Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

6) IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU SA OBJAŠNjENjIMA

Budzet Republike Srbije za 2013. godinu usvojen je u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o budzetskom sistemu, a zasnovan je na osnovnim ciljevima i smernicama ekonomske politike u 2013. godini. Ekonomska politika u 2013. godini bila je usmerena na:

– održavanje makroekonomske stabilnosti;

– ubrzanje privrednog rasta i usporavanje pada zaposlenosti;

– smanjenje fiskalnog deficita i usporavanje rasta javnog duga i

– sprovođenje strukturnih reformi.

RAČUN UKUPNIH PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

Budzet Republike Srbije za 2013. godinu sastojao se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA

PLAN

Ostvarenje/izvršenje

%ostva- renja

Ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine

873.409.415.819

875.343.572.508

100,2

od toga: ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijke imovine direktnih budzetskih korisnika

849.297.879.819

812.473.008.508

95,7

od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika

24.111.536.000

62.870.564.000

260,7

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.040.014.339.000

1.036.927.758.673

99,7

od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika

1.015.902.803.000

974.057.194.673

95,9

od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika

24.111.536.000

62.870.564.000

260,7

Budzetski suficit/deficit

-166.604.923.181

-161.584.186.165

97,0

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

11.738.223.000

12.203.102.304

104,0

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-178.343.146.181

-173.787.288.469

97,4

B. RAČUN FINANSIRANjA

 

 

 

Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja

630.943.371.000

644.761.641.740

102,2

Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga

435.939.253.000

423.566.949.911

97,2

Neto finansiranje

178.343.146.181

173.787.288.469

97,4

Promena stanja na računu

 

 

 

(pozitivna – povećanje gotovinskih sredstava

 

 

 

negativna – smanjenje gotovinskih sredstava)

16.660.971.819

47.407.403.360

284,5

Za finansiranje rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine iz budzetskih sredstava Republike Srbije za 2013. godinu planirani su prihodi i primanja po osnovu prodaje nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 873,4 mlrd. dinara, a ostvareni u iznosu od 875,3 mlrd. dinara, što je za 0,2% više od planiranih.

Planirani obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2013. godinu iznosio je 1.040,0 mlrd. dinara, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) u iznosu od 11,7 mlrd. dinara. Ostvareni obim rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine budzeta Republike Srbije za 2013. godinu iznosio je ukupno 1.036,9 mlrd. dinara, što je za 0,3% manje od planiranog, a izdataka za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) iznosio je ukupno 12,2 mlrd. dinara, što je za 4,0% više od planiranog.

Izvršeni rashodi i izdaci predstavljaju osnovne funkcije za koje je zakonom utvrđeno obezbeđenje sredstava u budzetu Republike Srbije. Pri izvršenju tekućih rashoda i izdataka budzeta za 2013. godinu, poštovani su utvrđeni prioriteti, i to:

– obaveze po osnovu javnog duga;

– plate zaposlenih;

– transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, i Nacionalna služba za zapošljavanje);

– socijalna davanja (naknade za decu i porodicu, naknade za porodiljsko odsustvo, naknade ratnim i civilnim invalidima itd.);

– subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama;

– ostali rashodi.

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

Prihodi i primanja budzeta Republike Srbije u 2013. godini, planirani su u iznosu 873.409,4 mil. dinara, a ostvareni u iznosu od 875.343,6 mil. dinara, što je 0,2% više od planiranog, od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 62.870,6 mil. dinara.

U strukturi prihoda i primanja budzeta Republike Srbije u 2013. godini ostvareni su poreski prihodi u iznosu od 723.386,6 mil. dinara ili 82,6% ukupnih prihoda i primanja, neporeski prihodi u iznosu od 148.605,9 mil. dinara ili 17,0% ukupnih prihoda i primanja budzeta i prihodi od donacija u iznosu od 3.351,1 mil. dinara ili 0,4% ukupnih prihoda i primanja budzeta Republike Srbije.

Prilikom izvršavanja rashoda i izdataka budzeta Republike u 2013. godini, bilo je neophodno da se dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike budzetskih sredstava menjaju na zahtev direktnog korisnika i povećaju na teret tekuće budzetske rezerve. Zakonom je data mogućnost da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, unese u tekuću budzetsku rezervu i koristi za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu ili za namene koje nisu predviđene Zakonom o budzetu, što je i učinjeno Zaključkom Vlade. Dodeljene aproprijacije za pojedine direktne korisnike koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budzetskih sredstava nisu menjane, ali su više ostavareni prihodi i primanja omogućili i veće rashode, što nije uticalo na ukupan rezultat.

Tabela 1. Ostvareni prihodi i primanja budzeta Republike Srbije za 2013. godinu:

u dinarima

OPIS

P L A N

Ostvarenje / izvršenje

% ostva- renja

%učešća

UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA

873.409.415.819

875.343.572.508

100,2

100,0

od toga: ukupni prihodi i primanja direktnih budzetskih korisnika

849.297.879.819

812.473.008.508

95,7

92,8

od toga: transferi, prihodi od prodaje dobara i usluga i donacije indirektnih budzetskih korisnika

24.111.536.000

62.870.564.000

260,7

7,2

1. Poreski prihodi

761.468.000.000

723.386.612.098

95,0

82,6

1.1. Porez na dohodak građana

48.668.000.000

43.376.601.894

89,1

6,0

1.2. Porez na dobit preduzeća

48.142.000.000

53.213.975.359

110,5

7,4

1.3. Porez na dodatu vrednost

404.276.000.000

380.624.304.698

94,1

52,6

Porez na dodatu vrednost u zemlji

130.169.000.000

110.141.389.842

84,6

28,9

Porez na dodatu vrednost iz uvoza

271.507.000.000

267.844.853.214

98,7

70,4

Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

2.600.000.000

2.638.061.642

101,5

0,7

1.4. Akcize

217.264.000.000

204.757.958.851

94,2

28,3

Akcize na derivate nafte

112.255.000.000

107.173.213.245

95,5

52,3

Akcize na duvanske prerađevine

89.807.000.000

83.752.310.082

93,3

40,9

Ostale akcize

15.202.000.000

13.832.435.524

91,0

6,8

1.5. Carine

34.574.000.000

32.504.288.667

94,0

4,5

1.6. Ostali poreski prihodi

8.544.000.000

8.909.482.629

104,3

1,2

2. Neporeski prihodi

110.613.000.819

148.605.860.803

134,3

17,0

Redovni neporeski prihodi

64.500.000.000

71.299.380.862

110,5

48,0

– Prihodi od imovine

10.500.000.000

20.744.002.335

197,6

29,1

– Takse

17.000.000.000

16.681.980.827

98,1

23,4

– Novčane kazne

4.800.000.000

5.052.439.571

105,3

7,1

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

22.000.000.000

22.500.242.274

102,3

31,6

– Primanja od prodaje nefinansijske imovine

7.000.000.000

1.873.804.596

26,8

2,6

– Ostali redovni neporeski prihodi

3.200.000.000

4.409.576.259

137,8

6,2

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

 

37.335.000

 

0,1

Vanredni neporeski prihodi

22.001.464.819

16.434.002.941

74,7

11,1

– Dobit NBS

2.971.464.819

2.971.466.427

100,0

18,1

– Dobit javnih agencija

1.400.000.000

853.596.375

61,0

5,2

– Deo dobiti javnih preduzeća

8.000.000.000

7.473.678.065

93,4

45,5

– Ostali vanredni prihodi

9.630.000.000

5.135.262.074

53,3

31,2

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

24.111.536.000

60.872.477.000

252,5

41,0

– Transferi između budzetskih korisnika na različitom nivou vlasti

6.323.938.000

29.305.640.000

463,4

48,1

– Prihodi od prodaje dobara i usluga

17.787.598.000

31.566.837.000

177,5

51,9

3. Donacije

1.328.415.000

3.351.099.607

252,3

0,4

od toga: donacije direktnih budzetskih korisnika

1.328.415.000

1.353.012.607

101,9

40,4

od toga: donacije indirektnih budzetskih korisnika

 

1.998.087.000

 

59,6

UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE

Rashodi i izdaci budzeta i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) Republike Srbije planirani u iznosu od 1.051.752,6 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.049.130,9 mil. dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 62.870,6 mil. dinara. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine planirani u iznosu od 1.040.014,3 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.036.927,8 mil. dinara, od toga: ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine direktnih budzetskih korisnika ostvareni su u ukupnom iznosu od 974.057,2 mil. dinara, a indirektnih budzetskih korisnika iznose ukupno 62.870,6 mil. dinara.

Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) planirani u iznosu od 11.838,2 mil. dinara, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.203,1 mil. dinara. Veće izvršenje je posledica promene tekuće aproprijacije.

Planirani budzetski deficit za 2013. godinu u iznosu 166.604,9 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 161.584,2 mil. dinara, što je za 3,0% manje od planiranog.

Planirani fiskalni deficit za 2013. godinu u iznosu 178.343,1 mil. dinara, ostvaren je u iznosu od 173.787,3 mil. dinara, što je za 2,6% manje od planiranog.

U skladu sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13), u toku 2013. godine iz razloga promene obima poslovanja (smanjenje ili povećanje), odnosno promena nadležnosti direktnih i indirektnih budzetskih korisnika, u okviru ukupnog obima rashoda i izdataka utvrđenih Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu, vršena su preusmeravanja aproprijacija u iznosu do 5%, odnosno 10% kod budzetskih korisnika koji svoje finansijske planove iskazuju kroz programe, od vrednosti aproprijacije čija se sredstva umanjuju. Tekuća budzetska rezerva se koristila za neplanirane svrhe ili za svrhe za koje se pokazalo da sredstva nisu opredeljena u dovoljnom iznosu.

Posledica opisanih promena su odstupanja izvršenja u odnosu na plan, i to: rashoda za zaposlene, rashoda za korišćenje usluga i roba, ostalih dotacija i transfera, socijalne zaštite iz budzet, ostalih tekućih rashoda i izdataka za nabavku finansijske imovine.

Tabela 2. Ostvareni rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2013. godinu:

u dinarima

OPIS

Ekonomska klasifi- kacija

PLAN

Izvršenje

% ostva- renja

%učešća

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.051.752.562.000

1.049.130.860.977

99,8

100,0

od toga: ukupni rashodi i izdaci direktnih budzetskih korisnika

 

1.027.641.026.000

986.260.296.977

96,0

94,0

od toga: ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika

 

24.111.536.000

62.870.564.000

260,7

6,0

1. Tekući rashodi

4

1.006.420.719.000

1.011.791.829.873

100,5

96,4

od toga: tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika

 

983.102.232.000

952.805.031.873

96,9

94,2

od toga: tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika

 

23.318.487.000

58.986.798.000

253,0

5,8

1.1. Rashodi za zaposlene

41

263.624.656.000

273.219.102.970

103,6

27,0

od toga: rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika

 

255.637.290.000

250.076.624.970

97,8

91,5

od toga: rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika

 

7.987.366.000

23.142.478.000

289,7

8,5

Plate zaposlenih

411

201.259.154.000

206.063.737.000

102,4

75,4

od toga: plate zaposlenih direktnih budzetskih korisnika

 

195.614.043.000

191.159.605.000

97,7

92,8

od toga: plate zaposlenih indirektnih budzetskih korisnika

 

5.645.111.000

14.904.132.000

264,0

7,2

Doprinosi na teret poslodavca

412

40.111.723.000

40.884.246.528

101,9

15,0

OPIS

Ekonomska klasifi- kacija

PLAN

Izvršenje

% ostva- renja

%učešća

od toga: doprinosi na teret poslodavca direktnih budzetskih korisnika

 

39.079.582.000

38.199.048.528

97,7

93,4

od toga: doprinosi na teret poslodavca indirektnih budzetskih korisnika

 

1.032.141.000

2.685.198.000

260,2

6,6

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

22.253.779.000

26.271.119.442

118,1

9,6

od toga: ostali rashodi za zaposlene direktnih budzetskih korisnika

 

20.943.665.000

20.717.971.442

98,9

78,9

od toga: ostali rashodi za zaposlene indirektnih budzetskih korisnika

 

1.310.114.000

5.553.148.000

21,1

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

87.396.779.000

98.570.651.419

112,8

9,7

od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba direktnih budzetskih korisnika

 

73.622.412.000

65.959.522.419

89,6

66,9

od toga: rashodi za korišćenje usluga i roba indirektnih budzetskih korisnika

 

13.774.367.000

32.611.129.000

236,8

33,1

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

91.749.306.000

89.311.054.369

97,3

8,8

od toga: rashodi po osnovu otplate kamata direktnih budzetskih korisnika

 

91.747.127.000

89.271.095.369

97,3

100,0

od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika

 

2.179.000

39.959.000

0,0

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

46.302.890.000

46.054.572.423

99,5

51,6

od toga: Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite direktnih budzetskih korisnika

 

46.302.018.000

46.048.471.423

99,5

100,0

od toga: rashodi po osnovu otplate kamata indirektnih budzetskih korisnika

 

872.000

6.101.000

0,0

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

37.634.205.000

35.987.298.662

95,6

40,3

od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite direktnih budzetskih korisnika

 

37.634.205.000

35.987.233.662

95,6

100,0

od toga: rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite indirektnih budzetskih korisnika

 

 

65.000

 

0,0

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

6.950.000.000

6.430.813.134

92,5

7,2

od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija direktnih budzetskih korisnika

 

6.950.000.000

6.430.804.134

92,5

100,0

od toga: otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija indirektnih budzetskih korisnika

 

 

9.000

 

0,0

Prateći troškovi zaduživanja

444

862.211.000

838.370.150

97,2

0,9

od toga: prateći troškovi zaduživanja direktnih budzetskih korisnika

 

860.904.000

804.586.150

93,5

96,0

od toga: prateći troškovi zaduživanja indirektnih budzetskih korisnika

 

1.307.000

33.784.000

4,0

1.4. Subvencije

45

83.884.662.000

74.284.482.158

88,6

7,3

od toga: subvencije direktnih budzetskih korisnika

 

83.884.662.000

74.283.241.158

88,6

100,0

od toga: subvencije indirektnih budzetskih korisnika

 

 

1.241.000

 

0,0

OPIS

Ekonomska klasifi- kacija

PLAN

Izvršenje

% ostva- renja

%učešća

Subvencije u privredi

 

15.075.936.000

12.916.859.668

85,7

17,4

Subvencije u poljoprivredi

 

37.729.993.000

30.453.313.277

80,7

41,0

Subvencije za železnicu

 

13.065.000.000

14.291.800.000

109,4

19,2

Subvencije za puteve

 

6.200.000.000

5.721.149.000

92,3

7,7

Subvencije u oblasti turizma

 

1.862.025.000

1.275.564.519

68,5

1,7

Subvencije za kulturu

 

357.550.000

357.549.999

100,0

0,5

Ostale subvencije

 

9.594.158.000

9.268.245.695

96,6

12,5

1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

1.135.300.000

994.757.099

87,6

0,1

od toga: dotacije međunarodnim organizacijama direktnih budzetskih korisnika

 

1.135.300.000

983.849.099

86,7

98,9

od toga: dotacije međunarodnim organizacijama indirektnih budzetskih korisnika

 

 

10.908.000

 

1,1

1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

74.271.361.000

73.153.006.635

98,5

7,2

od toga: transferi ostalim nivoima vlasti direktnih budzetskih korisnika

 

74.095.753.000

73.025.545.635

98,6

99,8

od toga: transferi ostalim nivoima vlasti indirektnih budzetskih korisnika

 

175.608.000

127.461.000

72,6

0,2

Transferi opštinama i gradovima

 

35.298.710.000

35.558.748.000

100,7

48,6

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

29.153.022.000

29.177.672.736

100,1

39,9

Ostali transferi

 

9.819.629.000

8.416.585.899

85,7

11,5

1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

282.363.850.000

275.582.088.941

97,6

27,2

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

264.585.900.000

262.292.920.143

99,1

95,2

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

10.130.000.000

10.411.573.443

102,8

3,8

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

615.048.000

684.446.995

111,3

0,2

Ostali transferi

 

7.032.902.000

2.193.148.360

31,2

0,8

1.8. Ostale dotacije i transferi

465

1.457.059.000

1.556.671.183

106,8

0,2

od toga: ostale dotacije i transferi direktnih budzetskih korisnika

 

1.456.529.000

1.342.829.183

92,2

86,3

od toga: ostale dotacije i transferi indirektnih budzetskih korisnika

 

530.000

213.842.000

13,7

1.9. Socijalna zaštita iz budzeta

472

108.064.105.000

110.833.552.534

102,6

11,0

od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika

 

106.807.987.000

108.387.268.534

101,5

97,8

od toga: socijalna zaštita iz budzeta direktnih budzetskih korisnika

 

1.256.118.000

2.446.284.000

194,7

2,2

Dečja zaštita

 

43.606.600.000

43.606.453.882

100,0

39,3

Boračko – invalidska zaštita

 

15.180.650.000

15.110.271.648

99,5

13,6

Socijalna zaštita

 

31.747.132.000

32.394.253.752

102,0

29,2

Tranzicioni fond

 

5.250.000.000

4.848.466.448

92,4

4,4

Učenički standard

 

2.270.635.000

2.148.622.666

94,6

1,9

Studentski standard

 

3.583.842.000

3.899.257.673

108,8

3,5

Fond za mlade talente

 

729.924.000

722.695.532

99,0

0,7

Sportske stipendije

 

919.086.000

918.597.214

99,9

0,8

OPIS

Ekonomska klasifi- kacija

PLAN

Izvršenje

% ostvarenja

%učešća

Izbegla i raseljena lica

 

1.344.570.000

1.297.821.714

96,5

1,2

Ostala socijalna zaštita iz budzeta

 

3.431.666.000

5.887.112.005

171,6

5,3

1.10. Ostali tekući rashodi

48 i 49

12.473.641.000

14.286.462.565

114,5

1,4

od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika

 

12.351.322.000

13.892.966.565

112,5

97,2

od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika

 

122.319.000

393.496.000

321,7

2,8

Sredstva rezervi

499

611.889.000

 

 

 

Ostali tekući rashodi

48

11.861.752.000

14.286.462.565

120,4

100,0

od toga: ostali tekući rashodi direktnih budzetskih korisnika

 

11.739.433.000

13.892.966.565

118,3

97,2

od toga: ostali tekući rashodi indirektnih budzetskih korisnika

 

122.319.000

393.496.000

321,7

2,8

2. Kapitalni izdaci

5

33.593.620.000

25.135.928.800

74,8

2,4

od toga: kapitalni izdaci direktnih budzetskih korisnika

 

32.814.696.000

21.252.162.800

64,8

84,5

od toga: kapitalni izdaci indirektnih budzetskih korisnika

 

778.924.000

3.883.766.000

15,5

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

28.951.165.000

23.120.531.014

79,9

92,0

od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu direktnih budzetskih korisnika

 

28.172.241.000

19.248.243.014

68,3

83,3

od toga: izdaci za nefinansijsku imovinu indirektnih budzetskih korisnika

 

778.924.000

3.872.288.000

16,7

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

4.642.455.000

2.015.397.786

43,4

8,0

od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana direktnih budzetskih korisnika

 

4.642.455.000

2.003.919.786

43,2

99,4

od toga: nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana indirektnih budzetskih korisnika

 

 

11.478.000

 

0,6

3. Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika)

62

11.738.223.000

12.203.102.304

104,0

1,2

od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine direktnih budzetskih korisnika

 

11.724.098.000

12.203.102.304

104,1

100,0

od toga: izdaci za nabavku finansijske imovine indirektnih budzetskih korisnika

 

14.125.000

 

 

 

Ukupni rashodi i izdaci budzeta Republike Srbije za 2013. godinu izvršeni su u iznosu od 1.049.130,9 mil. dinara, što je u odnosu na plan izvršenje od 99,8%, a od toga ukupni rashodi i izdaci indirektnih budzetskih korisnika iznose 64.645,9 mil. dinara.

