Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa Evropske unije :

Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014 on tachographs in road transport, repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of certain social legislation relating to road transport Text with EEA relevance

Uredba (EU) br. 165/2014 Evropskog parlamenta i Veća od 4. februara 2014 o tahografima u drumskom prevozu, stavljanju izvan snage Uredbe Veća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u drumskom prevozu i izmeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Evropskog parlamenta i Veća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na drumski prevoz (tekst od značaja za EEP) |2. „CELEX” oznaka EU propisa

32014R0165

32014R0165(01) | | 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 4. Datum izrade tabele: 29.10.2015. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 01. Predlog zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima Draft law on working time of mobile worker vehicles in road transport and tachographs 02. Pravilnik o načinu korišćenja tahografa (Službeni Glasnik RS, broj 43/11) Rulebook on the use of tachographs (The Official Gazette of RS, No. 43/11) 03. Pravilnik o radionicama za tahografe (Službeni Glasnik RS, broj 67/11) Rulebook on tachograph workshops (The Official Gazette of RS, No. 67/11) 04. Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, broj 30/10) Law on Administrative Procedure (The Official Gazette of SRJ, No. 33/97, 31/01 and Official Gazette of RS, No. 30/10) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 2012-519 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |This Regulation sets out obligations and requirements in relation to the construction, installation, use, testing and control of tachographs used in road transport, in order to verify compliance with Regulation (EC) No 561/2006, Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council (14) and Council Directive 92/6/EEC (15).

Tachographs shall, as regards their construction, installation, use and testing, comply with the requirements of this Regulation. This Regulation sets out the conditions and requirements under which the information and data, other than personal data, recorded, processed or stored by tachographs may be used for purposes other than the verification of compliance with the acts referred to in paragraph 1. |01.1.1. |Ovim zakonom uređuju se: uslovi koje mora da ispuni tahograf u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola) u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Izrazi korišćeni u ovom zakonu |PU | |Definicije koje su date u članu 4. Uredbe 561/2006/EZ su prenete u članu 3. ovoga Zakona | |2.2 |In addition to the definitions referred to in paragraph 1, for the purposes of this Regulation the following definitions shall apply: |01.3.1. |Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: |PU | | | |2.2.1 |(a) ‘tachograph’ or ‘recording equipment’ means the equipment intended for installation in road vehicles to display, record, print, store and output automatically or semi-automatically details of the movement, including the speed, of such vehicles, in accordance with Article 4(3), and details of certain periods of activity of their drivers; |01.3.1.6)-3.1.8) |Tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila koji se sastoji od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu, i može biti analogni ili digitalni.

Analogni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača.

Digitalni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza, evidentiranja, štampanja, čuvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača. |PU | |U Zakonu je tačkom 6) data uopštena definicija tahografa a dodate su tačke 7) i 8) radi definisanja analognih tahografa i digitalnih tahografa. | |2.2.2 |(b) ‘vehicle unit’ means the tachograph excluding the motion sensor and the cables connecting the motion sensor. The vehicle unit may be a single unit or several units distributed in the vehicle, provided that it complies with the security requirements of this Regulation; the vehicle unit includes, among other things, a processing unit, a data memory, a time measurement function, two smart card interface devices for driver and co-driver, a printer, a display, connectors and facilities for entering the user’s inputs; |01.3.1.9) |Jedinica u vozilu je tahograf bez senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja.

|DU

|Ostatak definicije nije preuzet jer se taj deo odnosi samo na digitalne tahografe, što u našem slučaju nije primenljivo jer bi isključili upotrebu analognih tahografa. |Prvi deo definicije je u potpunosti preuzet. | |2.2.3 |(c) ‘motion sensor’ means a part of the tachograph providing a signal representative of vehicle speed and/or distance travelled; |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom |Planirano je da definicija bude u podzakonskom aktu | |2.2.4 |(d) ‘tachograph card’ means a smart card, intended for use with the tachograph, which allows identification by the tachograph of the role of the cardholder and allows data transfer and storage; |01.3.1.10) |Tahografska kartica (u daljem tekstu: kartica) je nosač podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omogućava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i čuvanje podataka. |PU | | | |2.2.5 |(e) ‘record sheet’ means a sheet designed to accept and retain recorded data, to be placed in an analogue tachograph, and on which the marking devices of the analogue tachograph continuously inscribe the information to be recorded; |01.3.1.11) |Tahografski listić je listić predviđen za evidentiranje i čuvanje predviđenih zapisa, koji se postavlja u analogni tahograf i po kome pisač analognog tahografa obavlja kontinualno beleženje predviđenih zapisa. |PU | | | |2.2.6 |(f) ‘driver card’ means a tachograph card, issued by the authorities of a Member State to a particular driver, which identifies the driver and allows for the storage of driver activity data; |01.3.1.12) |Kartica vozača je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se vozač identifikuje i koja omogućava čuvanje podataka o aktivnostima vozača. |PU | | | |2.2.7 |(g) ‘analogue tachograph’ means a tachograph using a record sheet in accordance with this Regulation; |01.3.1.7) |Analogni tahograf je uređaj namenjen za ugradnju u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju

aktivnosti vozača. |PU | | | |2.2.8 |(h) ‘digital tachograph’ means a tachograph using a tachograph card in accordance with this Regulation; |01.3.1.8) |Digitalni tahograf je uređaj namenjen za ugradnju u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza, evidentiranja, štampanja, čuvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača. |PU | | | |2.2.9 |(i) ‘control card’ means a tachograph card issued by the authorities of a Member State to a national competent control authority which identifies the control body and, optionally, the control officer, and which allows access to the data stored in the data memory or in the driver cards and, optionally, in the workshop cards for reading, printing and/or downloading; |01.3.1.13) |Kartica nadzornog organa je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se identifikuje nadzorni organ odnosno ovlašćeno lice tog organa i koja omogućava pristup podacima sačuvanim u memoriji tahografa, na kartici vozača, odnosno na kartici radionice u cilju njihovog čitanja, štampanja

odnosno preuzimanja. |PU | | | |2.2.10 |(j) ‘company card’ means a tachograph card issued by the authorities of a Member State to a transport undertaking needing to operate vehicles fitted with a tachograph, which identifies the transport undertaking and allows for the displaying, downloading and printing of the data, stored in the tachograph, which have been locked by that transport undertaking; |01.3.1.14) |Kartica prevoznika je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se identifikuje prevoznik i koja omogućava prikaz, preuzimanje i štampanje podataka sačuvanih u tahografu koji se odnose na tog prevoznika.

|PU | | | |2.2.11 |(k) ‘workshop card’ means a tachograph card issued by the authorities of a Member State to designated staff of a tachograph manufacturer, a fitter, a vehicle manufacturer or a workshop, approved by that Member State, which identifies the cardholder and allows for the testing, calibration and activation of tachographs, and/or downloading from them; |01.3.1.15) |Kartica radionice je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ tehničaru zaposlenom u radionici za tahografe, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omogućava pregled, kalibraciju i aktivaciju tahografa, odnosno preuzimanje podataka sa tahografa. |PU | | | |2.2.12 |(l) ‘activation’ means the phase in which the tachograph becomes fully operational and implements all functions, including security functions, through the use of a workshop card; |01.3.1.20) |Aktivacija je postupak kojim digitalni tahograf, korišćenjem kartice radionice, postaje osposobljen da u potpunosti realizuje sve funkcije.

|PU | | | |2.2.13 |(m) ‘calibration’ of a digital tachograph means updating or confirming vehicle parameters, including vehicle identification and vehicle characteristics, to be held in the data memory through the use of a workshop card; |01.3.1.17) |Kalibracija digitalnog tahografa je postupak ažuriranja ili potvrde parametara vozila, uključujući identifikaciju i karakteristike, koji se čuvaju u memoriji tahografa, korišćenjem kartice radionice. |PU | | | |2.2.14 |(n) ‘downloading’ from a digital tachograph means the copying, together with the digital signature, of a part, or of a complete set, of data files recorded in the data memory of the vehicle unit or in the memory of a tachograph card, provided that this process does not alter or delete any stored data; |01.3.1.18) |Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je postupak kopiranja, sa digitalnim potpisom, dela ili svih podataka evidentiranih u memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice, pod uslovom da se ovim procesom ne menjaju niti brišu sačuvani podaci. |PU | | | |2.2.15 |(o) ‘event’ means an abnormal operation detected by the digital tachograph which may result from a fraud attempt; |02.2.1.12) |“događaj“ je neuobičajena aktivnost koju registruje digitalni tahograf, a koja može biti posledica pokušaja zloupotrebe; |PU | | | |2.2.16 |(p) ‘fault’ means an abnormal operation detected by the digital tachograph which may result from an equipment malfunction or failure; |02.2.1.13) |“greška“ je neuobičajena aktivnost koju registruje digitalni tahograf, a koja može biti posledica neispravnosti ili otkaza kompletnog digitalnog tahografa ili nekog njegovog dela; |PU | | | |2.2.17 |(q) ‘installation’ means the mounting of a tachograph in a vehicle; |01.3.1.19) |Ugradnja je postupak postavljanja tahografa u vozilo po specifikaciji proizvođača. |PU | | | |2.2.18 |(r) ‘non-valid card’ means a card detected as faulty, or whose initial authentication failed, or whose start of validity date is not yet reached, or whose expiry date has passed; |01.3.1.16) |Nevažeća kartica je kartica sa greškom ili kartica koja nije zadovoljila inicijalnu proveru autentičnosti, odnosno čiji datum početka važnosti još nije nastupio ili čiji je rok važnosti istekao. |PU | | | |2.2.19 |(s) ‘periodic inspection’ means a set of operations performed to check that the tachograph works properly, that its settings correspond to the vehicle parameters, and that no manipulation devices are attached to the tachograph; |01.3.1.22) |Pregled je skup aktivnosti koji se obavlja radi provere: ispravnosti tahografa, da li podešavanja odgovaraju parametrima vozila i da li je uređaj ili naprava za manipulaciju povezan sa tahografom. |PU | | | |2.2.20 |(t) ‘repair’ means any repair of a motion sensor or of a vehicle unit that requires the disconnection of its power supply, or its disconnection from other tachograph components, or the opening of the motion sensor or vehicle unit; |01.3.1.24) |Opravka je dovođenje u ispravno stanje tahografa ili dela tahografa, koje zahteva prekid njihovog napajanja ili prekid njihove veze sa ostalim delovima tahografa ili otvaranje senzora kretanja, odnosno jedinice u vozilu. |PU | | | |2.2.21 |(u) ‘type-approval’ means a process to certify, by a Member State, in accordance with Article 13, that the tachograph, its relevant components or the tachograph card to be introduced to market fulfil the requirements of this Regulation; |01.3.1.25) |Odobrenje tipa je postupak izdavanja potvrde od nadležnog organa, da tahograf, njegovi delovi, odnosno tahografske kartice ispunjavaju zahteve ovog zakona i AETR sporazuma. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |2.2.22 |(v) ‘interoperability’ means the capacity of systems and the underlying business processes to exchange data and to share information; |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |2.2.23 |(w) ‘interface’ means a facility between systems which provides the media through which they can connect and interact; |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |2.2.24 |(x) ‘time measurement’ means a permanent digital record of the coordinated universal date and time (UTC); |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |2.2.25 |(y) ‘time adjustment’ means an automatic adjustment of current time at regular intervals and within a maximum tolerance of one minute, or an adjustment performed during calibration; |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |2.2.26 |(z) ‘open standard’ means a standard set out in a standard specification document available freely or at a nominal charge which it is permissible to copy, distribute or use for no fee or for a nominal fee. | |/ |NU |Ova definicije trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje u kom propisu bi mogla biti definisana | | |3.1 |Tachographs shall be installed and used in vehicles registered in a Member State which are used for the carriage of passengers or goods by road and to which Regulation (EC) No 561/2006 applies. |

01.2.5.

|Tahograf mora biti ugrađen u vozila iz stava 1. ovog člana osim u vozila navedena u stavu 2. tač. 1) do 7) ovog člana i stavu 4. tač. 1) do 8) ovog člana. |PU | | | |3.2 |Member States may exempt from the application of this Regulation the vehicles mentioned in Article 13(1) and (3) of Regulation (EC) No 561/2006. |01.2.2. |Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz. |NP | |Opcione obligacije (may) | |3.3 |Member States may exempt from the application of this Regulation vehicles used for transport operations which have been granted an exception in accordance with Article 14(1) of Regulation (EC) No 561/2006.

Member States may exempt from the application of this Regulation vehicles used for transport operations which have been granted an exception in accordance with Article 14(2) of Regulation (EC) No 561/2006; they shall immediately notify the Commission thereof. |01.2.3.

