Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (sa prilozima)

PRILOG 33.

Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije na umanjen iznos

ili zajedničke garancije

1. Situacije kada može privremeno da se zabrani korišćenje zajedničke garancije na umanjen iznos ili zajedničke garancije

1.1. Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije na umanjen iznos

predstavlja situacija u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više glavnih obveznika i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ova garancija nije više dovoljna da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba, neovlašćeno izuzme iz tranzitnog postupka .

1.2. Privremena zabrana korišćenja zajedničke garancije

predstavlja situacija u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više glavnih obveznika i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ova garancija nije više dovoljna da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba neovlašćeno izuzme iz postupka tranzita. U vezi s ovim, potrebno je uzeti u obzir količinu robe neovlašćeno izuzete iz postupka tranzita i okolnosti pod kojima je izuzeta, naročito ako one nastaju kao posledica međunarodno organizovanih kriminalnih aktivnosti.

2. Dejstvo odluke

2.1. Dejstvo odluke, kojom se privremeno zabranjuje korišćenje zajedničke garancije na umanjeni iznos ili zajedničke garancije, ograničava se na period od 12 meseci osim ako Uprava carina ne odluči da taj period produži ili da poništi odluku u skladu sa propisima.

2.2. Sledeće mere će se primeniti na tranzitne radnje koje se odnose na robu obuhvaćenu odlukom o zabrani korišćenja zajedničke garancije:

– preko svih primeraka tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja sledeća zabeleška, veličine najmanje 100 x 10 mm i štampana u crvenoj boji: „ZABRANjENA ZAJEDNIČKA GARANCIJA”.

– odredišna carinarnica vraća primerak 5 tranzitne deklaracije koja sadrži zabelešku iz prethodne alineje najkasnije sledećeg radnog dana nakon pokazivanja pošiljke i potrebnih primeraka deklaracije u toj carinarnici. Kada se takva pošiljka isporučuje ovlašćenom primaocu u smislu člana 441. ove uredbe, on primerak 5 prosleđuje svojoj lokalnoj odredišnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je primio pošiljku.

3. Mere za ublažavanje finansijskih posledica zabrane korištenja zajedničke garancije

Kada je korišćenje zajedničke garancije privremeno zabranjeno za propisano osteljivu robu, nosioci zajedničke garancije mogu na osnovu zahteva, da koriste pojedinačnu garanciju. Međutim, primenjuju se sledeći posebni uslovi:

– pojedinačna garancija se sačinjava na obrascu posebnog garantnog dokumenta i sadrži pozivanje na ovaj prilog i obuhvata samo robu navedenu u odluci,

– osim kada se garantni podaci razmenjuju između garantne carinarnice i polazne carinarnice pomoću informacione tehnologije i kompjuterskih mreža, ta pojedinačna garancija se može koristiti samo u polaznoj carinarnici koja je navedena u garantnom dokumentu,

– može da se koristi da bi se obuhvatilo nekoliko istovremenih ili uzastopnih radnji, pod uslovom da ukupan iznos uključen u postojeće radnje u pogledu kojih postupak još nije razdužen ne prelazi iznos pojedinačne garancije,

– svaki put kada se postupak razduži u pogledu tranzitne radnje pokrivene ovom pojedinačnom garancijom, iznos koji odgovara toj radnji oslobađa se i može ponovno da se upotrebi za pokrivanje druge radnje do maksimalnog iznosa garancije.

4. Odstupanje od odluke kojom se privremeno zabranjuje zajedničke garancije na umanjen iznos ili zajedničke garancije

4.1. Glavnim obveznicima može, na njihov zahtev, da se odobri da koriste zajedničku garanciju na umanjen iznos odnosno zajedničku garanciju za sprovođenje postupka tranzita za robu na koju se primenjuje odluka kojom se privremeno zabranjuje takvo korišćenje ako mogu da dokažu da nikakav carinski dug nije nastao u pogledu predmetne robe u toku tranzitnih radnji, koje su oni preduzeli u periodu od dve godine pre donošenja odluke ili, ako su se carinski dugovi pojavili u tom periodu, ako mogu dokazati da su ih dužnik odnosno dužnici ili jemac (garant) u celosti platili u propisanom roku.

Da bi dobio odobrenje za korišćenje privremeno zabranjene zajedničke garancije, glavni obveznik mora da ispuni i uslove utvrđene u članu 432.stav 2.tačka 2) ove uredbe.

4.2. Čl. 425. do 429. ove uredbe primenjuju se mutatis mutandis na zahteve i odobrenja za odstupanja iz tačke 4.1 ovog priloga.

4.3. Kada carinski organi odobre odstupanje, overavaju rubriku 8 uverenja o zajedničkoj garanciji stavljanjem sledeće zabeleške:„ NEOGRANIČENA UPOTREBA”

Ostavite komentar