Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 12. stava 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 344-12121/2016

U Beogradu, 23. decembra 2016. godine

Vlada

Predsednik

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Zaključka kojim se usvaja Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) sadržan je u članu 12. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) kojim je propisano da na osnovu Nacionalne strategije, na predlog Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja, Vlada donosi Nacionalni plan bezbednosti saobraćaja na putevima, za period od najmanje jedne godine.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti koje će biti realizovane u 2016. i 2017. godini i u periodu od 2018. do 2020. godine. Predviđeno je da će se u 2017. godini izraditi novi Akcioni plan koji će detaljno razraditi aktivnosti za period 2018-2020. godine, uzimajući u obzir iskustva u primeni ovog dokumenta i stepen ispunjavanja aktivnosti iz ovog Akcionog plana.

Članom 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) propisano je da kada ne donosi druge akte, Vlada donosi zaključke.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

Razvoj oblasti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji za period od pet godina obezbeđuje se i ostvaruje sprovođenjem Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija). Strategija je najvažniji strateški dokument iz oblasti bezbednosti saobraćaja, koji dugoročno i sveobuhvatno definiše ciljeve i prioritete unapređenja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji u skladu sa evropskim planovima razvoja pomenute oblasti. Strategiju je donela Vlada 2. jula 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 64/15).

Članom 12. stav 1. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon i 9/16 – US) propisano je da, na osnovu Nacionalne strategije, na predlog Tela za koordinaciju bezbednosti saobraćaja, Vlada donosi Nacionalni plan bezbednosti saobraćaja na putevima, za period od najmanje jedne godine.

Akcionim planom koji je predstavljen u formi matrice, kao ključnim mehanizmom za sprovođenje Strategije, predlažu se za period od pet godina konkretne aktivnosti sa rokovima, indikatori za praćenje, organi i organizacije nadležne za sprovođenje Strategije.

Usvajanje i implementacija ovog Akcionog plana predstavlja značajan korak za preduzimanje odgovarajućih aktivnosti u cilju sprovođenja Strategije i unapređenja bezbednosti saobraćaja u narednih pet godina.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

U tački 1. Predloga zaključka predloženo je usavajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

Tačkom 2. Predloga zaključka predloženo je objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA

U cilju relizacije predviđenih aktivnosti sadržanih u Akcionom planu, a uzimajući u obzir da je Akcioni plan multisektorski dokument, predlagač propisa je tražio da nadležna ministarstva odgovorna za relizaciju predviđenih aktivnosti dostave procenu finansijskih sredstava (tzv. PFE obrasce) kojim se prikazuju finansijski efekti Akcionog plana na budžet Republike Srbije. S tim u vezi, iz budžetskih sredstava za fiskalnu godinu 2017. Ministarstvo unutrašnjih poslova je predvidelo 11.070.000,00 dinara za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom. U programskom budžetu ostalih ministarstava za period 2016-2018. godine nisu predviđena sredstva za realizaciju aktivnosti iz budžeta.

Pored navedenih sredstava, za realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom koristiće se sredstva odgovornih organizacija za realizaciju aktivnosti i sredstva iz drugih izvora finansiranja.

Ostavite komentar