01.2.4. |Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja međunarodni prevoz vozilima u javnom linijskom prevozu na linijama dužine do 50 kilometara.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja prevoz u celini na teritoriji Republike Srbije. |NP | |Opcione obligacije (may) | |3.4 |15 years after newly registered vehicles are required to have a tachograph as provided in Articles 8, 9 and 10, vehicles operating in a Member State other than their Member State of registration shall be fitted with such a tachograph. | | |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |3.5 |In the case of national transport operations, Member States may require the installation and use of tachographs in accordance with this Regulation in any of the vehicles for which their installation and use are not otherwise required by paragraph 1. | |/ |NP | |Opcione obligacije (may) | |4.1 |Tachographs, including external components, tachograph cards and record sheets shall fulfil stringent technical and other requirements such as to permit the proper implementation of this Regulation. |01.13.2. |Tahograf koji je namenjen za ugradnju u vozilo mora imati sertifikat o odobrenju tipa i biti ugrađen i pregledan u skladu sa zahtevima AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |4.2 |Tachographs and tachograph cards shall comply with the following requirements. They shall:

record data related to the driver, driver activity and the vehicle which shall be accurate and reliable;

be secure, in particular guaranteeing the integrity and the origin of the source of data recorded by and retrieved from vehicle units and motion sensors;

be interoperable as between the various generations of vehicle units and tachograph cards;

allow for efficient verification of compliance with this Regulation and other applicable legal acts;

be user-friendly. | | |NP |U članu 46. Uredbe 165/2014, stoji da Annex IB Uredbe 3821/85 ostaje na snazi dok ne stupe na snagu akti za sprovođenje navedeni u Uredbi 165/2014. |Annex IB je u celosti, sastavni deo AETR sporazuma, a akti navedeni u Uredbi 165/2014 još nisu stupili na snagu. | |4.3

|Digital tachographs shall record the following data:

(a) the distance travelled, and the speed of the vehicle;

(b) time measurement;

(c) position points as referred to in Article 8(1);

(d) the identity of the driver;

(e) the activity of the driver;

(f) control, calibration and tachograph repair data, including the identity of the workshop;

(g) events and faults. | 02.4.1. |Pod digitalnim tahografom podrazumeva se uređaj koji beleži, čuva, prikazuje, štampa podatke i omogućava preuzimanje podataka o:

1) pređenom putu vozila;

2) brzini vozila;

3) aktivnostima vozača;

4) ručnim unosima vozača (o mestima gde započinje odnosno završava dnevno vreme upravljanja, aktivnostima vozača i vanrednim okolnostima);

5) zaključavanju podataka od strane prevoznika;

6) obavljenim kontrolama;

7) događajima i/ili greškama;

8) internim proverama funkcionalnosti;

9) očitavanjima podataka iz sopstvene memorije;

10) beleženju i čuvanju podataka u sopstvenoj memoriji;

11) očitavanju podataka sa memorijskih kartica;

12) beleženju i čuvanju podataka u memoriji memorijske kartice;

13) prikazivanju podataka na displeju;

14) štampanju podataka;

15) upozorenjima;

16) preuzimanju podataka na eksterne medije;

17) slanju podataka na spoljne pokazne uređaje;

18) kalibraciji;

19) podešavanju vremena. |PU | | | |4.4 |Analogue tachographs shall record at least the data referred to in points (a), (b) and (e) of paragraph 3. |02.3.1. |Pod analognim tahografom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se uređaj koji pokazuje i beleži:

1) pređeni put vozila;

2) brzinu vozila;

3) aktivnosti vozača;

4) otvaranje kućišta, odnosno vađenje

tahografskog listića. |DU |Odredba o merenju vremena dopuniće se u donošenju narednim podzakonskim aktima | | |4.5 |Access to the data stored in the tachograph and the tachograph card may be granted at all times to:

(a) the competent control authorities;

(b) the relevant transport undertaking so that it can comply with its legal obligations, in particular as set out in Articles 32 and 33. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |4.6 |The downloading of data shall be performed with the minimum of delay to transport undertakings or drivers. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |4.7 |Data recorded by the tachograph which may be transmitted in or out of the tachograph, whether wirelessly or electronically, shall be in the form of publicly available protocols as defined in open standards. | |/ |NU

|Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |4.8-4.9. |To ensure that tachographs and tachograph cards comply with the principles and requirements of this Regulation, and in particular of this Article, the Commission shall, by means of implementing acts, adopt detailed provisions necessary for the uniform application of this Article, in particular provisions which provide for the technical means of how to fulfil those requirements. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3).

The detailed provisions referred to in paragraph 8 shall, where appropriate, be based on standards and shall guarantee interoperability and compatibility between the various generations of vehicle units and all tachograph cards. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |5. |Digital tachographs shall ensure the following functions:

speed and distance measurement;

monitoring driver activities and driving status;

monitoring the insertion and withdrawal of tachograph cards;

recording of drivers’ manual entries;

calibration;

automatic recording of the position points referred to in Article 8(1);

monitoring control activities;

detection and recording of events and faults;

reading from data memory and recording and storing in data memory;

reading from tachograph cards and recording and storing in tachograph cards;

displaying, warning, printing and downloading data to external devices;

time adjustment and measurement;

remote communication;

company locks management;

built-in and self-tests. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |6.1.-6.4. |Information contained in digital tachographs and tachograph cards relating to vehicle activities and to drivers and co-drivers shall be displayed in a clear, unambiguous and ergonomic way.

The following information shall be displayed:

(a) time;

(b) mode of operation;

(c) driver activity:

– if the current activity is driving, the driver’s current

continuous driving time and the current cumulative

break time,

– if the current activity is availability/other work/rest

or break, the current duration of that activity (since

it was selected) and the current cumulative break

time;

(d) data related to warnings;

(e) data related to menu access.

Additional information may be displayed, provided that it is clearly distinguishable from the information required in this paragraph.

Digital tachographs shall warn drivers when detecting any event and/or fault, and before and at the time of exceeding the maximum allowed continuous driving time, in order to facilitate compliance with the relevant legislation.

Warnings shall be visual and may also be audible. Warnings shall have a duration of at least 30 seconds, unless they are acknowledged by the user by pushing any key of the tachograph. The reason for the warning shall be displayed and shall remain visible until acknowledged by the user using a specific key or command of the tachograph. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar. |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |6.5 |To ensure that tachographs comply with the requirements of this Article concerning display and warnings, the Commission shall, by means of implementing acts, adopt detailed provisions necessary for the uniform application of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |7.1 |Member States shall ensure that the processing of personal data in the context of this Regulation is carried out solely for the purpose of verifying compliance with this Regulation and with Regulation (EC) No 561/2006, in accordance with Directives 95/46/EC and 2002/58/EC and under the supervision of the supervisory authority of the Member State referred to in Article 28 of Directive 95/46/EC. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu, jer trenutno u RS ne postoji proizvođač tahografa | | |7.2 |Member States shall, in particular, ensure that personal data are protected against uses other than those strictly linked to this Regulation and Regulation (EC) No 561/2006, in accordance with paragraph 1, in relation to:

the use of a global navigation satellite system (GNSS) for the recording of location data as referred to in Article 8,

the use of remote communication for control purposes as referred to in Article 9,

the use of tachographs with an interface as referred to in Article 10,

the electronic exchange of information on driver cards as referred to in Article 31, and in particular any cross-border exchanges of such data with third countries,

the keeping of records by transport undertakings as referred to in Article 33. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |7.3.-7.4. |Digital tachographs shall be designed in such a way as to ensure privacy. Only data necessary for the purposes of this Regulation shall be processed. Owners of vehicles, transport undertakings and any other entity concerned shall comply, where applicable, with the relevant provisions on the protection of personal data. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu, jer trenutno u RS ne postoji proizvođač tahografa | | |8.1 |In order to facilitate the verification of compliance with the relevant legislation, the position of the vehicle shall be recorded automatically at the following points, or at the closest point to such places where the satellite signal is available:

the starting place of the daily working period;

every three hours of accumulated driving time;

the ending place of the daily working period. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |8.1 |For that purpose, vehicles registered for the first time 36 months after the entry into force of the detailed provisions referred to in Article 11 shall be fitted with a tachograph connected to a positioning service based on a satellite navigation system. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |8.2 |As regards the connection of the tachograph to a positioning service based on a satellite navigation system, as referred to in paragraph 1, use shall be made only of service connections that exploit a positioning service free of charge. No position data other than those expressed, wherever possible, in geographical coordinates for determining the points referred to in paragraph 1, shall be permanently stored in the tachograph. Position data which need to be temporarily stored in order to allow for the automatic recording of the points referred to in paragraph 1 or to corroborate the motion sensor shall not be accessible to any user and shall automatically be deleted once they are no longer required for those purposes. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.1 |In order to facilitate targeted roadside checks by the competent control authorities, tachographs installed in vehicles registered for the first time 36 months after the entry into force of the detailed provisions referred to in Article 11 shall be able to communicate to those authorities while the vehicle is in motion. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.2 |15 years after newly registered vehicles are required to have a tachograph as provided for in this Article and in Articles 8 and 10, Member States shall equip their control authorities to an appropriate extent with remote early detection equipment necessary to permit the data communication referred to in this Article, taking into account their specific enforcement requirements and strategies. Until that time, Member States may decide whether to equip their control authorities with such remote early detection equipment. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.3 |The communication referred to in paragraph 1 shall be established with the tachograph only when so requested by the equipment of the control authorities. It shall be secured to ensure data integrity and authentication of the recording and control equipment. Access to the data communicated shall be restricted to control authorities authorised to check infringements of Regulation (EC) No 561/2006 and of this Regulation and to workshops in so far as it is necessary to verify the correct functioning of the tachograph. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.4 |The data exchanged during communication shall be limited to the data necessary for the purpose of targeted roadside checks of vehicles with a potentially manipulated or misused tachograph. Such data shall relate to the following events or data recorded by the tachograph:

the latest security breach attempt,

the longest power supply interruption,

sensor fault,

motion data error,

vehicle motion conflict,

driving without a valid card,

card insertion while driving,

time adjustment data,

calibration data including the dates of the two latest calibrations,

vehicle registration number,

speed recorded by the tachograph. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.5 |The data exchanged shall be used for the sole purpose of verifying compliance with this Regulation. They shall not be transmitted to entities other than authorities controlling driving and rest periods and to judicial bodies, in the framework of an ongoing judicial procedure. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.6 |The data may only be stored by the control authorities for the duration of a roadside check, and shall be deleted at the latest three hours after their communication, unless the data indicate a possible manipulation or misuse of the tachograph. If, in the course of the ensuing roadside check, the manipulation or misuse is not confirmed, the data transmitted shall be deleted. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.7 |Transport undertakings which operate vehicles shall be responsible for informing drivers of the possibility of remote communication for the purpose of early detection of possible manipulation or misuse of tachographs. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |9.8 |In no case shall a remote early detection communication of the type described in this Article lead to automatic fines or penalties for the driver or transport undertaking. The competent control authority, on the basis of the data exchanged, may decide to carry out a check on the vehicle and the tachograph. The result of the remote communication shall not prevent control authorities from carrying out random roadside checks based on the risk rating system introduced by Article 9 of Directive 2006/22/EC. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |10. |The tachographs of vehicles registered for the first time 36 months after the entry into force of the detailed provisions referred to in Article 11 may be equipped with standardised interfaces allowing the data recorded or produced by tachograph to be used in operational mode, by an external device, provided that the following conditions are met:

(a) the interface does not affect the authenticity and the integrity of the data of the tachograph;

(b) the interface complies with the detailed provisions of Article 11;

(c) the external device connected to the interface has access to personal data, including geopositioning data, only after the verifiable consent of the driver to whom the data relates. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |11. |In order to ensure that smart tachographs comply with the principles and requirements set out in this Regulation, the Commission shall, by means of implementing acts, adopt detailed provisions necessary for the uniform application of Articles 8, 9 and 10, excluding any provisions which would provide for the recording of additional data by the tachograph. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). The detailed provisions referred to in the first paragraph shall: | |/ |NP |Obaveza EU Komisije | | |11.1 |(a) in relation to the performance of the functions of the smart tachograph as referred to in this Chapter, include the necessary requirements to guarantee the security, accuracy and reliability of data as provided to the tachograph by the satellite positioning service and the remote communication technology referred to in Articles 8 and 9; | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |11.2 |(b) specify the various conditions and requirements for the satellite positioning service and the remote communication technology referred to in Articles 8 and 9 to be either outside or embedded in the tachograph and, when outside, specify the conditions for the use of the satellite positioning signal as a second motion sensor; | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |11.3 |(c) specify the necessary standards for the interface referred to in Article 10. Such standards may include a provision on the distribution of access rights for drivers, workshops and transport undertakings, and control roles for the data recorded by the tachograph, which control roles shall be based on an authentication/authorisation mechanism defined for the interface, such as a certificate for each level of access and subject to the technical feasibility thereof. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |12.1 |Manufacturers or their agents shall submit an application for approval of a type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card to the type-approval authorities designated to that effect by each Member State. |01.13.3. |Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listića ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | | | |12.2 |Member States shall communicate to the Commission by 2 March 2015 the name and contact details of the designated authorities referred to in paragraph 1, and shall provide updates thereafter as necessary. The Commission shall publish a list of designated type-approval authorities on its website and shall keep that list updated. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |12.3 |An application for type-approval shall be accompanied by the appropriate specifications, including necessary information regarding the seals, and by security, functionality and interoperability certificates. The security certificate shall be issued by a recognised certification body designated by the Commission.

Functionality certificates shall be issued to the manufacturer by the type-approval authority.

The interoperability certificate shall be issued by a single laboratory under the authority and responsibility of the Commission. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |12.4

|In respect of tachographs, their relevant components, and tachograph cards:

(a) the security certificate shall certify the following for the vehicle unit, tachograph cards, motion sensor, and connection to the GNSS receiver when the GNSS is not embedded in the vehicle units:

(i) compliance with security targets;

(ii) fulfilment of the following security functions: identification and authentication, authorisation, confidentiality, accountability, integrity, audit, accuracy and reliability of service;

(b) the functional certificate shall certify that the tested item fulfils the appropriate requirements in terms of functions performed, environmental characteristics, electromagnetic compatibility characteristics, compliance with physical requirements and compliance with other applicable standards;

(c) the interoperability certificate shall certify that the tested item is fully interoperable with the necessary tachographs or tachograph card models. | |/ |NU

|Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |12.5 |Any modification in software or hardware of the tachograph or in the nature of materials used for its manufacture shall, before being applied, be notified to the authority which granted type-approval for the equipment. That authority shall confirm to the manufacturer the extension of the type-approval, or may require an update or a confirmation of the relevant functional, security and/or interoperability certificates. |01.13.3. |Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listića ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |12.6 |No application in respect of any one type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card may be submitted to more than one Member State. | | |NP | |Opcione obligacije (may) | |12.7 |The Commission shall, by means of implementing acts, adopt detailed provisions for the uniform application of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |13. |A Member State shall grant type-approval to any type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card which complies with the requirements set out in Articles 4 and 11, provided that the Member State is in a position to check that production models conform to the approved type.

