa stavom 10. tačkom 2. tražiocu ili članu njegove porodice omogućiće se podnošenje dokaza i/ili davanje izjava bitnih za odlučivanje o zahtevu. PU 14.3. 3.   The absence of a personal interview in accordance with this Article shall not prevent the determining authority from taking a decision on an application for international protection. 0.1.37.10.10.29.0.2.128.10.2.131.1. Saslušanje se može izostaviti kad: 1.se na osnovu dostupnih dokaza može doneti odluka kojom se usvaja zahtev i odobrava pravo na utočište ili supsidijarna zaštita;Načelo saslušanja strankePre donošenja rešenja stranci se mora omogućiti da se izjasni o činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rešenja.Rešenje se može doneti bez prethodnog saslušanja stranke samo u slučajevima u kojima je to zakonom dopušteno.Stranka daje svoju izjavu, po pravilu, usmeno, a može je dati i pismeno.1) Organ može po skraćenom postupku rešiti upravnu stvar neposredno: 1) ako je stranka u svom zahtevu navela činjenice ili podnela dokaze na osnovu kojih se može utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu opštepoznatih činjenica ili činjenica koje su organu poznate; 2) ako se stanje stvari može utvrditi neposrednim uvidom, odnosno na osnovu službenih podataka kojima organ raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava, odnosno pravnih interesa; 3) ako je propisom predviđeno da se upravna stvar može rešiti na osnovu činjenica ili okolnosti koje nisu potpuno utvrđene ili se dokazima samo posredno utvrđuju, pa su činjenice ili okolnosti učinjene verovatnim, a iz svih okolnosti proizlazi da zahtevu stranke treba udovoljiti; 4) kad se radi o preduzimanju u javnom interesu hitnih mera koje se ne mogu odlagati, a činjenice na kojima rešenje treba da bude zasnovano su utvrđene ili bar učinjene verovatnim. PU 14.4 4.   The absence of a personal interview pursuant to paragraph 2(b) shall not adversely affect the decision of the determining authority. 0.132.4.1 Saslušanje se može izostaviti kad: 1.se na osnovu dostupnih dokaza može doneti odluka kojom se usvaja zahtev i odobrava pravo na utočište ili supsidijarna zaštita; PU 14.5. 5.   Irrespective of Article 28(1), Member States, when deciding on an application for international protection, may take into account the fact that the applicant failed to appear for the personal interview, unless he or she had good reasons for the failure to appear. 0.1.59.1.4 Tražilac je obavezan:da se odaziva na pozive i sarađuje sa Kancelarijom za azil i drugim nadležnim organima u svim fazama postupka azila; PU 15.1 Requirements for a personal interview1.   A personal interview shall normally take place without the presence of family members unless the determining authority considers it necessary for an appropriate examination to have other family members present. 0.137.614.3 Saslušanje članova porodice sprovešće se odvojeno, osim kada to nije moguće ili je povezano sa nesrazmernim teškoćama za organ koji vodi postupak po podnetom zahtevu.Osobe ženskog pola u pratnji muškaraca koje traže azil podneće zahtev i daće izjavu odvojeno od svojih pratilaca. PU 15.2 2.   A personal interview shall take place under conditions which ensure appropriate confidentiality. 0.137.7 Na saslušanju javnost je isključena. PU 15.3 3.   Member States shall take appropriate steps to ensure that personal interviews are conducted under conditions which allow applicants to present the grounds for their applications in a comprehensive manner. To that end, Member States shall:a. ensure that the person who conducts the interview is competent to take account of the personal and general circumstances surrounding the application, including the applicant’s cultural origin, gender, sexual orientation, gender identity or vulnerability; b.wherever possible, provide for the interview with the applicant to be conducted by a person of the same sex if the applicant so requests, unless the determining authority has reason to believe that such a request is based on grounds which are not related to difficulties on the part of the applicant to present the grounds of his or her application in a comprehensive manner; c.select an interpreter who is able to ensure appropriate communication between the applicant and the person who conducts the interview. The communication shall take place in the language preferred by the applicant unless there is another language which he or she understands and in which he or she is able to communicate clearly. Wherever possible, Member States shall provide an interpreter of the same sex if the applicant so requests, unless the determining authority has reasons to believe that such a request is based on grounds which are not related to difficulties on the part of the applicant to present the grounds of his or her application in a comprehensive manner; d.ensure that the person who conducts the interview on the substance of an application for international protection does not wear a military or law enforcement uniform;e. ensure that interviews with minors are conducted in a child-appropriate manner. 0.1.14.0.1.11.0.1.10. Načelo rodne ravnopravnosti i osetljivostiTražiocu će se obezbediti, da na njegov zahtev, podnese zahtev i bude saslušan od strane osobe istog pola, odnosno prevodioca ili tumača istog pola, osim kada to nije moguće ili je povezano sa nesrazmernim teškoćama za organ koji vodi postupak azila.Načelo iz stava 1. ovog člana uvek se primenjuje prilikom pretresanja, telesnih pregleda i drugih radnji u postupku koje podrazumevaju fizički kontakt sa tražiocem.Osobe ženskog pola u pratnji muškaraca koje traže azil podneće zahtev i daće izjavu odvojeno od svojih pratilaca. Načelo iz stava 1. ovog člana uvek se primenjuje prilikom pretresanja, telesnih pregleda i drugih radnji u postupku koje podrazumevaju fizički kontakt sa tražiocem. Odredbe ovog zakona tumaćiće se na rodno osetljiv način. Načelo besplatnog prevođenjaTražiocu koji ne razume službeni jezik postupka, obezbediće se besplatne usluge prevođenja na maternji jezik odnosno na jezik koji razume. Obaveza pružanja besplatne usluge prevođenja iz stava 1. ovog člana obuhvata i korišćenje znakovnog jezika i dostupnost materijala na Brajevom pismu.Načelo zaštite najboljeg interesa maloletnikaPrilikom sprovođenja odredbi ovog zakona postupaće se u skladu sa načelom najboljeg interesa maloletnika. PU 15.4 4.   Member States may provide for rules concerning the presence of third parties at a personal interview. 0.1.37.8. Izuzetno od stava 7. ovog člana, saslušanju može prisustvovati predstavnik UNHCR-a, ukoliko se tome ne protivi tražilac. PU 16. Content of a personal interviewWhen conducting a personal interview on the substance of an application for international protection, the determining authority shall ensure that the applicant is given an adequate opportunity to present elements needed to substantiate the application in accordance with Article 4 of Directive 2011/95/EU as completely as possible. This shall include the opportunity to give an explanation regarding elements which may be missing and/or any inconsistencies or contradictions in the applicant’s statements. 0.118.37.137.332.132.2 Načelo neposrednosti Svaki tražilac ima pravo da usmeno i neposredno pred službenikom organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne za sprovođenje postupka po podnetom zahtevu za azil iznese sve činjenice relevante za odobravanje i prestanak prava na azil.Ovlašćeni službenik Kancelarije za azil će tražioca u najkraćem mogućem roku saslušati o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za odlučivanje po podnetom zahtevu, a naročito za utvrđivanje: 1) identiteta lica;2) razloga na kojima se zasniva zahtev za azil;3) kretanju lica koje traži azil nakon napuštanja države porekla ili uobičajenog boravišta i 4) da li je lice koje traži azil već tražilo azil u nekoj drugoj državi.Tražilac je dužan da u toku saslušanja u potpunosti sarađuje sa ovlašćenim službenikom Kancelarije za azil, da iznese verodostojna i uverljiva obrazloženja razloga na kojima zasniva svoj zahtev, priloži sve dostupne dokaze kojima potkrepljuje svoj zahtev i istinito odgovara na sva pitanja koja su mu postavljena. Tražilac je dužan da sarađuje sa Kancelarijom za azil i da priloži svu raspoloživu dokumentaciju i iznese tačne i istinite podatke koji se odnose na identitet, uzrast, državljanstvo, članove porodice, zemlju i adresu prethodnog prebivališta, prethodne zahteve, kretanje lica nakon napuštanja zemlje porekla, lične i putne isprave i razloge na kojima se zasniva zahtev.Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva Kancelarija za azil će prikupiti i razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti PU 17 Report and recording of personal interviews1.   Member States shall ensure that either a thorough and factual report containing all substantive elements or a transcript is made of every personal interview.2.   Member States may provide for audio or audiovisual recording of the personal interview. Where such a recording is made, Member States shall ensure that the recording or a transcript thereof is available in connection with the applicant’s file.3.   Member States shall ensure that the applicant has the opportunity to make comments and/or provide clarification orally and/or in writing with regard to any mistranslations or misconceptions appearing in the report or in the transcript, at the end of the personal interview or within a specified time limit before the determining authority takes a decision. To that end, Member States shall ensure that the applicant is fully informed of the content of the report or of the substantive elements of the transcript, with the assistance of an interpreter if necessary. Member States shall then request the applicant to confirm that the content of the report or the transcript correctly reflects the interview.When the personal interview is recorded in accordance with paragraph 2 and the recording is admissible as evidence in the appeals procedures referred to in Chapter V, Member States need not request the applicant to confirm that the content of the report or the transcript correctly reflects the interview. Without prejudice to Article 16, where Member States provide for both a transcript and a recording of the personal interview, Member States need not allow the applicant to make comments on and/or provide clarification of the transcript.4.   Where an applicant refuses to confirm that the content of the report or the transcript correctly reflects the personal interview, the reasons for his or her refusal shall be entered in the applicant’s file.Such refusal shall not prevent the determining authority from taking a decision on the application.5.   Applicants and their legal advisers or other counsellors, as defined in Article 23, shall have access to the report or the transcript and, where applicable, the recording, before the determining authority takes a decision.Where Member States provide for both a transcript and a recording of the personal interview, Member States need not provide access to the recording in the procedures at first instance referred to in Chapter III. In such cases, they shall nevertheless provide access to the recording in the appeals procedures referred to in Chapter V.Without prejudice to paragraph 3 of this Article, where the application is examined in accordance with Article 31(8), Member States may provide that access to the report or the transcript, and where applicable, the recording, is granted at the same time as the decision is made. 0.137.90.2.64.0.2.65.0.2.66.0.2.67.0.2.68.0.2.70.1. Saslušanje može biti tonski ili audio vizuelno snimljeno, kad se o tome obavesti tražilac.Zapisnik 1) O usmenoj raspravi ili drugoj važnijoj radnji u postupku, kao i o važnijim usmenim izjavama stranaka ili trećih lica u postupku, sastavlja se zapisnik. 2) O manje važnim radnjama i izjavama stranaka i trećih lica koje nemaju bitnog uticaja na rešavanje u upravnoj stvari, o upravljanju tokom postupka, o saopštenjima, službenim opažanjima, usmenim uputstvima i nalazima, kao i okolnostima koje se tiču samo unutrašnjeg rada organa kod koga se vodi postupak neće se, po pravilu, sastavljati zapisnik, već će se u samom spisu staviti zabeleška koju potvrđuje službeno lice koje je zabelešku stavilo, uz oznaku datuma. Ne mora se sastavljati zapisnik ni o usmenim zahtevima stranke o kojima se odlučuje po skraćenom postupku, a kojima se udovoljava, već se takvi zahtevi mogu samo evidentirati na propisan način. 1) U zapisnik se unosi: naziv organa koji vrši radnju, mesto u kome se vrši radnja, dan i čas kad se vrši radnja, predmet u kome se ona vrši i imena službenih lica, prisutnih stranaka i njihovih zastupnika, punomoćnika ili predstavnika.2) Zapisnik treba da sadrži, tačno i kratko, tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku, kao i datih izjava. Pri tom, zapisnik treba da se ograniči na ono što se tiče same upravne stvari koja je predmet postupka. U zapisniku se navode sve isprave koje su u bilo koju svrhu upotrebljene na usmenoj raspravi. Prema potrebi, te isprave se prilažu zapisniku. 3) Izjave stranaka, svedoka, veštaka i drugih lica koja učestvuju u postupku, a koje su od značaja za rešavanje u upravnoj stvari, upisuju se u zapisnik što tačnije a, po potrebi, i njihovim rečima. U zapisnik se upisuju i svi zaključci koji se u toku izvršenja radnje donesu. 4) Ako se saslušanje vrši preko tumača, označiće se na kom je jeziku saslušani govorio i ko je bio tumač. 5) Zapisnik se vodi u toku vršenja službene radnje. Ako se radnja ne može istog dana završiti, uneće se svakog dana posebno u isti zapisnik ono što je tog dana urađeno i to će se propisno potpisati. 6) Ako se radnja o kojoj se vodi zapisnik nije mogla izvršiti bez prekida, u zapisniku će se označiti da je bilo prekida. 