Predlozi odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2018. godinu:

PROJEKCIJA FINANSIJSKOG

PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

ZA 2019. I 2020. GODINU

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2019. godinu:

– primenjeni su parametri iz smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 2,8%;

realni rast BDP 3,5%;

BDP 5.057,0 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 646,7 milijardi dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je Predlog Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu;

– da se u 2019. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2018. godine i jedanaest meseci 2019. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2019. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2018. godine i jedanaest meseci 2019. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2019. godinu planirani su u iznosu od 646,7 milijardi dinara.

Pretpostavke za izradu projekcije plana Fonda za 2020. godinu:

– takođe su primenjeni parametri smernica Ministarstva finansija i to:

projektovana inflacija 3,0%;

realni rast BDP 4,0%;

BDP 5.417,0 milijardi dinara;

ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci 691,4 milijarde dinara.

– osnov za izradu plana za ovu godinu je projekcija finansijskog plana Fonda za 2019. godinu;

– da se u 2020. godini isplati dvanaest penzija i novčanih naknada, i to:

za kategoriju osiguranika zaposlenih za decembar 2019. godine i jedanaest meseci 2020. godine,

za kategoriju osiguranika samostalnih delatnosti dvanaest meseci 2020. godine,

za kategoriju osiguranika poljoprivrednika za decembar 2019. godine i jedanaest meseci 2020. godine;

Ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2020. godinu planirani su u iznosu od 691,4 milijarde dinara.

Projekcije ukupnih tekućih prihoda i primanja i tekućih rashoda i izdataka Fonda za 2019. i 2020. godinu:

(u hiljadama dinara)

Ekonomska klasifika-cija PRIMANjA PROJEKCIJE PLANA IZNOS 2019 IZNOS 2020 1 2 3 4 700000 TEKUĆI PRIHODI 646.631.000 691.331.000 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 447.477.788 478.008.959 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 214.622.894 229.294.479 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 192.998.894 206.144.480 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 35.376.000 37.800.000 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 4.480.000 4.770.000 730000 DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI 189.640.000 203.440.000 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 189.640.000 203.440.000 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 189.640.000 203.440.000   Transferi Ministarstva finansija 167.720.000 182.723.000   Transferi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 21.920.000 20.717.000 740000 DRUGI PRIHODI 351.300 351.300 741000 PRIHODI OD IMOVINE 10.000 10.000 741100 Kamate 10.000 10.000 741160 Kamate na sredstva organizacija za obavezno socijalno osiguranje 10.000 10.000 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 11.300 11.300 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 11.300 11.300 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 330.000 330.000 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 330.000 330.000 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 340.000 340.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 340.000 340.000 771100 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 340.000 340.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 8.821.912 9.190.741 781300 Transferi između organizacija za obavezno socijalno osiguranje 8.821.912 9.190.741 781321 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nezaposlenih koji uplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje 3.900.000 3.986.000 781322 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji uplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje 2.693.543 2.856.788 781323 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 30.500 27.500 781324 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje vojnih osiguranika koji primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) 7.011 7.221 781341 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja su prestala da obavljaju samostalnu delatnost, dok ostvaruju novčanu naknadu prema propisima o radu i zapošljavanju 340.000 350.200 781342 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za fizička lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu i drugu delanost kao osnovno zanimanje dok primaju naknadu za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju koju plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje ili dok su na porodiljskom odsustvu 1.850.858 1.963.032 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 29.000 29.000 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 29.000 29.000 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 29.000 29.000 811160 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 29.000 29.000 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 40.000 40.000 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 40.000 40.000 921660 Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija za obavezno socijalno osiguranje 40.000 40.000   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA 646.700.000 691.400.000

(u hiljadama dinara)