Any modifications or additions to an approved model must receive additional type-approval from the Member State which granted the original type-approval. | | |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |14. |Member States shall issue to the applicant a type-approval mark conforming to a pre-established model, for each type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card which they approve pursuant to Article 13 and Annex II.

Such models shall be adopted by the Commission through implementing acts in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | |/ |NU |Obaveza EU komisije i Zemalja članice EU | | |15. |The competent authorities of the Member State to which the application for type-approval has been submitted shall, in respect of each type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card which they approve, send within one month a copy of the type-approval certificate accompanied by copies of the relevant specifications, including those relating to the seals, to the authorities of the other Member States. Where the competent authorities do not approve the application for type-approval, they shall notify the authorities of the other Member States that approval has been refused and shall communicate the reasons for their decision. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |16.1 |If a Member State which has granted type-approval as provided for in Article 13 finds that any vehicle units, motion sensors, record sheets or tachograph cards bearing the type-approval mark issued by it do not conform to the type which it has approved, it shall take the necessary measures to ensure that production models conform to the approved type. The measures taken may, if necessary, extend to withdrawal of type-approval. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |16.2 |A Member State which has granted type-approval shall withdraw such approval if the vehicle unit, motion sensor, record sheet or tachograph card which has been approved is not in conformity with this Regulation or if it displays any general defect during use which makes it unsuitable for the purpose for which it is intended. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |16.3 |If a Member State which has granted type-approval is notified by another Member State of one of the cases referred to in paragraphs 1 or 2, it shall, after consulting the notifying Member State, take the steps laid down in those paragraphs, subject to paragraph 5. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |16.4 |A Member State which ascertains that one of the cases referred to in paragraph 2 has arisen may forbid until further notice the placing on the market and putting into service of the vehicle unit, motion sensor, record sheet or tachograph card concerned. The same applies in the cases referred to in paragraph 1 with respect to vehicle units, motion sensors, record sheets or tachograph cards which have been exempted from EU initial verification, if the manufacturer, after due warning, does not bring the equipment into line with the approved model or with the requirements of this Regulation. | |/ |NU |Ova odredba trenutno još nije propisana u domaćem zakonodavstvu i traži se rešenje za njeno usklađivanje | | |16.4 |In any event, the competent authorities of the Member States shall within one month notify one another and the Commission of any withdrawal of type-approval or of any other measures taken pursuant to paragraphs 1, 2 or 3, and shall specify the reasons for such action. | |/ |NP |Obaveza EU Komisije i Zemalja članica EU | | |16.5 |If a Member State which has granted a type-approval disputes the existence of any of the cases specified in paragraphs 1 or 2 notified to it, the Member States concerned shall endeavour to settle the dispute and the Commission shall be kept informed.

If talks between the Member States have not resulted in agreement within four months of the date of the notification referred to in paragraph 3, the Commission, after consulting experts from all Member States and having considered all the relevant factors, such as economic and technical factors, shall within six months of the expiry of that four-month period adopt a decision which shall be notified to the Member States concerned and communicated at the same time to the other Member States. The Commission shall in each case lay down the time-limit for implementation of its decision. | |/ |NP |Obaveza EU Komisije i Zemalja članica EU | | |17.

|1. An applicant for type-approval of a model record sheet shall state on the application form the type or types of analogue tachograph on which the record sheet in question is designed to be used, and shall provide suitable equipment of such type or types for the purpose of testing the record sheet.

2. The competent authorities of each Member State shall indicate on the approval certificate for the model record sheet the type or types of analogue tachograph on which that model record sheet may be used. |01.13.3. |Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listića ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |18. |All decisions pursuant to this Regulation refusing or withdrawing approval of a type of vehicle unit, motion sensor, model record sheet or tachograph card shall specify in detail the reasons on which they are based. A decision shall be communicated to the party concerned, who shall at the same time be informed of the remedies available under the law of the relevant Member State and of the time-limits for the exercise of such remedies. |01.48.5. |Ukoliko je oduzetu karticu vozača izdala druga država, Agencija vraća karticu nadležnom organu države koja je izdala karticu, navodeći razloge za njeno oduzimanje. Ukoliko se očekuje da povraćaj kartice traje duže od dve nedelje, Agencija obaveštava nadležni organ države koja je izdala karticu o razlozima za oduzimanje kartice u roku od dve nedelje. |PU | | | |19. |Member States shall not refuse to register any vehicle fitted with a tachograph, or prohibit the entry into service or use of such vehicle for any reason connected with the fact that the vehicle is fitted with such equipment, if the equipment bears the type-approval mark referred to in Article 14 and the installation plaque referred to in Article 22(4). |01.31.9. |Bliži opis poslova iz st. 1., 5 i sadržinu Uverenja o ispravnosti tahografa i informativne nalepnice i način vođenja evidencija iz st. 7. i 8. ovog člana donosi Ministar na predlog Agencije. |NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom |Da bi vozilo u RS bilo registrovano odnosno tehnički ispravno mora da ima informativnu nalepnicu izdatu u radionici koja ima dozvolu za rad od Agencije. | |20.1 |Manufacturers shall design, test and review vehicle units, motion sensors and tachograph cards put into production so as to detect vulnerabilities arising in all phases of the product life-cycle, and shall prevent or mitigate their possible exploitation. The frequency of tests shall be laid down by the Member State which granted the approval certificate, within a limit which shall not exceed two years. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |20.2 |For this purpose, manufacturers shall submit the documentation necessary for vulnerability analysis to the certification body referred to in Article 12(3). | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |20.3 |For the purposes of paragraph 1, the certification body referred in Article 12(3) shall conduct tests on vehicle units, motion sensors and tachograph cards to confirm that known vulnerabilities cannot be exploited by individuals in possession of publicly available knowledge. | |/ |NU |Usklađivanje je obavezno tek 15 godina nakon donošenje ove gegulative

(Smart tahograf) | | |20.4 |If, in the course of the tests referred to in paragraph 1, vulnerabilities in system elements (vehicle units, motion sensors and tachograph cards) are detected, those elements shall not be put on the market. If vulnerabilities are detected in the course of the tests referred to in paragraph 3 for elements already on the market, the manufacturer or the certification body shall inform the competent authorities of the Member State which granted the type-approval. Those competent authorities shall take all measures necessary to ensure that the problem is addressed, in particular by the manufacturer, and shall inform the Commission without delay of the vulnerabilities detected and of the measures envisaged or taken, including where necessary the withdrawal of type-approval in accordance with Article 16(2). | |/ |NP |Obaveza EU Komisije | | |21.1.

|Member States may authorise field tests of tachographs which have not yet been type-approved. Member States shall mutually recognise such authorisations for field tests. | |/ |NP | |Opcione obligacije (may) | |21.2. |Drivers and transport undertakings participating in a field test shall comply with the requirements of Regulation (EC) No 561/2006. In order to demonstrate such compliance, drivers shall follow the procedure set out in Article 35(2) of this Regulation. |01.17.1. |U slučaju oštećenja tahografskog listića, odnosno oštećenja ili neispravnosti kartice vozača, koji sadrže evidentirane podatke, vozač čuva oštećeni listić, odnosno oštećenu ili neispravnu karticu vozača zajedno sa rezervnim tahografskim listićem koji koristi u svrhu zamene. |PU | | | |21.3. |The Commission may adopt implementing acts to lay down the procedures to be followed for carrying out field tests and the forms to be used in order to monitor those field tests. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |22.1 |Tachographs may be installed or repaired only by fitters, workshops or vehicle manufacturers approved by the competent authorities of the Member States for that purpose in accordance with Article 24. |01.32.1. |Poslove iz člana 31. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje ispunjava propisane uslove i koje ima dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona. |PU | | | |22.2 |Approved fitters, workshops or vehicle manufacturers shall, in accordance with the specifications included in the type-approval certificate referred to in Article 15, seal the tachograph after having verified that it is functioning properly, and, in particular, in such a way as to ensure that no manipulation device can tamper with or alter the data recorded. |03.7. |Postupak pregleda tahografa završava se plombiranjem, postavljanjem informativne nalepnice, nalepnice sa konstantom tahografa (za tahograf sa podesivom konstantom) i izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa sa podacima o vozilu na koje je tahograf ugrađen. |PU | | | |22.3 |The approved fitter, workshop or vehicle manufacturer shall place a special mark on the seals which it affixes and, in addition, for digital tachographs, shall enter the electronic security data for carrying out authentication checks. |03.7. |Postupak pregleda tahografa završava se plombiranjem, postavljanjem informativne nalepnice, nalepnice sa konstantom tahografa (za tahograf sa podesivom konstantom) i izdavanjem uverenja o ispravnosti tahografa sa podacima o vozilu na koje je tahograf ugrađen. |PU | | | |22.3 |The competent authorities of each Member State shall send to the Commission the register of the marks and electronic security data used and the necessary information related to the electronic security data used. The Commission shall give Member States access to that information upon request. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |22.4 |For the purpose of certifying that the installation of the tachograph took place in accordance with the requirements of this Regulation, an installation plaque shall be affixed in such a way as to be clearly visible and easily accessible. |01.31.4. |Prilikom vršenja poslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana radionica za tahografe za ispravan tahograf, čija podešavanja odgovaraju parametrima vozila i sa kojim nije povezan uređaj ili naprava za manipulaciju izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa i informativnu nalepnicu. Uverenje o ispravnosti tahografa isključivo sadrži ime i prezime i adresu vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila, kao podatke o ličnosti. |PU | | | |22.5 |Tachograph components shall be sealed as specified in the type-approval certificate. Any connections to the tachograph which are potentially vulnerable to tampering, including the connection between the motion sensor and the gearbox, and the installation plaque where relevant, shall be sealed. |03.8.1.

03.8.3. |Zaštita kućišta tahografa i pravilne ugradnje tahografa od neovlašćenih intervencija postiže se plombiranjem koje podrazumeva postupak utiskivanja odgovarajućeg žiga na plombe.

Na digitalnom tahografu, na kućištu tahografa mora se nalaziti originalna plomba proizvođača, a plomba se postavlja i na vezu davača impulsa sa menjačkim prenosnikom. |PU | | | |22.5 |A seal shall be removed or broken only:

by fitters or workshops approved by the competent authorities under Article 24 for repair, maintenance or recalibration purposes of the tachograph, or by control officers properly trained and, where required authorised, for control purposes;

for the purpose of vehicle repair or modification which affects the seal. In such cases, a written statement stating the date and time at which the seal was broken and giving the reasons for the seal removal shall be kept on board the vehicle. The Commission shall develop a standard form for the written statement through implementing acts. |03.4.3.-4.

|Poslovi kontrole, odnosno utvrđivanja stanja tahografa podrazumevaju i sačinjavanje Zapisnika o kontroli tahografa, ako je u postupku kontrole utvrđeno da je otvarano kućište tahografa ili ako se utvrdi postojanje naprave za manipulaciju na vodu između tahografa i davača impulsa, dostavljanje kopije tog zapisnika Agenciji za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) i njegovo čuvanje – najmanje godinu dana.

Zapisnik o kontroli tahografa, koji sadrži podatke o radionici, vlasniku, odnosno korisniku vozila, vozilu, tahografu, radnji kontrole i utvrđenoj nepravilnosti, preduzetim merama, tehničaru i mestu i datumu izvršene kontrole ( Obrazac 1. ) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. |PU | | | |22.5 |In all cases, the seals shall be replaced by an approved fitter or workshop without undue delay and at the latest within seven days of their removal.

Before replacing seals, a check and calibration of the tachograph shall be performed by an approved workshop. |02.23.2. |Ako se u postupku nadzora utvrdi da je otvarano kućište tahografa tj. da su oštećene plombe sa originalnim žigom proizvođača tahografa ili sa žigom radionice koja ima dozvolu za opravku tahografa, ili se uoči postojanje naprave za manipulaciju tahograf se, radi sprovođenja pregleda, šalje u radionicu za opravku tahografa. |PU | | | |23.1 |Tachographs shall be subject to regular inspection by approved workshops. Regular inspections shall be carried out at least every two years. |02.22.1.1) |Korisnik tahografa ugrađenog u vozilo može da upotrebljava, odnosno koristi tahograf na kojem je sproveden postupak pregleda u radionici, i to

u roku od jedne godine za analogne, odnosno dvegodine za digitalne tahografe – od poslednjeg pregleda; |PU | | | |23.2 |The inspections referred to in paragraph 1 shall check at least the following:

the tachograph is correctly fitted and appropriate for the vehicle;

the tachograph is working properly;

the tachograph carries the type-approval mark;

the installation plaque is affixed;

all seals are intact and effective;

there are no manipulation devices attached to the tachograph or traces of the use of such devices;

the tyre size and the actual circumference of the tyres. |03.4.2. |Poslovi kontrole podrazumevaju utvrđivanje stanja tahografa, odnosno:

1) da li se na mestima koja sprečavaju otvaranje kućišta tahografa nalaze neoštećene plombe sa originalnim žigom proizvođača tahografa ili sa žigom radionice za opravku tahografa;

2) da li su sva predviđena mesta za zaštitu pravilne ugradnje obezbeđena neoštećenom plombom sa žigom radionice za pregled tahografa;

3) da li postoji informativna nalepnica propisanog sadržaja sa neoštećenom zaštitnom folijom;

4) da li dimenzije pneumatika odgovaraju dimenzijama upisanim u informativnoj nalepnici;

5) da li brzina na koju je podešen graničnik brzine odgovara kategoriji vozila. |PU | | | |23.3 |Workshops shall draw up an inspection report in cases where irregularities in the functioning of the tachograph had to be remedied, whether as a result of a periodic inspection or of an inspection carried out at the specific request of the national competent authority. They shall keep a list of all inspection reports drawn up. |03.5.3. |Poslovi pregleda analognog tahografa podrazumevaju i sačinjavanje Zapisnika o pregledu analognog tahografa, koji sadrži podatke o radionici, vlasniku, odnosno korisniku vozila, vozilu, graničniku brzine, tahografu, etalonima, spoljašnjem pregledu, probnom radu, pregledu satnog mehanizma, brzinomera, odometra i beleženja, postavljenim nalepnicama, žigovima i plombama, uverenju o ispravnosti tahografa, mestu i datumu izvršenog pregleda i tehničaru (Obrazac 2.) i koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. |PU | | | |23.4 |Inspection reports shall be retained for a minimum period of two years from the time the report was made.