7) Ako su u toku radnje izrađeni ili pribavljeni planovi, skice, crteži, fotografije i sl. overiće se i priključiti zapisniku.8) Propisima se može odrediti da se zapisnik u određenim stvarima može voditi u vidu knjige ili drugih sredstava evidencije. 1) Zapisnik mora biti vođen uredno i u njemu se ne sme ništa brisati. Mesta koja su precrtana do zaključenja zapisnika moraju ostati čitljiva i overena potpisom službenog lica koje rukovodi radnjom postupka. 2) U već potpisanom zapisniku ne sme se ništa dodavati ni menjati. Dopuna u već zaključenom zapisniku unosi se u dodatak zapisniku. 1) Pre zaključenja zapisnik će se pročitati saslušanim licima i ostalim licima koja učestvuju u postupku. Ta lica imaju pravo da i sama pregledaju zapisnik i da stave svoje primedbe. Na kraju zapisnika će se navesti da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene nikakve primedbe ili, ako jesu, ukratko će se upisati sadržaj primedaba. Zatim će zapisnik potpisati lice koje je učestvovalo u radnji, a na kraju će ga overiti službeno lice koje je rukovodilo radnjom, kao i zapisničar – ako ga je bilo. 2) Ako zapisnik sadrži saslušanje više lica, svako će se od njih potpisati ispod onog dela zapisnika u kome je upisana njegova izjava.3) Ako su vršena suočenja, deo zapisnika o tome potpisaće lica koja su suočena.4) Ako se zapisnik sastoji od više listova, oni će se označiti rednim brojevima. Svaki list će na kraju overiti svojim potpisom službeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lice čija je izjava upisana na kraju lista. 5) Dopune već zaključenog zapisnika ponovo će se potpisati i overiti. 6) Ako lice koje treba da potpiše zapisnik nije pismeno ili ne može da piše, potpisaće ga pismeno lice koje će staviti i svoj potpis. To ne može biti službeno lice koje rukovodi radnjom postupka niti zapisničar. 7) Ako neko lice neće da potpiše zapisnik ili se udalji pre zaključenja zapisnika, to će se upisati u zapisnik i navesti razlog zbog kog je potpis uskraćen. 1) Zapisnik sastavljen saglasno odredbama člana 67. ovog zakona jeste javna isprava. Zapisnik je dokaz o toku i sadržini radnje postupka i datih izjava, osim onih delova zapisnika na koje je saslušano lice stavilo primedbu da nisu pravilno sastavljeni. 2) Dozvoljeno je dokazivati netačnost zapisnika.Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka1) Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu, odnosno fotokopiraju potrebne spise. Razgledanje i prepisivanje, odnosno fotokopiranje spisa vrše se pod nadzorom određenog službenog lica. PU 18 Medical examination1.   Where the determining authority deems it relevant for the assessment of an application for international protection in accordance with Article 4 of Directive 2011/95/EU, Member States shall, subject to the applicant’s consent, arrange for a medical examination of the applicant concerning signs that might indicate past persecution or serious harm. Alternatively, Member States may provide that the applicant arranges for such a medical examination.The medical examinations referred to in the first subparagraph shall be carried out by qualified medical professionals and the result thereof shall be submitted to the determining authority as soon as possible. Member States may designate the medical professionals who may carry out such medical examinations. An applicant’s refusal to undergo such a medical examination shall not prevent the determining authority from taking a decision on the application for international protection.Medical examinations carried out in accordance with this paragraph shall be paid for out of public funds.2.   When no medical examination is carried out in accordance with paragraph 1, Member States shall inform applicants that they may, on their own initiative and at their own cost, arrange for a medical examination concerning signs that might indicate past persecution or serious harm.3.   The results of the medical examinations referred to in paragraphs 1 and 2 shall be assessed by the determining authority along with the other elements of the application. 0.155. Zdravstvena zaštitaPrilikom prijema u Centar za azil ili drugi objekat za smeštaj, svi tražioci se zdravstveno pregledaju na način utvrđen propisom koji donosi ministar nadležan za zdravlje. Tražilac u Republici Srbiji ima prava na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa propisima kojima je uređena zdravstvena zaštita stranaca.Prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu tražilaca azila, zdravstvena zaštita će se prioritetno pružiti žrtvama mučenja, silovanja i drugih teških oblika psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja kao i tražiocima sa mentalnim smetnjama. PU 19 Provision of legal and procedural information free of charge in procedures at first instance1.   In the procedures at first instance provided for in Chapter III, Member States shall ensure that, on request, applicants are provided with legal and procedural information free of charge, including, at least, information on the procedure in the light of the applicant’s particular circumstances. In the event of a negative decision on an application at first instance, Member States shall also, on request, provide applicants with information — in addition to that given in accordance with Article 11(2) and Article 12(1)(f) — in order to clarify the reasons for such decision and explain how it can be challenged.2.   The provision of legal and procedural information free of charge shall be subject to the conditions laid down in Article 21. 0.157.0.2.15 Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo pružanja pomoći stranci Organ koji vodi postupak staraće se da neznanje i neukost stranke i drugih učesnika u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. PU 20 Free legal assistance and representation in appeals procedures1.   Member States shall ensure that free legal assistance and representation is granted on request in the appeals procedures provided for in Chapter V. It shall include, at least, the preparation of the required procedural documents and participation in the hearing before a court or tribunal of first instance on behalf of the applicant.2.   Member States may also provide free legal assistance and/or representation in the procedures at first instance provided for in Chapter III. In such cases, Article 19 shall not apply.3.   Member States may provide that free legal assistance and representation not be granted where the applicant’s appeal is considered by a court or tribunal or other competent authority to have no tangible prospect of success.Where a decision not to grant free legal assistance and representation pursuant to this paragraph is taken by an authority which is not a court or tribunal, Member States shall ensure that the applicant has the right to an effective remedy before a court or tribunal against that decision.In the application of this paragraph, Member States shall ensure that legal assistance and representation is not arbitrarily restricted and that the applicant’s effective access to justice is not hindered.4.   Free legal assistance and representation shall be subject to the conditions laid down in Article 21. 0.1570.2.15 Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo pružanja pomoći stranci Organ koji vodi postupak staraće se da neznanje i neukost stranke i drugih učesnika u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. PU Besplatna pravna pomoć se odnosi na sve faze postupka-pred prvostepenim, drugostepenim organom kaoi pred Upravnim sudom. 21 Conditions for the provision of legal and procedural information free of charge and free legal assistance and representation1.   Member States may provide that the legal and procedural information free of charge referred to in Article 19 is provided by non-governmental organisations, or by professionals from government authorities or from specialised services of the State.The free legal assistance and representation referred to in Article 20 shall be provided by such persons as admitted or permitted under national law.2.   Member States may provide that legal and procedural information free of charge referred to in Article 19 and free legal assistance and representation referred to in Article 20 are granted:a. only to those who lack sufficient resources; and/orb. only through the services provided by legal advisers or other counsellors pecifically designated by national law to assist and represent applicants.Member States may provide that the free legal assistance and representation referred to in Article 20 is granted only for appeals procedures in accordance with Chapter V before a court or tribunal of first instance and not for any further appeals or reviews provided for under national law, including rehearings or reviews of appeals.Member States may also provide that the free legal assistance and representation referred to in Article 20 is not granted to applicants who are no longer present on their territory in application of Article 41(2)(c).3.   Member States may lay down rules concerning the modalities for filing and processing requests for legal and procedural information free of charge under Article 19 and for free legal assistance and representation under Article 20.4.   Member States may also:a. impose monetary and/or time limits on the provision of legal and procedural information free of charge referred to in Article 19 and on the provision of free legal assistance and representation referred to in Article 20, provided that such limits do not arbitrarily restrict access to the provision of legal and procedural information and legal assistance and representation;b. provide that, as regards fees and other costs, the treatment of applicants shall not be more favourable than the treatment generally accorded to their nationals in matters pertaining to legal assistance.5.   Member States may demand to be reimbursed wholly or partially for any costs granted if and when the applicant’s financial situation has improved considerably or if the decision to grant such costs was taken on the basis of false information supplied by the applicant. 0.1570.2.15. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo pružanja pomoći stranci Organ koji vodi postupak staraće se da neznanje i neukost stranke i drugih učesnika u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju. PU Besplatna pravna pomoć se odnosi na sve faze postupka-pred prvostepenim, drugostepenim organom kaoi pred Upravnim sudom. 22 Right to legal assistance and representation at all stages of the procedure1.   Applicants shall be given the opportunity to consult, at their own cost, in an effective manner a legal adviser or other counsellor, admitted or permitted as such under national law, on matters relating to their applications for international protection, at all stages of the procedure, including following a negative decision.2.   Member States may allow non-governmental organisations to provide legal assistance and/or representation to applicants in the procedures provided for in Chapter III and Chapter V in accordance with national law. 0.1570.2.1547.0.2.48.0.2.49.50.0.2.51.52.0.2.53. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a.Načelo pružanja pomoći stranci Organ koji vodi postupak staraće se da neznanje i neukost stranke i drugih učesnika u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.1) Stranka, odnosno njen zakonski zastupnik može odrediti punomoćnika koji će zastupati stranku u postupku, osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka daje izjave. 2) Radnje u postupku koje punomoćnik preduzima u granicama punomoćja imaju isto pravno dejstvo kao da ih je preduzela sama stranka, odnosno njen zakonski zastupnik. 3) I pored punomoćnika, sama stranka može davati izjave a one se mogu od nje i neposredno tražiti. 4) Stranka koja je prisutna kad njen punomoćnik daje usmenu izjavu, može neposredno posle date izjave izmeniti ili opozvati izjavu svog punomoćnika. Ako u pismenim ili usmenim izjavama koje se tiču činjenica postoji nesaglasnost između izjava stranke i njenog punomoćnika, organ koji vodi postupak ceniće obe izjave u smislu člana 10. ovog zakona. 1) Punomoćnik može biti svako lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koja se bave nadripisarstvom. 2) Ako se kao punomoćnik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom, organ će takvom licu uskratiti dalje zastupanje i o tome će odmah obavestiti stranku i nadležnog javnog tužioca. 3) Protiv zaključka o uskraćivanju zastupanja može se izjaviti posebna žalba, koja ne odlaže izvršenje zaključka. 1) Punomoćje se može dati pismeno ili usmeno u zapisnik. Ako se u toku postupka ne sastavlja zapisnik, o usmenom punomoćju staviće se zabeleška u spisu predmeta. 2) Stranka koja nije pismena ili nije u stanju da se potpiše staviće na pismeno punomoćje otisak kažiprsta umesto potpisa. Ako se punomoćje izdaje licu koje nije advokat, mora ga overiti nadležni organ. 3) Izuzetno, službeno lice koje vodi postupak ili obavlja pojedine radnje u postupku može dopustiti da u ime stranke, kao njen punomoćnik, izvrši određenu radnju bez priloženog punomoćja član njene porodice ili domaćinstva ili lice koje je u radnom odnosu s njom, ako nema sumnje u postojanje i obim punomoćja. Ako takvo lice postavi zahtev za pokretanje postupka ili u toku postupka daje izjavu suprotnu ranijoj izjavi stranke, od njega će se zatražiti da u određenom roku naknadno podnese punomoćje.1) Punomoćje se može dati u obliku privatne isprave. 2) Ako je punomoćje dato u obliku privatne isprave, pa se posumnja u njegovu istinitost, može se narediti da se podnese overeno punomoćje. 3) Pravilnost punomoćja ispituje se po službenoj dužnosti, a nedostaci pismenog punomoćja otklanjaju se shodno odredbi člana 58. ovog zakona, pri čemu službeno lice koje vodi postupak može dopustiti punomoćniku s neurednim punomoćjem da izvrši hitne radnje u postupku. 