Izvršenje rashoda i izdataka u sistemu izvršenja budzeta je u okvirima planiranog nivoa, a prekoračenje planiranog izvršenja rashoda i izdataka iskazano je iz prihoda iz izvornih aktivnosti indirektnih korisnika sredstava budzeta, a na osnovu dostavljenih konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta od strane direktnih korisnika sredstava budzeta Republike Srbije. U skladu sa Zakonom o budzetskom sistemu direktni korisnici sredstava budzeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budzeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budzeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budzeta koji podnose Upravi za trezor.

Tabela 3. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka budzeta Republike Srbije za 2013. godinu:

u dinarima

Klasifikacija

OPIS

Aproprijacije

Izvršenje

% izvršenja

Zakon

Tekuće aproprijacije

Budzet

Konsolidacija

Ukupna sredstva

budzeta

Ukup-nih sreds- tava

1

2

3

4

5

6

7

8 (5:4)

9(7:4)

411

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

201.259.154.000

200.582.330.269

191.159.605.000

14.904.132.000

206.063.737.000

95,3

102,7

412

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

40.111.723.000

39.972.979.461

38.199.048.528

2.685.198.000

40.884.246.528

95,6

102,3

413

Naknade u naturi

657.302.000

662.535.664

487.287.516

1.096.828.000

1.584.115.516

73,5

239,1

414

Socijalna davanja zaposlenima

8.823.815.000

9.558.913.000

8.937.674.990

1.740.182.000

10.677.856.990

93,5

111,7

415

Naknade troškova za zaposlene

9.690.472.000

9.393.233.511

8.571.713.580

1.768.848.000

10.340.561.580

91,3

110,1

416

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

2.942.190.000

2.985.909.915

2.583.158.216

947.143.000

3.530.301.216

86,5

118,2

417

Poslanički dodatak

140.000.000

140.000.000

138.137.139

147.000

138.284.139

98,7

98,8

421

Stalni troškovi

19.831.759.000

19.742.350.439

15.431.466.919

9.663.031.000

25.094.497.919

78,2

127,1

422

Troškovi putovanja

4.605.307.000

4.657.333.511

3.574.955.957

2.749.261.000

6.324.216.957

76,8

135,8

423

Usluge po ugovoru

14.482.566.000

14.643.471.994

8.679.353.852

10.538.228.000

19.217.581.852

59,3

131,2

424

Specijalizovane usluge

25.854.605.000

26.012.397.769

21.996.661.970

2.646.326.000

24.642.987.970

84,6

94,7

425

Tekuće popravke i održavanje

6.688.054.000

6.758.378.651

4.357.397.356

2.399.467.000

6.756.864.356

64,5

100,0

426

Materijal

15.934.488.000

14.977.216.685

11.919.686.365

4.614.816.000

16.534.502.365

79,6

110,4

431

Amortizacija nekretnina i opreme

232.166.000

232.166.000

 

 

 

 

 

432

Upotreba prirodne imovine

50.000

50.000

 

 

 

 

 

435

Amortizacija nematerijalne imovine

76.000

76.000

 

 

 

 

 

441

Otplate domaćih kamata

46.302.890.000

46.302.890.000

46.048.471.423

6.101.000

46.054.572.423

99,5

99,5

442

Otplata stranih kamata

37.634.205.000

37.434.205.000

35.987.233.661

65.000

35.987.298.661

96,1

96,1

443

Otplata kamata po garancijama

6.950.000.000

6.950.000.000

6.430.804.134

9.000

6.430.813.134

92,5

92,5

444

Prateći troškovi zaduživanja

862.211.000

862.217.000

804.586.150

33.784.000

838.370.150

93,3

97,2

451

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

69.695.953.000

69.616.323.722

61.923.804.739

1.241.000

61.925.045.739

89,0

89,0

454

Subvencije privatnim preduzećima

14.188.709.000

13.563.709.000

12.359.436.419

 

12.359.436.419

91,1

91,1

462

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.135.300.000

1.095.434.932

983.849.099

10.908.000

994.757.099

89,8

90,8

463

Transferi ostalim nivoima vlasti

74.271.361.000

74.465.989.380

73.025.545.635

127.461.000

73.153.006.635

98,1

98,2

464

Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

282.363.850.000

280.149.258.795

275.582.088.941

 

275.582.088.941

98,4

98,4

465

Ostale dotacije i transferi

1.457.059.000

1.487.596.895

1.342.829.183

213.842.000

1.556.671.183

90,3

104,6

471

Prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

 

 

 

6.302.000

6.302.000

 

 

Klasifikacija

OPIS

Aproprijacije

Izvršenje

% izvršenja

Zakon

Tekuće aproprijacije

Budzet

Konsolidacija

Ukupna sredstva

budzeta

Ukup-nih sreds- tava

1

2

3

4

5

6

7

8 (5:4)

9(7:4)

481

Dotacije nevladinim organizacijama

6.493.027.000

6.533.782.420

6.214.569.881

62.431.000

6.277.000.881

95,1

96,1

482

Porezi, obavezne takse i kazne

331.593.000

327.546.311

141.563.796

165.138.000

306.701.796

43,2

93,6

483

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

3.612.063.000

6.002.637.395

5.721.353.521

159.021.000

5.880.374.521

95,3

98,0

484

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

83.880.000

86.730.000

85.484.206

1.933.000

87.417.206

98,6

100,8

485

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

1.091.101.000

1.735.632.500

1.718.803.810

4.973.000

1.723.776.810

99,0

99,3

489

Rashodi koji se finansiraju iz sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

17.796.000

17.796.000

11.191.351

 

11.191.351

62,9

62,9

499

Sredstva rezerve

611.889.000

114.345.706

 

 

 

 

 

511

Zgrade i građevinski objekti

14.232.264.000

15.305.562.999

8.681.786.268

1.299.045.000

9.980.831.268

56,7

65,2

512

Mašine i oprema

6.938.641.000

7.004.327.183

4.711.074.699

1.638.937.000

6.350.011.699

67,3

90,7

513

Ostale nekretnine i oprema

2.249.000

13.813.208

12.155.054

13.925.000

26.080.054

88,0

188,8

514

Kultivisana imovina

600.000

600.000

 

6.355.000

6.355.000

 

 

515

Nematerijalna imovina

1.487.849.000

1.479.758.158

1.122.607.894

90.235.000

1.212.842.894

75,9

82,0

521

Robne rezerve

2.295.589.000

2.295.589.000

1.115.324.192

333.000

1.115.657.192

48,6

48,6

522

Zalihe proizvodnje

267.001.000

267.001.000

90.432.934

285.807.000

376.239.934

33,9

140,9

523

Zalihe robe za dalju prodaju

89.878.000

89.878.000

 

528.793.000

528.793.000

 

 

531

Dragocenosti

 

 

 

539.000

539.000

 

 

541

Zemljište

3.637.094.000

3.615.494.000

3.514.861.974

8.112.000

3.522.973.974

97,2

97,4

543

Šume i vode

 

 

 

207.000

207.000

 

 

551

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

4.642.455.000

4.615.660.500

2.003.919.786

11.478.000

2.015.397.786

43,4

43,7

611

Otplata glavnice domaćim kreditorima

340.176.000.000

340.176.000.000

322.361.468.113

 

322.361.468.113

94,8

94,8

612

Otplata glavnice stranim kreditorima

68.517.000.000

68.517.000.000

65.291.995.114

 

65.291.995.114

95,3

95,3

613

Otplata glavnice po garancijama

24.750.000.000

24.750.000.000

22.816.713.630

 

22.816.713.630

92,2

92,2

621

Nabavka domaće finansijske imovine

14.144.873.000

27.941.977.600

25.299.875.359

 

25.299.875.359

90,5

90,5

622

Nabavka strane finansijske imovine

89.603.000

89.603.000

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

1.487.691.815.000

1.503.462.298.153

1.409.827.246.888

62.870.564.000

1.472.697.810.888

 

 

Obrazloženja odstupanja:

RAZDEO 1 NARODNA SKUPŠTINA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 1.1 NARODNA SKUPŠTINA STRUČNE SLUŽBE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 2 PREDSEDNIK REPUBLIKE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 3 VLADA

GLAVA 3.1 KABINET PREDSEDNIKA VLADE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.2 KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE ZADUŽENOG ZA ODBRANU, BEZBEDNOST I BORBU PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA I MINISTRA ODBRANE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.3 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.4 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.5 KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.6 GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.7 KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.8 KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.9 SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.10 SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.11 SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.12 AVIO SLUŽBA VLADE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.13 KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.14 KANCELARIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.15 – KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.16 KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.17 KANCELARIJA ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.18 KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.19 KANCELARIJA ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.20 KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.21 KANCALARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.22 KANCALARIJA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.23 KANCALARIJA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 3.24 – KANCALARIJA ZA BRZI ODGOVOR

U okviru ovog budzetskog korisnika nije bilo izvršenja.

GLAVA 3.25 – KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 4 USTAVNI SUD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 5 VISOKI SAVET SUDSTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 6 – SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.1 VRHOVNI KASACIONI SUD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.2 UPRAVNI SUD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.3 PRIVREDNI APELACIONI SUD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.4 VIŠI PREKRŠAJNI SUD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.5 APELACIONI SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.6 VIŠI SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.7 OSNOVNI SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.8 – PRIVREDNI SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 6.9 PREKRŠAJNI SUDOVI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 7 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 8 JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.1 REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.2 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.3 TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.4 APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.5 VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 8.6 OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 9 REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 10 ZAŠTITNIK GRAĐANA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 11 POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 12 POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 13 DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 14 FISKALNI SAVET

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 15 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 15.1 BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 16 MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.1 UPRAVA CARINA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.2 – PORESKA UPRAVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.3 UPRAVA ZA TREZOR

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.4 UPRAVA ZA DUVAN

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.5 UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.6 UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.7 UPRAVA ZA JAVNI DUG

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.8 DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.9 USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 16.10 USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

RAZDEO 17 MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 17.1 DIPLOMATSKOKONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 18 MINISTARSTVO ODBRANE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 18.1 INSPEKTORAT ODBRANE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 18.2 VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 18.3 – VOJNOOBAVEŠTAJNA AGENCIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 19 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 19.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

U okviru ovog budzetskog korisnika nije bilo izvršenja.

RAZDEO 20 MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 20.1 UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 20.2 – UPRAVA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 20.3 – DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 21 MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 22 MINISTARSTVO PRAVDE I DRŽAVNE UPRAVE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 22.1 UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 22.2 DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 22.3 – PRAVOSUDNA AKADEMIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 22.4 – BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE

U okviru ovog budzetskog korisnika nije bilo izvršenja.

RAZDEO 23 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

GLAVA 23.1 FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.2 UPRAVA ZA VETERINU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.3 UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.4 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

GLAVA 23.5 BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.6 UPRAVA ZA ŠUME

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.7 BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.8 BUDžETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.9 DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.10 UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 23.11 UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 24 MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

GLAVA 24.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 24.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 24.3 – UČENIČKI STANDARD

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 24.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 24.5 – STUDENTSKI STANDARD

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 24.6 ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 24.7 ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 25 MINISTARSTVO ZDRAVLjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 25.1 – UPRAVA ZA BIOMEDICINU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 25.2 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 25.3 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SPREČAVANjA BOLESTI IZAZVANIH KONZUMIRANjEM DUVANA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 26 MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

GLAVA 26.1 AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 27 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 27.1 – USTANOVE KULTURE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

RAZDEO 28 MINISTARSTVO PRIRODNIH RESURSA, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 29 MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika i zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

GLAVA 29.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.2 BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.3 BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.4 UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.5 UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.6 USTANOVE ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 29.7 BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 30 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 30.1 BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 30.2 ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 30.3 USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 30.4 FOND ZA MLADE TALENTE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 31 MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 31.1 UPRAVA ZA DIGITALNU AGENDU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 32 BEZBEDNOSNOINFORMATIVNA AGENCIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 32.1 USTANOVE OBRAZOVANjA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 33 REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 34 REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 35 REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 36 REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog izveštaja projektnih jedinica, iz primanja od inostranog zaduženja.

RAZDEO 37 REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 38 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 39 CENTAR ZA RAZMINIRANjE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 40 ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 41 ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 42 SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

RAZDEO 43 UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 44 REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 45 GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 46 KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 47 AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 48 DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 49 REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 50 UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 51 UPRAVNI OKRUZI

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

51.1 – Severnobački upravni okrug

51.2 Srednjobanatski upravni okrug

51.3 Severnobanatski upravni okrug

51.4 Južnobanatski upravni okrug

51.5 Zapadnobački upravni okrug

51.6 Sremski upravni okrug

51.7 Južnobački upravni okrug

51.8 Mačvanski upravni okrug

51.9 Kolubarski upravni okrug

51.10 Podunavski upravni okrug

51.11 Braničevski upravni okrug

51.12 Šumadijski upravni okrug

51.13 Pomoravski upravni okrug

51.14 Borski upravni okrug

51.15 Zaječarski upravni okrug

51.16 Zlatiborski upravni okrug

51.17 Moravički upravni okrug

51.18 Raški upravni okrug

51.19 – Rasinski upravni okrug

51.20 Nišavski upravni okrug

51.21 Toplički upravni okrug

51.22 Pirotski upravni okrug

51.23 Jablanički upravni okrug

51.24 Pčinjski upravni okrug

51.25 Kosovski upravni okrug

51.26 Pećki upravni okrug

51.27 – Prizrenski upravni okrug

51.28 Kosovsko-mitrovački upravni okrug

51.29 Kosovsko-pomoravski upravni okrug

RAZDEO 52 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 53 – MINISTARSTVO FINANSIJA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.1 – UPRAVA CARINA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.2 – PORESKA UPRAVA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.3 – UPRAVA ZA TREZOR

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.4 – UPRAVA ZA DUVAN

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.5 – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.6 – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 53.7 – UPRAVA ZA JAVNI DUG

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

RAZDEO 54 – MINISTARSTVO PRIVREDE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 54.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

GLAVA 54.2 – USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

GLAVA 54.3 – USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

U okviru ovog budzetskog korisnika, ukupno izvršenje je veće od planiranog obima opredeljenih sredstava, zbog evidentiranih rashoda i izdataka iz dostavljenog konsolidovanog izveštaja izvršenja budzeta nadležnog direktnog korisnika.

RAZDEO 55 – CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE UDESA I OZBILjNIH NEZGODA

U okviru ovog budzetskog korisnika izvršenje je u okvirima planiranog obima opredeljenih sredstava.

7) IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA,

DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2013. GODINE

7.1. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA

Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, dostavilo je Izveštaj o primljenim donacijama u 2013. godini i to o donacijama za koje je Ministarstvo finansija tražilo otvaranje deviznih računa kod Narodne banke Srbije u svoje ime, a za račun korisnika donacije, kao i posredovalo prilikom konverzije donatorskih sredstava sa pomenutih računa isključivo na zahtev korisnika donacije, pri čemu se navedena sredstva uplaćuju na račun 840-29550845-64 – Donacije u korist nivoa Republike Srbije i to na razdele korisnika donacija – odnosno njihove evidencione račune.

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama u toku 2013. godine preko deviznih računa otvorenih kod Narodne banke Srbije u ime Ministarstva finansija, a za račun korisnika donacije

Korisnik

Donator

Konvertovano u toku 2013.

Agencija za borbu protiv korupcije

Vlada Kraljevine Norveške

7.000.001,58

Agencija za zaštitu životne sredine

Vlada Kraljevine Norveške

24.910.573,61

Aerodrom Niš

Vlada Kraljevine Norveške

60.981,15

Predsednik Republike

Evropska komisija

343.117,50

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Evropska komisija

434.333,93

Kancelarija za evropske integracije

Evropska komisija

29.612.334,15

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Evropska komisija

18.820.505,53

Ministarstvo zdravlja

Global fond

224.006.792,96

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO)

1.823.512,55

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Vlada Kraljevine Danske

3.438.304,26

Ministarstvo pravde i državne uprave

Svetska banka

29.069.288,45

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Evropska investiciona banka

3.989.509,98

Ministarstvo saobraćaja

Evropska komisija

6.536.048,40

Republički zavod za stastistiku

Švedska Agencija za međunarodnu razvojnu saradnju SIDA

31.592.095,80

Republički zavod za stastistiku

Evropska komisija

68.111.031,77

Republički zavod za stastistiku

Svetska banka

7.362.599,00

Korisnik

Donator

Konvertovano u toku 2013.

Republički hidrometeorološki zavod RS

Evropska komisija

1.717.367,16

Uprava carina

Evropska komisija

7.900.116,00

Uprava za agrarna plaćanja

Vlada Kraljevine Danske

12.502.649,77

Narodna skupština RS

Ženevski centar za demokratsku konrolu oružanih snaga

55.356,36

 

UKUPNO

479.286.519,91

Tabela – Izveštaj o primljenim donacijama na osnovu uplata na evidencione račune direktnih korisnika i iz konsolidovanih izveštaja

Redni broj

Naziv korisnika donacije

Iznos primljene donacije

Izvor

 

A) Direktni korisnici budzetskih sredstava

 

 

1

Služba koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

8.766.366,87

05

2

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

17.241.172,61

05

3

Uprava carina

4.286.010,04

05

4

Ministarstvo finansija

45.690,00

05

5

Uprava carina

4.404.460,08

05

6

Ministarstvo unutrašnjih poslova

18.820.505,53

05

7

Uprava za agrarna plaćanja

17.632.538,70

05

8

Ministarstvo saobraćaja

6.194.920,50

05

9

MS-Direkcija za vodne puteve

444.014,07

05

10

Ministarstvo e nergetike, razvoja i

zaštite životne sredine

8.616.175,38

05

11

Agencija za zaštitu životne sredine

25.595.155,88

05

12

Državna revizorska institucija

16.935.927,57

05

13

Kancelarija za evropske integracije

43.103.454,80

05

14

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

4.298.044,43

05

15

Zaštitnik građana

25.879.359,06

05

16

Agencija za borbu protiv korupcije

7.000.001,58

05

17

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

6.985.843,52

05

18

Republički geodetski zavod – Sedište

11.376.450,00

05

Ukupno izvor 05

227.626.090,62

19

Predsednik Republike

343.117,50

06

20

Ministarstvo pravde i državne uprave

29.075.545,24

06

21

Pravosudna akademija

11.753.080,94

06

Redni broj

Naziv korisnika donacije

Iznos primljene donacije

Izvor

22

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2.179.838,32

06

23

Republička direkcija za vode

1.097.248,75

06

24

Ministarstvo kulture i informisanja

5.856.760,25

06

25

Ministarstvo zdravlja

265.481.401,66

06

26

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

7.977.379,97

06

27

Uprava za rodnu ravnopravnost

1.305.160,00

06

28

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

589.541.471,55

06

29

Ministarstvo saobraćaja

341.127,90

06

30

MS-Direkcija za vodne puteve

177.804,16

06

31

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

9.587.168,38

06

32

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

2.712.175,83

06

33

Narodna skupština

2.646.932,90

06

34

Narodna skupština-stručne službe

1.220.400,00

06

35

Državna revizorska institucija

874.700,00

06

36

Republički zavod za statistiku

161.933.675,42

06

37

Republički hidrometeorolški zavod

1.946.371,96

06

38

Republički seizmološki zavod

503.395,29

06

39

Komesarijat za izbeglice

20.289.985,00

06

40

Zaštitnik grđana

214.750,00

06

41

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

179.262,00

06

42

Ministarstvo odbrane

803.200,00

06

43

Zavod za intelektualnu svojinu

7.344.563,02

06

Ukupno izvor 06

1.125.386.516,04

A.