Member States shall decide whether inspection reports are to be retained or sent to the competent authority during that period. In cases where the inspection reports are kept by the workshop, upon request from the competent authority, the workshop shall make available the reports of inspections and calibrations carried out during that period. |03.5.4. |Zapisnik i tahografski listić čuvaju se najmanje dve godine. |PU | | | |24.1 |Member States shall approve, regularly control and certify the fitters, workshops and vehicle manufacturers which may carry out installations, checks, inspections and repairs of tachographs. |01.32.2.

01.40.1.

01.43.4. |Dozvola iz stava 1. ovog člana je javna isprava (rešenje) koju izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina.

Licencu tehničara, koja isključivo sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG tehničara i broj licence kao i podatke o ličnosti, izdaje Agencija na period od pet godina.

Nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a stručni nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Agencija. |PU | | | |24.2.a |Member States shall ensure that fitters, workshops and vehicle manufacturers are competent and reliable. For that purpose, they shall establish and publish a set of clear national procedures and shall ensure that the following minimum criteria are met:

(a) the staff are properly trained; |01.39.1.

01.40.2. |Poslove radionice obavlja tehničar zaposlen u radionici za tahografe koji poseduje važeću licencu tehničara i koji nema rešenje o suzpenziji licence tehničara.

Licenca tehničara izdaće se na zahtev, koji isključivo sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG i potpis podnosioca zahteva kao podatke o ličnosti, licu koje ima položen ispit iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je uređena oblast tahografa (u daljem tekstu: ispit). |PU | | | |24.2.b |(b) the equipment necessary to carry out the relevant tests and tasks is available; |01.33.2.7)

01.33.2.8) |da poseduje odgovarajuću mernu opremu koja je etalonirana;

da poseduje odgovarajuće uređaje, opremu i alat za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev; |PU | | | |24.2.c |(c) the fitters, workshops and vehicle manufacturers are of good repute. |01.33.3.

01.40.5. |Dozvola se neće izdati privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću kome je u poslednjih pet godina do dana podnošenja zahteva oduzeta dozvola zbog nesavesnog ili nepropisnog obavljanja poslova iz člana 31. ovog zakona.

Ispit ne može polagati lice koje je u poslednjih pet godina imalo suspenziju licence tehničara u ukupnom trajanju dužem od jedne godine. |PU | | | |24.3.a |Audits of approved fitters or workshops shall be carried out as follows:

(a) approved fitters or workshops shall be subject, at least every two years, to an audit of the procedures they apply when handling tachographs. The audit shall focus in particular on the security measures taken and the handling of workshop cards. Member States may carry out these audits without conducting a site visit; |01.43.4. |Nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a stručni nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Agencija.

|DU |Agencija vrši ispunjavanje uslova iz člana 33.2.10) Zakona, između ostalog da je poslovanje usklađeno sa standardom sistema menadzmenta kvalitetom | | |24.3.b |(b) unannounced technical audits of approved fitters or workshops shall also take place in order to check the calibrations, inspections and installations carried out. Those audits shall cover at least 10 % of the approved fitters and workshops annually. |01.43.4. |Nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, a stručni nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Agencija.

|DU |Nije propisan minimalan broj nadzora u toku godine, traži se rešenje

| | |24.4 |Member States and their competent authorities shall take appropriate measures to prevent conflicts of interests between fitters or workshops and transport undertakings. In particular, where there is a serious risk of a conflict of interests, additional specific measures shall be taken to ensure that the fitter or workshop complies with this Regulation. |01.31.3. |Poslovi iz stava 1. ovog člana moraju se obavljati savesno, na propisan način i u skladu sa odredbama AETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |24.5 |The competent authorities of the Member States shall forward to the Commission, if possible electronically, on an annual basis, the lists of approved fitters and workshops and the cards issued to them. The Commission shall publish those lists on its website. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |24.6 |The competent authorities in Member States shall withdraw approvals, either temporarily or permanently, from fitters, workshops and vehicle manufacturers which fail to meet their obligations under this Regulation. |01.51.

|Prilikom stručnog nadzora nad radom radionice za tahografe Agencija proverava:

da li radionica za tahografe ispunjava propisane uslove za izdavanje dozvole iz člana 33.;

da li radionica za tahografe obavlja poslove iz člana 31. ovog zakona na propisan način i u skladu sa odredbama AETR sporazuma;

da li radionica za tahografe čuva dokumentaciju na propisani način i u propisanim rokovima.

Ukoliko Agencija prilikom stručnog nadzora utvrdi da radionica za tahografe poslove iz člana 31. ne obavlja u skladu sa ovim zakonom o tome obaveštava Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

|PU | | | |25.1 |The period of validity of workshop cards shall not exceed one year. |01.22.4. |Kartica radionice izdaje se tehničaru zaposlenom u radionici za tahografe na period ne duži od jedne godine. |PU | | | |25.1 |When renewing the workshop card, the competent authority shall ensure that the criteria listed in Article 24(2) are met by the fitter, workshop or vehicle manufacturer. |01.23. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene | |25.2 |The competent authority shall renew a workshop card within 15 working days after receipt of a valid renewal request and all the necessary documentation. If a workshop card is damaged, malfunctions, or is lost or stolen, the competent authority shall supply a replacement card within five working days of receiving a detailed request to that effect. |01.23. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene | |25.2 |Competent authorities shall maintain a register of lost, stolen or defective cards. |01.30.1.6) |Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti koja sadrži podatke oukupnom stanju svih vrsta kartica (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, grešaka prilikom izrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oštećenih kartica). |PU | | | |25.3 |If a Member State withdraws the approval of a fitter, workshop or vehicle manufacturer as provided for in Article 24, it shall also withdraw the workshop cards issued thereto. |01.35.3. |Privredno društvo, odnosno javno preduzeće, odnosno preduzetnik kome je rešenjem iz stava 2. ovog člana oduzeta dozvola, obavezno je da Agenciji dostavi sve kartice radionice, žigove i neiskorišćene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa u rešenjem ostavljenom roku.

|PU | | | |25.4 |Member States shall take all necessary measures to prevent the workshop cards distributed to approved fitters, workshops and vehicle manufacturers from being falsified. |01.23.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona. |PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene | |26.1 |Driver cards shall be issued, at the request of the driver, by the competent authority of the Member State where the driver has his normal residence. |01.23.1.

01.22.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa zahtevima AETR sporazuma i ovog zakona.

Kartica vozača izdaje se vozaču na period ne duži od pet godina.

|PU | | | |26.1 |They shall be issued within one month of the receipt by the competent authority of the request and all necessary documentation. |04.208.1. |organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre, a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. |PU | | | |26.2 |For the purposes of this Article, ‘normal residence’ means the place where a person usually lives, that is for at least 185 days in each calendar year, because of personal and occupational ties, or, in the case of a person with no occupational ties, because of personal ties which show close links between that person and the place where he is living.

However, the normal residence of a person whose occupational ties are in a place different from their personal ties and who consequently lives in turn in different places situated in two or more Member States shall be regarded as being the place of their personal ties, provided that such person returns there regularly. This last condition need not be complied with where the person is living in a Member State in order to carry out a fixed-term assignment. |01.23.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |26.3 |Drivers shall give proof of their normal residence by any appropriate means, such as their identity card or any other valid document. Where the competent authorities of the Member State issuing the driver card have doubts as to the validity of a statement as to normal residence, or for the purpose of certain specific controls, they may request any additional information or evidence. |01.23.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |26.4 |In duly justified and exceptional cases, Member States may issue a temporary and non-renewable driver card valid for a maximum period of 185 days to a driver who does not have his normal residence in a Member State or in a State which is a Contracting Party to the AETR Agreement, provided that such driver is in a labour law relationship with an undertaking established in the issuing Member State and, in so far as Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council (16) applies, presents a driver attestation as referred to in that Regulation. |01.23.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |26.4 |The Commission shall, on the basis of data provided by Member States, closely monitor the application of this paragraph. It shall report its findings every two years to the European Parliament and to the Council, and shall examine in particular whether temporary driver cards produce any negative impact on the labour market, and whether temporary cards are issued to named drivers ordinarily on more than one occasion. The Commission may make an appropriate legislative proposal to revise this paragraph. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |26.5 |The competent authorities of the issuing Member State shall take appropriate measures to ensure that an applicant does not already hold a valid driver card and shall personalise the driver card, ensuring that its data are visible and secure. |

01.30.5. |Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog člana, prosleđuje i razmenjuje sa nadležnim organima drugih država putem zajedničke mreže. |PU | | | |26.6 |The driver card shall not be valid for more than five years. |01.22.1. |Kartica vozača izdaje se vozaču na period ne duži od pet godina. |PU | | | |26.7 |A valid driver card shall not be withdrawn or suspended unless the competent authorities of a Member State find that the card has been falsified, or the driver is using a card of which he is not the holder, or the card held has been obtained on the basis of false declarations and/or forged documents. |01.48.1.6)

|Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlašćenje da:oduzme karticu vozača ukoliko otkrije da je važeća kartica vozača falsifikovana ili da vozač koristi tuđu karticu ili da je kartica u posedu vozača pribavljena na osnovu lažnih izjava odnosno falsifikovanih dokumenata. |PU | | | |26.7 |If such suspension or withdrawal measures are taken by a Member State other than the issuing Member State, the former shall return the card to the authorities of the Member State which issued it, as soon as possible, indicating the reasons for the withdrawal or suspension. If the return of the card is expected to take longer than two weeks, the suspending or withdrawing Member State shall inform the issuing Member State within those two weeks of the reasons for suspension or withdrawal. |

01.48.5. |Oduzetu karticu vozača iz tačke 6) stav 1. ovog člana nadzorni organ dostavlja Agenciji. Ukoliko je oduzetu karticu vozača izdala druga država, Agencija vraća karticu nadležnom organu države koja je izdala karticu, navodeći razloge za njeno oduzimanje. Ukoliko se očekuje da povraćaj kartice traje duže od dve nedelje, Agencija obaveštava nadležni organ države koja je izdala karticu o razlozima za oduzimanje kartice u roku od dve nedelje. |PU | | | |26.8 |Member States shall take all necessary measures to prevent driver cards from being falsified. |01.23. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |26.9 |This Article shall not prevent a Member State from issuing a driver card to a driver who has his normal residence in a part of that Member State’s territory, to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union do not apply, provided that the relevant provisions of this Regulation are applied in such cases. | | |NP | | | |27.1 |The driver card is personal. |01.22.1. |Kartica vozača izdaje se vozaču na period ne duži od pet godina.

|PU | |Obzirom da je navedeno da se izdaje pojedinačnom vozaču jasno je da je lični dokument. | |27.2 |A driver may hold no more than one valid driver card, and is only authorised to use his own personalised driver card. |01.16.1. |Vozač može posedovati najviše jednu važeću karticu vozača i ovlašćen je da koristi samo sopstvenu personalizovanu karticu vozača. |PU | | | |27.2 |A driver shall not use a driver card which is defective or which has expired. |01.16.2. |Vozač ne sme da koristi oštećenu, neispravnu ili nevažeću karticu vozača. |PU | | | |28.

|Where a driver wishes to renew his driver card, he shall apply to the competent authorities of the Member State of his normal residence not later than 15 working days before the expiry date of the card.

Where, in the case of renewals, the Member State of the driver’s normal residence is different from that which issued his current card, and where the authorities of the former Member State are requested to renew the driver card, they shall inform the authorities which issued the earlier card of the reasons for its renewal.

In the event of a request for the renewal of a card which is imminently about to expire, the competent authority shall supply a new card before the expiry date, provided that the request was sent within the time-limits laid down in paragraph 1. |01.23. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |29.1 |Issuing authorities shall keep records of issued, stolen, lost or defective driver cards for a period at least equivalent to their period of validity. |01.30.1.5) |Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti. Evidencija obuhvata naročito sledeće podatke:

svim vrstama kartica (broj kartice, datum početka važenja kartice, datum prestanka važenja kartice, status kartice – važeća, zaplenjena od strane nadležnog nadzornog organa, poništena, privremeno oduzeta, trajno oduzeta, nevažeća, u postupku zamene, izgubljena, ukradena, neispravna, oštećena, , otkazana); |PU | | | |29.2 |If a driver card is damaged or if it malfunctions, the driver shall return it to the competent authority of the Member State of his normal residence. Theft of the driver card shall be formally declared to the competent authorities of the State where the theft occurred. |01.21.2. |Vozač je dužan da prijavi gubitak ili krađu kartice vozača nadležnim organima države u kojoj su se gubitak ili krađa dogodili. |PU | | | |29.3 |Any loss of the driver card shall be reported in a formal declaration to the competent authorities of the issuing Member State and to the competent authorities of the Member State of the driver’s normal residence if this is different. |01.21.2. |Vozač je dužan da prijavi gubitak ili krađu kartice vozača nadležnim organima države u kojoj su se gubitak ili krađa dogodili. |PU | | | |29.4 |If the driver card is damaged, malfunctions or is lost or stolen, the driver shall, within seven calendar days, apply for its replacement to the competent authorities of the Member State of his normal residence. Those authorities shall supply a replacement card within eight working days after their receipt of a detailed request to that effect. |01.21.1. |Ako je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, vozač podnosi zahtev za izdavanje kartice vozača Agenciji u roku od sedam dana.

|PU | | | |29.5 |In the circumstances set out in paragraph 4, the driver may continue to drive without a driver card for a maximum period of 15 calendar days or for a longer period if this is necessary for the vehicle to return to the premises where it is based, provided that the driver can prove the impossibility of producing or using the card during that period. |01.21.5. |Za slučaj iz stava 1. ovog člana, vozač može da nastavi da upravlja vozilom bez kartice vozača najviše 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedište prevoznika, pod uslovom da podnese dokaz da tokom tog perioda ne može da koristi karticu vozača, odnosno da je ne može pružiti na uvid. |PU | | | |30.

|Driver cards issued by Member States shall be mutually recognised.