1) Za obim punomoćja merodavna je sadržina punomoćja. Punomoćje se može dati za ceo postupak ili samo za pojedine radnje, a može se i vremenski ograničiti. 2) Punomoćje ne prestaje smrću stranke, gubitkom njene procesne sposobnosti ili promenom njenog zakonskog zastupnika, ali pravni sledbenik stranke, odnosno njen novi zakonski zastupnik može opozvati ranije punomoćje. 3) Na pitanja u vezi s punomoćjem koja nisu uređena odredbama ovog zakona shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak. Odredbe ovog zakona koje se odnose na stranke shodno se primenjuju na njihove zakonske zastupnike, ovlašćene predstavnike, punomoćnike, privremene zastupnike, zajedničke predstavnike i zajedničke punomoćnike. 1) Stranci će se dozvoliti da u upravnim stvarima za koje se traži stručno poznavanje pitanja u vezi s predmetom postupka dovede stručno lice koje će joj davati obaveštenja i savete (stručni pomagač). To lice ne zastupa stranku. 2) Stranka ne može dovesti kao stručnog pomagača lice koje nije poslovno sposobno ili koje se bavi nadripisarstvom. PU Besplatna pravna pomoć se odnosi na sve faze postupka-pred prvostepenim, drugostepenim organom kaoi pred Upravnim sudom. 23 Scope of legal assistance and representation1.   Member States shall ensure that a legal adviser or other counsellor admitted or permitted as such under national law, who assists or represents an applicant under the terms of national law, shall enjoy access to the information in the applicant’s file upon the basis of which a decision is or will be made.Member States may make an exception where disclosure of information or sources would jeopardise national security, the security of the organisations or person(s) providing the information or the security of the person(s) to whom the information relates or where the investigative interests relating to the examination of applications for international protection by the competent authorities of the Member States or the international relations of the Member States would be compromised. In such cases, Member States shall:a. make access to such information or sources available to the authorities referred to in Chapter V; andb. establish in national law procedures .guaranteeing that the applicant’s rights of defence are respectedIn respect of point (b), Member States may, in particular, grant access to such information or sources to a legal adviser or other counsellor who has undergone a security check, insofar as the information is relevant for examining the application or for taking a decision to withdraw international protection.2.   Member States shall ensure that the legal adviser or other counsellor who assists or represents an applicant has access to closed areas, such as detention facilities and transit zones, for the purpose of consulting that applicant, in accordance with Article 10(4) and Article 18(2)(b) and (c) of Directive 2013/33/EU.3.   Member States shall allow an applicant to bring to the personal interview a legal adviser or other counsellor admitted or permitted as such under national law.Member States may stipulate that the legal adviser or other counsellor may only intervene at the end of the personal interview.4.   Without prejudice to this Article or to Article 25(1)(b), Member States may provide rules covering the presence of legal advisers or other counsellors at all interviews in the procedure.Member States may require the presence of the applicant at the personal interview, even if he or she is represented under the terms of national law by a legal adviser or counsellor, and may require the applicant to respond in person to the questions asked.Without prejudice to Article 25(1)(b), the absence of a legal adviser or other counsellor shall not prevent the competent authority from conducting a personal interview with the applicant. 0.2.70.10.1.41.20.1.57.2 Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu, odnosno fotokopiraju potrebne spise. Razgledanje i prepisivanje, odnosno fotokopiranje spisa vrše se pod nadzorom određenog službenog lica.Predstavnicima udruženja koja se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, obezbediće se efikasan pristup graničnim prelazima, odnosno tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, odnosno u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita državne granice. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 24 Applicants in need of special procedural guarantees1.   Member States shall assess within a reasonable period of time after an application for international protection is made whether the applicant is an applicant in need of special procedural guarantees.2.   The assessment referred to in paragraph 1 may be integrated into existing national procedures and/or into the assessment referred to in Article 22 of Directive 2013/33/EU and need not take the form of an administrative procedure.3.   Member States shall ensure that where applicants have been identified as applicants in need of special procedural guarantees, they are provided with adequate support in order to allow them to benefit from the rights and comply with the obligations of this Directive throughout the duration of the asylum procedure.Where such adequate support cannot be provided within the framework of the procedures referred to in Article 31(8) and Article 43, in particular where Member States consider that the applicant is in need of special procedural guarantees as a result of torture, rape or other serious forms of psychological, physical or sexual violence, Member States shall not apply, or shall cease to apply, Article 31(8) and Article 43. Where Member States apply Article 46(6) to applicants to whom Article 31(8) and Article 43 cannot be applied pursuant to this subparagraph, Member States shall provide at least the guarantees provided for in Article 46(7).4.   Member States shall ensure that the need for special procedural guarantees is also addressed, in accordance with this Directive, where such a need becomes apparent at a later stage of the procedure, without necessarily restarting the procedure. 0.115. Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. PU 25.1 Guarantees for unaccompanied minors1.   With respect to all procedures provided for in this Directive and without prejudice to the provisions of Articles 14 to 17, Member States shall:a. take measures as soon as possible to ensure that a representative represents and assists the unaccompanied minor to enable him or her to benefit from the rights and comply with the obligations provided for in this Directive. The unaccompanied minor shall be informed immediately of the appointment of a representative. The representative shall perform his or her duties in accordance with the principle of the best interests of the child and shall have the necessary expertise to that end. The person acting as representative shall be changed only when necessary. Organisations or individuals whose interests conflict or could potentially conflict with those of the unaccompanied minor shall not be eligible to become representatives. The representative may also be the representative referred to in Directive 2013/33/EU;b. ensure that the representative is given the opportunity to inform the unaccompanied minor about the meaning and possible consequences of the personal interview and, where appropriate, how to prepare himself or herself for the personal interview. Member States shall ensure that a representative and/or a legal adviser or other counsellor admitted or permitted as such under national law are present at that interview and have an opportunity to ask questions or make comments, within the framework set by the person who conducts the interviewMember States may require the presence of the unaccompanied minor at the personal interview, even if the representative is present. 0.117. Maloletnici bez pratnjeMaloletniku bez pratnje organ starateljstva će, odmah nakon utvrđivanja činjenice da se radi o maloletniku bez pratnje, pre podnošenja zahteva, odrediti privremenog staratelja, u skladu sa zakonom.Maloletnik bez pratnje mora biti bez odlaganja obavešten o određivanju privremenog staratelja.Izuzetno od stava 1. ovog člana, maloletniku bez pratnje starijem od 16 godina koji je u braku neće se određivati privremeni staratelj. Maloletnik bez pratnje izražava nameru za traženjem azila uz obavezno prisustvo privremenog staratelja.Maloletnik bez pratnje lično podnosi zahtev uz obavezno prisustvo privremenog staratelja.Zahtev u ime maloletnika bez pratnje može podneti i privremeni staratelj, kada je to u najboljem interesu maloletnika.Maloletnik bez pratnje lično će biti saslušan u prisustvu privremenog staratelja.Zahtevu maloletnika bez pratnje, kao i rešavanju o drugim pravima daje se prioritet. PU 25.2 2.   Member States may refrain from appointing a representative where the unaccompanied minor will in all likelihood reach the age of 18 before a decision at first instance is taken. NP Odredba nije obavezujuća 25.3 3.   Member States shall ensure that:a. if an unaccompanied minor has a personal interview on his or her application for international protection as referred to in Articles 14 to 17 and 34, that interview is conducted by a person who has the necessary knowledge of the special needs of minors;b. an official with the necessary knowledge of the special needs of minors prepares the decision by the determining authority on the application of an unaccompanied minor. 0.117.717.517.6 Maloletnik bez pratnje lično će biti saslušan u prisustvu privremenog staratelja.Maloletnik bez pratnje lično podnosi zahtev uz obavezno prisustvo privremenog staratelja.Zahtev u ime maloletnika bez pratnje može podneti i privremeni staratelj, kada je to u najboljem interesu maloletnika. PU 25.4 4.   Unaccompanied minors and their representatives shall be provided, free of charge, with legal and procedural information as referred to in Article 19 also in the procedures for the withdrawal of international protection provided for in Chapter IV. 0.157. Informisanje i pravna pomoć Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao i tražilac ima pravo da bude informisan o svojim pravima i obavezama tokom celog postupka azila. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU Opšte načelo.Odnosi se na sve kategorije tražilaca. 25.5 5.   Member States may use medical examinations to determine the age of unaccompanied minors within the framework of the examination of an application for international protection where, following general statements or other relevant indications, Member States have doubts concerning the applicant’s age. If, thereafter, Member States are still in doubt concerning the applicant’s age, they shall assume that the applicant is a minor.Any medical examination shall be performed with full respect for the individual’s dignity, shall be the least invasive examination and shall be carried out by qualified medical professionals allowing, to the extent possible, for a reliable result.Where medical examinations are used, Member States shall ensure that:a. unaccompanied minors are informed prior to the examination of their application for international protection, and in a language that they understand or are reasonably supposed to understand, of the possibility that their age may be determined by medical examination. This shall include information on the method of examination and the possible consequences of the result of the medical examination for the examination of the application for international protection, as well as the consequences of refusal on the part of the unaccompanied minor to undergo the medical examination;b. unaccompanied minors and/or their representatives consent to a medical examination being carried out to determine the age of the minors concerned; andc. the decision to reject an application for international protection by an unaccompanied minor who refused to undergo a medical examination shall not be based solely on that refusal.The fact that an unaccompanied minor has refused to undergo a medical examination shall not prevent the determining authority from taking a decision on the application for international protection. NP Odredba nije obavezujuća 25.6 6.   The best interests of the child shall be a primary consideration for Member States when implementing this Directive.Where Member States, in the course of the asylum procedure, identify a person as an unaccompanied minor, they may:a. apply or continue to apply Article 31(8) only if:i. the applicant comes from a country which satisfies the criteria to be considered a safe country of origin within the meaning of this Directive; or ii. the applicant has introduced a subsequent application for international protection that is not inadmissible in accordance with Article 40(5); or iii. the applicant may for serious reasons be considered a danger to the national security or public order of the Member State, or the applicant has been forcibly expelled for serious reasons of public security or public order under national law;b. apply or continue to apply Article 43, in accordance with Articles 8 to 11 of Directive 2013/33/EU, only if:i. the applicant comes from a country which satisfies the criteria to be considered a safe country of origin within the meaning of this Directive; or ii. the applicant has introduced a subsequent application; or iii.the applicant may for serious reasons be considered a danger to the national security or public order of the Member State, or the applicant has been forcibly expelled for serious reasons of public security or public order under national law; or iv. there are reasonable grounds to consider that a country which is not a Member State is a safe third country for the applicant, pursuant to Article 38; or v. the applicant has misled the authorities by presenting false documents; or vi. in bad faith, the applicant has destroyed or disposed of an identity or travel document that would have helped establish his or her identity or nationality.Member States may apply points (v) and (vi) only in individual cases where there are serious grounds for considering that the applicant is attempting to conceal relevant elements which would likely lead to a negative decision and provided that the applicant has been given full opportunity, taking into account the special procedural needs unaccompanied minors to show good cause for the actions referred to in of points (v) and (vi), including by consulting with his or her representative;c. consider the application to be inadmissible in accordance with Article 33(2)(c) if a country which is not a Member State is considered as a safe third country for the applicant pursuant to Article 38, provided that to do so is in the minor’s best interests;d. apply the procedure referred to in Article 20(3) where the minor’s representative has legal qualifications in accordance with national law.Without prejudice to Article 41, in applying Article 46(6) to unaccompanied minors, Member States shall provide at least the guarantees provided for in Article 46(7) in all cases. 