Ukupno direktni korisnici budzetskih sredstava

1.353.012.606,66

 

B.

Ukupno indirektni korisnici budzetskih sredstava – iz konsolidovanih izveštaja

1.998.087.000,00

Ukupno A + B

3.351.099.606,66

 

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2013. GODINE

STANjE JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE

NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE

Ukupan javni dug Republike Srbije na nivou centralne države na dan 31. decembra 2013. godine iznosio je 2.309 milijardi dinara (20,1 milijardi evra), odnosno 63,8% BDP. Porast javnog duga na nivou centralne države tokom 2013. godine iznosio je 294,3 milijardi dinara (2,4 milijardi evra). Osnovni generator rasta javnog duga u 2013. godini bio je budzetski deficit Republike Srbije, a pored toga na rast javnog duga su uticala povlačenja po osnovu projektnih zajmova i datih garancija, kao i deprecijacija dinara u odnosu na strane valute u kojima je denominovan javni dug.

Osnovni vid zaduživanja u 2013. godini bio je po osnovu emitovanja državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Rast javnog duga po osnovu izdatih hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu u 2013. godini iznosio je 110 milijardi dinara, dok je rast po osnovu hartija od vrednosti izdatih na međunarodnom finansijskom tržištu iznosio 170 milijardi dinara. Republika Srbija je krajem aprila 2013. godine prevremeno otplatila 400 miliona američkih dolara duga po osnovu evroobveznica Srbija 2024 – emitovanih 2005. godine radi regulisanja duga prema Londonskom klubu poverilaca.

Javni dug opšteg nivoa države, koji pored stanja javnog duga centralnog nivoa vlasti obuhvata i negarantovani dug lokalne vlasti, kao i negarantovani dug Fonda za razvoj Republike Srbije i JP Putevi Srbije, na dan 31. decembra 2013. godine iznosio je 2.369,0 milijardi dinara (20,7 milijardi evra), odnosno 65,5% BDP.

Troškovi zaduživanja u 2013. godini su značajno smanjeni. Prosečno ponderisana kamatna stopa na dinarske državne zapise (ročnosti od tri meseca do 53 nedelje) je u 2012. godini iznosila 12,68%, dok je u 2013. godini smanjena na 9,88%. Prosečno ponderisana kamatna stopa na dinarske državne obveznice (ročnosti od tri godine) je u 2012. godini iznosila 15,21%, dok je u 2013. godini smanjena na 11,02%. Kada posmatramo državne evro hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu, takođe postoji značajno smanjenje troškova zaduživanja. Prosečno ponderisana kamatna stopa na državne evro hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u 2012. godini je iznosila 6,0%, dok je u 2013. godini iznosila 4,4%.

Najuspešnija prodaja evroobveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu izvršena je 14. februara 2013. godine (Srbija 2020). U primarnom trgovanju srpskim evroobveznicama Srbija 2020 učestvovalo je 148 finansijskih investitora iz čitavog sveta. Tražnja je bila tri puta veća od iznosa koji je država nudila na prodaju. Obim prodaje evroobveznica iznosio je 1,5 milijardi američkih dolara, sa kamatnom stopom od 4,875% i rokom dospeća od sedam godina, dok je prinos koji su ostavrili investitori iznosio 5,15%.

Druga emisija evroobveznica Republike Srbije u 2013. godini je izvršena 21. novembra (Srbija 2018), a interesovanje za državnim obveznicama je iskazalo preko 140 stranih investitora. Tražnja je bila preko pet puta veća od inicijalno planiranog iznosa emisije, koji je država ponudila na prodaju, a preko dva i po puta veća od realizovanog iznosa emisije. Obim prodaje evroobveznica iznosio je 1,0 milijardu američkih dolara, sa kamatnom stopom od 5,875% i rokom dospeća od pet godina, dok je prinos koji su ostvarili investitori iznosio 6,125%.

Dug lokalne vlasti na dan 31. decembra 2013. godine iznosio je 81,2 milijardi dinara (708,66 miliona evra). Od toga je garantovani dug lokalnih vlasti od strane Republike Srbije iznosio 26,9 milijardi dinara (234,54 miliona evra), dok je negarantovani dug lokalnih vlasti iznosio 54,3 milijardi dinara (474,12 miliona evra). Dug lokalne vlasti je u 2013. godini porastao za 5,3 milijardi dinara u odnosu na 2012. godinu.

Najveći deo stanja duga lokalnih vlasti na dan 31. decembra 2013. godine odnosi se na dug grada Beograda u iznosu od 47,3 milijardi dinara, odnosno 412,2 miliona evra (58,2% od ukupnog duga lokalnih vlasti), zatim sledi dug Autonomne Pokrajine Vojvodine u iznosu od 10,5 milijardi dinara, odnosno 92,0 miliona evra (13,0% od ukupnog duga lokalnih vlasti) i dug grada Novog Sada u iznosu od 4,0 milijardi dinara, odnosno 35,2 miliona evra (5,0% od ukupnog duga lokalnih vlasti).

 

EUR

USD

RSD

BDP %

 

U milionima

Direktne obaveze (A)

Unutrašnji dug

7.055

9.729

808.753

22,3%

Spoljni dug

10.245

14.129

1.174.497

32,5%

Direktne obaveze ukupno

17.299

23.858

1.983.250

54,8%

Indirektne obaveze (B)

Unutrašnji dug

857

1.182

98.265

2,7%

Spoljni dug

1.985

2.737

227.526

6,3%

Indirektne obaveze ukupno

2.842

3.919

325.791

9,0%

Negarantovani dug lokalne vlasti i Fonda za razvoj RS(V)

Unutrašnji dug

386

532

44.229

1,2%

Spoljni dug

137

189

15.749

0,5%

Ukupno negarantovani dug lokalne vlasti, Fonda za razvoj RS i JPPS

523

721

59.978

1,7%

Javni dug (A+B)

20.141

27.777

2.309.041

63,8%

Dug opšte države (A+B+V)

20.664

28.498

2.369.019

65,5%

PREGLED OBAVEZA PO OSNOVU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE

NA DAN 31. DECEMBRA 2013. GODINE

(STANjE DUGA I OTPLATE GLAVNICE I KAMATE TOKOM 2013. GODINE)

Stanje javnog duga Republike Srbije na dan 31. decembra 2013. godine, po evidenciji Ministarstva finansija – Uprave za javni dug, a u skladu sa Zakonom o javnom dugu (,,Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11), je iznosilo 20.141.304.722,57 evra (2.309.041.470.135,79 dinara). Javni dug uključuje sve direktne i indirektne obaveze (garancije) Republike Srbije prema domaćim i stranim poveriocima.

Javni dug opšteg nivoa države, koji pored stanja javnog duga centralnog nivoa vlasti obuhvata i negarantovani dug lokalne vlasti, kao i negarantovani dug Fonda za razvoj Republike Srbije i JP Putevi Srbije, na kraju 2013. godine iznosio je 2.369,0 milijardi dinara (20,7 milijardi evra), odnosno 65,5% BDP.

I DIREKTNE OBAVEZE

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

Radi finansiranja budzetskog deficita i refinansiranja javnog duga Republika Srbija je u 2013. godini emitovala aukcijskom primarnom prodajom državne hartije od vrednosti.

Tokom 2013. godine, u cilju produženja ročnosti državnih hartija od vrednosti i povećanja učešća javnog duga denominovanog u dinarima, nastavljeno je sa uvođenjem novih dugoročnih instrumenata denominovanih u dinarima – dvogodišnje obveznice prvi put su emitovane u januaru 2013. godine, a sedmogodišnje obveznice prvi put su emitovane u martu 2013. godine. Republika Srbija je u 2013. godini emitovala prvi put i dvogodišnje amortizacione obveznice sa fiksnim kuponom. Pored dinarskih, emitovane su i državne hartije od vrednosti denominovane u evrima: pedesettronedeljni državnih zapisa, dvogodišnje i trogodišnje obveznica. U aprilu 2013. godine prvi put su emitovane petogodišnje državne obveznice Republike Srbije denominovane u evrima.

KRATKOROČNE DINARSKE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

Primanja budzeta Republike Srbije u 2013. godini po osnovu realizovanih kratkoročnih državnih hartija od vrednosti (državnih zapisa Republike Srbije čija je ročnost do godinu dana) denominovanih u dinarima bila su 47.592.711.125,29 dinara, dok je otplata glavnice duga po ovom osnovu iznosila 60.072.788.911,57 dinara, a otplata kamata 2.632.411.088,43 dinara.

Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine po osnovu ove kategorije državnih zapisa Republike Srbije, iskazano po nominalnoj vrednosti, iznosilo je 15.132.070.000,00 dinara.

DUGOROČNE DINARSKE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

Primanja budzeta Republike Srbije u 2013. godini po osnovu realizovanih dugoročnih državnih hartija od vrednosti iznosila su 251.588.105.482,01 dinar, otplata glavnice duga po ovom dugu 156.907.832.703,39 dinara, a otplata kamata 34.725.102.645,08 dinara.

Stanje javnog duga po osnovu dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u dinarima na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 438.792.955.696,90 dinara. Dinarske dugoročne hartije od vrednosti emitovane tokom 2013. godine su: pedesettronedeljni državni zapisi i dvogodišnje, trogodišnje, petogodišnje i sedmogodišnje državne obveznice, dvogodišnje amortizacione obveznice sa kuponom vezanim za referentnu kamatnu stopu Narodne banke Srbije, dvogodišnje amortizacione obveznice sa fiksnim kuponom i trogodišnje kuponske obveznice indeksirane na referentni indeks potrošačkih cena.

DUGOROČNE DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI

DENOMINOVANE U EVRIMA

Republika Srbija, emitovala je u 2013. godini državne hartije od vrednosti denominovane u evrima – pedesettronedeljne državne zapise, dvogodišnje, trogodišnje i petogodišnje obveznice.

Primanja budzeta Republike Srbije u 2013. godini po osnovu realizovanih državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima iznosila su 777.444.285,65 evra. Otplata glavnice po ovom dugu 513.456.016,74 evra, dok je po osnovu dospelih kamata isplaćeno 58.336.001,76 evra.

Stanje javnog duga po osnovu dugoročnih državnih hartija od vrednosti denominovanih u evrima na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.177.894.000,00 evra (odnosno 135.036.241.737,40 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RSˮ, broj 85/05), i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RSˮ, broj 115/05) Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 23.500.000.000,00 dinara. To je dug u visini 1,5 neisplaćene penzije koji je nastao pre 2000. godine.

Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2012. godine iskazano je u iznosu od 728.609.975,99 dinara, a u 2013. godini isplaćeno je po osnovu glavnice 250.304,10 dinara, tako da je stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 728.359.671,89 dinara.

Zakonom o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RSˮ, broj 85/05) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada („Službeni glasnik RSˮ, broj 115/05), Republika Srbija preuzela je kao javni dug Republike obaveze Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada, u ukupnom iznosu do 20.000.000.000,00 dinara. To je dug u visini od 20,5 neisplaćenih penzija koji je nastao pre 2000. godine.

Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2012. godine iskazano je u iznosu od 2.720.920.279,72 dinara, a u toku 2013. godine isplaćeno je po osnovu glavnice 37.053.543,52 dinara tako da je stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 2.683.866.736,20 dinara.

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA

Zakonom o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJˮ, broj 36/02 i „Službeni glasnik RSˮ, broj 80/04) Republika Srbija i Republika Crna Gora preuzele su obaveze SRJ po osnovu devizne štednje građana. Učešće pojedinih republika u ukupnom dugu određeno je srazmerno visini devizne štednje građana čije je prebivalište na teritoriji tih republika i po utvrđenom osnovu emitovane su obveznice stare devizne štednje.

U toku 2013. godine isplaćeno je po osnovu obveznica stare devizne štednje građana (otplata glavnice i unapred obračunate i pripisane kamate) 281.164.328,41 evra, a po osnovu diskonta (povodom isplata obveznica pre roka njihovog dospeća) stanje javnog duga umanjeno je za dodatnih 3.627,84 evra.

Stanje duga prema građanima na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.585.927.271,26 evra (odnosno 181.814.032.824,52 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

Tokom 2013. godine isplaćeno je po osnovu člana 16. Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJˮ, broj 36/02 i „Službeni glasnik RSˮ, broj 80/04 – „stara devizna štednja – bankeˮ) 8.173.397,03 evra, a po osnovu člana 31. Zakona („stara devizna štednja – NBSˮ) 52.711.276,60 dinara.

Stanje javnog duga u kategoriji „stara devizna štednja – bankeˮ na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 29.759.338,59 evra (odnosno 3.411.673.070,57 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine), a u kategoriji „stara devizna štednja – NBSˮ 191.921.749,62 dinara.

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Zakonom o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RSˮ, broj 43/04) uređuju se način i uslovi izmirenja obaveze Republike Srbije koje su nastale prikupljanjem namenske devizne štednje i izdavanjem obveznica koje glase na strana sredstva plaćanja po osnovu zajma raspisanog u skladu sa Zakonom o zajmu za privredni razvoj u SRS („Službeni glasnik SRSˮ, br. 25/89, 49/89, 56/89, 57/89, 9/90 i 32/90 i „Službeni glasnik RSˮ, broj 5/91).

Ukupna obaveza Republike Srbije utvrđena je na iznos od 56.000.000,00 evra. Do 31. decembra 2006. godine ukupno je konvertovano 49.008.942,71 evra potraživanja u obveznice Republike Srbije.

Tokom 2013. godine isplaćeno je po osnovu glavnice i pripisane kamate 80.000,00 evra. Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 7.766.007,44 evra (odnosno 890.311.401,54 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Komercijalna banka a.d. Beograd odobren Republici Srbiji radi finansiranja pribavljanja nepokretnosti u svojinu Republike Srbije za potrebe Ministarstva spoljnih poslova – Misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji i Ambasade Republike Srbije u Briselu – Belgija, potpisan je 17. januara 2008. godine, a povučen 28. februara 2008. godine u dinarskoj protivvrednosti 12.500.000,00 evra.

U 2013. godini otplata glavnice iznosila je 1.785.714,28 evra u dinarskoj protivvrednosti, a izdaci po osnovu kamata bili su 145.664,99 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 8.035.714,30 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 921.231.162,35 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD

Dugoročan kredit Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd odobren Republici Srbiji u svrhu finansiranja realizacije 25. letnje Univerzijade u Beogradu 2009. godine, potpisan je 27. marta 2009. godine, a povučen 31. marta 2009. godine u vrednosti od 1.500.000.000,00 dinara.

Otplata glavnice duga u 2013. godini bila je 250.000.000,00 dinara, čime je kredit u potpunosti otplaćen, izdaci po osnovu kamate iznosili su 15.271.875,00 dinara.

DUGOROČAN KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

Ugovor o dugoročnom kreditu Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 29. oktobra 2009. godine u vrednosti od 20.000.000,00 evra.

U 2013. godini otplata glavnice duga iznosila je 5.000.000,00 evra; na ime kamata isplaćeno je 377.006,78 evra. Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.000.000,00 evra (odnosno 573.210.500,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

SREDNjOROČAN KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Ugovor o srednjoročnom kreditu Alpha Bank Srbija a.d. Beograd odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 28. oktobra 2009. godine, a kredit je povučen 4. novembra 2009. godine u vrednosti od 30.000.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 7.500.000,00 evra, a plaćena kamata 609.688,96 evra. Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.500.000,00 evra (859.815.750,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

DUGOROČAN KREDIT PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

Ugovor o dugoročnom kreditu Piraeus Bank a.d. Beograd, odobrenom Republici Srbiji za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije, potpisan je 20. novembra 2009. godine, a kredit je povučen 26. novembra 2009. godine u vrednosti od 39.600.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 10.000.000,00 evra, a plaćena kamata 822.688,06 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT EUROBANK A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 25.000.000,00 USD, zaključen je 25. februara 2010. godine radi finansiranja projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji, a kredit je u celini povučen 25. marta 2010. godine. Povučeno je 25.000.000,00 američkih dolara.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 5.882.352,96 američkih dolara. Na ime kamata isplaćeno je 562.445,93 američkih dolara. Stanje javnog duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.352.941,12 američkih dolara (611.236.760,01 dinara).

KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD – 2

Ugovor o kreditu 05 Broj 420-2741/2010-1 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 20. aprila 2010. godine, a kredit je u celini – u iznosu od 20.000.000,00 evra – povučen 28. aprila 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 5.000.000,04 evra. Na ime kamate plaćeno je 410.726,49 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.666.666,56 evra (odnosno 764.280.654,44 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditu br. 00-511-0000220.9 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010. godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20. decembra 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 9.723.000,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 1.449.331,86 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 19.446.000,00 evra (2.229.330.276,60 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT RAIFFEISEN BANK A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditu br. 265-0000000034254-65 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010 godine, a kredit je u celini (38.892.000,00 evra) povučen 20. decembra 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 9.723.000,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 1.449.331,86 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 19.446.000,00 evra (2.229.330.276,60 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditu R4902/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010. godine, a kredit je u celini (46.662.000,00 evra) povučen 20. decembra 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 11.665.500,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 1.738.885,20 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 23.331.000,00 evra (2.229.330.276,60 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditu br. 001/2010 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010. godine, a kredit je u celini (15.554.000,00 evra) povučen 20. decembra 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 3.888.500,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 579.113,82 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.777.000,00 evra (891.571.611,70 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT HYPO ALPE-ADRIA-BANK A.D. BEOGRAD – 2

Ugovor o dugoročnom kreditu br. L 2299/10 za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010 godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila 5.000.000,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 881.355,34 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 12.500.000,00 evra (1.433.026.250,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT EUROBANK A.D. BEOGRAD – 2

Ugovor o kreditnom aranžmanu u vrednosti od 20.000.000,00 evra (bančin broj 02-23890/10; zavedeno pod brojem 05 broj 42-9312/2010-1) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15. decembra 2010. godine, a kredit je u celini (20.000.000,00 evra) povučen 17.12.2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 5.000.000,00 evra. Plaćeno je na ime kamate 731.773,57 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD – 3

Ugovor o kreditu (bančin broj 01-11184; zavedeno pod brojem 05 br. 42-9312/2010-3) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije potpisan je 14. decembra 2010, a kredit je u celini u iznosu od 20.000.000,00 evra povučen 17. decembra 2010. godine.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 5.000.000,00 evra. Na ime kamate plaćeno je 734.426,88 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

KREDIT NLB BANKA A.D. BEOGRAD

Ugovor o kreditu broj KR2010/9209 (partija: 90-741-8700000.5) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga Republike Srbije zaključen je 15. decembra 2010. godine između Republike Srbije i KBC banka a.d. Beograd, a kredit je u celini (10.000.000,00 evra) povučen 17. decembra 2010. godine. U 2013. godini KBC banka a.d. Beograd prodala je svoje potraživanje banci NLB banka a.d. Beograd.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 2.445.303,36 evra. Plaćeno je na ime kamate 312.540,52 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.246.194,87 evra (601.434.796,91 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD – 2

Dugoročan kredit između Komercijalna banka a.d. Beograd i Republike Srbije, za potrebe kupovine zgrade Aeroinženjeringa i izvođenja neophodnih radova na objektu za potrebe smeštaja Prvog osnovnog suda u Beogradu, potpisan je 25. januara 2012. godine, a povučen 30. januara 2012. godine u dinarskoj protivvrednosti 13.000.000,00 evra.