Program Progra-mska akti-vnost Ekono-mskaklasi-fikacija OPIS PROJEKCIJE PLANA IZNOS 2019 IZNOS 2020 1 2 3 4 5 6 PR 0910     PODRŠKA SPROVOĐENjU POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI FONDA 9.873.792 10.134.602   PA 0001   ADMINISTRACIJA I UPRAVLjANjE 7.575.530 7.646.632     410000 Rashodi za zaposlene 3.500.000 3.500.000     411000 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.774.400 2.774.400     412000 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 496.600 496.600     413000 Naknade u naturi 13.000 13.000     414000 Socijalna davanja zaposlenima 73.000 73.000     415000 Naknade troškova za zaposlene 109.000 109.000     416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 34.000 34.000     420000 Korišćenje usluga i roba 2.370.030 2.441.132     421000 Stalni troškovi 1.538.820 1.584.985     422000 Troškovi putovanja 56.650 58.350     423000 Usluge po ugovoru 332.690 342.671     424000 Specijalizovane usluge 39.140 40.314     425000 Tekuće popravke i održavanje 199.820 205.815     426000 Materijal 202.910 208.997     444000 Prateći troškovi zaduživanja 30.000 30.000     465000 Ostale dotacije i transferi 5.500 5.500     480000 Ostali rashodi 730.000 730.000     482000 Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate 430.000 430.000     483000 Novčane kazne i penali po rešenju sudova 300.000 300.000     510000 Osnovna sredstva 940.000 940.000     511000 Zgrade i građevinski objekti 295.000 295.000     512000 Mašine i oprema 285.000 285.000     513000 Ostale nekretnine i oprema 10.000 10.000     515000 Nematerijalna imovina 350.000 350.000   PA 0002   ISPLATA RAZLIKE PO VANREDNOM USKLAĐIVANjU KORISNICIMA VOJNIH PENZIJA 2.298.262 2.487.970     485000 Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 2.298.262 2.487.970 PR 0911     PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA 636.826.208 681.265.398   PA 0001   STAROSNE PENZIJE 371.704.490 397.649.470     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 371.704.490 397.649.470     471121-3 Osnovne penzije 371.704.490 397.649.470   PA 0002   INVALIDSKE PENZIJE 91.189.570 97.554.600     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 91.189.570 97.554.600     471121-3 Osnovne penzije 91.189.570 97.554.600   PA 0003   PORODIČNE PENZIJE 92.801.090 99.278.600     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 92.801.090 99.278.600     471121-3 Osnovne penzije 92.801.090 99.278.600   PA 0004   NAKNADE ZA NEGU I POMOĆ I TELESNO OŠTEĆENjE 18.354.801 19.635.966     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 18.354.801 19.635.966     471124 Nega i pomoć penzionera 16.363.440 17.505.608     471125 Telesno oštećenje penzionera 1.191.318 1.274.472     471135 Naknade za telesno oštećenje 171.612 183.590     471137 Nega i pomoć osiguranika 628.431 672.296   PA 0005   INVALIDSKE NAKNADE  1.408.324 1.506.625     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 1.408.324 1.506.625     471131 Naknade za skraćeno radno vreme za invalide II kategorije 77.502 82.912     471134 Privremena naknada zarade od dana nastajanja invalidnosti do zapošljavanja na drugo odgovarajuće radno mesto 1.109.387 1.186.822     471136 Naknade za invalide III kategorije 221.435 236.891   PA 0006   POGREBNI TROŠKOVI I OSTALA PRAVA 3.501.564 3.745.973     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 3.501.564 3.745.973     471193 Pogrebni troškovi 3.382.412 3.618.504     471199 Ostala prava isplaćena neposredno domaćinstvima 119.152 127.469   PA 0007   DRUŠTVENI STANDARD PENZIONERA 448.978 479.509     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 448.978 479.509     471231 Troškovi smeštaja penzionera u domove za stare 1.500 1.500     471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 447.478 478.009    PA 0008   TRANSFERI DRUGIM ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE  57.417.391 61.414.655     471000 Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije za obavezno socijalno osiguranje) 57.417.391 61.414.655     471911  Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje 54.858.078 58.687.171     471912  Transferi za zdravstveno osiguranje invalida II i III kategorije 30.790 32.940     471913 Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za naknade zarada od dana invalidnosti do dana pravosnažnosti rešenja 150.000 150.000     471961 Transferi Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za doprinose za osgiuranje 2.378.523 2.544.544       UKUPNO 646.700.000 691.400.000

Ostavite komentar