0.1.10.0.1.40.341.4 Načelo zaštite najboljeg interesa maloletnika Prilikom sprovođenja odredbi ovog zakona postupaće se u skladu sa načelom najboljeg interesa maloletnika. Prilikom procene najboljeg interesa maloletnika uzeće se u obzir dobrobit, socijalni razvoj i poreklo maloletnika; mišljenje maloletnika u zavisnosti od njegovog uzrasta i zrelosti; načelo jedinstva porodice kao i zaštita i bezbednost maloletnika posebno ukoliko postoji sumnja da se radi o maloletniku – žrtvi trgovine ljudima ili žrtvi nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja. Ubrzani postupak se neće primenjivati na zahtev podnet od strane maloletnika bez pratnje. Postupak na granici ili tranzitnim prostoru se neće primenjivati na zahtev podnet od strane maloletnika bez pratnje. PU 26 Detention1.   Member States shall not hold a person in detention for the sole reason that he or she is an applicant. The grounds for and conditions of detention and the guarantees available to detained applicants shall be in accordance with Directive 2013/33/EU.2.   Where an applicant is held in detention, Member States shall ensure that there is a possibility of speedy judicial review in accordance with Directive 2013/33/EU. 0.1.50.51.79.579.679.7 Tražilac ima pravo na boravak i slobodu kretanja u Republici SrbijiBoravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. Protiv odluke o ograničenju kretanja se može podneti žalba u roku od 8 dana od dana uručenja odluke.Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.O žalbi na odluku kojom je izrečena, odnosno produžena mera iz stava 1. tačka 3. ovog člana, odlučuje nadležni viši sud. PU 27 Procedure in the event of withdrawal of the application1.   Insofar as Member States provide for the possibility of explicit withdrawal of the application under national law, when an applicant explicitly withdraws his or her application for international protection, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision either to discontinue the examination or to reject the application.2.   Member States may also decide that the determining authority may decide to discontinue the examination without taking a decision. In that case, Member States shall ensure that the determining authority enters a notice in the applicant’s file. 0.1.47.1.47.2.147.30.2.121.1.121.2121.5 Obustava postupka i povraćaj u pređašnje stanjePostupak odlučivanja o zahtevu će se obustaviti ako tražilac odustane od zahteva.Smatraće se da je tražilac odustao od zahteva ako:1.povuče svoj zahtev pismenom izjavom; U odluci o obustavi postupka, odrediće se rok u kome stranac koji nema drugi osnov za boravak u Republici Srbiji mora da napusti njenu teritoriju, a ako to ne učini biće prinudno udaljen, u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni položaj stranaca.Odustanak od zahteva1) Stranka može odustati od svog zahteva u toku celog postupka.2) Kad je postupak pokrenut povodom zahteva stranke, a stranka odustane od svog zahteva, organ koji vodi postupak doneće zaključak kojim se postupak obustavlja. 5) Protiv zaključka kojim se obustavlja postupak dopuštena je posebna žalba PU 28.1 Procedure in the event of implicit withdrawal or abandonment of the application1.   When there is reasonable cause to consider that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her application, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision either to discontinue the examination or, provided that the determining authority considers the application to be unfounded on the basis of an adequate examination of its substance in line with Article 4 of Directive 2011/95/EU, to reject the application.Member States may assume that the applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her application for international protection in particular when it is ascertained that:a. he or she has failed to respond to requests to provide information essential to his or her application in terms of Article 4 of Directive 2011/95/EU or has not appeared for a personal interview as provided for in Articles 14 to 17 of this Directive, unless the applicant demonstrates within a reasonable time that his or her failure was due to circumstances beyond his or her control;b. he or she has absconded or left without authorisation the place where he or she lived or was held, without contacting the competent authority within a reasonable time, or he or she has not within a reasonable time complied with reporting duties or other obligations to communicate, unless the applicant demonstrates that this was due to circumstances beyond his or her control.For the purposes of implementing these provisions, Member States may lay down time limits or guidelines. 0.1.47 Obustava postupka i povraćaj u pređašnje stanjePostupak odlučivanja o zahtevu će se obustaviti ako tražilac odustane od zahteva.Smatraće se da je tražilac odustao od zahteva ako:1.povuče svoj zahtev pismenom izjavom; 2.bez opravdanog razloga ne pristupi saslušanju iako mu je propisno uručen poziv, ili odbije da da iskaz; 3.bez opravdanog razloga, ne obavesti Kancelariju za azil o promeni adrese boravka u roku od tri dana od nastale promene, ili na drugi način sprečava uručenje poziva ili drugih pismena;4.napusti Republiku Srbiju bez znanja Kancelarije za azil.U odluci o obustavi postupka, odrediće se rok u kome stranac koji nema drugi osnov za boravak u Republici Srbiji mora da napusti njenu teritoriju, a ako to ne učini biće prinudno udaljen, u skladu sa zakonom kojim je uređen pravni položaj stranaca. PU 28.2 2.   Member States shall ensure that an applicant who reports again to the competent authority after a decision to discontinue as referred to in paragraph 1 of this Article is taken, is entitled to request that his or her case be reopened or to make a new application which shall not be subject to the procedure referred to in Articles 40 and 41.Member States may provide for a time limit of at least nine months after which the applicant’s case can no longer be reopened or the new application may be treated as a subsequent application and subject to the procedure referred to in Articles 40 and 41. Member States may provide that the applicant’s case may be reopened only once.Member States shall ensure that such a person is not removed contrary to the principle of non-refoulement.Member States may allow the determining authority to resume the examination at the stage where it was discontinued. 0.1.47.447.5 Tražilac može podneti predlog za povraćaj u pređašnje stanje u skladu sa zakonom kojim je regulisan opšti upravni postupak kada je odluka o obustavi postupka doneta iz razloga propisanih tačkom 2. i 3. stava 2. ovog člana O predlogu za povraćaj u pređašnje stanje odluku donosi Kancelarija za azil. PU 28.3. 3.   This Article shall be without prejudice to Regulation (EU) No 604/2013. NP Odnosi se na države članice 29 The role of UNHCR1.   Member States shall allow UNHCR:a. to have access to applicants, including those in detention, at the border and in the transit zones;b. to have access to information on individual applications for international protection, on the course of the procedure and on the decisions taken, provided that the applicant agrees thereto;c. to present its views, in the exercise of its supervisory responsibilities under Article 35 of the Geneva Convention, to any competent authorities regarding individual applications for international protection at any stage of the procedure.2.   Paragraph 1 shall also apply to an organisation which is working in the territory of the Member State concerned on behalf of UNHCR pursuant to an agreement with that Member State. 0.1.5.12.37.841.357.2 Saradnja sa kancelarijom Visokog Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbegliceNadležni organi sarađuju sa kancelarijom Visokog Komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (u daljem tekstu: UNHCR) u sprovođenju aktivnosti u skladu sa njegovim mandatom.Načelo slobodnog pristupa UNHCR-uTražilac ima pravo na kontakt sa ovlašćenim službenicima UNHCR-a u svim fazama postupka azila.Izuzetno od stava 7. ovog člana, saslušanju može prisustvovati predstavnik UNHCR-a, ukoliko se tome ne protivi tražilac. Punomoćniku ili predstavniku udruženja koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, osim UNHCR-a, može se privremeno ograničiti pristup tražiocu, kada je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti ili javnog poretka Republike Srbije. Stranac koji je izrazio nameru za traženjem azila u Republici Srbiji, kao kao i tražilac može koristiti besplatnu pravnu pomoć i zastupanje pred nadležnim organima od strane udruženja čiji su ciljevi i delovanje usmereni na pružanje pravne pomoći tražiocima i licima kojima je odobren azil kao i besplatnu pravnu pomoć UNHCR-a. PU 30 Collection of information on individual casesFor the purposes of examining individual cases, Member States shall not:a. disclose information regarding individual applications for international protection, or the fact that an application has been made, to the alleged actor(s) of persecution or serious harm;b. obtain any information from the alleged actor(s) of persecution or serious harm in a manner that would result in such actor(s) being directly informed of the fact that an application has been made by the applicant in question, and would jeopardise the physical integrity of the applicant or his or her dependants, or the liberty and security of his or her family members still living in the country of origin. 0.1.19. Načelo poverljivostiPodaci o tražiocu, do kojih se dođe tokom postupka azila mogu biti dostupni samo zakonom ovlašćenim licima.Podaci iz stava 1. ovog člana ne smeju se otkriti zemlji porekla tražioca, osim ako ga po okončanju postupka treba prinudno vratiti u zemlju porekla. U tom slučaju mogu se dati sledeći podaci:1) identifikacioni podaci;2) podaci o članovima porodice;3) podaci o ispravama koje je izdala zemlja porekla;4) otisci prstiju i 5) fotografije.Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka iz ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima je uređena zaštita podataka o ličnosti. PU 31.131.2 Examination procedure1.   Member States shall process applications for international protection in an examination procedure in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II.2.   Member States shall ensure that the examination procedure is concluded as soon as possible, without prejudice to an adequate and complete examination. 0.1. I. OSNOVNE ODREDBE PU Poglavlje „Osnovne odredbe „se odnose na sve faze postupka 31.3 3.   Member States shall ensure that the examination procedure is concluded within six months of the lodging of the application.Where an application is subject to the procedure laid down in Regulation (EU) No 604/2013, the time limit of six months shall start to run from the moment the Member State responsible for its examination is determined in accordance with that Regulation, the applicant is on the territory of that Member State and has been taken in charge by the competent authority.Member States may extend the time limit of six months set out in this paragraph for a period not exceeding a further nine months, where:a. complex issues of fact and/or law are involved;b. a large number of third-country nationals or stateless persons simultaneously apply for international protection, making it very difficult in practice to conclude the procedure within the six-month time limit;c. where the delay can clearly be attributed to the failure of the applicant to comply with his or her obligations under Article 13.By way of exception, Member States may, in duly justified circumstances, exceed the time limits laid down in this paragraph by a maximum of three months where necessary in order to ensure an adequate and complete examination of the application for international protection. 0.1.39.139.2.39.3 RokoviOdluka o zahtevu u redovnom postupku će biti doneta najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja zahteva ili dopuštenog naknadnog zahteva. Rok se može produžiti za još tri meseca ako:1) zahtev sadrži složena činjenična i/ili pravna pitanja;2) veliki broj stranaca istovremeno podnese zahtev;Izuzetno od stava 2. ovog člana, rok se može produžiti za još tri meseca ako je to potrebno u cilju odgovarajućeg i kompletnog razmatranja zahteva.Izuzetno od stava 2. ovog člana, rok se može produžiti za još tri meseca ako je to potrebno u cilju odgovarajućeg i kompletnog razmatranja zahteva. PU 31.4 4.   