Where the holder of a valid driver card issued by a Member State has established his normal residence in another Member State, he may ask for his card to be exchanged for an equivalent driver card. It shall be the responsibility of the Member State which carries out the exchange to verify whether the card produced is still valid.

Member States carrying out an exchange shall return the old card to the authorities of the issuing Member State and indicate the reasons for so doing.

Where a Member State replaces or exchanges a driver card, the replacement or exchange, and any subsequent replacement or exchange, shall be registered in that Member State. |01.23.1. |Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

|PU | |Odredbe AETR sporazuma i Uredbe 165/2014 su međusobno usaglašene. | |31.1 |In order to ensure that an applicant does not already hold a valid driver card as referred to in Article 26, Member States shall maintain national electronic registers containing the following information on driver cards, including on those referred to in Article 26(4), for a period at least equivalent to the period of validity of those cards:

surname and first name of the driver,

birth date and, if available, place of birth of the driver,

valid driving licence number and country of issue of the driving licence (if applicable),

status of the driver card,

driver card number. |01.30.1.1)

01.30.1.6)

|Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama, u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti, koja sadrži podatke o:

kartici vozača (ime i prezime vozača, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta, grad, poštanski broj, država, broj telefona, adresa elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, reg. broj vozačke dozvole, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, država koja je izdala vozačku dozvolu, važnost vozačke dozvole, kategorije vozila za koje poseduje vozačku dozvolu, adresa na koju želi da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

ukupnom stanju svih vrsta kartica, (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, grešaka prilikom izrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oštećenih kartica). |PU | | | |31.2 |The Commission and the Member States shall take all necessary measures to ensure that the electronic registers are interconnected and accessible throughout the Union, using the TACHOnet messaging system referred to in Recommendation 2010/19/EU or a compatible system. In the case of the use of a compatible system, the exchange of electronic data with all other Member States shall be possible through the TACHOnet messaging system. |01.30.5. |Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog člana, prosleđuje i razmenjuje sa nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država putem zajedničke mreže.

|PU | | | |31.3 |When issuing, replacing and, where necessary, renewing a driver card, Member States shall verify through electronic data exchange that the driver does not already hold another valid driver card. The data exchanged shall be limited to the data necessary for the purpose of this verification. |01.30.5. |Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog člana, prosleđuje i razmenjuje sa nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država putem zajedničke mreže.

|PU | | | |31.4 |Control officers may have access to the electronic register in order to check the status of a driver card. |01.30.6. |Radi vršenja nadzora nadzorni organi imaju pristup podacima iz evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana, i odgovarajućim podacima nadležnih organa drugih država putem zajedničke mreže, u skladu sa zakonom i odredbama međunarodnih ugovora. |PU | | | |31.5 |The Commission shall adopt implementing acts to lay down the common procedures and specifications necessary for the interconnection referred to in paragraph 2, including the format for the data exchanged, the technical procedures for electronic consultation of the national electronic registers, access procedures and security mechanisms. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | | |NP |Obaveza Komisije | | |32.1 |Transport undertakings and drivers shall ensure the correct functioning and proper use of digital tachographs and driver cards. Transport undertakings and drivers using analogue tachographs shall ensure their correct functioning and the proper use of record sheets. |01.14.1.

01.14.2. |Prevoznici i vozači vozila u koje je ugrađen digitalni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dužni su da obezbede propisno korišćenje digitalnog tahografa i kartica vozača.

Prevoznici i vozači vozila u koje je ugrađen analogni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dužni

su da obezbede propisno korišćenje tahografskih listića. |PU | | | |32.2 |Digital tachographs shall not be set in such a way that they automatically switch to a specific category of activity when the vehicle’s engine or ignition is switched off, unless the driver remains able to choose manually the appropriate category of activity. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |32.3 |It shall be forbidden to falsify, conceal, suppress or destroy data recorded on the record sheet or stored in the tachograph or on the driver card, or print-outs from the tachograph. Any manipulation of the tachograph, record sheet or driver card which could result in data and/or printed information being falsified, suppressed or destroyed shall also be prohibited. No device which could be used to this effect shall be present on the vehicle. |01.14.3.

|Zabranjeno je falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiću, memorisanih u tahografu ili na kartici vozača, kao i na ispisima sa digitalnog tahografa. |PU | | | |32.4 |Vehicles shall not be fitted with more than one tachograph, except for the purposes of the field tests referred to in Article 21. |01.13.1. |U vozila iz člana 2. ovog zakona mora biti ugrađen samo jedan tahograf. |PU | | | |32.5 |Member States shall forbid the production, distribution, advertising and/or selling of devices constructed and/or intended for the manipulation of tachographs. |01.14.4. |Zabranjeno je korišćenje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listićem ili karticom vozača koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka. U vozilu ne sme da se nalazi uređaj ili naprava koja se može koristiti u svrhu izvršenja navedenih manipulacija. |NU | | | |33.1 |Transport undertakings shall be responsible for ensuring that their drivers are properly trained and instructed as regards the correct functioning of tachographs, whether digital or analogue, shall make regular checks to ensure that their drivers make correct use thereof, and shall not give to their drivers any direct or indirect incentives that could encourage the misuse of tachographs. |01.4.11. |Prevoznik je dužan da obavesti članove posade vozila o odredbama ovog zakona i internim pravilima preduzeća u pogledu radnih vremena i odmora.

|PU | | | |33.1 |Transport undertakings shall issue a sufficient number of record sheets to drivers of vehicles fitted with analogue tachographs, taking into account the fact that record sheets are personal in character, the length of the period of service and the possible need to replace record sheets which are damaged or have been taken by an authorised control officer. Transport undertakings shall issue to drivers only record sheets of an approved model suitable for use in the equipment installed in the vehicle. |

01.15.1. |Kada je u vozilo ugrađen analogni tahograf prevoznik mora da obezbedi dovoljan broj tahografskih listića

imajući u vidu trajanje prevoza i eventualnu obavezu zamene oštećenih listića ili listića koje je oduzeo nadzorni organ. Prevoznik daje vozačima samo odgovarajuće listiće čiji model ima odobrenje tipa za korišćenje u tahografu koji je ugrađen u vozilo. |PU | | | |33.1 |Where a vehicle is fitted with a digital tachograph, the transport undertaking and the driver shall ensure that, taking into account the length of the period of service, the printing of data from the tachograph at the request of a control officer can be carried out correctly in the event of an inspection. |01.15.2. |Kada je u vozilo ugrađen digitalni tahograf prevoznik i vozač moraju da obezbede dovoljno papira za ispis za realizaciju ispisa u slučaju kontrole, koji mora da ima odobrenje tipa za korišćenje u tahografu koji je ugrađen u vozilo

|PU | | | |33.2 |Transport undertakings shall keep record sheets and printouts, whenever printouts have been made to comply with Article 35, in chronological order and in a legible form, for at least a year after their use, and shall give copies to the drivers concerned who request them. Transport undertakings shall also give copies of data downloaded from driver cards to the drivers concerned who request them, together with printed paper versions of those copies. Record sheets, printouts and downloaded data shall be produced or handed over at the request of any authorised control officer. |01.15.3.

01.15.4.

01.15.5.

01.15.6.

|Prevoznik čuva tahografske listiće i ispise po hronološkom redu i u čitljivom obliku godinu dana nakon datuma njihovog korišćenja i dužan je da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid.

Na zahtev vozača prevoznik daje kopije tahografskih listića, štampanih ispisa i podataka preuzetih sa kartica vozača, odnosno evidenciju o radnom vremenu vozača.

Prevoznik čija su vozila opremljena digitalnim tahografom dužan je da obezbedi da se svi podaci sa digitalnog tahografa i kartice vozača preuzimaju na računar ili na drugo samostalno sredstvo za čuvanje podataka u propisanim rokovima, koji mu moraju biti pristupačni.

Prevoznik je dužan da podatke iz stava 5. ovog člana čuva godinu dana nakon evidentiranja i da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid. |PU | | | |33.3 |Transport undertakings shall be liable for infringements of this Regulation committed by their drivers or by drivers at their disposal. However, Member States may make such liability conditional on the transport undertaking’s infringement of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article and Article 10(1) and (2) of Regulation (EC) No 561/2006. |01.10.3. |Prevoznik je odgovoran za svaki prekršaj koji počini posada vozila, izuzev u slučajevima na koje nije mogao uticati.

|PU | | | |34.1 |Drivers shall use record sheets or driver cards every day on which they are driving, starting from the moment they take over the vehicle. The record sheet or driver card shall not be withdrawn before the end of the daily working period unless its withdrawal is otherwise authorised. No record sheet or driver card may be used to cover a period longer than that for which it is intended. |01.16.3.

01.16.4.

01.16.5.

01.16.6. |Vozači su dužni da koriste tahografske listiće ili karticu vozača svakog dana tokom koga upravljaju vozilom, od trenutka preuzimanja vozila.

Tahografski listić ili kartica vozača mora se nalaziti u tahografu kad god je vozač u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekućim prevozom.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, tahografski listić ili kartica vozača može se izvaditi iz tahografa na zahtev nadzornog organa.

Tahografski listić ne sme da se koristi duže od perioda za koji je predviđen. |PU | | | |34.2 |Drivers shall adequately protect the record sheets or driver cards, and shall not use dirty or damaged record sheets or driver cards. |01.16.2.

01.16.7. |Vozač ne sme da koristi oštećenu, neispravnu ili nevažeću karticu vozača.

Vozač mora adekvatno da zaštiti tahografske listiće i karticu vozača i ne sme da koristi zaprljane ili oštećene tahografske listiće ili karticu vozača. |PU | | | |

34.3 |When, as a result of being away from the vehicle, a driver is unable to use the tachograph fitted to the vehicle, the periods of time referred to in points (ii), (iii) and (iv) of paragraph 5(b) shall:

(a) if the vehicle is fitted with an analogue tachograph, be entered on the record sheet, either manually, by automatic recording or other means, legibly and without dirtying the record sheet; or

(b) if the vehicle is fitted with a digital tachograph, be entered onto the driver card using the manual entry facility provided for in the tachograph. |01.16.9. |Ako, zbog udaljenosti od vozila, vozač nije u

stanju da koristi tahograf ugrađen u vozilo, aktivnosti vozača osim upravljanja vozilom se upisuju na tahografski listić ručno, odnosno evidentiraju automatski ili drugim sredstvima, čitko i bez prljanja listića, ako je u vozilo ugrađen analogni tahograf, ili po povratku u vozilo na karticu vozača korišćenjem aplikacije za ručni unos tahografa, ako je u vozilo ugrađen digitalni tahograf. |PU | | | |34.3 |Member States shall not impose on drivers a requirement to present forms attesting to their activities while away from the vehicle. |01.16.9. |U tom slučaju, nadzorni organ prilikom nadzora na putu ne sme zahtevati od vozača potvrdu o aktivnostima iz člana 11. ovog zakona. |PU | | | |34.4 |Where there is more than one driver on board a vehicle fitted with a digital tachograph, each driver shall ensure that his driver card is inserted into the correct slot in the tachograph.

Where there is more than one driver on board a vehicle fitted with an analogue tachograph, the drivers shall amend the record sheets as necessary, so that the relevant information is recorded on the record sheet of the driver who is actually driving. |01.16.10.