Otplata glavnice duga u 2013. godini iznosila je 1.625.000,00 evra. Izdaci po osnovu kamata bili su 584.951,89 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 11.375.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti (odnosno 1.304.053.887,50 dinara, prema srednjem kursu na dan 31. decembra 2013. godine).

PREUZIMANjE OBAVEZA ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA VELEDROGERIJAMA

Preuzete obaveze zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala, na osnovu Zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 119/12 i 62/13) i Zaključka Vlade Broj: 401-5871/2013-1 u ukupnom iznosu od 4.908.021.845,43 dinara.

Tokom 2013. godine po ovim obavezama otplaćeno je 1.629.980.183,06 dinara na ime glavnice. Izvršen je povraćaj izvršenih otplata u ukupnom iznosu od 23.695.551,10 dinara, dok je umanjenje duga po drugim osnovama iznosilo 88.507.711,92 dinara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 3.213.229.501,55 dinara.

PREUZIMANjE OBAVEZA JP PUTEVI SRBIJE PREMA PUTARSKIM PREDUZEĆIMA

Putarska preduzeća – Program mera za preuzimanje obaveza JP Puteva Srbije prema putarskim preduzećima, pravni osnov Zakon o preuzimanju obaveza JP Putevi Srbije prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službenom glasniku RSˮ, broj 62/13), Zaključak Vlade Broj: 401-5304/2013-1. Tokom 2013. godine otplaćen je ceo dug po ovom osnovu u iznosu od 1.346.775.309,63 dinara.

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Zakona o podsticanju građevinske industrije („Službeni glasnik RSˮ, broj 45/10), Uredbe o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata („Službeni glasnik RSˮ, br. 50/10, 60/10, 64/10 i 91/10) i Programa vanredne podrške građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize u 2010. godini, Fond za razvoj Republike Srbije, banke i Ministarstvo finansija Republike Srbije zaključili su Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa Uredbom o načinu predlaganja projekata čija je realizacija u funkciji podsticanja građevinske industrije Republike Srbije i o praćenju dinamike finansiranja tih projekata br. 3512 od 4. oktobra 2010. godine i Aneks br. 1 tog ugovora br. 02-156 od 19. januara 2012. godine.

Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 4.971.009.498,36 dinara. Tokom 2013. godine, povučeno je 491.565.196,80 dinara (ova cifra uključuje i indeksiranu kamatu koja je pripisana u 2013. godini i iznosi 45.241.228,77 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 1.256.798.378,64 dinara, a po osnovu kamate 664.871.368,46 dinara (navedeni iznosi su iskazani u skladu sa podacima dobijenim od Fonda za razvoj).

PREUZETA OBAVEZA VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD

PREMA NARODNOJ BANCI SRBIJE

Na osnovu ugovora G. broj 299 od 13. januara 2006. godine, zaključenog između Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, Narodne banke Srbije i Republike Srbije, koju zastupa Agencija za osiguranje depozita, o prenosu Republici Srbiji svih prava vlasništva Vojvođanske banke a.d. Novi Sad na trajnim ulozima u mešovitim bankama sa teritorije Baranje, Slavonije i zapadnog Srema i prenosu Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, prema Narodnoj banci Srbije po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije. Stanje duga Republike Srbije na dan 31. decembra 2013. godine po ovom osnovu iznosilo je 435.342.499,43 dinara, od čega se na kredit iz primarne emisije po osnovu ugovora G. br. 299 odnosi 196.070.000,00 dinara, ostale plasmane po ugovoru G. br. 299 u iznosu 15.148.725,06 dinara i potraživanja po suspendovanoj kamati G. br. 299 u iznosu 224.123.774,37 dinara. Tokom 2013. godine nije bilo plaćanja po ovim obavezama.

OBAVEZE SRJ PREMA NBS PO OSNOVU UGOVORA G. BR. 840

Obaveze prema Narodnoj banci Srbije utvrđene Ugovorom o kreditu G. br. 840 od 26. septembra 1995. godine koji je zaključen između Narodne banke Jugoslavije i Savezne Republike Jugoslavije. Stanje duga Republike Srbije na dan 31. decembra 2013. godine po ovom osnovu iznosilo je 381.980.146,29 dinara od čega kredit iz primarne emisije po osnovu ugovora G. br. 840 iznosi 89.552.326,29 dinara a potraživanja po suspendovanoj kamati G. br. 840, u iznosu 292.427.820,00 dinara. Tokom 2013. godine nije bilo plaćanja po ovim obavezama.

OBAVEZE SRJ PREMA NBS PO OSNOVU UGOVORA G. BR. 132

Obaveze prema Narodnoj banci Srbije utvrđene Ugovorom o pretvaranju potraživanja Narodne banke Jugoslavije od Savezne Republike Jugoslavije u dugoročni kredit G. br. 132 od 23. februara 2000. godine u ukupnom iznosu od 2.537.511.655,87 dinara od čega: kredit iz primarne emisije po osnovu ugovora G. br. 132 u iznosu od 609.165.579,55 dinara, ostali plasmani po ugovoru G. br. 132 u iznosu 49.619.995,15 dinara i potraživanja po suspendovanoj kamati G. br. 132, u iznosu 1.878.726.081,17 dinara. Stanje duga Republike Srbije na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 2.537.511.655,87 dinara.

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1. KREDITI MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (IBRD)

1) IBRD – 7086-0 YF – Konsolidacioni zajam A za teritoriju Centralne Srbije – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 337.924.960,97 evra (38.740.427.168,02 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 18.810.742,38 evra, a po osnovu kamate 8.020.990,20 evra.

2) IBRD – 7087-0 YF – Konsolidacioni zajam B za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 642.161.480,84 evra (73.618.740.702,61 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 35.746.202,80 evra, a po osnovu kamate 14.735.997,97 evra.

3) IBRD – 74660 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 11.748.757,60 evra (1.346.902.243,65 dinara). Tokom 2013. godine, plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 1.119.858,22 evra, dok je po osnovu kamate plaćeno 89.450,80 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 1,34 evra.

4) IBRD – 75100 (FSL) – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou – DILS – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 21.168.133,66 evra (2.426.759.295,86 dinara). Povlačenje u 2013. godini je bilo u iznosu 5.140.694,77 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice su iznosila 2.087.872,59 evra, dok je na ime troškova kamate plaćeno 59.758,73 evra.

5) IBRD – 74640 (FSL) – Regionalni razvoj Bora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.435.250,47 evra (737.750.627,91 dinara). Tokom 2013. godine, povučeno je 587.264,07 evra. Plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 560.670,98 evra, dok je po osnovu kamate plaćeno 42.529,06 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 44.018,42 evra.

6) IBRD – 74670 (FSL) – Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 30.828.155,47 evra (3.534.204.482,21 dinara). Tokom 2013. godine, povučeno je 7.612.158,13 evra. Plaćanja po osnovu glavnice su iznosila 2.410.905,37 evra, dok je po osnovu kamata plaćeno 171.734,55 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 24.912,81 evra.

7) IBRD – 74650 (FSL) – Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.019.745,24 evra (804.758.335,78 dinara). Tokom 2013. godine, povučeno je 362.796,66 evra. Po osnovu glavnice plaćeno je 654.583,07 evra, dok je po osnovu kamate plaćeno 49.642,13 evra, a po osnovu provizije na nepovučena sredstva 6.007,29 evra.

8) IBRD – 76510 (VSLN – Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 34.900.000,00 evra (4.001.009.290,00 dinara). Plaćanja po osnovu glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime troškova kamate plaćeno 144.757,41 evra.

9) IBRD – 77460 (VSLN) – Koridor X – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 85.824.773,92 evra (9.839.132.314,21 dinara). Tokom 2013. godine, povučeno je 37.700.314,35 evra. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 181.742,28 evra.

10) IBRD – 78250 – Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 70.800.000,00 evra (8.116.660.680,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 352.682,32 evra.

11) IBRD – 77930 – Programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 70.100.000,00 evra (8.036.411.210,00 dinara). Nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 432.906,42 evra.

12) IBRD – 76950 – Projekat zdravstva – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.154.579,68 evra (1.164.142.339,13 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 47.601,52 evra. Inače izvršen je povraćaj sredstava po osnovu ovog kredita u iznosu od 19,742.50 evra sa datumom odobrenja 1. januar 2013. godine i to je u izveštajima Uprave za javni dug evidentirano u januaru 2013. godine.

13) IBRD – 74630 (FSL) – Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 31.774.725,62 evra (3.642.721.272,00 dinara). Tokom 2013. godine, povučeno je 805.356,91 evra. Po osnovu glavnice plaćeno je 2.954.371,77 evra dok je po osnovu kamate plaćeno 222.947,99 evra, a po osnovu provizije na nepovučena srestva plaćeno 5.224,87 evra.

14) IBRD – 80610 – Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 100.000.000,00 dolara (8.312.820.000,00 dinara). U 2013. godini nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno po 1.591.583,34 dolara.

15) IBRD – 80310 – Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda – Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.000.000,00 dolara (415.641.000,00 dinara). U 2013. godini nije bilo otplate po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate plaćeno 53.729,16 dolara.

2. KREDITI MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ (IDA)

1) IDA – SAC-3599-YF – Ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom osnovu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 44.400.000,00 specijalnih prava vučenja (5.683.972.560,00 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 5.550.000,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 407.751,98 specijalnih prava vučenja.

2) IDA – PFSAC I-3643-YF – Ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 57.885.000,00 specijalnih prava vučenja (7.410.287.199,00 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2013. godini plaćeno je 6.810.000,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 374.903,06 specijalnih prava vučenja.

3) IDA – MOES-3636-YF – Ratifikovan je 14. maja 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 7.305.720,25 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.209.862,22 specijalnih prava vučenja (794.970.415,76 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2013. godini plaćeno je 730.572,02 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 40.219,34 specijalnih prava vučenja.

4) IDA – HIP-3768-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 13.958.109,38 specijalnih prava vučenja (1.786.880.871,74 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2013. godini plaćeno je 734.637,34 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 109.723,59 specijalnih prava vučenja.

5) IDA – SMECA-3693-YF – Ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za Projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.345.236,90 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.093.451,45 specijalnih prava vučenja (908.085.211,66 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 834.523,70 specijalnih prava vučenja, dok na ime troškova servisiranja plaćeno 54.092,86 specijalnih prava vučenja.

6) IDA – SOSAC-3750-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 57.380.000,00 specijalnih prava vučenja (7.345.638.412,00 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 3.020.000,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 451.059,56 specijalnih prava vučenja.

7) IDA – PFSAC II – 3780-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 55.765.000,00 specijalnih prava vučenja (7.138.890.311,00 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 2.935.000,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 438.364,16 specijalnih prava vučenja.

8) IDA – LABOR LIL-3753-YF – Ratifikovan je 20. juna 2003. godine za Projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 1.779.856,60 specijalnih prava vučenja Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.690.864,60 specijalnih prava vučenja (216.460.089,84 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 88.992,00 specijalnih prava vučenja dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 13.395,25 specijalnih prava vučenja.

9) IDA-3723-YF – Ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za Projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 7.710.968,41 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.939.872,41 specijalnih prava vučenja (888.424.422,26 dinara). Po osnovu glavnice u 2013. godini plaćeno je 771.096,00 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 52.326,64 specijalnih prava vučenja.

10) IDA – TTFSE – 3651-YF – Ratifikovan je 14. juna 2002. godine za Projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.345.397,79 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 3.693.589,08 specijalnih prava vučenja (472.843.670,69 dinara). Po osnovu otplate glavnice u 2013. godini plaćeno je 434.539,14 specijalnih prava vučenja, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 27.132,74 specijalnih prava vučenja.

11) IDA – RPRCP-3908-YF – Ratifikovan je 9. juna 2004. godine za Projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 19.274.415,27 specijalnih prava vučenja (2.467.460.529,39 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 143.897,46 specijalnih prava vučenja.

12) IDA – HAP-3870-YF – Ratifikovan je 31. marta 2004. godine za Projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 14.094.512,13 specijalnih prava vučenja (1.804.342.797,15 dinara). U toku 2013. godine plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 105.256,03 specijalnih prava vučenja.

13) IDA – SAC II– 4017 -YF – ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za Projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 30.100.000,00 specijalnih prava vučenja (3.853.323.740,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 224.782,99 specijalnih prava vučenja.

14) IDA – 4071-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji. Ugovoreni iznos je 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 16.264.545,92 specijalnih prava vučenja (2.082.144.880,86 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 1.245.170,41 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 117.973,93 specijalnih prava vučenja.

15) IDA – SAC II –4105-YF – Ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 16.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 15.551.203,62 specijalnih prava vučenja (1.990.824.654,30 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 3.654.608,61 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 94.324,97 specijalnih prava vučenja.

16) IDA – 4131-YF – Ratifikovan je 23. decembra 2006. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistočne Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Ugovoreni iznos kredita je 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja (4.864.661.200,00 dinara). Plaćanja po osnovu glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 283.779,19 specijalnih prava vučenja.

17) IDA – TID-3909-YF – Ratifikovan je 2. jula 2004. godine za Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 37.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 36.665.414,21 specijalnih prava vučenja (4.693.810.997,09 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine nije bilo, kao ni otplate glavnice, dok je na ime troškova servisiranja kamata plaćeno 273.812,62 specijalnih prava vučenja.

18) IDA – 38701-YF – Ratifikovan je 10. septembra 2008. godine za dodatno finansiranje Projekta energetska efikasnost za Srbiju. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.276.077,10 specijalnih prava vučenja (803.447.072,54 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 748.812,10 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu glavnice nije bilo, dok je na ime troškova servisiranja plaćeno 44.038,07 specijalnih prava vučenja.

19) IDA – 43260 -YF – Patifikovan je 10. septembra 9.2008. godine za Projekat regionalni razvoj Bora. Ugovoreni iznos kredita je 6.600.000 specijalnih prava vučenja. Ctanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 0,00 SDR (0,00 dinara). Plaćanja po osnovu glavnice i troškova servisiranja u 2013. godini nije bilo.

3. KREDITI EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB)

1) EIB – 22265 – za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta „Torlakˮ. Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 40.869.115,33 evra (4.685.321.206,57 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice plaćeno je 3.285.032,48 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.870.968,14 evra.

2) EIB – 22994 – za Projekat obnove škola. Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 23.137.499,98 evra (2.652.531.586,46 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini je bilo 1.156.250,01 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.180.110,37 evra.

3) EIB – 21630 – Apex Global 1 -za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 515.888,89 evra (59.142.585,72 dinara). Na ime otplate glavnice u 2013. godini je plaćen iznos od 215.722,21 evra, a na ime kamata 28.639,52 evra.

4) EIB – 22592 – Apex Global 2 – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 25.279.911,89 evra (2.898.142.186,88 dinara). Na ime otplate glavnice u 2013. godini je plaćen iznos od 4.583.188,39 evra, a na ime kamate 175.944,46 evra.

5) EIB – 24938 – Apex Global MSP – za Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 181.073.918,73 evra (20.758.694.298,16

dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice plaćeno je 32.060.801,36 evra i 2.411.257,43 švajcarskih franaka, dok je na ime kamata plaćeno 1.884.318,63 evra i 68.378,99 švajcarskih franaka.

6) EIB – 23761 – Projekat klinički centri A – Ugovoreni iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 18.500.000,00 evra (2.120.878.850,00 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 13.500.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 251.905,42 evra.

7) EIB – 24744 – Opštinska i regionalna infrastruktura – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovo kreditu je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 42.251.816,42 evra (4.843.836.963,20 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 9.443.234,77 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 439.177,13 evra.

8) EIB – 25497 – Istraživanje i razvoj u javnom sektoru – Ugovoreni iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 60.000.000,00 evra (6.878.526.000,00 dinara). Povlačenja u toku 2013. godine nije bilo. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 825.744,16 evra.

9) EIB – Projekat modernizacije škola – Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 12.888.122,05 evra (1.477.521.376,87 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 2.745.316,05 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 162.866,28 evra.

10) EIB – 26110 – Apex Global 4 – Projekat finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije. Ugovoreni iznos kredita je 250.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 205.269.404,00 evra (23.532.515.540,31 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 91.208.652,00 evra. Plaćanje po osnovu otplate glavnice u 2013. godini je iznosilo 10.000.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 1.877.511,62 evra.

11) EIB – Projekat Koridor H, Autoput E80, faza 1 – Ugovoreni iznos kredita je 265.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 51.663.300,82 evra (5.922.789.298,94 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 42.012.085,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 260.255,76 evra.

12) EIB – Projekat Koridor H, Autoput E75– Ugovoreni iznos kredita je 314.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 39.575.941,00 evra (4.537.068.985,72 dinara). Povlačenje u toku 2013. godine je iznosilo 39.575.941,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2013. godini nije bilo.

4. KREDITI RAZVOJNE BANKE SAVETA EVROPE (CEB)

1) CEB- 1593 – Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – 1593 /2007 – Ugovoreni iznos kredita je 20.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 7.900.000,00 evra (905.672.590,00 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 285.980,00 evra.

2) CEB – 1528 – Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 2.000.000,00 evra (229.284.200,00 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 50.000,00 evra.

3) CEB – 1571 – Klizišta I (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 9.452.000,00 evra (1.083.597.129,20 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo otplata po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 212.832,00 evra.

4) CEB – 1539 – Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini -Ugovoreni iznos kredita je 9.600.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 7.680.000,00 evra (880.451.328,00 dinara). U 2013. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 960.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 181.660,80 evra.

5) CEB – 1711 – Zajam za delimično finansiranje kvalifikovanih investicija za unapređenje naučne i obrazovne infrastrukture i obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji – Ugovoren iznos kredita je 35.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 26.000.000,00 evra (2.980.694.600,00 dinara). U 2013. godini povučeno je 8.500.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 152.837,72 evra.