Without prejudice to Articles 13 and 18 of Directive 2011/95/EU, Member States may postpone concluding the examination procedure where the determining authority cannot reasonably be expected to decide within the time-limits laid down in paragraph 3 due to an uncertain situation in the country of origin which is expected to be temporary. In such a case, Member States shall:a. conduct reviews of the situation in that country of origin at least every six months;b inform the applicants concerned within a reasonable time of the reasons for the postponement;c. inform the Commission within a reasonable time of the postponement of procedures for that country of origin. 0.1.39.439.5 Ako se odluka ne može doneti u roku iz stava 1. ovog člana, tražilac će o tome biti obavešten kao i u kom roku može očekivati donošenje odluke.Ako se može opravdano očekivati da se odluka o zahtevu neće doneti u rokovima iz stava 1. do 3. ovog člana zbog privremeno nesigurnog stanja u zemlji porekla, ovlašćeni službenici Kancelarije za azil će:1) proveravati stanje u zemlji porekla na svaka tri meseca i2) u razumnom roku obavestiti tražioca o odlaganju donošenja odluke. PU c.31.5 5.   In any event, Member States shall conclude the examination procedure within a maximum time limit of 21 months from the lodging of the application. 0.1.39.6 U slučaju iz stava 5. ovog člana odluka se mora doneti najkasnije u roku od 12 meseci od dana podnošenja zahteva. PU 31.6 6.   Member States shall ensure that, where a decision cannot be taken within six months, the applicant concerned shall:a. be informed of the delay; and b. receive, upon his or her request, information on the reasons for the delay and the time-frame within which the decision on his or her application is to be expected. 0.1.39.4 Ako se odluka ne može doneti u roku iz stava 1. ovog člana, tražilac će o tome biti obavešten kao i u kom roku može očekivati donošenje odluke. PU 31.7 7.   Member States may prioritise an examination of an application for international protection in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II in particular:a. where the application is likely to be well-founded;b. where the applicant is vulnerable, within the meaning of Article 22 of Directive 2013/33/EU, or is in need of special procedural guarantees, in particular unaccompanied minors. 0.1.15. 17.8 Načelo obezbeđenja posebnih procesnih i prihvatnih garancija U postupku azila vodiće se računa o specifičnoj situaciji lica kojima su potrebne posebne procesne i/ili prihvatne garancije, kao što su maloletnici, maloletnici bez pratnje, maloletnici odvojeni od roditelja ili staratelja lica potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti, deca odvojena od roditelja ili staratelja osobe sa invaliditetom, stare osobe, trudnice, samohrani roditelji sa maloletnom decom i lica koja su bila izložena mučenju, silovanju ili drugim teškim oblicima psihološkog, fizičkog ili seksualnog nasilja. Posebnim procesnim i prihvatnim garancijama pruža se odgovarajuća pomoć tražiocu koji s obzirom na svoje lične okolnosti nije sposoban da ostvaruje prava i obaveze iz ovog zakona bez odgovarajuće pomoći. Zahtevu maloletnika bez pratnje, kao i rešavanju o drugim pravima daje se prioritet. PU 31.8 8.   Member States may provide that an examination procedure in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II be accelerated and/or conducted at the border or in transit zones in accordance with Article 43 if:a. the applicant, in submitting his or her application and presenting the facts, has only raised issues that are not relevant to the examination of whether he or she qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive 2011/95/EU; orb. the applicant is from a safe country of origin within the meaning of this Directive; or c. the applicant has misled the authorities by presenting false information or documents or by withholding relevant information or documents with respect to his or her identity and/or nationality that could have had a negative impact on the decision; or d. it is likely that, in bad faith, the applicant has destroyed or disposed of an identity or travel document that would have helped establish his or her identity or nationality; or e. the applicant has made clearly inconsistent and contradictory, clearly false or obviously improbable representations which contradict sufficiently verified country-of-origin information, thus making his or her claim clearly unconvincing in relation to whether he or she qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive 2011/95/EU; or f. the applicant has introduced a subsequent application for international protection that is not inadmissible in accordance with Article 40(5); or g. the applicant is making an application merely in order to delay or frustrate the enforcement of an earlier or imminent decision which would result in his or her removal; or h. .the applicant entered the territory of the Member State unlawfully or prolonged his or her stay unlawfully and, without good reason, has either not presented himself or herself to the authorities or not made an application for international protection as soon as possible, given the circumstances of his or her entry; or i. the applicant refuses to comply with an obligation to have his or her fingerprints taken in accordance with Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the establishment of Eurodac for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (12); or j. the applicant may, for serious reasons, be considered a danger to the national security or public order of the Member State, or the applicant has been forcibly expelled for serious reasons of public security or public order under national law. 0.1.40.0.1.41. Ubrzani postupakOdluka u ubrzanom postupku će biti doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva ili dopuštenog naknadnog zahteva, uz sprovođenje celokupnog postupka azila, ukoliko se utvrdi da je: 1) tražilac izneo samo one podatke koji nisu od značaja za procenu osnovanosti zahteva; 2) tražilac svesno doveo u zabludu Kancelariju za azil iznoseći lažne podatke ili predočivši falsifikovana dokumenta, odnosno ne pružajući relevantne podatke ili prikrivajući dokumenta koja bi mogla negativno uticati na odluku; 3) tražilac namerno uništio ili sakrio isprave za utvrđivanje identiteta i/ili državljanstva, u cilju pružanja lažnih podataka o identitetu i/ili državljanstvu; 4) tražilac izneo očigledno nedosledne, kontradiktorne, lažne ili neuverljive izjave, koje su u suprotnosti sa proverenim podacima o državi porekla, koje čine njegov zahtev neuverljivim; 5) tražilac podneo naknadni zahtev dopušten u skladu sa članom 46. stavom 2. i 3. ovog zakona; 6) tražilac podneo zahtev sa očiglednom namerom da odloži ili spreči izvršenje odluke koja bi imala za posledicu njegovo udaljenje iz Republike Srbije; 7) tražilac predstavlja ozbiljnu opasnost po nacionalnu bezbednost i javni poredak; 8) moguće primeniti koncept sigurne zemlje porekla, u skladu sa članom 44. ovog zakona; Tražilac će biti obavešten da se o njegovom zahtevu odlučuje u ubrzanom postupku. Ubrzani postupak se neće primenjivati na zahtev podnet od strane maloletnika bez pratnje.Protiv odluke Kancelarije za azil donete u ubrzanom postupku može se podneti žalba Komisiji za azil, u roku od 8 dana od dana uručenja odluke.Postupanje na granici ili tranzitnom prostoruPrilikom odlučivanja povodom zahteva ili naknadnog zahteva na graničnom prelazu, odnosno u tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, sprovešće se celokupan postupak na graničnom prelazu, u tranzitnom prostoru ili u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije ukoliko licu koje je izrazilo nameru za podnošenjem zahteva za azil nije moguće obezbediti adekvatan smeštaj na samom graničnom prelazu ili u tranzitnom prostoru, uz poštovanje osnovnih načela propisanih ovim zakonom, i ukoliko se zahtev, odnosno naknadni zahtev može odbiti kao neosnovan u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 5. ili odbaciti u skladu sa članom 42. ovog Zakona.Predstavnicima udruženja koja se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, obezbediće se efikasan pristup graničnim prelazima, odnosno tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, odnosno u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita državne granice. Punomoćniku ili predstavniku udruženja koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, osim UNHCR-a, može se privremeno ograničiti pristup tražiocu, kada je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti ili javnog poretka Republike Srbije. Postupak na granici ili tranzitnim prostoru se neće primenjivati na zahtev podnet od strane maloletnika bez pratnje. Kancelarija za azil će odluku o zahtevu iz stava 1. doneti najkasnije u roku od 28 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko Kancelarija za azil ne donese odluku u roku iz stava 5. ovog člana, tražiocu će biti omogućen ulazak u Republiku Srbiju radi sprovođenja postupka po podnetom zahtevu.Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može se podneti žalba Komisiji za azil u roku od 5 dana od dana uručenja odluke. PU 31.9 9.   Member States shall lay down time limits for the adoption of a decision in the procedure at first instance pursuant to paragraph 8. Those time limits shall be reasonable.Without prejudice to paragraphs 3 to 5, Member States may exceed those time limits where necessary in order to ensure an adequate and complete examination of the application for international protection. 0.2.7. Načelo efikasnosti Organi koji vode postupak, odnosno rešavaju u upravnim stvarima, dužni su da obezbede uspešno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka. PU 32. Unfounded applications1.   Without prejudice to Article 27, Member States may only consider an application to be unfounded if the determining authority has established that the applicant does not qualify for international protection pursuant to Directive 2011/95/EU.2.   In cases of unfounded applications in which any of the circumstances listed in Article 31(8) apply, Member States may also consider an application to be manifestly unfounded, where it is defined as such in the national legislation. 0.1.38.1.338. Odlučivanje o osnovanosti zahtevaKancelarija za azil donosi odluku o osnovanosti zahteva kojom: 3) odbija zahtev kao neosnovan ukoliko tražilac ne ispunjava uslove propisane članom 24. i 25. ovog zakona;.4) odbija zahtev ukoliko su ispunjeni uslovi za uskraćivanje u skladu sa članom 33. i 34. ovog zakona;5) odbija zahtev za azil kao neosnovan ukoliko tražilac ne ispunjava uslove iz člana 24. i 25. ovog zakona i postoje okolnosti iz člana 40. ovog zakona. PU 33.1 Inadmissible applications1.   In addition to cases in which an application is not examined in accordance with Regulation (EU) No 604/2013, Member States are not required to examine whether the applicant qualifies for international protection in accordance with Directive 2011/95/EU where an application is considered inadmissible pursuant to this Article. 0.1.42. Odbacivanje zahteva ili naknadnog zahteva PU 33.2 2.   Member States may consider an application for international protection as inadmissible only if:a. another Member State has granted international protection b. a country which is not a Member State is considered as a first country of asylum for the applicant, pursuant to Article 35 c. country which is not a Member State is considered as a safe third country for the applicant, pursuant to Article 38; d. the application is a subsequent application, where no new elements or findings relating to the examination of whether the applicant qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive 2011/95/EU have arisen or have been presented by the applicant; or e. dependant of the applicant lodges an application, after he or she has in accordance with Article 7(2) consented to have his or her case be part of an application lodged on his or her behalf, and there are no facts relating to the dependant’s situation which justify a separate application. 0.1.42. Odbacivanje zahteva ili naknadnog zahtevaOdluka kojom se zahtev odbacuje, bez ispitivanja osnovanosti istog, će biti doneta:1.ako je moguće primeniti koncept prve države azila u skladu sa članom 43. ovog zakona;2.ako je moguće primeniti koncept sigurne treće zemlje uskladu sa članom 45;Kancelarija za azil će doneti odluku kojom odbacuje naknadni zahtev ukoliko oceni da je nedopušten u skladu sa članom 46. stav 2. i 3. ovog zakona.Protiv odluke o odbacivanju zahteva ili naknadnog zahteva se može podneti žalba Komisiji za azil u roku od 8 dana od dana uručenja odluke. PU 34 Special rules on an admissibility interview1.   Member States shall allow applicants to present their views with regard to the application of the grounds referred to in Article 33 in their particular circumstances before the determining authority decides on the admissibility of an application for international protection. To that end, Member States shall conduct a personal interview on the admissibility of the application. Member States may make an exception only in accordance with Article 42 in the case of a subsequent application.This paragraph shall be without prejudice to Article 4(2)(a) of this Directive and to Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013.2.   Member States may provide that the personnel of authorities other than the determining authority conduct the personal interview on the admissibility of the application for international protection. In such cases, Member States shall ensure that such personnel receive in advance the necessary basic training, in particular with respect to international human rights law, the Union asylum acquis and interview techniques. 