01.16.12. |Ako vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf upravlja višečlana posada, dva vozača su dužna da svoje kartice vozača umetnu u odgovarajuće čitače na tahografu, a ostali vozači dužni su da vode ručni unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

Ako vozilom u koje je ugrađen analogni tahograf upravlja višečlana posada, dva vozača su dužna da pravilno postave i pravovremeno menjaju tahografske listiće tako da se relevantni podaci vezani za upravljanje vozilom evidentiraju na tahografskom listiću vozača, a ostali vozači dužni su da vode ručni unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

|PU | | | |34.5 |Drivers shall:

(a) ensure that the time recorded on the record sheet corresponds to the official time in the country of registration of the vehicle;

(b) operate the switch mechanisms enabling the following periods of time to be recorded separately and distinctly:

(i) under the sign [pic] : driving time,

(ii) under the sign [pic]: ‘other work’, which means any activity other than driving, as defined in point (a) of Article 3 of Directive 2002/15/EC, and also any work for the same or another employer within or outside of the transport sector,

(iii) under the sign [pic] : ‘availability’, as defined in point (b) of Article 3 of Directive 2002/15/EC,

(iv) under the sign [pic] : breaks or rest. |02.5.1) |Korišćenje tahografa podrazumeva pravovremenu upotrebu preklopnika ili tastera kojima se evidentiraju aktivnosti vozača u vozilu u koje je ugrađen analogni tahograf, i to:

(1) za vreme upravljanja vozilom – [pic]

(2) za ostalo radno vreme – [pic]

(3) za vreme raspoloživosti – [pic]

(4) za pauze i odmore – [pic] |PU | | | |34.6

|Each driver of a vehicle fitted with an analogue tachograph shall enter the following information on his record sheet:

(a) on beginning to use the record sheet — his surname and first name;

(b) the date and place where use of the record sheet begins and the date and place where such use ends;

(c) the registration number of each vehicle to which the driver is assigned, both at the start of the first journey recorded on the record sheet and then, in the event of a change of vehicle, during use of the record sheet;

(d) the odometer reading:

(i) at the start of the first journey recorded on the record sheet,

(ii) at the end of the last journey recorded on the record sheet,

(iii) in the event of a change of vehicle during a working day, the reading on the first vehicle to which the driver was assigned and the reading on the next vehicle;

(e) the time of any change of vehicle. |02.8. |Ako vozač započne i završi dnevno vreme upravljanja na jednom vozilu u koje je ugrađen analogni tahograf, na prednjoj strani tahografskog listića unose se sledeći podaci,

i to:

1) na početku dnevnog vremena upravljanja:

(1) prezime i ime vozača,

(2) datum i mesto početka korišćenja listića,

(3) registarska oznaka vozila,

(4) stanje na odometru;

2) po završetku dnevnog vremena upravljanja zaključuje se ručni unos na prednjoj strani tahografskog listića, odnosno:

(1) datum i mesto završetka korišćenja listića,

(2) stanje na odometru,

(3) pređeni put (razlika stanja odometra po završetku i na početku dnevnog vremena upravljanja). |PU | | | |34.7 |The driver shall enter in the digital tachograph the symbols of the countries in which the daily working period started and finished. However, a Member State may require drivers of vehicles engaged in transport operations inside its territory to add more detailed geographic specifications to the country symbol, provided that the Member State notified those detailed geographic specifications to the Commission before 1 April 1998.

It shall not be necessary for drivers to enter the information referred to in the first sentence of the first subparagraph if the tachograph is automatically recording location data in accordance with Article 8. |02.7. |Ako je u vozilo ugrađen digitalni tahograf u tahograf se umeće kartica vozača na početku dnevnog vremena upravljanja.

Ako se u vozilu u koje je ugrađen digitalni tahograf nalazi višečlana posada, svaki od vozača umeće svoju karticu vozača u odgovarajući čitač kartica digitalnog tahografa.

Na početku i po završetku upravljanja vozilom, u koje je ugrađen digitalni tahograf, unosi se mesto, odnosno standardna slovna oznaka države u kojoj se vozilo u tom trenutku nalazi.

Unos mesta gde započinje odnosno završava dnevno vreme upravljanja može se izvršiti i bez korišćenja memorijske kartice, kao i u drugom trenutku – u odnosu na trenutak umetanja ili vađenja memorijske kartice. |PU | | | |35.1 |In the event of damage to a record sheet bearing recordings or to a driver card, drivers shall keep the damaged record sheet or driver card together with any spare record sheet used to replace it. |01.17.1. |U slučaju oštećenja tahografskog listića, odnosno oštećenja ili neispravnosti kartice vozača, koji sadrže evidentirane podatke, vozač čuva oštećeni listić, odnosno oštećenu ili neispravnu karticu vozača zajedno sa rezervnim tahografskim listićem koji koristi u svrhu zamene. |PU | | | |35.2 |Where a driver card is damaged, malfunctions, or is lost or stolen, the driver shall: |01.17.2. |Ako je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, tada vozač: |PU | | | |35.2 a |(a) at the start of his journey, print out the details of the vehicle he is driving, and enter on that printout: |01.17.2.1) |na početku dnevnog vremena, štampa dnevni ispis sa vozila kojim upravlja i na poleđini tog štampanog ispisa: |PU | | | |35.2 a i |(i) details that enable the driver to be identified (name, driver card or driving licence number), including his signature; |01.17.2.1) |upisuje podatke kojima se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se; |PU | | | |35.2 a ii |(ii) the periods referred to in points (ii), (iii) and (iv) of Article 34(5)(b); |01.17.2.1) |pravovremeno evidentira ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora; |PU | | | |35.2 b |(b) at the end of the journey, print out the information relating to periods of time recorded by the tachograph, record any periods of other work, availability and rest taken since the printout made at the start of the journey, where not recorded by the tachograph, and mark on that document details enabling the driver to be identified (name, driver card or driving licence number), including the driver’s signature. |01.17.2.2) |po završetku dnevnog vremena, štampa dnevni ispis sa vozila koji sadrži vremena koja su evidentirana na tahografu ili upisuje na poleđini ispisa vreme upravljanja vozilom, ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora koja je koristio od štampanja ispisa na početku dnevnog vremena ukoliko ih tahograf nije evidentirao, kao i podatke kojima se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se. |PU | | | |36.1 |Where a driver drives a vehicle fitted with an analogue tachograph, he shall be able to produce, whenever an authorised control officer so requests: |01.18.1. |Ako upravlja vozilom u koje je ugrađen analogni tahograf, na zahtev nadzornog organa, vozač je dužan da pruži na uvid: |PU | | | |36.1 i |(i) the record sheets for the current day and those used by the driver in the previous 28 days, |01.18.1.1) |tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana, |PU | | | |36.1 ii |(ii) the driver card, if one is held, and |01.18.1.2) |karticu vozača, ako je poseduje, |PU | | | |36.1 iii |(iii) any manual records and printouts made during the current day and the previous 28 days as required under this Regulation and Regulation (EC) No 561/2006. |01.18.1.3) |sve ručne unose ili štampane ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana, |PU | | | |36.2 |Where the driver drives a vehicle fitted with a digital tachograph, he shall be able to produce, whenever an authorised control officer so requests: |01.18.2. |Ako upravlja vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf, na zahtev nadzornog organa, vozač je dužan da pruži na uvid: |PU | | | |36.2 i |(i) his driver card, |01.18.2.1) |karticu vozača,

|PU | | | |36.2 ii |(ii) any manual records and printouts made during the current day and the previous 28 days as required under this Regulation and Regulation (EC) No 561/2006, |01.18.2.2) |sve ručne unose ili štampane ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana,

|PU | | | |36.2 iii |(iii) the record sheets corresponding to the same period as that referred to in point (ii) during which he drove a vehicle fitted with an analogue tachograph. |01.18.2.3) |tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana ukoliko je upravljao vozilom u koji je ugrađen analogni tahograf, |PU | | | |36.3 |An authorised control officer may check compliance with Regulation (EC) No 561/2006 by analysis of the record sheets, of the displayed, printed or downloaded data which have been recorded by the tachograph or by the driver card or, failing that, of any other supporting document that justifies non-compliance with a provision, such as Articles 29(2) and 37(2) of this Regulation. |01.46. |Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja u smislu ovog zakona je:

1) Tahografski listić;

2) Štampani ispis sa digitalnog tahografa ili kartice vozača;

3) Podaci sa digitalnog tahografa ili kartice vozača ili kartice radionice u elektronskom obliku;

4) Ručni unosi na poleđini tahografskog listića ili papira za ispis iz digitalnog tahografa;

5) Potvrda o aktivnostima vozača;

6) Foto zapis vozila, tahografa, uređaja ili naprave za manipulaciju, na kome se vide bitna obeležja prekršaja;

7) Uverenje o ispravnosti tahografa, odnosno informativna nalepnica

8) Zapisnik o nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona;

9) Zapisnik ostručnom nadzoru izvršenom na osnovu ovog člana;

10) Zapisnik o ugradnji i opravci tahografa;

11) Zapisnik o pregledu analognog tahografa;

12) Zapisnik o kalibraciji digitalnog tahografa;

13) Zapisnik o kontroli tahografa;

14) Potvrda o nemogućnosti preuzimanja podataka |PU | | | |37.1 |In the event of the breakdown or faulty operation of a tachograph, the transport undertaking shall have it repaired by an approved fitter or workshop, as soon as circumstances permit.

If the vehicle is unable to return to the transport undertaking’s premises within a period of one week calculated from the day of the breakdown or of the discovery of defective operation, the repair shall be carried out en route. |01.20.1. |Neispravan tahograf u vozilu koje se koristi se opravlja u radionici za tahografe najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka neispravnosti tahografa.

|PU | | | |37.1 |Measures taken by Member States pursuant to Article 41 shall give the competent authorities power to prohibit the use of the vehicle in cases where the breakdown or faulty operation has not been remedied as provided in the first and the second subparagraphs of this paragraph in so far as this is in accordance with the national legislation in the Member State concerned. |01.48.1. |Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlašćenje da:

1) isključi vozilo iz saobraćaja ukoliko tahograf nije pregledan u propisanom roku ili neispravnost tahografa nije otklonjena u roku od sedam dana od dana nastanka neispravnosti; |PU | | | |37.2

|While the tachograph is unserviceable or malfunctioning, the driver shall mark data enabling him to be identified (name, driver card or driving licence number), including a signature, as well as the information for the various periods of time which are no longer recorded or printed out correctly by the tachograph:

(a) on the record sheet or sheets, or

(b) on a temporary sheet to be attached to the record sheet or to be kept together with the driver card. |01.20.2. |Za period tokom koga nije moguće koristiti tahograf ili je isti neispravan, vozač upisuje na poleđinu tahografskog listića, na poleđinu termalnog papira za ispis ili na odgovarajući listić koji se prilaže uz tahografski listić, podatke kojim se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se i pravovremeno beleži sva vremena, odnosno aktivnosti, koja tahograf više ne evidentira ili ne štampa na ispravan način. |PU | | | |38.1 |In order to monitor effectively compliance with this Regulation, sufficient equipment and appropriate legal powers shall be made available to authorised control officers to enable them to carry out their duties in accordance with this Regulation. That equipment shall include, in particular: |01.47.6. |Nadzorni organi se osposobljavaju i opremaju za vršenje nadzora na putu i uprostorijama prevoznika. Oprema za nadzor na putu obuhvata uređaje za:

|PU | | | |38.1.a |(a) control cards allowing access to data recorded in tachographs and in tachograph cards, and optionally in workshop cards; |01.22.3. |Kartica nadzornog organa izdaje se nadzornom organu koji vrši nadzor na putu ili u prostorijama prevoznika u skladu sa odredbama ovog zakona, na ime ovlašćenog lica na period ne duži od dve godine. |PU | | | |38.1.b |(b) the tools necessary to download data files from vehicle units and tachograph cards and to be able to analyse such data files and printouts from digital tachographs in combination with record sheets or charts from analogue tachographs. |01.47.6.

|1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozača, učitavanje, analizu odnosno prenos podataka u centralnu bazu podataka radi analize;

2) proveru tahografskih listića;

3) analizu sa programskom podrškom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao i analizu detaljnog profila brzine vozila. |PU | | | |38.2 |If, after having carried out a check, control officers find sufficient evidence leading to reasonable suspicion of fraud, they shall be empowered to direct the vehicle to an authorised workshop to perform further tests in order to check, in particular, that the

tachograph:

(a) works properly;

(b) records and stores data correctly, and that the calibration parameters are correct. |01.48.1.2) |Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlašćenje da uputi vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe ukoliko posumnja da tahograf, odnosno graničnik brzine, i drugi elementi povezani sa tahografom, odnosno graničnikom brzine, ne rade ispravno, odnosno u vozilu postoji uređaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graničniku brzine, tahografskim listićem ili karticom vozača, ukoliko se utvrdi neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu |PU | | | |38.3 |Control officers shall be empowered to request authorised workshops to perform the tests referred to in paragraph 2 and specific tests designed to detect the presence of manipulation devices. If manipulation devices are detected, the equipment, including the device itself, the vehicle unit or its components, and the driver card, may be removed from the vehicle and may be used as evidence in accordance with national rules of procedure relating to the handling of such evidence. |01.48.4. |Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda iz tačke 2) stava 1. ovog člana utvrdi neispravnost tahografa odnosno graničnika brzine i drugih elemenata povezanih sa tahografom, odnosno graničnikom brzine ili neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu, odnosno graničniku brzine, troškove kontrolnog pregleda snosi vlasnik odnosno korisnik vozila, a ukoliko se ne utvrde neispravnosti odnosno neslaganja troškove kontrolnog pregleda snosi ministarstvo čiji je nadzorni organ naložio kontrolni pregled. |PU | | | |38.4 |Control officers shall, where appropriate, make use of the possibility to check tachographs and driver cards which are on site during a check of the premises of undertakings. |01.49.1.4) |Nadzor u prostorijama prevoznika, pored nadzora iz člana 47. stav 2. ovog zakona obuhvata i nadzor:tahografskih listića, podataka i štampanih ispisa sa digitalnog tahografa i sa kartice vozača; |PU | | | |39.1 |Member States shall ensure that control officers are appropriately trained for the analysis of the data recorded and the checking of tachographs in order to achieve efficient and harmonised control and enforcement. |01.47.6. |Nadzorni organi se osposobljavaju i opremaju za vršenje nadzora na putu. Oprema za nadzor na putu obuhvata uređaje za:

1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozača, učitavanje, analizu odnosno prenos podataka u centralnu bazu podataka radi analize;

2) proveru tahografskih listića;

3) analizu sa programskom podrškom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao i analizu detaljnog profila brzine vozila. | | | | |39.2 |Member States shall inform the Commission of the training requirements for their control officers by 2 September 2016. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |39.3 |The Commission shall, by means of implementing acts, adopt measures specifying the content of the initial and continuing training of control officers, including training in relation to techniques to target controls and to detect manipulation devices and fraud. Those measures shall include guidelines to facilitate the implementation of the relevant provisions of this Regulation and of Regulation (EC) No 561/2006. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 42(3). | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |39.4 |Member States shall include the content specified by the Commission in the training given to control officers. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |40. |Member States shall assist each other in applying this Regulation and in checking compliance therewith.