6) CEB – 1746 – Zajam za delimično finansiranje kvalifikovanih investicionih projekata, izgradnje, rehabilitacije i opremanja državnih studentskih domova i obuke nastavnog i ostalog osoblja u Srbiji – Ugovoren iznos kredita je 28.500.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 2.839.500,00 evra (325.526.242,95 dinara). U 2013. godini povučeno je 2.839.500,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 21.154,28 evra.

7) CEB – 1739 – Zajam za delimično finansiranje projekata kvalifikovanih za investiranje za unapređenje naučne i obrazovne infrastrukture i obezbeđenje stanova za iznajmljivanje za mlade istraživače u Srbiji – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra. Stanje javnog duga na dan 31. decembra 2013. godine je bilo 3.000.000,00 evra (343.926.300,00 dinara). U 2013. godini povučeno je 3.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 6.317,33 evra.

5. KREDITI NEMAČKE BANKE ZA RAZVOJ (KFW)

1) KFW – 12550 – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program Rehabilitacije lokalnog sistema grejanja u Srbiji – faza III – Ugovoreni iznos kredita je 12.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.824.327,94 evra (782.355.286,13 dinara). U 2013. godini plaćeno je na ime glavnice iznos od 1.331.652,80 evra, na ime kamate iznos od 330.412,01 evra

2) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji I – faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 25.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 4.300.882,54 evra (493.062.206,24 dinara). Povlačenje u 2013. godini je iznosilo 5.358.689,01 evra. Plaćanje po osnovu otplate glavnice u 2013. godini je iznosilo 1.712.257,63 evra, na ime kamate plaćeno je 68.996,46 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 58.886,29 evra;

3) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program vodosnadbevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji II – faza 2a – Ugovoreni iznos kredita je 17.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 194.991,57 evra (22.354.243,07 dinara). Povlačenje u 2013. godini je iznosilo 194.991,57 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2013. godini nije bilo, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 43.750,00 evra;

4) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III – Ugovoreni iznos kredita je 46.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 00,00 evra (00,00 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2013. godini nije bilo, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 61.333,33 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 230.000,00 evra;

5) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji – faza 4 – Ugovoreni iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.876.220,87 evra (329.736.000,60 dinara). Povlačenje u 2013. godini je iznosilo 2.876.220,87 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, na ime kamate u 2013. godini je plaćeno 31.754,66 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 109.324,53 evra;

6) KFW – Kredit Nemačke banke za razvoj – KFW – Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije – Ugovoreni iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 80.000.000,00 evra (9.171.368.000,00 dinara). Povlačenje u 2013. godini je iznosilo 80.000.000,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, na ime kamate u 2013. godini je plaćeno 1.837.244,44 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 138.277,78 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno 500.000,00 evra;

6. KREDIT EXIM BANK OF CHINA

1) Sporazum o restrukturiranju duga između Republike Srbije kao zajmoprimca i EXIM Bank of China kao zajmodavca, nekadašnji kredit od 200 miliona dolara – BLA99012, potpisan 20.2.2009. godine. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosi 69.008.097,81 dolara (5.736.518.956,37 dinara). U 2013. godini na ime kamate plaćeno je 1.471.786,21 dolara dok je na ime glavnice plaćeno 9.201.079,72 dolara.

2) Sporazum o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat sistem NUCTECH™ za inspekciju kontejnera/vozila između Vlade Republike Srbije kao zajmoprimca i Kineske Export-Import banke kao zajmodavca u iznosu od 204.900.000,00 kineskih juana. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosi 204.900.000,00 kineskih juana (2.813.367.058,12 dinara). Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 6.232.375,00 kineskih juana.

3) Kredit EXIM Bank of China za izgradnju mosta Zemun-Borča – Ugovoren iznos kredita je 217.400.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 123.677.550,00 dolara (10.281.092.111,91 dinara). U 2013. godini povučeno je 31.287.862,50 dolara. Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2013. godinu plaćeno 2.457.904,36 dolara, a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 1.038.669,74 dolara.

4) Kredit EXIM Bank of China za prvu fazu Paket projekta KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECTS – Ugovoren iznos kredita je 293.000.000,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 98.536.962,34 dolara (8.191.200.312,79 dinara). U 2013. godini povučeno je 7.866.462,30 dolara. Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2013. godinu plaćeno 2.483.453,56 dolara, a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 1.607.157,44 dolara.

7. OSTALI KREDITI

1) Reprogramirani dug prema Pariskom klubu poverilaca – Stanje ovog duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.889.934.958,68 dolara (157.106.891.232,23 dinara). Na ime glavnice po ovom dugu u 2013. godini plaćeno je u martu 2013. godine 10.217.436,19 evra, 9.235.702,16 dolara, 1.138.102,89 danskih kruna, 135.288.180,00 japanskih jena, 1.150.693,78 norveških kruna, 2.188.852,43 švajcarskih franaka, 718.259,30 švedskih kruna i 103.162,38 britanskih funti.

Na ime kapitalisane kamate plaćeno je u martu 2013. godine 7.917.719,96 evra, 4.542.085,58 dolara, 502.405,33 danskih kruna, 57.914.373,00 japanskih jena, 707.479,66 norveških kruna, 387.274,02 švajcarskih franaka, 363.878,93 švedskih kruna i 70.822,60 britanskih funti.

Na ime kamata plaćeno je u martu 2013. godine 14.334.424,35 evra, 6.339.699,28 dolara, 350.151,74 danskih kruna, 125.976.194,00 japanskih jena, 852.439,66 norveških kruna, 403.297,63 švajcarskih franaka, 459.089,92 švedskih kruna i 40.762,99 britanskih funti.

Na ime glavnice po ovom dugu u 2013. godini plaćeno je u septembru 2013. godine 10.903.690,03 evra, 9.835.457,09 dolara, 1.213.067,75 danskih kruna, 144.199.377,00 japanskih jena, 1.226.487,98 norveških kruna, 2.333.028,34 švajcarskih franaka, 765.569,80 švedskih kruna i 109.957,50 britanskih funti.

Na ime kapitalisane kamate plaćeno je u septembru 2013. godine 7.935.432,89 evra, 4.542.085,54 dolara, 502.405,33 danskih kruna, 57.914.373,00 japanskih jena, 707.479,66 norveških kruna, 387.274,02 švajcarskih franaka, 363.878,93 švedskih kruna i 70.822,60 britanskih funti.

Na ime kamata plaćeno je u septembru 2013. godine 13.971.438,54 evra, 6.012.475,05 dolara, 321.983,67 danskih kruna, 126.010.391,00 japanskih jena, 770.803,98 norveških kruna, 333.617,96 švajcarskih franaka, 357.467,39 švedskih kruna i 31.443,53 britanskih funti.

2) Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Po osnovu zaduženja Savezne Republike Jugoslavije radi podrške platnom bilansu i jačanju deviznih rezervi zemlje, Sporazum o zajmu u iznosu od 55.000.000,00 evra od čega je deo za Republiku Srbiju 49.500.000 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 49.500.000 evra (5.674.783.950,00 dinara). Otplate glavnice u 2013. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 1.785.474,00 evra.

3) Dug prema Londonskom klubu poverilaca – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 406.177.898,11 američkih dolara (33.764.837.549,67 dinara). U 2013. godini izvršen je prevremeni otkup obveznica u iznosu od 400.000.000,00 američkih dolara. Na ime glavnice u 2013. godini, uzimajući u obzir i prevremeni otkup obveznica, plaćeno je 454.316.521,04 američkih dolara, dok je na ime kamate u 2013. godini plaćeno 43.373.304,53 američkih dolara. Takođe, tokom 2013. godine je izvršena obaveza u iznosu od 484.000,00 američkih dolara po osnovu API obveznica, a prema Zaključku Vlade od 31.jula 2013. godine, kojim je usvojen Sporazum o poravnanju između Republike Srbije i Spinnaker Global Emerging Market Fund Ltd., a u vezi regulisanja obaveza Republike Srbije po API obveznicama.

4) Kredit Vlade Republike Italije za Projekat razvoja privatnog sektora – Podrška malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka. Ugovoren iznos kredita je 33.250.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 24.937.499,95 evra (2.858.887.359,58 dinara). Tokom 2013. godine po osnovu glavnice je plaćeno 2.770.833,33 evra, dok je na ime kamate plaćeno 280.625,00 evra.

5) Kredit Vlade Republike Italije za Projekat – Kredit za pomoć malim i srednjim preduzećima preko domaćeg bankarskog sektora i podršku lokalnom razvoju kroz javna komunalna preduzeća. Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 15.000.000,00 evra (1.719.631.500,00 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 52.500,00 evra.

6) Ugovor između Republike Srbije i VTB Capital plc (ranije Marfin Bank a.d. Beograd) za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu u iznosu od 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 35.416.666,77 evra (4.060.241.053,51 dinara). Tokom 2013. godine po osnovu glavnice je plaćeno 24.999.999,96 evra, dok je na ime kamate plaćeno 2.144.408,32 evra.

7) Ugovor između Republike Srbije i Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoreni iznos kredita je 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 15.000.000,00 evra (1.719.631.500,00 dinara). Tokom 2013. godine po osnovu glavnice je plaćeno 7.500.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 690.553,46 evra i ostale provizije 434.191,78 evra.

8) Ugovor između Republike Srbije Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoreni iznos kredita je 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 13.333.333,44 evra (1.528.561.345,56 dinara). Tokom 2013. godine po osnovu glavnice je plaćeno 9.999.999,96 evra, dok je na ime kamate plaćeno 576.019,86 evra i ostale provizije plaćeno 232.545,42 evra.

9) Ugovor između Republike Srbije i NKB Maribor za finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.000.000,00 evra (573.210.500,00 dinara). Tokom 2013. godine po osnovu glavnice je plaćeno 2.500.000,00 evra, dok je na ime kamate plaćeno 349.538,67 evra.

10) Sporazum o zajmu radi sprovođenja Finansijskog protokola zaključenog 15. decembra 2009. godine između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske između Vlade Republike Srbije i NATIXIS, koji postupa u ime i za račun Vlade Republike Francuske u ukupnom iznosu od 11.185.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.265.000,00 evra (1.176.801.156,50 dinara). U 2013. godini povučeno je 2.161.900,00 evra. Na ime kamate plaćeno je 17.284,20 evra.

11) Međunarodni monetarni fond – Sredstva alokacije – Ugovorena vrednost kredita je 388.370.952,00 specijalnih prava vučenja. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 388.370.952,00 specijalnih prava vučenja (49.718.239.510,56 dinara). U toku 2013. godine nije bilo povlačenja i otplate glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 442.286,49 američkih dolara.

12) Sporazum o reprogramu duga zaključen između Republike Srbije i Kuvajtske državne agencije za investicije (KIA) u iznosu od 375.715.037,25 američkih dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 375.715.037,25 američkih dolara (31.232.514.759,53 dinara). Plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2013. godinu isplaćeno 5.713.999,52 američkih dolara.

13) Kredit Ruske Federacije za finansiranje budzetskog deficita u iznosu od 200.000.000,00 američkih dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 160.000.000,00 američkih dolara (13.300.512.000,00 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja glavnice iznosilo je 20.000.000,00 američkih dolara, dok je na ime kamate za 2013. godinu isplaćeno 5.931.508,38 američkih dolara.

14) Dug prema Evropskoj uniji za makroekonomsku pomoć – Ugovoren iznos kredita je 200.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 100.000.000,00 evra (11.464.210.000,00 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate isplaćeno 3.382.000,00 evra.

15) Kredit Societe Generale Paris – Finansiranje budzetskog deficita i refinansiranje duga RS prema inostranstvu – Ugovoren iznos kredita je 292.600.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 292.600.000,00 evra (33.544.278.460,00 dinara). Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate isplaćeno 12.691.615,57 evra.

16) EVROOBVEZNICA Srbija 2021 – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 2.000.000.000,00 američkih dolara (166.256.400.000,00 dinara). Ova evroobveznica je emitovana 21. septembra 2011. godine u iznosu od jedne milijarde američkih dolara, a reotvorena 27. septembra 2012. godine. Tokom 2013. godine na ime kamate plaćeno je 145.000.000,00 američkih dolara.

17) EVROOBVEZNICA Srbija 2017 – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 750.000.000,00 američkih dolara (62.346.150.000,00 dinara). Ova evroobveznica je emitovana 14. novembra 2012. godine. Tokom 2013. na ime kamate plaćeno je 39.375.000,00 američkih dolara.

18) EVROOBVEZNICA Srbija 2020 – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.500.000.000,00 američkih dolara (124.692.300.000,00 dinara). Ova evroobveznica je emitovana 14. februara 2013. godine. Tokom 2013. godine na ime kamate plaćeno je 36.562.500,00 američkih dolara.

19) EVROOBVEZNICA Srbija 2018 – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.000.000.000,00 američkih dolara (83.128.200.000,00 dinara). Ova evroobveznica je emitovana 21. novembra 2013. godine.

20) Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj – Koridor X – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 30.888.988,64 evra (3.541.178.524,57 dinara). U 2013. godini povučeno je 9.217.365,20 evra. Tokom 2013. godine plaćanje glavnice je iznosilo 1.214.704,47 evra, dok je na ime kamata plaćeno 332.453,17 evra i provizije na nepovučena sredstva plaćeno 638.776,98 evra.

21) Neizmirene obaveze Republike Srbije po osnovu duga prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Džamahiriji koji proističe iz duga bivše SFRJ – izmirenje dela duga prema Libiji isporukom farmaceutskih proizvoda kompanije HEMOFARM A.D., Vršac – Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 53.533.290,69 američkih dolara (4.450.126.095,14 dinara).

22) Kredit Vlade Republike Azerbejdzan za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji u iznosu od 300.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 94.377.039,40 evra (10.819.581.988,60 dinara). U 2013. godini povučeno je 32.777.039,40 evra. Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2013. godinu isplaćeno 2.711.851,43 evra. Provizija na nepovučena sredstva u 2013. godini iznosila je 1.161.018,57 evra.

23) Kredit Ruske Federacije za finansiranje budzetskog deficita u iznosu od 500.000.000,00 američkih dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 300.000.000,00 američkih dolara (24.938.460.000,00 dinara). U 2013. godini povučeno je 300.000.000,00 američkih dolara. Tokom 2013. godine plaćanja glavnice nije bilo, dok je na ime kamate za 2013. godinu isplaćeno 4.637.500,00 američkih dolara.

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

1) Ugovor o kreditu br. 00-420-1303056,6 zaključen između Banca Intesa a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 50.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 45.000.000,00 evra (5.158.894.500,00dinara). U 2013. godini na ime glavnice plaćeno 5.000.000,00 evra, a na ime kamate je plaćeno 2.197.404,52 evra.

2) Ugovor o kreditu br. 00-420-1303052,3 zaključen između Banca Intesa a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 120.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 108.000.000,00 evra (12.381.346.800,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice plaćeno 12.000.000,00 evra, a na ime kamate je plaćeno 4.825.441,56 evra.

3) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između Banca Intesa a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 45.000.000,00 evra (5.158.894.500,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.945.756,04 evra.

4) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.585.684.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.729.560,93 evra.

5) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između Erste Bank a.d. Novi Sad i JP Srbijagas u iznosu od 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 40.000.000,00 evra (4.585.684.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.729.560,93 evra.

6) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između Komercijalna banka a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.292.842.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 864.780,46 evra.

7) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 35.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 35.000.000,00 evra (4.012.473.500,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.513.366,00 evra.

8) Ugovor o kreditu br. B/Y-4/2011 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.439.263.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.318.230,13 evra.

9) Ugovor o kreditu br. LTL 343614 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 500.297,23 evra.

10) Ugovor o kreditu br. 02-13075 zaključen između Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i JP Srbijagas u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.292.842.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.044.499,16 evra.

11) Ugovor o kreditu br. p 1746/12 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 543.204,58 evra.

12) Ugovor o kreditu br. 285-0000000077623-08 zaključen između Volks Bank a.d. Srbija (sada Sberbank Srbija a.d. Beograd) i JP Srbijagas u iznosu od 70.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 70.000.000,00 evra (8.024.947.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 4.246.594,16 evra.

13) Ugovor o kreditu br. 00-421-0601649.0/KR 2012/864 zaključen između OTP banka Srbija a.d. Novi Sad i JP Srbijagas u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 627.466,58 evra.

14) Ugovor o kreditu br. 01-01-2/840 zaključen UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i JP Srbijagas u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.292.842.000,00 dinara). U 2013. godini je povučeno svih 20.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.024.374,37 evra.

15) Ugovor o kreditu br. 01-01-2/839 zaključen između Vojvođanska banka a.d. Novi Sad i JP Srbijagas u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.292.842.000,00 dinara). U 2013. godini je povučeno svih 20.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.024.374,37 evra.

16) Ugovor o kreditu br. P0778/09 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i JP Putevi Srbije u iznosu od 75.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.740.000,00 evra (1.231.256.154,00 dinara). U 2013. godini na ime otplate glavnice ukupno je plaćeno 18.360.000,00 evra, dok je na ime kamate u 2013. godini ukupno plaćeno 892.794,09 evra.

17) Ugovor o kreditu br. 389/06 zaključen između Marfin Bank a.d. Beograd i JP Putevi Srbije u iznosu od 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 8.571.428,40 evra (982.646.551,78 dinara). Na ime otplate glavnice u 2013. godini ukupno je plaćeno 14.693.877,60 evra, dok je na ime kamate u 2013. godini ukupno plaćeno 721.285,85 evra.

18) Ugovor o kreditu br. p 04/10-1 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beogradu iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 15.384.615,44 evra (1.763.724.621,73 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 3.076.923,04 evra dok je na ime kamate plaćeno 743.527,31evra.

19) Ugovor o kreditu br. p 04/10-2 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 15.384.615,44 evra (1.763.724.621,73 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 3.076.923,04 evra dok je na ime kamate plaćeno 743.527,31evra.

20) Ugovor o kreditu br. p 07/10-1 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 3.653.846,14 evra (418.884.594,57 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 730.769,24 evra dok je na ime kamate plaćeno 176.165,89 evra.

21) Ugovor o kreditu br. p 07/10-2 zaključen između Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 4.750.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 3.653.846,14 evra (418.884.594,57 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 730.769,24 evra dok je na ime kamate plaćeno 176.165,89 evra.

22) Ugovor o kreditu br. p 08/10-1 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 769.230,79 evra (88.186.233,15 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 153.846,14 evra dok je na ime kamate plaćeno 37.228,72 evra.

23) Ugovor o kreditu br. p 08/10-2 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 1.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 769.230,79 evra (88.186.233,15 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 153.846,14 evra dok je na ime kamate plaćeno 37.228,72 evra.

24) Ugovor o kreditu br. 00-410-0204191.8 zaključen između Komercijalna banka a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 6.249.999,97 evra (716.513.121,56 dinara). Tokom 2013. godine je po osnovu kamate plaćeno 485.109,19 evra, a po osnovu glavnice je plaćeno 3.750.000,03 evra.

25) Ugovor o kreditu br. 00-420-1305708.1 zaključen između Banca Intesa a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00dinara). Tokom 2013. godine je po osnovu kamate plaćeno 716.690,56 evra, a po osnovu glavnice nije bilo plaćanja.

26) Ugovor o kreditu br. R 2498/12 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Air SERBIA a.d. Beograd u iznosu od 5.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 5.000.000,00 evra (573.210.500,00 dinara). U 2013. godini je na ime kamate plaćeno 320.604,92 evra.