0.1.18 Načelo neposrednosti Svaki tražilac ima pravo da usmeno i neposredno pred službenikom organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova nadležne za sprovođenje postupka po podnetom zahtevu za azil iznese sve činjenice relevante za odobravanje i prestanak prava na azil. PU 35. The concept of first country of asylumA country can be considered to be a first country of asylum for a particular applicant if:a. he or she has been recognised in that country as a refugee and he or she can still avail himself/herself of that protection; or b. he or she otherwise enjoys sufficient protection in that country, including benefiting from the principle of non-refoulement,provided that he or she will be readmitted to that country.In applying the concept of first country of asylum to the particular circumstances of an applicant, Member States may take into account Article 38(1). The applicant shall be allowed to challenge the application of the first country of asylum concept to his or her particular circumstances. 0.1.43. Prva država azila Država se smatra prvom državom azila tražioca:ako mu je priznat status izbeglice u toj zemlji i ako se on još uvek može pozvati na tu zaštitu; ako uživa efektivnu zaštitu u toj zemlji, uključujući i garancije koje proizilaze iz načela zabrane proterivanja ili vraćanja;Odredbe iz stava 1. ovog člana će se primenjivati pod uslovom da će tražilac u prvoj državi azila biti ponovo prihvaćen. Tražiocu će biti omogućeno da ospori primenu koncepta prve zemlje azila na njegove posebne okolnosti. PU 36. The concept of safe country of origin1.   A third country designated as a safe country of origin in accordance with this Directive may, after an individual examination of the application, be considered as a safe country of origin for a particular applicant only if:a. he or she has the nationality of that country; or b. he or she is a stateless person and was formerly habitually resident in that country,and he or she has not submitted any serious grounds for considering the country not to be a safe country of origin in his or her particular circumstances and in terms of his or her qualification as a beneficiary of international protection in accordance with Directive 2011/95/EU.2.   Member States shall lay down in national legislation further rules and modalities for the application of the safe country of origin concept. 0.1.44.544.6 Sigurna zemlja porekla Ispunjenost uslova za primenu koncepta sigurne zemlje porekla ceniće se posebno za svaki podneti zahtev. Zemlja navedena na listi sigurnih zemalja porekla može se smatrati sigurnom zemljom u konkretnom slučaju samo ako je tražilac:1) državljanin te zemlje ili je u toj zemlji imao uobičajeno boravište ako se radi o licu bez državljanstva;2) nije verodostojno obrazložio zašto se ta zemlja porekla za njega ne može smatrati sigurnom zemljom porekla. Tražilac će biti blagovremeno obavešten o primeni koncepta sigurne zemlje porekla, kako bi mu se omogućilo osporavanje u odnosu na stav 5. ovog člana s obzirom na njegove lične okolnosti. PU 37. National designation of third countries as safe countries of origin1.   Member States may retain or introduce legislation that allows, in accordance with Annex I, for the national designation of safe countries of origin for the purposes of examining applications for international protection.2.   Member States shall regularly review the situation in third countries designated as safe countries of origin in accordance with this Article.3.   The assessment of whether a country is a safe country of origin in accordance with this Article shall be based on a range of sources of information, including in particular information from other Member States, EASO, UNHCR, the Council of Europe and other relevant international organisations.4.   Member States shall notify to the Commission the countries that are designated as safe countries of origin in accordance with this Article. 0.1.44.1.44.244.344.4 Sigurnom zemljom porekla smatra se ona zemlja za koju se na osnovu pravnog stanja, primene propisa, kao i opštih političkih okolnosti utvrdi da u njoj ne postoje dela proganjanja iz 24. ovog zakona, niti rizik od trpljenja ozbiljne nepravde iz člana 25. stav 2. ovog zakona, što će se utvrditi na osnovu podataka o:1) relevantim propisima zemlje, kao i načinima na koji se primenjuju;2) poštovanju prava i sloboda zajamčenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno članom 15. stava 2. Evropske konvencije, Međunarodnim paktom o građanskim i političkim paravima, kao i Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih okrutnih, nečovečnih ili ponižavajućih postupanja ili kažnjavanja;3) poštovanju načela zabrane proterivanja ili vraćanja;4) primeni efikasnog pravnog leka.Podaci iz stava 1. ovog člana prikupljaju se iz različitih merodavnih izvora, a posebno od EASO, UNHCR, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih organizacija.Listu sigurnih država porekla utvrđuje Vlada i prema potrebi revidira uzimajući u obzir odredbe stava 1. ovog člana, a na predlog Ministarstva spoljnih poslova. Ministarstvo spoljnih poslova predlog sačinjava uzimajući u obzir mišljenja nadležnih organa određenih ovim zakonom. PU 38.1. The concept of safe third country1.   Member States may apply the safe third country concept only where the competent authorities are satisfied that a person seeking international protection will be treated in accordance with the following principles in the third country concerned:a. life and liberty are not threatened on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion;b. there is no risk of serious harm as defined in Directive 2011/95/EU;c the principle of non-refoulement in accordance with the Geneva Convention is respected;d. the prohibition of removal, in violation of the right to freedom from torture and cruel, inhuman or degrading treatment as laid down in international law, is respected; and e. the possibility exists to request refugee status and, if found to be a refugee, to receive protection in accordance with the Geneva Convention. 0.1.45.1 Sigurna treća zemlja Sigurna treća zemlja je zemlja u kojoj je tražilac siguran od proganjanja iz člana 24. ovog zakona ili rizika trpljenja ozbiljne nepravde iz člana 25. stav 2. ovog zakona, u kojoj uživa povlastice koje su propisane u načelu zabrane proterivanja ili vraćanja i u kojoj postoji mogućnost pristupa efikasnom postupku odobrenja i uživanja zaštite u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. godine (u daljem tekstu: Konvencija iz 1951.) PU 38.2 2.   The application of the safe third country concept shall be subject to rules laid down in national law, including:a. rules requiring a connection between the applicant and the third country concerned on the basis of which it would be reasonable for that person to go to that country;b. rules on the methodology by which the competent authorities satisfy themselves that the safe third country concept may be applied to a particular country or to a particular applicant. Such methodology shall include case- by-case consideration of the safety of the country for a particular applicant and/or national designation of countries considered to be generally safe;c. rules in accordance with international law, allowing an individual examination of whether the third country concerned is safe for a particular applicant which, as a minimum, shall permit the applicant to challenge the application of the safe third country concept on the grounds that the third country is not safe in his or her particular circumstances. The applicant shall also be allowed to challenge the existence of a connection between him or her and the third country in accordance with point (a). 0.1.45.245.3 O ispunjenosti uslova za primenu koncepta sigurne treće zemlje ceniće se svaki zahtev posebno procenjujući ispunjava li neka zemlja uslove iz stava 1. ovog člana kao i da li postoji veza između te zemlje i tražioca na osnovu koje se može razumno očekivati da u njoj zatraži azil.Tražilac će biti blagovremeno obavešten o primeni koncepta sigurne treće zemlje, kako bi mu se omogućilo osporavanje u odnosu na stav 1. i 2. ovog člana s obzirom na njegove lične okolnosti. PU 38.3 3.   When implementing a decision solely based on this Article, Member States shall:a. inform the applicant accordingly; and b. provide him or her with a document informing the authorities of the third country, in the language of that country, that the application has not been examined in substance 0.1.45.345.4 Tražilac će biti blagovremeno obavešten o primeni koncepta sigurne treće zemlje, kako bi mu se omogućilo osporavanje u odnosu na stav 1. i 2. ovog člana s obzirom na njegove lične okolnosti. Kancelarija za azil će tražiocu čiji je zahtev odbačen u skladu sa članom 42. stav 1. tačka 2. ovog zakona izdati potvrdu kojom se nadležni državni organi sigurne treće zemlje zemlje obaveštavaju da se u Republici Srbiji nije razmatrala osnovanost njegovog zahteva. PU 38.4 4.   Where the third country does not permit the applicant to enter its territory, Member States shall ensure that access to a procedure is given in accordance with the basic principles and guarantees described in Chapter II. 0.1.45.5. Ukoliko treća zemlja odbije da prihvati stranca, o osnovanosti zahteva će se odlučivati u skladu sa odredbama ovoga zakona. PU 38.5 5.   Member States shall inform the Commission periodically of the countries to which this concept is applied in accordance with the provisions of this Article. NP Odredba se odnosi na države članice 39. The concept of European safe third country1.   Member States may provide that no, or no full, examination of the application for international protection and of the safety of the applicant in his or her particular circumstances as described in Chapter II shall take place in cases where a competent authority has established, on the basis of the facts, that the applicant is seeking to enter or has entered illegally into its territory from a safe third country according to paragraph 2.2.   A third country can only be considered as a safe third country for the purposes of paragraph 1 where:a. it has ratified and observes the provisions of the Geneva Convention without any geographical limitations;b. it has in place an asylum procedure prescribed by law; andc. it has ratified the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and observes its provisions, including the standards relating to effective remedies.3.   The applicant shall be allowed to challenge the application of the concept of European safe third country on the grounds that the third country concerned is not safe in his or her particular circumstances.4.   The Member States concerned shall lay down in national law the modalities for implementing the provisions of paragraph 1 and the consequences of decisions pursuant to those provisions in accordance with the principle of non-refoulement, including providing for exceptions from the application of this Article for humanitarian or political reasons or for reasons of public international law.5.   When implementing a decision solely based on this Article, the Member States concerned shall:a. inform the applicant accordingly; and b. provide him or her with a document informing the authorities of the third country, in the language of that country, that the application has not been examined in substance.6.   Where the safe third country does not readmit the applicant, Member States shall ensure that access to a procedure is given in accordance with the basic principles and guarantees described in Chapter II.7.   Member States shall inform the Commission periodically of the countries to which this concept is applied in accordance with this Article. NP Odredbe nisu obavezujuće 40.1 Subsequent application1.   Where a person who has applied for international protection in a Member State makes further representations or a subsequent application in the same Member State, that Member State shall examine these further representations or the elements of the subsequent application in the framework of the examination of the previous application or in the framework of the examination of the decision under review or appeal, insofar as the competent authorities can take into account and consider all the elements underlying the further representations or subsequent application within this framework. 0.1.46.1 Naknadni zahtevNaknadni zahtev stranac može podneti, ako obezbedi dokaze da su se okolnosti relevantne za priznavanje prava na azil u međuvremenu bitno izmenile, 30 dana nakon pravosnažnosti odluke kojom je prethodni:1) zahtev odbijen u skladu sa članom 38. ovog zakona;2) postupak obustavljen u skladu sa članom 47. stavom 2. tačkom 1. ovog zakona. PU 40.2 2.   For the purpose of taking a decision on the admissibility of an application for international protection pursuant to Article 33(2)(d), a subsequent application for international protection shall be subject first to a preliminary examination as to whether new elements or findings have arisen or have been presented by the applicant which relate to the examination of whether the applicant qualifies as a beneficiary of international protection by virtue of Directive 2011/95/EU. 0.1.46.2 Naknadni zahtev mora biti razumljiv i sadržati bitne činjenice i dokaze nastale nakon pravosnažnosti odluke ili koje tražilac iz opravdanih razloga nije izneo u prethodnom postupku, a odnose se na utvrđivanje ispunjavanja uslova za odobrenje azila. PU 40.3 3.   If the preliminary examination referred to in paragraph 2 concludes that new elements or findings have arisen or been presented by the applicant which significantly add to the likelihood of the applicant qualifying as a beneficiary of international protection by virtue of Directive 2011/95/EU, the application shall be further examined in conformity with Chapter II. Member States may also provide for other reasons for a subsequent application to be further examined. 