Within the framework of that mutual assistance, the competent authorities of the Member States shall, in particular, regularly send to each other all available information concerning infringements of this Regulation by fitters and workshops, types of manipulation practices, and any penalties imposed for such infringements. |01.43.3. |Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja razmenjuje podatke prikupljene iz nadzora s nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

|PU | | | |41.1 |Member States shall, in accordance with national constitutional arrangements, lay down rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. Those penalties shall be effective, proportionate, dissuasive and non-discriminatory, and shall be in compliance with the categories of infringements set out in Directive 2006/22/EC. |01.54.

01.55.

01.56.

01.58.

|Novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik:

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 80.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik:

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 100.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova kazniće se za prekršaj fizičko lice: |PU | |

Kaznene Odredbe ovoga Zakona

| |41.2 |The Member States shall notify the Commission of those measures and the rules on penalties by 2 March 2016. They shall inform the Commission of any subsequent change to those measures. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |42.1 |The Commission shall be assisted by a committee. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |42.2 |Where reference is made to this paragraph, Article 4 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |42.3 |Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

Where the committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft implementing act and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply.

Where the opinion of the committee is to be obtained by a written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so request. | | |NP |Obaveza EU Komisije | | |43.1 |A Tachograph Forum shall be set up in order to support dialogue on technical matters concerning tachographs among Member States experts, members of the committee referred to in Article 42, and experts from third countries which are using the tachograph under the AETR Agreement. | | |NP |Obaveza Foruma | | |43.2 |Member States should delegate as experts to the Tachograph Forum the experts participating in the committee referred to in Article 42. | | |NP |Obaveza Foruma | | |43.3 |The Tachograph Forum shall be open to participation by experts from interested third countries which are Contracting Parties to the AETR Agreement. | | |NP |Obaveza Foruma | | |43.4 |Stakeholders, representatives of vehicle manufacturers, tachograph manufacturers, social partners and the European Data Protection Supervisor shall be invited to the Tachograph Forum. | | |NP |Obaveza Foruma | | |43.5 |The Tachograph Forum shall adopt its rules of procedure. | | |NP |Obaveza Foruma | | |43.6 |The Tachograph Forum shall meet at least once a year. | | |NP |Obaveza Foruma | | |44. |Member States shall communicate to the Commission the text of the laws, regulations and administrative provisions which they adopt in the field governed by this Regulation no later than 30 days after their date of adoption and for the first time by 2 March 2015. | | |NP |Obeveza EU Komisije | | |45. |Regulation (EC) No 561/2006 is hereby amended as follows: | | |NP |Odredba o dopuni Uredbe 561/2006/EZ | | |45.(1) |in Article 3, the following point is inserted after point (a): ‘(aa) vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible mass not exceeding 7,5 tonnes used for carrying materials, equipment or machinery for the driver’s use in the course of his work, and which are used only within a 100 km radius from the base of the undertaking and on the condition that driving the vehicle does not constitute the driver’s main activity;’; |01.2.2.9) |Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 tona, koja se koriste za prevoz materijala, opreme ili mehanizacije koju vozač koristi u toku svog rada i koja mogu da se koriste najdalje do 100 km od sedišta odnosno ogranka prevoznika, i da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača. |PU | | | |45.(2)

|Article 13(1) is amended as follows:

(a) in points (d), (f) and (p), the words ‘50 kilometre’ or ‘50 km’ are replaced by the words ‘100 km’;

(b) the first subparagraph of point (d) is replaced by the following:‘(d) vehicles or combinations of vehicles with a maximum permissible mass not exceeding 7,5 tonnes used by universal service providers as defined in Article 2(13) of Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (17) to deliver items as part of the universal service. |01.2.4.9) |Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja prevoz u celini na teritoriji Republike Srbije vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste kod pružalaca univerzalnih usluga, u skladu sa propisima iz oblasti poštanskih usluga, za isporuku pošiljaka kao univerzalne usluge koja se koriste najdalje do 100 km od sedišta, odnosno ogranka prevoznika, pod uslovom da upravljanje vozilom ne predstavlja osnovno zanimanje vozača. |PU

| | | |46. |In so far as the implementing acts referred to in this Regulation have not been adopted so that they may be applied at the time of application of this Regulation, the provisions in Regulation (EEC) No 3821/85, including in Annex IB thereto, shall continue to apply, on a transitional basis, until the date of application of the implementing acts referred to in this Regulation. | | |NP |Odredba je po pravnoj prirodi takva da je može implementirati samo država članica | | |47. |Regulation (EEC) No 3821/85 is hereby repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation. | | |NP |Odredba govori o ukidanju Uredbe 3821 | | |48. |This Regulation shall enter into force on the day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

It shall, subject to the transitional measures in Article 46, apply with effect from 2 March 2016. However, Articles 24, 34 and 45 shall apply with effect from 2 March 2015.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Strasbourg, 4 February 2014. | | |NP |Odredba je po pravnoj prirodi takva da je može implementirati samo država članica | | |ANNEX

I |I. DEFINITIONS

In this Annex:

(a) ‘recording equipment’ or ‘analogue tachograph’ means: equipment intended for installation in road vehicles to show and record automatically or semi-automatically details of the movement of such vehicles and details of certain periods of activity of their drivers; |01.3.1.7) |Analogni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača.

|PU | | | |ANNEX

I |(b) ‘constant of the recording equipment’ means:

the numerical characteristic giving the value of the input signal required to show and record a distance travelled of one kilometre; this constant must be expressed either in revolutions per kilometre (k = … rev/km), or in impulses per kilometre (k = … imp/km); |02.2.1.15) |“konstanta tahografa“ je numerička karakteristika koja daje vrednost ulaznog signala neophodnog za prikaz i evidentiranje zapisa pređenog puta od 1 kilometra; ova konstanta se izražava ili u broju obrtaja po kilometru (k = … obrt/km) ili u broju impulsa po kilometru (k = … imp/km); |PU | | | |ANNEX

I |(c) ‘characteristic coefficient’ means:

the numerical characteristic giving the value of the output signal emitted by the part of the vehicle linking it with the recording equipment (gearbox output shaft or axle) while the vehicle travels a distance of one measured kilometre under normal test conditions (see point 4 of Part VI of this Annex). The characteristic coefficient is expressed either in revolutions per kilometre (w = … rev/km) or in impulses per kilometre (w = … imp/km); |02.2.1.16) |“karakteristični koeficijent vozila“ je numerička karakteristika koja daje vrednost izlaznog signala koji emituje deo vozila koji je povezan sa tahografom (glavno vratilo menjačkog prenosnika) dok vozilo prelazi put od jednog izmerenog kilometra u normalnim uslovima ispitivanja; ovaj koeficijent se izražava u broju obrtaja po kilometru (w = … obrt/km) ili broju impulsa po kilometru (w = … imp/km); |PU | | | |ANNEX

I |(d) ‘effective circumference of wheel tyres’ means:

the average of the distances travelled by the several wheels moving the vehicle (driving wheels) in the course of one complete rotation. The measurement of these distances must take place under normal test conditions (see point 4 of Part VI of this Annex) and is expressed in the form: 1 = … mm. |02.2.1.17) |“efektivni obim točka“ je prosečan pređeni put koji ostvare pogonski točkovi tokom jednog punog obrta. Merenje pređenog puta se obavlja u normalnim uslovima ispitivanja i izražava se na sledeći način: l = … mm; |PU | | | |ANNEX

I | II. GENERAL CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS OF RECORDING EQUIPMENT

The equipment must be able to record the following:

1. distance travelled by the vehicle;

2. speed of the vehicle;

3. driving time;

4. other periods of work or of availability;

5. breaks from work and daily rest periods;

6. opening of the case containing the record sheet; |02.3.1. |Pod analognim tahografom, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva se uređaj koji pokazuje i beleži:

1) pređeni put vozila;

2) brzinu vozila;

3) aktivnosti vozača;

4) otvaranje kućišta, odnosno vađenje tahografskog listića. |PU | | | |ANNEX

I |7. for electronic recording equipment which is equipment operating by signals transmitted electrically from the distance and speed sensor, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the recording equipment (except lighting), in the power supply of the distance and speed sensor and any interruption in the signal lead to the distance and speed sensor.

For vehicles used by two drivers, the equipment must be capable of recording simultaneously but distinctly and on two separate record sheets details of the periods listed under points 3, 4 and 5 of the first paragraph. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |ANNEX

I |III. CONSTRUCTION REQUIREMENTS FOR RECORDING EQUIPMENT

(a) General points

1. Recording equipment shall include the following:

1.1. Visual instruments showing:

— distance travelled (distance recorder),

— speed (speedometer),

— time (clock).

1.2. Recording instruments comprising:

— a recorder of the distance travelled,

— a speed recorder,

— one or more time recorders satisfying the requirements laid down in point (c)(4).

1.3. A means of marking showing on the record sheet individually:

— each opening of the case containing that record sheet,

— for electronic recording equipment, as defined in point 7 of the first paragraph of Part II, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the recording equipment (except lighting), not later than at switching-on the power supply again,

— for electronic recording equipment, as defined in point 7 of the first paragraph of Part II, any interruption exceeding 100 milliseconds in the power supply of the distance and speed sensor and any interruption in the signal lead to the distance and speed sensor.

2. Any inclusion in the equipment of devices additional to those listed in point 1 must not interfere with the proper operation of the mandatory devices or with the reading of them.

The equipment must be submitted for approval complete with any such additional devices.

3. Materials

3.1. All the constituent parts of the recording equipment must be made of materials with sufficient stability and mechanical strength and stable electrical and magnetic characteristics.

3.2. Any modification in a constituent part of the equipment or in the nature of the materials used for its manufacture must, before being applied in manufacture, be submitted for approval to the authority which granted type-approval for the equipment.

4. Measurement of distance travelled

The distances travelled may be measured and recorded either:

— so as to include both forward and reverse movement, or

— so as to include only forward movement.

Any recording of reversing movements must on no account affect the clarity and accuracy of the other recordings.

5. Measurement of speed

5.1. The range of speed measurement shall be as stated in the type-approval certificate.

5.2. The natural frequency and the damping of the measuring device must be such that the instruments showing and recording the speed can, within the range of measurement, follow acceleration changes of up to 2 m/s 2 , within the limits of accepted tolerances.

6. Measurement of time (clock)

6.1. The control of the mechanism for resetting the clock must be located inside a case containing the record sheet; each opening of that case must be automatically recorded on the record sheet.

6.2. If the forward movement mechanism of the record sheet is controlled by the clock, the period during which the latter will run correctly after being fully wound must be greater by at least 10 % than the recording period corresponding to the maximum sheet-load of the equipment.

7. Lighting and protection

7.1. The visual instruments of the equipment must be provided with adequate non-dazzling lighting.

7.2. For normal conditions of use, all the internal parts of the equipment must be protected against damp and dust. In addition, they must be made proof against tampering by means of casings capable of being sealed.

(b) Visual instruments

1. Distance travelled indicator (distance recorder)

1.1. The value of the smallest grading on the instrument showing distance travelled must be 0,1 kilometres. Figures showing hectometres must be clearly distinguishable from those showing whole kilometres.

1.2. The figures on the distance recorder must be clearly legible and must have an apparent height of at least 4 mm.

1.3. The distance recorder must be capable of reading up to at least 99 999,9 kilometres.

2. Speed indicators (speedometer)

2.1. Within the range of measurement, the speed scale must be uniformly graduated by 1, 2, 5 or 10 kilometres per hour. The value of a speed graduation (space between two successive marks) must not exceed 10 % of the maximum speed shown on the scale.

2.2. The range indicated beyond that measured need not be marked by figures.

2.3. The length of each space on the scale representing a speed difference of 10 kilometres per hour must not be less than 10 millimetres.

2.4. On an indicator with a needle, the distance between the needle and the instrument face must not exceed three millimetres.

3. Time indicator (clock)

The time indicator must be visible from outside the equipment and must give a clear, plain and unambiguous reading.

(c) Recording instruments

1. General points

1.1. All equipment, whatever the form of the record sheet (strip or disc), must be provided with a mark enabling the record sheet to be inserted correctly, in such a way as to ensure that the time shown by the clock and the time- marking on the record sheet correspond.

1.2. The mechanism moving the record sheet must be such as to ensure that the latter moves without play and can be freely inserted and removed.

1.3. For record sheets in disc form, the forward movement device must be controlled by the clock mechanism. In this case, the rotating movement of the record sheet must be continuous and uniform, with a minimum speed of seven millimetres per hour measured at the inner border of the ring marking the edge of the speed recording area. In equipment of the strip type, where the forward movement device of the record sheets is controlled by the clock mechanism, the speed of rectilinear forward movement must be at least 10 millimetres per hour.

1.4. Recording of the distance travelled, of the speed of the vehicle and of any opening of the case containing the record sheet or sheets must be automatic.

2. Recording distance travelled

2.1. Every kilometre of distance travelled must be represented on the record by a variation of at least one millimetre on the corresponding coordinate.

2.2. Even at speeds reaching the upper limit of the range of measurement, the record of distances must still be clearly legible.

3. Recording speed

3.1. Whatever the form of the record sheet, the speed recording stylus must normally move in a straight line and at right angles to the direction of travel of the record sheet. However, the movement of the stylus may be curvilinear, provided the following conditions are satisfied:

— the trace drawn by the stylus must be perpendicular to the average circumference (in the case of record sheets in disc form) or to the axis (in the case of record sheets in strip form) of the area reserved for speed recording,

— the ratio between the radius of curvature of the trace drawn by the stylus and the width of the area reserved for speed recording must be not less than 2,4 to 1, whatever the form of the record sheet,

— the markings on the time-scale must cross the recording area in a curve of the same radius as the trace drawn by the stylus. The spaces between the markings on the time-scale must represent a period not exceeding one hour.