27) Ugovor o kreditu br. LTL 259638 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). Tokom 2013. godine na ime kamate je plaćeno 700.273,98 evra.

28) Ugovor o kreditu br. p 3109/11 zaključen između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 30.000.000,00 evra (3.439.263.000,00 dinara). Tokom 2013. godine na ime kamate je plaćeno 2.091.751,11 evra.

29) Ugovor o kreditu br. 1422 zaključen između AIK banka a.d. Niš i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 20.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 20.000.000,00 evra (2.292.842.000,00 dinara). Tokom 2013. godine na ime kamate je plaćeno 1.398.249,98 evra.

30) Ugovor o kreditu br. 00-410-0300108.3 zaključen između Komercijalna banka a.d. Beograd a.d. Beograd i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). Tokom 2013. godine je po osnovu kamate plaćeno 524.204,42 evra.

31) Ugovor o kreditu br. 00-410-0204624.1 zaključen između Komercijalna banka a.d. Beograd i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 2.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.500.000,00 evra (286.605.250,00 dinara). Tokom 2013. godine je po osnovu kamate plaćeno 131.051,10 evra.

32) Ugovor o kreditu zaključen između AIK banka a.d. Niš i Galenika a.d. Beograd u iznosu od 2.500.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.500.000,00 evra (286.605.250,00 dinara). Tokom 2013. godine je po osnovu kamate plaćeno 175.039,24 evra.

33) Ugovor o kreditu br. 00-410-4700000.7 zaključen između Komercijalna banka a.d. Beograd i Građevinske direkcije Srbije u iznosu od 18.539.154,61 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). Tokom 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 11.822.760,90 evra, dok je na ime kamate plaćeno 146.979,40 evra.

34) Ugovor o kreditu br. LTL 261576 zaključen Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Građevinska direkcija Srbije u iznosu od 5.730.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.305.216,28evra (264.274.835,29 dinara). U 2013. godini je povučeno 683.524,43 evra. Tokom 2013. godine je po osnovu glavnice plaćeno 461.043,25 evra, a po osnovu kamate je plaćeno 155.633,40 evra.

35) Ugovor o kreditu br. LTL 261582 zaključen između Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd i Građevinska direkcija Srbije u iznosu od 4.610.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.204.232,23 evra (252.697.811,73 dinara). U 2013. godini je povučeno 533.147,58 evra. Tokom 2013. godine je po osnovu glavnice plaćeno 440.846,46 evra, a po osnovu kamate je plaćeno 148.815,61 evra.

36) Ugovor o kreditu br. L45/12 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Građevinska direkcija Srbije u iznosu od 4.635.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 3.601.011,91 evra (412.827.567,49 dinara). U 2013. godini je povučeno 1.082.942,88 evra. Tokom 2013. godine je po osnovu glavnice plaćeno 720.202,38 evra, a po osnovu kamate je plaćeno 286.278,49 evra.

37) Ugovor o kreditu br. L46/12 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Građevinska direkcija Srbije u iznosu od 4.950.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 3.999.330,70 evra (458.491.670,04 dinara). U 2013. godini je povučeno 1.107.702,81 evra. Tokom 2013. godine je po osnovu glavnice plaćeno 799.866,15 evra, a po osnovu kamate je plaćeno 317.944,61 evra.

38) Ugovor o kreditu br. L47/12 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Građevinska direkcija Srbije u iznosu od 15.075.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 11.713.469,31 evra (1.342.856.719,98 dinara). U 2013. godini je povučeno 4.395.979,43 evra. Tokom 2013. godine je po osnovu glavnice plaćeno 2.342.693,86 evra, a po osnovu kamate je plaćeno 860.955,31 evra.

39) Ugovor o kreditu br. L 2158/10 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Opštine Kosovska Mitrovica u iznosu od 4.510.874,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 4.510.874,00 evra (517.136.068,20 dinara). Tokom 2013. godine je povučeno 4.250.874,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 216.236,26 evra.

40) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Opštine Zvečan u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.255.437,00 evra (258.568.034,10 dinara). Tokom 2013. godine je povučeno 2.125.437,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 108.118,13 evra.

41) Ugovor o kreditu br. L 2159/10 zaključen između Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd i Opštine Zubin Potok u iznosu od 2.255.437,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 2.255.437,00 evra (258.568.034,10 dinara). Tokom 2013. godine je povučeno 2.125.437,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 108.118,13 evra.

42) Ugovor o kreditu br. 105-011438002594836 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. za obezbeđivanje trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 15.000.000,00 evra, potpisan dana 8. aprila 2013. godine. Tokom 2013. godine je povučeno 15.000.000,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 739.498,12 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 15.000.000,00 evra (1.719.631.500,00 dinara).

43) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-02004746.0 između Komercijalna banka a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 25.000.000 evra, zaključen dana 9. aprila 2013. godine. Tokom 2013. godine povučeno je 25.000.000,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 1.083.062,15 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 25.000.000,00 evra (2.866.052.500,00 dinara).

44) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-420-1306233.6 između Banca Intesa a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 12. juna 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 362.315,56 evra.

45) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0204855.6 između Komercijalna banka a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 6.000.000 evra zaključen dana 11. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 6.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 6.000.000,00 evra (687.852.600,00 dinara). U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 153.429,35 evra.

46) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 105011458002604556 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva Agroživ a.d. Žitište u iznosu od 5.000.000 evra, zaključen dana 12. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine povučeno je 5.000.000,00 evra. U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 169.759,61 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.000.000,00 evra (573.210.500,00 dinara).

47) Ugovor o dugoročnom kreditu između JAT AIRWAYS a.d. i ETIHAD AIRWAYS PJSC Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 40.000.000 dolara, zaključen dana 30. septembra 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine povučeno je 40.000.000,00 evra i nije bilo plaćanja kamate. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 40.000.000,00 evra (3.325.128.000,00 dinara).

48) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 23978001 između Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 12. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 dolara (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 270.545,68 evra.

49) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 23978002 između Banka Poštanska štedionice a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 31. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 dolara (1.146.421.000,00 dinara). U 2013. godini, na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 270.545,68 evra.

50) Ugovor o revolving liniji za otvaranje akreditiva br. 1265/13 između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 25.300.000 dolara, zaključen dana 10. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 20.995.874,00 dolara, dok je otplata iznosila 6.035.900,07 dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 14.959.973,93 dolara (1.243.595.704,85 dinara).

51) Ugovor o otvaranju okvirne kreditne linije br. 285-000000008877-26 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 30.000.000 dolara, zaključen dana 24. jula 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine je povučeno 31.604.301,83 dolara i otplaćeno glavnice 4.503.180,00 dolara. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 27.101.121,83 dolara (2.252.867.475,71 dinar).

52) Ugovor o kreditu br. 105560458002643163 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva HIP- PETROHEMIJA a.d. Pančevo u iznosu od 11.000.000 evra, zaključen dana 9. avgusta 2013. godine, u Beogradu. Tokom 2013. godine nije bilo povlačenja sredstava.

53) Ugovor o dugoročnom kreditu broj LG-2/300/01/2013 između SDPR (SECIA), Užice i Emirates Advanced Research & Technology L.L.C, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 3.100.973,30 dolara, zaključen dana 18. februara 2013. godine, u Beogradu. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 3.100.973,30 dolara (257.778.328,68 dinara).

54) Ugovor o dugoročnom kreditu broj LG-2/300/01/2013 između SDPR (SECIA), Užice i Emirates Advanced Research & Technology L.L.C, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 4.651.459,95 dolara, zaključen dana 18. februara 2013. godine, u Beogradu. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 4.651.459,95 dolara (386.667.493,02 dinara).

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

1. KREDITI EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD)

1) EBRD – 17829 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP Elektroprivreda Srbije. Kredit je ugovoren na 39.600.000,00 evra ali je nakon otkaza zajma u februaru 2011. godine (1.179,00 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 39.598.821,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 12.526.348,81 evra (1.436.046.932,91 dinar). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.010.539,52 evra a na ime kamate 236.779,94 evra.

2) EBRD – 39051 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora – JP Elektromreža Srbije. Kredit je ugovoren na 60.400.000,00 evra ali je posle otkaza zajma u martu 2010. godine (26.250.000,00 evra) i junu 2011. godine (56.477,41 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 34.093.522,59 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 9.493.513,37 evra (1.088.356.309,11 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 3.797.405,34 evra a na ime kamate 179.451,61 evra.

3) EBRD – 18659 – Sanacija Koridora X – Železnice Srbije a.d. Kredit je ugovoren na 57.000.000 evra ali je nakon otkaza zajma u junu 2007. godine (11.581,37 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 56.988.418,63 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 15.541.798,78 evra (1.781.744.449,92 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 5.180.598,90 evra a na ime kamate plaćeno 274.041,98 evra.

4) EBRD – 22705 – Dogradnja Koridora X – JP Putevi Srbije. Ugovoren iznos kredita je 76.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 24.181.825,00 evra (2.772.255.199,83dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 6.909.090,00 evra a na ime kamate plaćeno 394.832,27 evra.

5) EBRD – 27005 – Hitna rekonstrukcija energetskog sektora II – JP Elektroprivreda Srbije. Kredit je ugovoren na 60.000.000 evra ali je nakon otkaza zajma u aprilu 2010. godine (135.857,48 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 59.864.142,51 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 30.309.499,21 evra (3.474.744.639,38 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 6.061.899,84 evra a na ime kamate 505.867,56 evra.

6) EBRD – 19296 -Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda – Grad Niš. Ugovoren iznos kredita je 6.000.000,00 evra ali je nakon otkaza zajma u septembru 2006. godine (452.013,45 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 5.547.986,55 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 1.035.265,23 evra (118.684.980,02 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 490.388,76 evra a na ime kamate plaćeno je 19.897,82 evra.

7) EBRD – 26806 -Unapređenje sistema vodosnabdevanja – Grad Kragujevac. Ugovoren iznos kredita je 5.000.000,00 evra ali je posle otkaza zajma u junu 2005. godine (1.037.473,82 evra) i septembru 2006. godine (23.039,98 evra) ukupan iznos kredita korigovan na 3.939.486,20 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 738.530,75 evra (84.666.716,09 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 349.830,38 evra a na ime kamate plaćeno je 13.475,37 evra.

8) EBRD – 29147 – Kontrola leta – Ugovoren iznos kredita (deo za Srbiju) je 30.820.000,00 evra. U julu 2011. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 939.595,01 evra tako da je iznos kredita korigovan na 29.880.404,99 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 16.155.985,67 evra (1.852.156.124,78 dinara). Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos od 4.615.995,90 evra a na ime kamate plaćeno je 281.242,24 evra.

9) EBRD – 26807 – Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode – opština Subotica. Ugovoren iznos kredita je 8.999.999,00 evra. Kako je ovaj kredit iskorišćen u celosti, u 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 4.885.347,99 evra (560.066.552,80 dinara). Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 814.224,66 evra a na ime kamate plaćeno je 73.461,11 evra.

10) EBRD – 32190 – Autoput Beograd – Novi Sad i most kod Beške – JP Putevi Srbije. Ugovoren iznos kredita je 72.000.000.00 evra. U junu 2012. godine otkazan je deo zajma u iznosu od 16.348,91 evra tako da je iznos kredita korigovan na 71.983.651,09 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 47.139.364,02 evra (5.404.155.683,92 dinara). U 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 7.252.209,84 evra, na ime kamate plaćeno je 833.501,91 evra.

11) EBRD – 36651 – Obilaznica oko Beograda – JP Putevi Srbije. Ugovoren iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 59.963.752,20 evra (6.874.370.476,09 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno 6.340.160,65 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.200.477,13 evra, na ime kamate plaćeno je 809.653,27 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 118.692,18 evra.

12) EBRD – 35414 – Vozna sredstva – Železnice Srbije a.d. Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 41.719.164,15 evra (4.782.772.588,40 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno160.503,70 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.541.154,72 evra, na ime kamate 685.134,57 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 2.452,53 evra.

13) EBRD – 38711 – Vozna sredstva – višedelne elektromotorne garniture – Železnice Srbije a.d. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 19.854.544,55 evra (2.276.166.681,76 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno19.799.999,05 evra. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 945.454,50 evra, na ime kamate plaćeno je 126.437,29 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 457.050,00 evra.

14) EBRD – 40379 – Nabavka i ugradnja elektronskih pametnih brojila – JP Elektroprivreda Srbije. Ugovoren iznos kredita je 40.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 977.062,25 evra (112.012.468,17 dinara). U 2013. godini nije bilo povlačenja po osnovu ovog kredita Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 57.474,25 evra, na ime kamate plaćeno je 15.052,39 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 196.992,06 evra.

15) EBRD – 40760 – Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa – JP Srbijagas. Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 44.736.842,10 evra (5.128.725.525,71 dinar). U 2013. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. Na ime otplate glavnice plaćen je ukupan iznos 5.263.157,90 evra, na ime kamate plaćeno je 670.238,31 evra, dok je na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno 506.944,44 evra, a na ime ostalih provizija plaćeno je 64,12 evra.

16) EBRD – 42421 – Projekat za male hidroelektrane – JP Elektroprivreda Srbije. Ugovoren iznos kredita je 45.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 450.000,00 evra (51.588.945,00 dinara). U 2013. godini nije bilo povlačenja po ovom kreditu. U 2013. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 6.185,33 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 225.843,75 evra

17) EBRD – 41125 – Koridor 10 – Železnice Srbije a.d. Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.432.220,61 evra (1.195.971.678,39 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno 9.432.220,61 evra. U 2013. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 20.920,85 evra a na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 497.076,36 evra.

18) EBRD – 41923 – Nabavka i ugradnja Bager-Transporter-Odlagač za površinski kop „Polje Cˮ u RB Kolubari – JP Elektroprivreda Srbije. Ugovoren iznos kredita je 80.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 12.140.128,55 evra (1.391.769.831,24 dinara). U 2013. godini po ovom kreditu ukupno je povučeno 12.140.128,55 evra. U 2013. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 8.295,45 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 738.920,22 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno ukupno 800.000,00 evra (reč je o jednokratnoj naknadi banci koja je plaćena iz sredstva povučenih od banke).

19) EBRD – 42262 – Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H – Železnice Srbije a.d. Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 950.000,00 evra (108.909.995,00 dinara). U 2013. godini po ovom kreditu ukupno je povučeno 950.000,00 evra. U 2013. godini otplate glavnice nije bilo, na ime kamate plaćeno je 6.971,73 evra, na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno je 581.980,56 evra, dok je na ime ostalih provizija plaćeno ukupno 950.000,00 evra (reč je o jednokratnoj naknadi banci koja je plaćena iz sredstva povučenih od banke).

2. KREDITI EVROPSKE INVESTICIONE BANKE (EIB)

1) EIB – 21499 – Železnice Srbije a.d. – Obnova železničke infrastrukture – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 44.118.279,55evra (5.057.812.216 dinara). U 2013. godini na ime glavnice je plaćen ukupan iznos od 4.627.957 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 2.220.889,54 evra.

2) EIB – 21631 – JP Putevi Srbije – Rehabilitacija postojećih puteva – Ugovoren iznos kredita je 95.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 74.246.666,63 evra (8.511.793.780,46 dinara). U 2013. godini na ime glavnice je plaćeno 6.333.333,33 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 3.510.252,04 evra.

3) EIB – 21756 – JP Elektromreže Srbije – Rekonstrukcija energetskog sistema – Ugovoren iznos kredita je 25.272.101,96 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 23.038.768,64 evra (2.641.212.818,30 dinara). U 2013. godini otplate glavnice iznosila je 1.366.666,67 evra, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.136.607,56 evra.

4) EIB – 22096 – Grad Beograd – Obnova beogradskog jezgra – Ugovoren iznos kredita je 90.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 83.541.258,77 evra (9.577.345.342,04 dinara). U 2013. godini na ime glavnice je plaćeno 2.849.955,75 evra, a na ime kamate 3.894.909,90 evra.

5) EIB – 21386 – JP Putevi Srbije – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 37.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 21.806.451,54 evra (2.499.937.398,09 dinara). U 2013. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 2.445.161,31 evra, a na ime kamate 1.300.499,84 evra.

6) EIB – 21386 – Aerodrom „Nikola Teslaˮ – Hitna sanacija saobraćaja – Ugovoren iznos kredita je 13.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 8.991.935,53 evra (1.030.854.372,22 dinara). U 2013. godini na ime glavnice je plaćen iznos od 831.048,39 evra, a na ime kamate ukupan iznos od 428.567,32 evra.

7) EIB – 22264 – JP Elektroprivreda Srbije – Uređaji za energetski sistem – Ugovoren iznos kredita je 22.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 18.359.999,86 evra (2.104.828.939,95 dinara). U 2013. godini na ime glavnice plaćen je iznos od 1.466.666,80 evra, a na ime kamate iznos od 912.313,13 evra.

8) EIB – 22550 – JP Putevi Srbije – Projekat evropskih puteva B – Ugovoren iznos kredita je 120.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 118.956.666,67 evra (13.637.442.076,05 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno 7.200.000,00 evra. Na ime glavnice plaćeno je 403.333,33 evra, a na ime kamate je plaćen iznos od 5.214.770,80 evra.

9) EIB – 22593 – Novi Sad – Hitna obnova sistema vodosnabdevanja – Ugovoren iznos kredita je 15.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 6.225.200,00 evra (713.670.000,92 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno 6.225.200,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćen iznos od 10.842,71 evra.

10) EIB – 23040 – Agencija za koontrolu letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) – Ugovoren iznos kredita je 31.280.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 26.217.160,19 evra (3.005.590.300,22 dinara). U toku 2013. godine na ime glavnice je plaćeno 1.876.631,35 evra, a na ime kamate iznos od 1.020.703,07 evra.

11) EIB – 23760 – Železnice Srbije a.d. – Projekat obnove železnice 2 – Ugovoren iznos kredita je 80.000.000 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 43.200.000,00 evra (4.952.538.720,00 dinara). U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 1.164.196,59 evra.

12) EIB – 24036 – JP Putevi Srbije – Rehabilitacija mosta Gazela – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 33.000.000,00 evra (3.783.189.300,00 dinara). Tokom 2013. godine na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 1.317.620,00 evra.

13) EIB – 24037 – JP Putevi Srbije – Putevi i mostovi – Ugovoren iznos kredita je 33.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 33.000.000,00 evra (3.783.189.300,00 dinara). U 2013. godini je povučeno ukupno 3.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, a na ime kamate je plaćeno 1.256.837,34 evra.

14) EIB – 24134 – JP Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda – Ugovoren iznos kredita je 60.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 21.000.000,00 evra (2.407.484.100,00 dinara). U 2013. godini povlačenje po ovom zajmu je iznosilo 7.000.000,00 evra. Na ime glavnice nije bilo plaćanja, dok je na ime kamate plaćeno 545.486,67 evra.

15) EIB – 26107 – FIAT Automobili Srbija d.o.o. – kompakt automobili 1 – Ugovoren iznos kredita je 150.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 142.916.666,67 evra (16.384.266.792,05 dinara). U 2013. godini je na ime glavnice plaćeno 7.083.333,33 evra, a na ime kamate plaćeno je 2.003.005,42 evra.