0.1.46.346.4 Dopuštenost naknadnog zahteva ocenjuje se na osnovu novih činjenica i dokaza, a u vezi sa već iznetim činjenicama i dokazima u prethodnom postupku.Ako se utvrdi da je naknadni zahtev dopušten, ponovo će se odlučivati o osnovanosti zahteva, a prethodna odluka će se ukinuti. PU 40.4 4.   Member States may provide that the application will only be further examined if the applicant concerned was, through no fault of his or her own, incapable of asserting the situations set forth in paragraphs 2 and 3 of this Article in the previous procedure, in particular by exercising his or her right to an effective remedy pursuant to Article 46. 0.1.46.2 Naknadni zahtev mora biti razumljiv i sadržati bitne činjenice i dokaze nastale nakon pravosnažnosti odluke ili koje tražilac iz opravdanih razloga nije izneo u prethodnom postupku, a odnose se na utvrđivanje ispunjavanja uslova za odobrenje azila. PU 40.5 5.   When a subsequent application is not further examined pursuant to this Article, it shall be considered inadmissible, in accordance with Article 33(2)(d). 0.1.46.546.6 Naknadni zahtev će se odbaciti ako se utvrdi da je nedopušten u skladu sa stavovima 2. i 3. ovog člana. Kancelarija za azil odlučuje o naknadnom zahtevu najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja. PU 40.6 6.   The procedure referred to in this Article may also be applicable in the case of:a. dependant who lodges an application after he or she has, in accordance with Article 7(2), consented to have his or her case be part of an application lodged on his or her behalf; and/or b. an unmarried minor who lodges an application after an application has been lodged on his or her behalf pursuant to Article 7(5)(c).In those cases, the preliminary examination referred to in paragraph 2 will consist of examining whether there are facts relating to the dependant’s or the unmarried minor’s situation which justify a separate application. PU Odredbe o pravu na podnošenje zahteva si naknadnog zahteva se odnose na sve kategorije lica 40.7 7.   Where a person with regard to whom a transfer decision has to be enforced pursuant to Regulation (EU) No 604/2013 makes further representations or a subsequent application in the transferring Member State, those representations or subsequent applications shall be examined by the responsible Member State, as defined in that Regulation, in accordance with this Directive. NP Odredba se odnosi na države članice.U fazi potune harmonizacije će biti unete u Zakon 41.1 Exceptions from the right to remain in case of subsequent applications1.   Member States may make an exception from the right to remain in the territory where a person:a. has lodged a first subsequent application, which is not further examined pursuant to Article 40(5), merely in order to delay or frustrate the enforcement of a decision which would result in his or her imminent removal from that Member State; or b. makes another subsequent application in the same Member State, following a final decision considering a first subsequent application inadmissible pursuant to Article 40(5) or after a final decision to reject that application as unfounded.Member States may make such an exception only where the determining authority considers that a return decision will not lead to direct or indirect refoulement in violation of that Member State’s international and Union obligations. NP Odredba nije obavezujuća 41.2 2.   In cases referred to in paragraph 1, Member States may also:a. derogate from the time limits normally applicable in accelerated procedures, in accordance with national law, when the examination procedure is accelerated in accordance with Article 31(8)(g); b. derogate from the time limits normally applicable to admissibility procedures provided for in Articles 33 and 34, in accordance with national law; and/or c. derogate from Article 46(8). NP Odredba nije obavezujuća 42 Procedural rules1.   Member States shall ensure that applicants whose application is subject to a preliminary examination pursuant to Article 40 enjoy the guarantees provided for in Article 12(1).2.   Member States may lay down in national law rules on the preliminary examination pursuant to Article 40. Those rules may, inter alia:a. oblige the applicant concerned to indicate facts and substantiate evidence which justify a new procedure; b. permit the preliminary examination to be conducted on the sole basis of written submissions without a personal interview, with the exception of the cases referred to in Article 40(6).Those rules shall not render impossible the access of applicants to a new procedure or result in the effective annulment or severe curtailment of such access.3.   Member States shall ensure that the applicant is informed in an appropriate manner of the outcome of the preliminary examination and, if the application is not to be further examined, of the reasons why and the possibilities for seeking an appeal or review of the decision. 0.1.46.246.546.60.1.48 Naknadni zahtev mora biti razumljiv i sadržati bitne činjenice i dokaze nastale nakon pravosnažnosti odluke ili koje tražilac iz opravdanih razloga nije izneo u prethodnom postupku, a odnose se na utvrđivanje ispunjavanja uslova za odobrenje azila.Naknadni zahtev će se odbaciti ako se utvrdi da je nedopušten u skladu sa stavovima 2. i 3. ovog člana. Kancelarija za azil odlučuje o naknadnom zahtevu najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja.Rok za žalbuProtiv prvostepenih odluka donetih u postupku azila, žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. PU 43 Border procedures1.   Member States may provide for procedures, in accordance with the basic principles and guarantees of Chapter II, in order to decide at the border or transit zones of the Member State on:a. the admissibility of an application, pursuant to Article 33, made at such locations; and/or b. the substance of an application in a procedure pursuant to Article 31(8).2.   Member States shall ensure that a decision in the framework of the procedures provided for in paragraph 1 is taken within a reasonable time. When a decision has not been taken within four weeks, the applicant shall be granted entry to the territory of the Member State in order for his or her application to be processed in accordance with the other provisions of this Directive.3.   In the event of arrivals involving a large number of third-country nationals or stateless persons lodging applications for international protection at the border or in a transit zone, which makes it impossible in practice to apply there the provisions of paragraph 1, those procedures may also be applied where and for as long as these third-country nationals or stateless persons are accommodated normally at locations in proximity to the border or transit zone. 0.1.41. Postupanje na granici ili tranzitnom prostoruČlan 41. Prilikom odlučivanja povodom zahteva ili naknadnog zahteva na graničnom prelazu, odnosno u tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, sprovešće se celokupan postupak na graničnom prelazu, u tranzitnom prostoru ili u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije ukoliko licu koje je izrazilo nameru za podnošenjem zahteva za azil nije moguće obezbediti adekvatan smeštaj na samom graničnom prelazu ili u tranzitnom prostoru, uz poštovanje osnovnih načela propisanih ovim zakonom, i ukoliko se zahtev, odnosno naknadni zahtev može odbiti kao neosnovan u skladu sa članom 38. stav 1. tačka 5. ili odbaciti u skladu sa članom 42. ovog Zakona.Predstavnicima udruženja koja se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, obezbediće se efikasan pristup graničnim prelazima, odnosno tranzitnom prostoru vazdušne i luke unutrašnjih voda, odnosno u tu svrhu određenom smeštaju unutar teritorije Republike Srbije, u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita državne granice. Punomoćniku ili predstavniku udruženja koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiocima azila i licima kojima je odobren azil, osim UNHCR-a, može se privremeno ograničiti pristup tražiocu, kada je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti ili javnog poretka Republike Srbije. Postupak na granici ili tranzitnim prostoru se neće primenjivati na zahtev podnet od strane maloletnika bez pratnje. Kancelarija za azil će odluku o zahtevu iz stava 1. doneti najkasnije u roku od 28 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko Kancelarija za azil ne donese odluku u roku iz stava 5. ovog člana, tražiocu će biti omogućen ulazak u Republiku Srbiju radi sprovođenja postupka po podnetom zahtevu.Protiv odluke iz stava 5. ovog člana može se podneti žalba Komisiji za azil u roku od 5 dana od dana uručenja odluke. PU 44 Article 44Withdrawal of international protectionMember States shall ensure that an examination to withdraw international protection from a particular person may commence when new elements or findings arise indicating that there are reasons to reconsider the validity of his or her international protection. 0.184. Kancelarija za azil će po službenoj dužnosti ukinuti odluku kojom se usvaja zahtev ako se utvrdi da postoje razlozi iz člana 82. i 83. ovog zakona. PU 45.1 Procedural rules1.   Member States shall ensure that, where the competent authority is considering withdrawing international protection from a third-country national or stateless person in accordance with Article 14 or 19 of Directive 2011/95/EU, the person concerned enjoys the following guarantees:a. to be informed in writing that the competent authority is reconsidering his or her qualification as a beneficiary of international protection and the reasons for such a reconsideration; and b. to be given the opportunity to submit, in a personal interview in accordance with Article 12(1)(b) and Articles 14 to 17 or in a written statement, reasons as to why his or her international protection should not be withdrawn. 0.1.82.483.30.2.196.2 Pre donošenja odluke o prestanku prava na utočište, Kancelarija za azil upoznaće lice sa razlozima za prestanak i dati mu mogućnost da se izjasni o činjeicama relevatnim za prestanak zaštite. Pre donošenja odluke o prestanku prava na supsidijarnu zaštitu, Kancelarija za azil upoznaće lice sa razlozima za prestanak i dati mu mogućnost da se izjasni o činjeicama relevatnim za prestanak zaštite.Rešenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom, rešenje se može doneti i usmeno. PU 45.2 2.   In addition, Member States shall ensure that within the framework of the procedure set out in paragraph 1:a. the competent authority is able to obtain precise and up-to-date information from various sources, such as, where appropriate, from EASO and UNHCR, as to the general situation prevailing in the countries of origin of the persons concerned; and b. where information on an individual case is collected for the purposes of reconsidering international protection, it is not obtained from the actor(s) of persecution or serious harm in a manner that would result in such actor(s) being directly informed of the fact that the person concerned is a beneficiary of international protection whose status is under reconsideration, or jeopardise the physical integrity of the person or his or her dependants, or the liberty and security of his or her family members still living in the country of origin. 0.1.32.2.219.1 Prilikom odlučivanja o osnovanosti zahteva Kancelarija za azil će prikupiti i razmotriti sve relevantne činjenice i okolnosti posebno uzimajući u obzir aktuelne izveštaje o stanju u zemlji porekla ili uobičajenog boravišta i po potrebi o zemlji kroz koju je putovao, uključujući zakone i propise te zemlje, kao i način na koji se oni primenjuju, sadržane u različitim izvorima međunarodnih organizacija kao što su UNHCR i Evropska kancelarija za podršku sistemu azila (u daljem tekstu: EASO) kao i drugih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.Načelo poverljivostiPodaci o tražiocu, do kojih se dođe tokom postupka azila mogu biti dostupni samo zakonom ovlašćenim licima. PU 45.3 3.   Member States shall ensure that the decision of the competent authority to withdraw international protection is given in writing. The reasons in fact and in law shall be stated in the decision and information on how to challenge the decision shall be given in writing. 0.2.196.2 Rešenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slučajevima predviđenim ovim zakonom, rešenje se može doneti i usmeno. PU 45.4 4.   Once the competent authority has taken the decision to withdraw international protection, Article 20, Article 22, Article 23(1) and Article 29 are equally applicable. 0.1. PU Odredbe u pogledu o prava tražilaca se odnose na sve faze postupka, i jednako se primenjuju 45.5 5.   By way of derogation from paragraphs 1 to 4 of this Article, Member States may decide that international protection shall lapse by law where the beneficiary of international protection has unequivocally renounced his or her recognition as such. A Member State may also provide that international protection shall lapse by law where the beneficiary of international protection has become a national of that Member State. NP Odredba nije obavezujuća 46.1 The right to an effective remedy1.   