3.2. Each variation in speed of 10 kilometres per hour must be represented on the record by a variation of at least 1,5 millimetres on the corresponding coordinate.

4. Recording time

4.1. Recording equipment must be so constructed that the period of driving time is always recorded automatically and that it is possible, through the operation where necessary of a switch device, to record separately the other periods of time as indicated in points (ii), (iii) and (iv) of Article 34(5)(b) of this Regulation.

4.2. It must be possible, from the characteristics of the traces, their relative positions and if necessary the signs laid down in Article 34 of this Regulation, to distinguish clearly between the various periods of time. The various periods of time should be differentiated from one another on the record by differences in the thickness of the relevant traces, or by any other system of at least equal effectiveness from the point of view of legibility and ease of interpretation of the record.

4.3. In the case of vehicles with a crew consisting of more than one driver, the recordings provided for in point 4.1 must be made on separate record sheets, each record sheet being allocated to one driver. In this case, the forward movement of the separate record sheets must be effected either by a single mechanism or by separate synchronised mechanisms.

(d) Closing device

1. The case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be fitted with a lock.

2. Each opening of the case containing the record sheet or sheets and the control of the mechanism for resetting the clock must be automatically recorded on the record sheet or sheets.

(e) Markings

1. The following markings must appear on the instrument face of the equipment:

— close to the figure shown by the distance recorder, the unit of measurement of distance, indicated by the abbreviation ‘km’,

— near the speed scale, the marking ‘km/h’,

— the measurement range of the speedometer, in the form ‘Vmin … km/h, Vmax … km/h’. This marking is not necessary if it is shown on the descriptive plaque of the equipment.

However, these requirements shall not apply to recording equipment approved before 10 August 1970.

2. The descriptive plaque must be built into the equipment and must show the following markings, which must be visible on the equipment when installed:

— name and address of the manufacturer of the equipment,

— manufacturer’s number and year of construction,

— approval mark for the equipment type,

— the constant of the equipment in the form ‘k = … rev/km’ or ‘k = … imp/km’,

— optionally, the range of speed measurement, in the form indicated in point 1,

— should the sensitivity of the instrument to the angle of inclination be capable of affecting the readings given by the equipment beyond the permitted tolerances, the permissible angle expressed as:

where α is the angle measured from the horizontal position of the front face (fitted the right way up) of the equipment for which the instrument is calibrated, while β and γ represent respectively the maximum permissible upward and downward deviations from the angle of calibration α.

(f) Maximum tolerances (visual and recording instruments)

1. On the test bench before installation:

(a) distance travelled:

1 % more or less than the real distance, where that distance is at least one kilometre;

(b) speed:

3 km/h more or less than the real speed;

(c) time:

± two minutes per day with a maximum of 10 minutes per seven days in cases where the running period of the clock after rewinding is not less than that period.

2. On installation:

(a) distance travelled:

2 % more or less than the real distance, where that distance is at least one kilometre;

(b) speed:

4 km/h more or less than the real speed;

(c) time:

± two minutes per day, or

± 10 minutes per seven days.

3. In use:

(a) distance travelled: 4 % more or less than the real distance, where that distance is at least one kilometre;

(b) speed: 6 km/h more or less than the real speed;

(c) time:

± two minutes per day, or

± 10 minutes per seven days.

4. The maximum tolerances set out in points 1, 2 and 3 are valid for temperatures between 0 °C and 40 °C, temperatures being taken in close proximity to the equipment.

5. Measurement of the maximum tolerances set out in points 2 and 3 shall take place under the conditions laid down in Part VI. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |ANNEX

I |IV. RECORD SHEETS

(a) General points

1. The record sheets must be such that they do not impede the normal functioning of the instrument and that the records which they contain are indelible and easily legible and identifiable.

The record sheets must retain their dimensions and any records made on them under normal conditions of humidity and temperature.

In addition it must be possible to write on the record sheets, without damaging them and without affecting the legibility of the recordings, the information referred to in Article 34 of this Regulation.

Under normal conditions of storage, the recordings must remain clearly legible for at least one year.

2. The minimum recording capacity of the record sheets, whatever their form, must be 24 hours.

If several discs are linked together to increase the continuous recording capacity which can be achieved without intervention by staff, the links between the various discs must be made in such a way that there are no breaks in or overlapping of recordings at the point of transfer from one disc to another.

(b) Recording areas and their graduation

1. The record sheets shall include the following recording areas:

— an area exclusively reserved for data relating to speed,

— an area exclusively reserved for data relating to distance travelled,

— one or more areas for data relating to driving time, to other periods of work and availability, to breaks from work and to rest periods for drivers.

2. The area for recording speed must be scaled off in divisions of 20 kilometres per hour or less. The speed corresponding to each marking on the scale must be shown in figures against that marking. The symbol ‘km/h’ must be shown at least once within the area. The last marking on the scale must coincide with the upper limit of the range of measurement.

3. The area for recording distance travelled must be set out in such a way that the number of kilometres travelled may be read without difficulty.

4. The area or areas reserved for recording the periods referred to in point 1 must be so marked that it is possible to distinguish clearly between the various periods of time.

(c) Information to be printed on the record sheets

Each record sheet must bear, in printed form, the following information:

— name and address or trade name of the manufacturer,

— approval mark for the model of the record sheet,

— approval mark for the type or types of equipment in which the record sheet may be used,

— upper limit of the speed measurement range, printed in kilometres per hour.

By way of minimal additional requirements, each record sheet must bear, in printed form, a time-scale graduated in such a way that the time may be read directly at intervals of fifteen minutes while each five-minute interval may be determined without difficulty.

(d) Free space for handwritten insertions

A free space must be provided on the record sheets such that drivers may as a minimum write in the following details:

— surname and first name of the driver,

— date and place where use of the record sheet begins and date and place where such use ends,

— the registration number or numbers of the vehicle or vehicles to which the driver is assigned during the use of the record sheet,

— odometer readings from the vehicle or vehicles to which the driver is assigned during the use of the record sheet,

— the time at which any change of vehicle takes place. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |ANNEX

I |V. INSTALLATION OF RECORDING EQUIPMENT

1. Recording equipment must be positioned in the vehicle in such a way that the driver has a clear view from his seat of the speedometer, distance recorder and clock while at the same time all parts of those instruments, including driving parts, are protected against accidental damage.

2. It must be possible to adapt the constant of the recording equipment to the characteristic coefficient of the vehicle by means of a suitable device, to be known as an adaptor.

Vehicles with two or more rear axle ratios must be fitted with a switch device whereby those various ratios may be automatically brought into line with the ratio for which the equipment has been adapted to the vehicle.

3. After the equipment has been checked on installation, an installation plaque must be affixed to the vehicle beside the equipment or in the equipment itself and in such a way as to be clearly visible. After every inspection by an approved fitter or workshop requiring a change in the setting of the installation itself, a new installation plaque must be affixed in place of the previous one.

The installation plaque must show at least the following details:

— name, address or trade name of the approved fitter, workshop or vehicle manufacturer,

— characteristic coefficient of the vehicle, in the form ‘w = … rev/km’ or ‘w = … imp/km’,

— effective circumference of the wheel tyres, in the form ‘1 = … mm’,

— the dates on which the characteristic coefficient of the vehicle was determined and the effective circumference of the wheel tyres was measured.

4. Sealing

The following parts must be sealed:

(a) the installation plaque, unless it is attached in such a way that it cannot be removed without the markings thereon being destroyed;

(b) the two ends of the link between the recording equipment proper and the vehicle;

(c) the adaptor itself and the point of its insertion into the circuit;

(d) the switch mechanism for vehicles with two or more axle ratios;

(e) the links joining the adaptor and the switch mechanism to the rest of the equipment;

(f) the casings required under point (a)(7.2) of Part III;

(g) any cover giving access to the means of adapting the constant of the recording equipment to the characteristic coefficient of the vehicle.

In particular cases, further seals may be required on approval of the equipment type and a note of the positioning of those seals must be made on the approval certificate.

The seals mentioned in points (b), (c) and (e) of the first paragraph are authorised to be removed:

— in cases of emergency,

— in order to install, adjust or repair a speed limitation device or any other device contributing to road safety,

provided that the recording equipment continues to function reliably and correctly and is resealed by an approved fitter or workshop immediately after fitting the speed limitation device or any other device contributing to road safety or within seven days in other cases. For each occasion that those seals are broken, a written statement giving the reasons for such action must be prepared and made available to the competent authority.

5. The cables connecting the recording equipment to the transmitter must be protected by a continuous plastic-coated rust-protected steel sheath with crimped ends, except where an equivalent protection against manipulation is guaranteed by other means (for example by electronic monitoring such as signal encryption) capable of detecting the presence of any device which is unnecessary for the correct operation of the recording equipment and the purpose of which is to prevent the accurate operation of the recording equipment by short circuiting or interruption or by modification of the electronic data from the speed and distance sensor. A joint, comprised of sealed connections, is deemed to be continuous within the meaning of this Regulation.

The aforementioned electronic monitoring may be replaced by an electronic control which ensures that the recording equipment is able to record any movement of the vehicle, independent from the signal of the speed and distance sensor.

For the purposes of the application of this point, M 1 and N 1 vehicles are those defined in Part A of Annex II to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council ( 1 ). For those vehicles that are equipped with tachographs in compliance with this Regulation and are not designed to be fitted with an armoured cable between the distance and speed sensors and the recording equipment, an adaptor shall be fitted as close as possible to the distance and speed sensors.

The armoured cable shall be fitted from the adaptor to the recording equipment. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |ANNEX

I |VI. CHECKS AND INSPECTIONS

The Member States shall nominate the bodies which shall carry out the checks and inspections.

1. Certification of new or repaired instruments

Every individual device, whether new or repaired, shall be certified in respect of its correct operation and the accuracy of its readings and recordings, within the limits laid down in point (f)(1) of Part III, by means of sealing in accordance with point (f) of the first paragraph of point 4 of Part V.

For this purpose, the Member States may stipulate aninitial verification, consisting of a check on, and confirmation of, the conformity of a new or repaired device with the type-approved model and/or with the requirements of this Regulation, or may delegate the power to certify to the manufacturers or to theirauthorised agents.

2. Installation

When being fitted to a vehicle, the equipment and the whole installation must comply with the provisions relating to maximum tolerances laid down in point (f)(2) of Part III.

The inspection tests shall be carried out by the approved fitter or workshop on its own responsibility.

3. Periodic inspections

(a) Periodic inspections of the equipment fitted to vehicles shall take place at least every two years and may be carried out in conjunction with roadworthiness tests of vehicles.

Those inspections shall include the following checks:

— that the equipment is working correctly,

— that the equipment carries the type-approval mark,

— that the installation plaque is affixed,

— that the seals on the equipment and on the other parts of the installation are intact,

— the actual circumference of the tyres.

(b) An inspection to ensure compliance with point (f)(3) of Part III on the maximum tolerances in use shall be carried out at least once every six years, although each Member State may stipulate a shorter inspection interval for vehicles registered in its territory. Such inspections must include replacement of the installation plaque.

4. Measurement of errors

The measurement of errors on installation and during use shall be carried out under the following conditions, which are to be regarded as constituting standard test conditions:

— vehicle unladen, in normal running order,

— tyre pressures in accordance with the manufacturer’s instructions,

— tyre wear within the limits allowed by law,

— movement of the vehicle: the vehicle must proceed, driven by its own engine, in a straight line and on a level surface, at a speed of 50 ± 5 km/h. Provided that it is of comparable accuracy, the test may also be carried out on an appropriate test bench. |01.16.15. |Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi Ministar.

|NU |Odredba će se uskladiti podzakonskim aktom | | |ANNEX II |I. APPROVAL MARK

1. The approval mark shall be made up of:

(a) a rectangle, within which shall be placed the letter ‘e’ followed by a distinguishing number or letter for the country which has issued the approval in accordance with the following conventional signs:

Belgium 6, Bulgaria 34, Czech Republic 8,

Denmark 18, Germany 1, Estonia 29, Ireland 24,

Greece 23, Spain 9, France 2, Croatia 25, Italy 3,

Cyprus CY, Latvia 32, Lithuania 36, Luxembourg

13, Hungary 7, Malta MT, Netherlands 4, Austria 12,

Poland 20, Portugal 21, Romania 19, Slovenia 26,

Slovakia 27, Finland 17, Sweden 5, United Kingdom 11, and

(b) an approval number corresponding to the number of the approval certificate drawn up for the prototype of the recording equipment or the record sheet or to the number of a tachograph card, placed at any point within the immediate proximity of that rectangle.

2. The approval mark shall be shown on the descriptive plaque of each set of equipment and on each record sheet and on each tachograph card. It must be indelible and must always remain clearly legible.

3. The dimensions of the approval mark drawn below (1) are expressed in millimetres, these dimensions being minima. The ratios between the dimensions must be maintained. | | |NP |Odredba je po pravnoj prirodi takva da je može implementirati samo država članica | | |ANNEX II |II. APPROVAL CERTIFICATE FOR ANALOGUE TACHOGRAPHS

A Member State which has granted approval shall issue the applicant with an approval certificate, the model of which is given below. When informing other Member States of approvals issued or, if the occasion should arise, withdrawn, a Member State shall use copies of that certificate.

| | |NP |odredba je po pravnoj prirodi takva da je može implementirati samo država članica | | |ANNEX II |III. APPROVAL CERTIFICATE FOR DIGITAL TACHOGRAPHS

A Member State which has granted approval shall issue the applicant with an approval certificate, the model of which is given below. When informing other Member States of approvals issued or, if the occasion should arise, withdrawn, a Member State shall use copies of that certificate. | | |NP |odredba je po pravnoj prirodi takva da je može implementirati samo država članica | | |

Ostavite komentar