16) EIB – 26108 – FIAT Automobili Srbija d.o.o. – kompakt automobili 2 – Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 46.875.000,00 evra (5.373.848.437,50 dinara). U 2013. godini je na ime glavnice plaćeno 3.125.000,00 evra, a na ime kamate plaćeno je 683.708,33 evra.

17) EIB – 24996 – JP Elektromreža – Rekonstrukcija elektromreže – Ugovoren iznos kredita je 24.500.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 12.697.418,13 evra (1.455.658.679,00 dinara). U 2013. godini povučeno je ukupno 3.847.018,13 evra. U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 371.420,02 evra.

18) EIB – 25748 – JP Putevi Srbije – Obilaznica oko Beograda B – Ugovoren iznos kredita je 40.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 21.000.000,00 evra (2.407.484.100,00 dinara). U 2013. godini povučeno je ukupno 5.000.000,00 evra. U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 656.880,00 evra.

19) EIB – 25348 – Grad Beograd – Most na Savi A – Ugovoren iznos kredita je 70.000.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 70.000.000,00 evra (8.024.947.000,00 dinara). U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate plaćeno je 1.469.235,38 evra.

20) EIB – 25871 – Grad Beograd – Most na Savi B – Ugovoren iznos kredita je 90.00.000,00 evra, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 59.089.410,46 evra (6.774.134.102,90 dinara). U 2013 godini povučeno je ukupno 33.268.587,93 evra. U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, dok je na ime kamate plaćeno 1.035.679,04 evra.

3. KREDITI NEMAČKE BANKE ZA RAZVOJ (KfW)

1) KFW 1 – 9854 – Remont i popravka RB „Kolubaraˮ i TE „Nikola Teslaˮ – JP Elektroprivreda Srbije- Ugovoren iznos kredita je 51.129.187,78 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2013. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 2.840.510,30 evra a na ime kamate je plaćen iznos od 61.355,02 evra.

2) KFW 2 – 11082 – Nabavka opreme za „Tamnavuˮ – JP Elektroprivreda Srbije – Ugovoren iznos kredita je 16.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 3.692.307.69 evra (423.293.907,43 dinara). U 2013. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 2.461.538,46 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 260.015,89 evra.

3) KFW 3 – 12261 – Rehabilitacija HE Bajna Bašta – JP Elektroprivreda Srbije – Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 19.457.704,49 evra (2.230.672.103,91 dinara). Tokom 2013. godine povučeno je 3.831.730,89 evra. U 2013. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 3.000.000,00 evra. Na ime kamate je plaćen iznos od 155.717,15 evra, a na ime provizije na nepovučena sredstva iznos od 2.469,29 evra.

4) KFW 4 – 23123 – JP Elektroprivreda Srbije – Mere ekološke zaštite u termoelektranama na lignit – Ugovoreni iznos kredita je 36.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 25.626.851,66 evra (2.937.916.090,69 dinara). Tokom 2013. godine povučeno je 1.307.031,89 evra. U 2013. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 5.142.858,00 evra, po osnovu kamata plaćeno je 1.085.565.71 evra, dok je na ime provizija na nepovučena sredstva 12.711,68 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 0,00 evra.

5) KFW 5 – 24801 – Revitalizacija HE Zvornik – JP Elektroprivreda Srbije – Ugovoreni iznos kredita je 70.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 284.960,19 evra (32.668.434,60 dinara). Tokom 2013. godine povučeno je 84.988,13 evra, Nije bilo otplate po osnovu glavnice, po osnovu kamata plaćeno je 2,747.30 evra, dok je na ime provizija na nepovučena sredstva 174.440,14 evra. Na ime troškova ostale provizije plaćeno je 0,00 evra.

6) KFW 6 – 1676 – JP Elektroprivreda Srbije – Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara – Ugovoreni iznos kredita je 65.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 0,00 evra (0,00 dinara). U 2013. godini nije bilo povlačenja kao ni plaćanja po osnovu glavnice i kamate dok je po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 116.458,34 evra, a na ime troškova ostale provizije plaćeno je 650.000,00 evra.

4. KREDITI EVROPSKE UNIJE

1) Dug prema Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38 evra. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su Železnice Srbije a.d., JP Elektroprivreda Srbije i Direkcija za puteve. Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 023-1686/2012 od 16. marta 2012. godine i Odluke Skupštine Železnice Srbije a.d. broj 10-4/2012-92 od 11. aprila 2012. godine zaključen je Ugovor o konverziji potraživanja u kapital broj 300/2012-263 od 26. aprila 2012. godine, kojim se, između ostalog, i potraživanje po osnovu zajma kod Evropske zajednice (Reprogram EIB kredita), konvertuje u kapital Republike Srbije kod Železnice Srbije a.d. (Zajmovi br. 14256 i 16285). Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 023-9463/2011 od 22. decembra 2011. godine i Odluke Skupštine Železnice Srbije a.d. broj 10-4/2011-173 od 27. decembra 2011. godine zaključen je Ugovor o konverziji potraživanja u kapital broj 300/2011-1450 od 29. decembra 2011. godine, kojim se, između ostalog, potraživanje po osnovu zajma kod Evropske zajednice (Reprogram EIB kredita), konvertuje u kapital Republike Srbije kod Železnice Srbije a.d. (Zajmovi br. 14257 i 16286). Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 134.277.966,80 evra (15.393.908.097,68 dinara). U 2013. godini na ime otplate glavnice plaćen je iznos od 44.759.322,28 evra, dok je po osnovu kamata plaćeno 671.486,96 evra.

5. KREDITI EUROFIMA

1) EUROFIMA – 2671 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 22.500.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 0,00 švajcarskih franaka (0,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini plaćena je glavnica u iznosu od 22.500.000,00 švajcarskih franaka, a na ime kamate je plaćen iznos od 686.250,00 švajcarskih franaka i iznos od 112.500,00 švajcarskih franaka na ime ostale provizije.

2) EUROFIMA – 2771 – Železnice Srbije a.d. -Ugovoreni iznos kredita je 43.000.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine je iznosilo 43.000.000,00 švajcarskih franaka (4.022.529.600,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate plaćen je iznos od 784.993,60 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 645.000,00 švajcarskih franaka.

3) EUROFIMA – 2636 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 20.000.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 20.000.000,00 švajcarskih franaka (1.870.944.000,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 540.000,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 100.000,00 švajcarskih franaka.

4) EUROFIMA – 2599 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 7.500.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 7.500.000,00 švajcarskih franaka (701.604.000,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 230.250,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 37.500,00 švajcarskih franaka.

5) EUROFIMA – 2632 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 20.000.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 20.000.000,00 švajcarskih franaka (1.870.944.000,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 500.000,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 100.000,00 švajcarskih franaka.

6) EUROFIMA – 2653 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 11.000.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 11.000.000,00 švajcarskih franaka (1.029.019.200,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 343.200,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 55.000,00 švajcarskih franaka.

7) EUROFIMA – 2602 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 2.500.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 2.500.000,00 švajcarskih franaka (233.868.000,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 72.250,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 12.500,00 švajcarskih franaka.

8) EUROFIMA – 2666 – Železnice Srbije a.d. – Ugovoren iznos kredita je 9.000.000,00 švajcarskih franaka, a stanje duga je na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo 9.000.000,00 švajcarskih franaka (841.924.800,00 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, a na ime kamate je plaćen iznos od 276.300,00 švajcarskih franaka i na ime ostale provizije iznos od 45.000,00 švajcarskih franaka.

6. OSTALI KREDITI

1) Kredit Vlade Republike Poljske za Projekat obnove elektroprivrede Srbije – JP Elektroprivreda Srbije – Ugovoren iznos kredita je 49.996.616,78 američkih dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 24.608.358,79 američkih dolara (2.045.648.571,17 dinara). U 2013. godini na ime glavnice plaćen je ukupan iznos od 3.369.988,16 američkih dolara, a na ime kamate 206.328,00 američkih dolara.

2) IDA – 4090 -YF – Program energetske zajednice jugoistočne Evrope (ESCEE) – JP Elektroprivreda Srbije i JP Elektromreža Srbije. Ugovoreni iznos kredita je 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja ali je nakon otkaza zajma u oktobru 2012. godine iznos kredita korigovan na 13.275.314,51 specijalnih prava vučenja. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 13.275.314,51 specijalnih prava vučenja (1.699.471.246,47 dinara). Povlačenja za 2013. godinu nije bilo. Plaćanja po osnovu glavnice nije bilo, dok je po osnovu troškova kamate plaćeno 98.986,55 specijalnih prava vučenja.

3) Kredit Export Development Canada – finansiranje kupovine roba i usluga – RTB Bor- Ugovoreni iznos kredita je do 135.000.000,00 evra. Kredit je podeljen na komponentu u dolarima u iznosu od 101.250.000,00 dolara i komponentu u evrima u iznosu od 55.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 101.250.000,00 dolara (8.416.730.250,00 dinara) i 55.000.000,00 evra (6.305.315.500,00 dinara). Tokom 2013. godine iz kredita je povučeno 24.770.213,79 dolara i 7.934.146,59 evra. U 2013. godini otplate glavnice nije bilo, dok je po osnovu kamate plaćeno 3.129.298,32 dolara i 1.799.471,47 evra, dok je po osnovu provizije na nepovučena sredstva plaćeno 83.930,36 dolara i 21.647,16 evra, a po osnovu ostalih provizija plaćeno je 2.787,61 dolara i 47,60 evra.

4) Ugovor o kreditu zaključen između JP Putevi Srbije i Societe Generale Bank Paris – Ugovoreni iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 12.244.912,00 evra (1.403.782.426,00 dinara). Na ime otplate glavnice u 2013. godini ukupno je plaćeno 24.489.792,00 evra, dok je na ime kamate ukupno plaćeno 1.075.034,24 evra.

5) Srpska banka a.d. Beograd – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP Jugoimport – SDPR za izvozni aranžman sa Ministarstvom odbrane Alžira. Ugovoren iznos izvoznog aranžmana je 42.112.602,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 35.830.309,75 evra (4.107.661.953,39 dinara). U 2013. godini realizovani su izvozni aranžmani u iznosu od 3.529.519,05 evra. Na ime otplate glavnice u 2013. godini ukupno je plaćeno 858.069,30 evra. Nije bilo plaćanja troškova po osnovu kamate kao ni po osnovu provizije na nepovučena sredstva

6) Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam – Davanje garancije Republike Srbije za obaveze Galenike a.d. za refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama – Ugovoreni iznos kredita je 10.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 10.000.000,00 evra (1.146.421.000,00 dinara). Tokom 2013. godine nije bilo povlačenja. U 2013. godini nije bilo plaćanja na ime glavnice, dok je po osnovu kamata plaćeno 464.365.20 evra, dok je na ime troškova ostale provizije plaćeno 240.794,90 evra.

7) Japan International Cooperation Agency – Davanje garancije Republike Srbije u korist JP Elektroprivreda Srbije za realizaciju Projekta za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu „Nikola Teslaˮ – Ugovoreni iznos kredita je 28,252,000,000.00 jena. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 307.850.664,00 jena (243.632.707,64 dinara). Tokom 2013. godine povučeno je 237.208.120,00 jena. Nije bilo otplate po osnovu glavnice, kamate i provizije na nepovučena sredstva.

8) Deutsche Bank AG London Branche – JP Srbijagas – Projekat Južni tok. Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 evra. Stanje duga na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 30.000.000,00 evra (3.439.263.000,00 dinara) Tokom 2013. godine povučeno je 30.000.000,00 evra U 2013. godini nije bilo otplate po osnovu glavnice dok je po osnovu kamate plaćeno 1.465.463.33 evra, dok je na ime troškova ostale provizije plaćeno 450.000,00 evra.

9) Credit Suisse – JP Srbijagas – Ugovoren iznos kredita je 100.000.000,00 evra. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 100.000.000,00 evra (11.464.210.000,00 dinara). U 2013. godini povučeno je 100.000.000,00 evra. Nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, dok je po osnovu kamate ukupno plaćeno 4.235.383,75 evra

10) Deutsche Bank AG London Branche – JP Srbijagas – finansiranje tekuće likvidnosti. Ugovoren iznos kredita je 50.000.000,00 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 47.058.823,53 evra (5.394.922.353,01dinara). U 2013. godini je po osnovu glavnice plaćeno 2.941.176,47 evra, a po osnovu kamate 3.411.475,00 evra.

11) Amsterdam Trade Bank N.V. – JP Srbijagas – finansiranje tekuće likvidnosti. Ugovoren iznos kredita je 20.000.000,00 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 18.823.529,41 evra (2.157.968.940,97 dinara). U 2013. godini je po osnovu glavnice plaćeno 1.176.470,59 evra, a po osnovu kamate 1.268.643,33 evra.

12) Deutsche Bank AG London Branche – JP Srbijagas – finansiranje tekuće likvidnosti. Ugovoren iznos kredita je 30.000.000,00 dolara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 30.000.000,00 evra (3.439.263.000,00 dinara). U 2013. godini po osnovu glavnice nije bilo plaćanja, a po osnovu kamate je plaćeno 1.659.395,83 evra.

13) Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj – Železnice Srbije a.d. -Projekat železnička stanica Beograd centar. Ugovoren iznos kredita je 10.000.000,00 kuvajtskih dinara. Stanje duga po ovom kreditu na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 170.095,66 kuvajtskih dinara (50.051.651,52 dinara). U 2013. godini povučeno je 170.095,66 kuvajtskih dinara. Nije bilo plaćanja po osnovu glavnice, kamate kao ni ostalih troškova.

III NEGARANTOVANI JAVNI DUG

Na dan 31. decembra 2013. godine, ukupno stanje negarantovanog javnog duga je iznosilo 59.977.841.295,42 dinara (523.174.656,57 evra). Od tog iznosa, stanje negarantovanog javnog duga jedinica lokalne samouprave na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 54.354.903.073,62 dinara (474.126.896,43 evra), a stanje negarantovanog javnog duga Fonda za razvoj Republike Srbije i JP Putevi Srbije na dan 31. decembra 2013. godine iznosilo je 5.622.938.221,80 dinara (49.047.760,13 evra).

IV JAVNI DUG NA NIVOU OPŠTE DRŽAVE

Na dan 31. decembra 2013. godine, stanje javnog duga Republike Srbije, na nivou opšte države, iznosilo je 2.369.019.311.431,21 dinara (20.664.479.379,14 evra). Ove obaveze uključuju sve direktne i indirektne (garantovane) obaveze Republike Srbije i negarantovani dug jedinica lokalne samouprave i negarantovani dug Fonda za razvoj Republike Srbije.

V NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2013. GODINI

1) Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao Zajmoprimca, i kineske Export – Import banke kao Zajmodavca za finansiranje izgradnje Projekta autoputa E-763 deonica Obrenovac-Ljig u Republici Srbiji, potpisan dana 26. avgusta 2013. godine, u iznosu od 301.000.000,00 američkih dolara.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Obrenovac-Ljig) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija i privrede, kao zajmoprimca, i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 13/13).

2) Kredit Ruske Federacije za finansiranje budzetskog deficita u iznosu od 500.000.000,00 dolara, po osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, zaključenog 10. aprila 2013. godine u Moskvi.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 7/13).

3) Kredit Ruske Federacije po osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije, koji je potpisan 11. januara 2013. godine u Moskvi. Ruska strana odobriće srpskoj strani državni izvozni kredit u iznosu do 800 miliona USD za finansiranje 85 procenata vrednosti svakog ugovora o isporuci robe, obavljanju radova i pružanju usluga u oblasti železnice na teritoriji Republike Srbije između srpskih i ruskih ovlašćenih kompanija.

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 3/13).

4) Obaveze u iznosu od 484.000,00 američkih dolara po osnovu API obveznica, a prema Zaključku Vlade od 31. jula 2013. godine, kojim je usvojen Sporazum o poravnanju između Republike Srbije i Spinnaker Global Emerging Market Fund Ltd., a u vezi regulisanja obaveza Republike Srbije po API obveznicama.

5) Putarska preduzeća – Program mera za preuzimanje obaveza JP Puteva Srbije prema putarskim preduzećima, pravni osnov Zakon o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća Putevi Srbije prema privrednim društvima po osnovu neizmirenih obaveza i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, broj 62/2013), Zaključak Vlade Broj: 401-5304/2013-1. Tokom 2013. godine otplaćen je ceo dug po ovom osnovu u iznosu od 1.346.775.309,63 dinara.

6) Obaveze SRJ prema Narodnoj banci Srbije po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine u iznosu od 381.980.146,29 dinara.

7) Obaveze SRJ prema Narodnoj banci Srbije po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine u iznosu od 2.537.511.655,87 dinara.

VI NOVE INDIREKTNE OBAVEZE U 2013. GODINI

1) Ugovor o kreditu br. 105-011438002594836 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. za obezbeđivanje trajnih obrtnih sredstava u iznosu od 15.000.000,00 evra, potpisan dana 8. aprila 2013. godine.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija, usvojenim Zaključkom Vlade Broj: 420-1718/2013-1 od 28. februara 2013. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-2993/2013 od 5. aprila 2013. godine.

2) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-02004746.0 između Komercijalna banka a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 25.000.000 evra, zaključen dana 9. aprila 2013. godine.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-21487/2013 od 14. marta 2013. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-2993/2013 od 5. aprila 2013. godine.

3) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-420-1306233.6 između Banca Intesa a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 12. juna 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-21487/2013 od 14. marta 2013. godine, Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-4848/2013-1 od 6. juna 2013. godine i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-5115/2013-1 od 18. juna 2013. godine.

4) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 00-410-0204855.6 između Komercijalna banka a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 6.000.000 evra zaključen dana 11. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-5676/2013 od 5. jula 2013. godine.

5) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 105011458002604556 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva Agroživ a.d. Žitište u iznosu od 5.000.000 evra, zaključen dana 12. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-5817/2013 od 9. jula 2013. godine.

6) Ugovor o dugoročnom kreditu između JAT Airways a.d. i Etihad Airways p.j.s.c. Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 40.000.000 dolara, zaključen dana 30. septembra 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Fonda za razvoj Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija.

7) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 23978001 između Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 12. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu, procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-6368/2013-1 od 31. jula 2013. godine.

8) Ugovor o dugoročnom kreditu br. 23978002 između Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 10.000.000 evra, zaključen dana 31. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-6368/2013-1 od 31. jula 2013. godine.

9) Ugovor o revolving liniji za otvaranje akreditiva br. 1265/13 između UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 25.300.000 dolara, zaključen dana 10. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj:420-6368/2013-1 od 31. jula 2013. godine.

10) Ugovor o otvaranju okvirne kreditne linije br. 285-000000008877-26 između Sberbank Srbija a.d. Beograd i privrednog društva Železara Smederevo d.o.o. u iznosu od 30.000.000 dolara, zaključen dana 24. jula 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj:420-6368/2013-1 od 31. jula 2013. godine.

11) Ugovor o kreditu br. 105560458002643163 između AIK banka a.d. Niš i privrednog društva HIP- PETROHEMIJA a.d. Pančevo u iznosu od 11.000.000 evra, zaključen dana 9. avgusta 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu, procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-7079/2013 od 16. avgusta 2013. godine i Ugovorom o izdavanju garancije Broj: U/G-28/13 od 30. avgusta 2013. godine.