Member States shall ensure that applicants have the right to an effective remedy before a court or tribunal, against the following:a. a decision taken on their application for international protection, including a decision: i. considering an application to be unfounded in relation to refugee status and/or subsidiary protection status;ii. considering an application to be inadmissible pursuant to Article 33(2); iii. taken at the border or in the transit zones of a Member State as described in Article 43(1); iv. not to conduct an examination pursuant to Article 39; b. a refusal to reopen the examination of an application after its discontinuation pursuant to Articles 27 and 28;c. a decision to withdraw international protection pursuant to Article 45. 0.1.48.49. Rok za žalbuProtiv prvostepenih odluka donetih u postupku azila, žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Sudska zaštitaProtiv konačnih odluka Komisije za azil donetih u postupku azila, može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor se pokreće u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Tužba odlaže izvršenje odluke. 46.2 2.   Member States shall ensure that persons recognised by the determining authority as eligible for subsidiary protection have the right to an effective remedy pursuant to paragraph 1 against a decision considering an application unfounded in relation to refugee status.Without prejudice to paragraph 1(c), where the subsidiary protection status granted by a Member State offers the same rights and benefits as those offered by the refugee status under Union and national law, that Member State may consider an appeal against a decision considering an application unfounded in relation to refugee status inadmissible on the grounds of insufficient interest on the part of the applicant in maintaining the proceedings. 0.1.48.49. Rok za žalbuProtiv prvostepenih odluka donetih u postupku azila, žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Sudska zaštitaProtiv konačnih odluka Komisije za azil donetih u postupku azila, može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor se pokreće u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Tužba odlaže izvršenje odluke. PU 46.3 3.   In order to comply with paragraph 1, Member States shall ensure that an effective remedy provides for a full and ex nunc examination of both facts and points of law, including, where applicable, an examination of the international protection needs pursuant to Directive 2011/95/EU, at least in appeals procedures before a court or tribunal of first instance. 0.1.48.49. Rok za žalbuProtiv prvostepenih odluka donetih u postupku azila, žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određenoSudska zaštitaProtiv konačnih odluka Komisije za azil donetih u postupku azila, može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor se pokreće u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Tužba odlaže izvršenje odluke. PU 46.4 4.   Member States shall provide for reasonable time limits and other necessary rules for the applicant to exercise his or her right to an effective remedy pursuant to paragraph 1. The time limits shall not render such exercise impossible or excessively difficult.Member States may also provide for an ex officio review of decisions taken pursuant to Article 43. 0.1.48.49. Rok za žalbuProtiv prvostepenih odluka donetih u postupku azila, žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema prvostepene odluke, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Sudska zaštitaProtiv konačnih odluka Komisije za azil donetih u postupku azila, može se pokrenuti upravni spor.Upravni spor se pokreće u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke.Tužba odlaže izvršenje odluke. PU 46.5 5.   Without prejudice to paragraph 6, Member States shall allow applicants to remain in the territory until the time limit within which to exercise their right to an effective remedy has expired and, when such a right has been exercised within the time limit, pending the outcome of the remedy. 0.150.1.151. Tražilac ima pravo na boravak i slobodu kretanja u Republici SrbijiBoravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. PU 46.6 6.   In the case of a decision:a. considering an application to be manifestly unfounded in accordance with Article 32(2) or unfounded after examination in accordance with Article 31(8), except for cases where these decisions are based on the circumstances referred to in Article 31(8)(h); b. considering an application to be inadmissible pursuant to Article 33(2)(a), (b) or (d); c. rejecting the reopening of the applicant’s case after it has been discontinued according to Article 28; or d. not to examine or not to examine fully the application pursuant to Article 39,a court or tribunal shall have the power to rule whether or not the applicant may remain on the territory of the Member State, either upon the applicant’s request or acting ex officio, if such a decision results in ending the applicant’s right to remain in the Member State and where in such cases the right to remain in the Member State pending the outcome of the remedy is not provided for in national law. 0.5.23.0.2.198.5221.1 Odložno dejstvo tužbe Tužba, po pravilu, ne odlaže izvršenje upravnog akta protiv koga je podneta. Po zahtevu tužioca, sud može odložiti izvršenje konačnog upravnog akta kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, odnosno zainteresovanom licu. Izuzetno, stranka iz upravnog postupka može tražiti od suda odlaganje izvršenja upravnog akta i pre podnošenja tužbe: 1) u slučaju hitnosti; 2) kada je izjavljena žalba koja po zakonu nema odložno dejstvo, a postupak po žalbi nije okončan. Po zahtevu za odlaganje izvršenja sud odlučuje rešenjem, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva iz st. 2. i 3. ovog člana. 5) Kad je propisano da žalba ne odlaže izvršenje rešenja, to mora biti navedeno u dispozitivu.1) U toku roka za žalbu rešenje se ne može izvršiti. Kad je žalba propisno izjavljena, rešenje se ne može izvršiti sve dok se rešenje koje je doneseno po žalbi ne dostavi stranci. PU 46.7 7.   Paragraph 6 shall only apply to procedures referred to in Article 43 provided that:a. the applicant has the necessary interpretation, legal assistance and at least one week to prepare the request and submit to the court or tribunal the arguments in favour of granting him or her the right to remain on the territory pending the outcome of the remedy; and b. in the framework of the examination of the request referred to in paragraph 6, the court or tribunal examines the negative decision of the determining authority in terms of fact and law.If the conditions referred to in points (a) and (b) are not met, paragraph 5 shall apply. 0.5.23. Odložno dejstvo tužbe Tužba, po pravilu, ne odlaže izvršenje upravnog akta protiv koga je podneta. Po zahtevu tužioca, sud može odložiti izvršenje konačnog upravnog akta kojim je meritorno odlučeno u upravnoj stvari, do donošenja sudske odluke, ako bi izvršenje nanelo tužiocu štetu koja bi se teško mogla nadoknaditi, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća ili nenadoknadiva šteta protivnoj stranci, odnosno zainteresovanom licu. Izuzetno, stranka iz upravnog postupka može tražiti od suda odlaganje izvršenja upravnog akta i pre podnošenja tužbe: 1) u slučaju hitnosti; 2) kada je izjavljena žalba koja po zakonu nema odložno dejstvo, a postupak po žalbi nije okončan. Po zahtevu za odlaganje izvršenja sud odlučuje rešenjem, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahteva iz st. 2. i 3. ovog člana. PU Odnosi se na sve situacije.Nisu propisaniizuzeci osim onih navedenih u članu 23.Zakona o upravnim sporovima 46.8 8.   Member States shall allow the applicant to remain in the territory pending the outcome of the procedure to rule whether or not the applicant may remain on the territory, laid down in paragraphs 6 and 7. 0.1.50.1.151. Tražilac ima pravo na boravak i slobodu kretanja u Republici SrbijiBoravak i sloboda kretanja u Republici SrbijiPo prijemu u Centar za azil ili drugi objekat namenjen za smeštaj tražilaca iz člana 52. ovog zakona tražilac ima pravo da boravi u Republici Srbiji i za to vreme, može se slobodno kretati na njenoj teritoriji, osim ukoliko ne postoje razlozi za ograničenje kretanja iz člana 78. ovog zakona. PU 46.9 9.   Paragraphs 5, 6 and 7 shall be without prejudice to Article 26 of Regulation (EU) No 604/2013. NP Odredba se odnosi na države članice.U fazi potune harmonizacije će biti unete u Zakon 46.10 10.   Member States may lay down time limits for the court or tribunal pursuant to paragraph 1 to examine the decision of the determining authority. 0.2. Načelo efikasnostiOrgani koji vode postupak, odnosno rešavaju u upravnim stvarima, dužni su da obezbede uspešno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica ili drugih stranaka. PU 46.11 Member States may also lay down in national legislation the conditions under which it can be assumed that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her remedy pursuant to paragraph 1, together with the rules on the procedure to be followed. NP Odredba nije obavezujuća 47. Challenge by public authoritiesThis Directive does not affect the possibility for public authorities of challenging the administrative and/or judicial decisions as provided for in national legislation. 48. ConfidentialityMember States shall ensure that authorities implementing this Directive are bound by the confidentiality principle as defined in national law, in relation to any information they obtain in the course of their work. 0.1.19.194.5 Načelo poverljivostiPodaci o tražiocu, do kojih se dođe tokom postupka azila mogu biti dostupni samo zakonom ovlašćenim licima.Podaci o licima iz stava 1. i 2. ovog člana prikupljaju se, koriste i čuvaju u skladu sa propisima kojima je uređena zaštita podataka o ličnosti. PU 49 CooperationMember States shall each appoint a national contact point and communicate its address to the Commission. The Commission shall communicate that information to the other Member States.Member States shall, in liaison with the Commission, take all appropriate measures to establish direct cooperation and an exchange of information between the competent authorities.When resorting to the measures referred to in Article 6(5), the second subparagraph of Article 14(1) and Article 31(3)(b), Member States shall inform the Commission as soon as the reasons for applying those exceptional measures have ceased to exist and at least on an annual basis. That information shall, where possible, include data on the percentage of the applications for which derogations were applied to the total number of applications processed during that period. NP Odnosi se na saradnju država članica I Evropske KOmisije 50 ReportNo later than 20 July 2017, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive in the Member States and shall propose any amendments that are necessary. Member States shall send to the Commission all the information that is appropriate for drawing up its report. After presenting the report, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive in the Member States at least every five years.As part of the first report, the Commission shall also report, in particular, on the application of Article 17 and the various tools used in relation to the reporting of the personal interview. NP Obaveza se odnosi na države članice 51. Transposition1.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Articles 1 to 30, Article 31(1), (2) and (6) to (9), Articles 32 to 46, Articles 49 and 50 and Annex I by 20 July 2015 at the latest. They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission.2.   Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Article 31(3), (4) and (5) by 20 July 2018. They shall forthwith communicate the text of those measures to the Commission.3.   When Member States adopt the provisions referred to in paragraphs 1 and 2, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. They shall also include a statement that references in existing laws, regulations and administrative provisions to the directive repealed by this Directive shall be construed as references to this Directive. Member States shall determine how such reference is to be made and how that statement is to be formulated.4.   Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. PU Odredbe Direktive inkorporirane u Predlog.Stupaju na snagu stupanjem na snagu Zakona 52 Transitional provisionsMember States shall apply the laws, regulations and administrative provisions referred to in Article 51(1) to applications for international protection lodged and to procedures for the withdrawal of international protection started after 20 July 2015 or an earlier date. Applications lodged before 20 July 2015 and procedures for the withdrawal of refugee status started before that date shall be governed by the laws, regulations and administrative provisions adopted pursuant to Directive 2005/85/EC.Member States shall apply the laws, regulations and administrative provisions referred to in Article 51(2) to applications for international protection lodged after 20 July 2018 or an earlier date. Applications lodged before that date shall be governed by the laws, regulations and administrative provisions in accordance with Directive 2005/85/EC. NP Odredba nije obavezujućaOdnosi se na države članice 53 RepealDirective 2005/85/EC is repealed for the Member States bound by this Directive with effect from 21 July 2015, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time limit for transposition into national law of the Directive set out in Annex II, Part B.References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex III. NP Odredba se odnosi na države članice i ukudanje prethodn verzije Direktive 54 Entry into force and applicationThis Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.Articles 47 and 48 shall apply from 21 July 2015. NP Odredba se odnosi na stupanje na snagu Direktive u državama članicama 55 This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaties. NP Odredba se odnosi na države članice

Ostavite komentar