12) Ugovor o dugoročnom kreditu broj: LG-2/300/01/2013 između SDPR (SECIA), Užice i Emirates Advanced Research & Technology L.L.C, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 3.100.973,30 dolara, zaključen dana 18. februara 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-3828/2013-3 od 30. aprila 2013. godine.

13) Ugovor o dugoročnom kreditu broj: LG-2/300/01/2013 između SDPR (SECIA), Užice i Emirates Advanced Research & Technology L.L.C, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati, u iznosu od 4.651.459,95 dolara, zaključen dana 18. februara 2013. godine, u Beogradu.

Plativa garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije u skladu sa odredbom člana 37. i 38. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2013. godinu i procedurom definisanom Programom mera za jačanje kreditnog i garancijskog potencijala čiji je osnivač Republika Srbija i Zaključkom Vlade 05 Broj: 420-3828/2013-3 od 30. aprila 2013. godine.

14) Ugovor o kreditu između Železnice Srbije a.d i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1), zaključen 10. decembra 2012. godine, u iznosu od 10.000.000,00 kuvajtskih dinara.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1), u iznosu od 10.000.000,00 kuvajtskih dinara („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 3/13).

VII UGOVORI POTPISANI IZMEĐU STRANIH KREDITORA I REPUBLIKE SRBIJE TOKOM 2013. GODINE KOJI NISU RATIFIKOVANI U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI

1) Ugovor o zajmu za Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 27. novembra 2013. godine u Beogradu, u iznosu do 73.800.000 evra.

2) Ugovor o zajmu za Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je potpisan 27. novembra 2013. godine u Beogradu, u iznosu do 100.000.000 evra.

3) Ugovor o zajmu za Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je potpisan 27. novembra 2013. godine u Beogradu, u iznosu do 100.000.000 evra.

4) Ugovor „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/A” između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je potpisan 30. decembra 2013. godine, u iznosu do 150.000.000 evra.

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2013. GODINI

U 2013. godini Vlada je posle rebalansa budzeta donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budzetske rezerve, i to:

I

red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

ekonomskaklasifikacija

iznos

1

2

3

4

5

1.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

05 broj: 401-5836/2013-1 od 9. jula 2013. godine.

Sredstva za realizaciju Zaključka Vlade 05 Broj: 46-5612/2013 od 1. jula 2013. godine, a koji se odnosi na pribavljanje u svojinu Republike Srbije, nepokretnosti koju čini Odmaralište na Kopaoniku sa pripadajućim zemljištem.

511

130.768.000

2.

Republičko javno pravobranilaštvo

05 Broj: 401-5839/2013 od 9. jula 2013. godine

Sredstva za naknadu troškova arbitražnog postupka po tužbi UAB „ARVI” IR KO i UAB „SANITEX”, Litvanija protiv Republike Srbije.

423

20.486.000

3.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

05 Broj: 401-5830/2013 od 9. jula 2013. godineSredstva za opremanje privremenih objekata na administrativnom prelazu Depce u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 351-3411/2013 od 23. aprila 2013. godine.

426,512 i 515

12.000.000

4.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju

05 Broj: 401-6296/2013 od 23. jula 2013. godine

Sredstva za finansiranje zarada lica u Privremenim organima na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

463

32.000.000

5.

Ministarstvo finansija i privrede

05 Broj: 401-6934/2013 od 9. avgusta 2013. godineSredstva za izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta opštine Pećinci, a za potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije, izvođenja radova i vršenja stručnog nadzora na izgradnji bunara na postojećem izvorištu naselja Šimanovci i potisnog cevovoda od bunara do lokacije „Bosch”.

463

9.117.000

6.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

05 Broj: 401-6780/2013 od 9. avgusta 2013. godine

Sredstva za realizaciju Odluke 05 Broj: 217-6437/2013 od 31. jula 2013. godine, a u cilju obezbeđivanja međunarodne saradnje i pomoći u oblasti zaštite i spasavanja.

423 i 426

33.000.000

7.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

05 Broj: 401-6953/2013 od 9. avgusta 2013. godineSredstva za relalizaciju Zaključka Komisije za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade 77 Broj: 361-6726/2013 od 2. avgusta 2013. godine.

425,511 i 512

24.840.000

red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

ekonomskaklasifikacija

iznos

1

2

3

4

5

8.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

05 Broj: 401-7296/2013 od 25. avgusta 2013. godineSredstva za održavanje objekata, prostora i opreme u Istraživačkoj stanici Petnica izgrađenih, rekonstruisanih i opremljenih realizacijom Projekta „Istraživanje i razvoj u javnom sektoru” i vlasništvo su Republike Srbije.

424

28.200.000

9.

Ministarstvo finansija i privrede

05 Broj: 401-7249/2013 od 25. avgusta 2013. godine

Sredstva za izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta grada Vranja, a za obnovu Narodnog pozorišta „Bora Stanković” u Vranju.

463

25.000.000

10.

Ministarstvo finansija i privrede

05 Broj: 401-7250/2013 od 25. avgusta 2013. godine

Sredstva za izvršavanje obaveza budzeta lokalne vlasti usled smanjenog obima prihoda budzeta jedinice lokalne samouprave (opštini Surdulica, Doljevac, Lebane i gradu Nišu i Jagodini).

463

55.921.000

11.

Akademija za nacionalnu bezbednost – Ustanove obrazovanja za nacionalnu bezbednost

05 Broj: 401-7320/2013 od 25. avgusta 2013. godine

Sredstva za finansiranje redovne delatnosti.

411,412,414, 415,421,422, 423,424,425, 426,482, 512 i 515

9.175.000

12.

Ministarstvo finansija i privrede – Uprava carina

05 Broj: 401-7351/2013 od 28. avgusta 2013. godine

Sredstva za realizaciju Projektnog zadatka za informatičku podršku sprovođenju pojednostavljenog uvoznog postupka sa ekspresnim pošiljkama.

423

4.000.000

13.

Ministarsvo kulture i informisanja – Ustanove kulture

05 Broj: 401-8413/2013 od 3. oktobra 2013. godine

Sredstava za potrebe pripreme predstave „IN HOC SIGNO” na Velikoj sceni Narodnog pozorišta i održavanja ekumenskog skupa SPC, a u okviru obeležavanja jubileja „Milanski edikt 313-2013, Srbija”.

423,424, 463 i 481

24.050.228

14.

Ministarstvo finansija

05 Broj: 401-5581/2013 od 21. oktobra 2013. godine

Sredstva na ime transfera gradu Jagodini, usled smanjenog obima budzeta tog grada.

463

30.000.000

15.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

05 Broj: 401- 9529/2013 od 8. novembra 2013. godine

Izmena Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budzetske rezerve 05 Broj: 401-7296/2013 koje je Vlada donela na sednici održanoj 25. avgusta 2013. godine.

16.

Ministarstvo finansija

05 Broj: 401-9742/2013 od 14. novembra 2013. godine

Sredstva na ime transfera gradu Jagodini, usled smanjenog obima budzeta tog grada.

463

40.000.000

red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

ekonomskaklasifikacija

iznos

1

2

3

4

5

17.

Komesarijat za izbeglice i migracije

05 Broj: 401-10067/2013 od 28. novembra 2013. godine

Sredstva za rad Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije, a radi realizacije dodatnih radova u cilju ispitivanja dogovorene lokacije na prostoru Rudnice.

424

4.500.000

18.

Ministarstvo finansija

05 Broj: 401-10614/2013 od 9. decembra 2013. godine

Sredstva na ime transfera gradu Jagodini, usled smanjenog obima budzeta tog grada.

463

20.000.000

19.

Centar za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda

05 Broj: 401-10736/2013 od 18. decembra 2013. godine

Sredstva za rad Centra za istraživanje udesa i ozbiljnih nezgoda.

411,412, 421,422, 423,426 i 512

2.874.000

20.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

05 Broj: 401-11402/2013 od 30. decembara 2013. godine

Otvaranje aproprijacije.

483

1.000

21.

Ministarstvo finansija

05 Broj: 401-11360/2013 od 30. decembra 2013. godine

Sredstva na ime transfera opštini Kosjerić za izvršavanje obaveza opštine Kosjerić, usled smanjenog obima prihoda budzeta te opštine.

463

5.000.000

U 2013. godini Vlada je posle rebalansa budzeta donela rešenja o korišćenju sredstava stalne budzetske rezerve, i to:

II

red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

ekonomskaklasifikacija

iznos

1

2

3

4

5

1.

Ministarstvo finansija

05 broj: 401-11252/2013 od 25. decembra 2013. godine.

Sredstva na ime pomoći Republike Srbije za naknadu štete izazvane elementarnom nepogodom – grad, koja je zadesila opštinu Topola, a u cilju ublažavanja posledica izazvanim ovom elementarnom nepogodom.

484

3.000.000

Unos u tekuću budzetsku rezervu i raspoređivanje na budzetske korisnike u skladu sa članom 61. Zakona o budzetskom sistemu.

III

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

1.

Ministarstvo odbrane

05 Broj: 401-7297/2013 od 25. avgusta 2013. godineUnos u TBR sa Ministarstva odbrane, aproprijacije ekonomske klasifikacije 415 – Naknada troškova za zaposlene, i raspoređivanje Ministarstvu odbrane na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 414 – Socijalna davanja zaposlenima, za isplatu jednokrate pomoći pripadnicima Vojske Republike Srbije.

245.000.000

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

2.

Ministarstvo finansija i privrede

05 Broj: 401-7524/2013 od 3. septembra 2013. godine

Prestanak sa radom Ministarstva finansija i privrede. Unos u TBR raspoloživih aproprijacija Ministarstva finansija i privrede i Uprava u sastavu ministarstva i raspoređivanje korisnicima budzetskih sredstava koji u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”٫ broj 76/13) počinju da rade prema položaju i delokrugu utvrđenom Zakonom, kao i organima uprava u sastavu tih ministarstava.

287.887.196.146

3.

Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije

05 Broj: 401-7749/2013 od 19. septembra 2013. godine

Prestanak sa radom Kabineta potpredsednika Vlade za evropske integracije. Unos u TBR raspoloživih aproprijacija i raspoređivanje Generalnom sekretarijatu Vlade za finansiranje obaveza koje su nastale u Kabinetu potpredsednika Vlade za evropske integracije do 29. avgusta 2013. godine u skladu sa članom 5. Uredbe o Generalnom Sekretarijatu („Službeni glasnik RS”, br. 75/05, 71/08, 109/09 i 85/12), kao i za finansiranje rada ministra bez portfelja, ovlašćenog da usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija u oblasti evropskih integracijau skladu sa donetom Odlukom Broj: 035-01-014/2013-01 („Službeni glasnik RS”, broj 78/13) od 3. septembra 2013. godine.

Napomena: U TBR je unet iznos od 9.412.769 dinara, a raspoređen 5.320.000 dinara. Sredstva u iznosu od 4.092.769 dinara koristiće se za namene za koje je predviđeno korišćenje sredstava stalne budzetske rezerve.

9.412.769

4.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja

05 Broj: 401-8394/2013 od 3. oktobra 2013. godine

Unos u TBR sa Uprave za agrarna plaćanja aproprijacije ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i raspoređivanje Ministarstvu saobraćaja na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, za avansnu uplatu Ruskim železnicama za projekat „Izgradnja i elektrifikacija drugog koloseka železničke pruge Beograd – Pančevo”.

1.226.800.000

5.

Ministarstvo privrede

05 Broj: 401-8430/2013 od 3. oktobra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva privrede, aproprijacije ekonomske klasifikacije 454 – Subvencije privatnim preduzećima, i raspoređivanje Ministarstvu finansija na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova, radi nedostajućih sredstava potrebnih za isplatu obaveza po osnovu izvršnih sudskih rešenja.

500.000.000

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

6.

Ministarstvo kulture i informisanja

05 Broj: 401-9276/2013 od 1. novembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva kulture i informisanja, aproprijacije ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, i raspoređivanje Ustanovama kulture na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 424 – Specijalizovane usluge, radi finansiranja programa i projekata u okviru međunarodne saradnje i kinematografije.

34.000.000

7.

Generalni sekretarijat Vlade

05 Broj: 401-9643/2013 od 14. novembra 2013. godine

Unos u TBR sa Generalnog sekretarijata Vlade, aproprijacije ekonomske klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 720.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 130.000 dinara; 421 – Stalni troškovi, u iznosu od 100.000 dinara; 422 – Troškovi putovanja, u iznosu od 700.000 dinara; 423 – Usluge po ugovoru, u iznosu od 400.000 dinara 426 – Materijal, u iznosu od 100.000 dinara, i raspoređivanje Kabinetu Ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije, radi obezbeđivanja sredstava za rad Kabineta u skladu sa Odlukom Broj: 035-01-014/2013-01 od 3. septembra 2013. godine.

2.150.000

8.

Ministarstvo privrede

05 Broj: 401-9857/2013 od 19. novembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva privrede, aproprijacije ekonomske klasifikacije 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, i raspoređivanje Ministarstvu privrede na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, za isplatu posebne novčane naknade za zaposlene u privrednom društvu u procesu restrukturiranja koji su utvrđeni kao višak, a kojima do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju nedostaje do pet godina.

85.000.000

9.

Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

05 Broj: 401-10065/2013 od 28. novembra 2013. godine

Unos u TBR sa Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, i raspoređivanje Službi Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 426 – Materijal, radi nedostajućih sredstava potrebnih za realizaciju programa i zadataka Koordinacionog tela.

700.000

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

10.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

05 Broj: 401-10737/2013 od 18. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,aproprijacije ekonomske klasifikacije 415 – Naknade troškova za zaposlene, i raspoređivanje Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 415 – Naknade troškova za zaposlene, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za naknadu troškova za zaposlene za prevoz na posao i sa posla, kao i za troškove stanarine i selidbene troškove za ekonomske savetnike zaposlene u Diplomatsko – konzularnim predstavništima.

700.000

11.

Ministarstvo finansija

05 Broj: 401-10946/2013 od 18. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva finansija, aproprijacije ekonomske klasifikacije 464 – Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, i raspoređivanje Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta, za isplatu jednokratne pomoći penzionerima i korisnicima naknada sa najnižim primanjima.

592.915.000

12.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug

05 Broj: 401-10929/2013 od 18. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva unutrašnjih poslova, aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi u iznosu od 20.000.000 dinara; sa glavnog programa 2601 – prva komponenta istrumenata za pretpristupnu pomoć, sa projekta 01, u iznosu od 15.100.000 dinara; sa glavnog programa 2602 – druga komponenta istrumenata za pretpristupnu pomoć – prekogranična saradnja sa projekata 9,10,15,16,17,25 i 27 u ukupnom iznosu od 35.836.000 dinara, sa Budzetskog fonda za vandredne situacije, aproprijacija ekonomska klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, u iznosu od 15.800.000 dinara; 426 – Materijal, u iznosu od 139.300.000 dinara;

512 – Mašine i oprema, u iznosu od 43.964.000 dinara, sa Uprave za javni dug, aproprijacija ekonomska klasifikacija 442 – Otplata stranih kamata, u iznosu od 200.000.000 dinara, i raspoređivanje Ministarstvu unutrašnjih poslova na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 173.000.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 31.000.000 dinara; 414 – Socijalna davanja zaposlenima, u iznosu od 266.000.000 dinara, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstva potrebnih za isplatu plata zaposlenima.

470.000.000

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

13.

Ministarstvo odbrane

05 Broj: 401-10994/2013 od 18. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva odbrane, aproprijacije ekonomske klasifikacije 421 – Stalni troškovi u iznosu od 24.700.000 dinara; 426 – Materijal u iznosu od 30.000.000 dinara, i raspoređivanje Ministarstvu odbrane na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 415 – Naknade troškova za zaposlene, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava potrebnih za isplatu jednokratne pomoći pripadnicima Vojske Srbije.

54.700.000

14.

Kancelarija za stručne i operativne poslove u pregovaračkom postupku

05 Broj: 401-10933/2013 od 18. decembra 2013. godine

Prestanak sa radom Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu. Unos u TBR raspoloživih aproprijacija i raspoređivanje Generalnom sekretarijatu Vlade i Kancelariji za Kosovo i Metohiju u skladu sa Uredbom o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Kancelarije za stručne i operativne poslove („Službeni glasnik RS” broj 100/13)

Napomena: U TBR je unet iznos od 23.860.165 dinara, a raspoređen 11.564.000 dinara. Sredstva u iznosu od 12.296.165 dinara koristiće se za namene za koje je predviđeno korišćenje sredstava stalne budzetske rezerve.

23.860.165

15.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

05 Broj: 401-11104/2013 od 20. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija,aproprijacije ekonomske klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 600.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 110.000 dinara, u okviru Programa 1501 – Uređenje sistema i nadzor u oblasti trgovine i telekomunikacija, Projekat 1501-01 Uređenje sistema trgovine i usluga, i raspoređivanje Upravi za digitalnu agendu na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 600.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 110.000 dinara, radi obezbeđivanja nedostajućih sredstva potrebnih za isplatu plata zaposlenima.

710.000

16.

Ministarstvo kulture i informisanja

05 Broj: 401-11253/2013 od 25. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Ministarstva kulture i informisanja, aproprijacije ekonomske klasifikacije 423 – Usluge po ugovoru, i raspoređivanje Ministartstvu kulture i informisanja na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, za izmirenje obaveza nastalih manifestacijom „Muzika Konstantinovog grada” a u okviru obeležavanja jubileja „Milanski edikt 313-2013, Srbija”

8.500.000

Red. br.

BUDžETSKI KORISNIK

BROJ REŠENjA VLADE I NAMENA

iznos

1

2

3

4

17.

Agencija za borbu protiv korupcije

05 Broj: 401-11357/2013 od 30. decembra 2013. godine

Unos u TBR sa Agencije za brorbu protiv korupcije, aproprijacije ekonomske klasifikacije 411 – Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), u iznosu od 4.241.000 dinara; 412 – Socijalni doprinosi na teret poslodavca, u iznosu od 759.000 dinara, i raspoređivanje Agenciji za borbu protiv korupcije, na aproprijaciju ekonomsku klasifikaciju 482 – Porezi, obavezne takse, kazne i penali, radi isplate obaveza po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava na ime kupovine poslovne zgrade u ulici Carice Milice 1, u Beogradu.

5.000.000

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2013. GODINE

NOVE INDIREKTNE OBAVEZE

Ministarstvo finansija – Uprava za javni dug izveštaj o garancijama datim u 2013. godini dostavila je u okviru izveštaja za tačku 7.2.

10) IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Zakonom o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13) članom 79. utvrđen je sadržaj završnog računa.

Članom 106. Zakona o budzetskom sistemu utvrđen je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu tog zakona za donošenje propisa na osnovu ovlašćenja iz tog zakona i propisana je mogućnost da se podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu tog zakona primenjuju, ako nisu u suprotnosti sa tim zakonom, a do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu tog zakona.

Imajući u vidu da Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budzetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 51/07 i 14/08- ispravka) nije u suprotnosti sa odredbama Zakona o budzetskom sistemu, finansijski izveštaji za 2013. godinu sastavljeni su u skladu sa odredbama tog pravilnika.

Nacrt zakona o završnom računu budzeta Republike Srbije za 2013. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 54/07 i 36/10) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budzeta Republike Srbije.

Ostavite komentar