Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE

ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

2.2.1.Opšti cilj: Republika Srbija prepoznatljiva po značajnom procentu prevoza robe unutrašnjim vodnim putevima u ukupnom obimu prevoza robe svim vrstama saobraćaja; očuvanje nacionalne trgovačke flote; Republika Srbija kao država koja pod svojom zastavom ima značajan broj kvalitetnih brodova unutrašnje plovidbe novije gradnje; trgovačka flota brodova unutrašnje plovidbe prilagođena potrebama tržišta.

2.2.3.1. Poseban cilj 1: Povećan promet na unutrašnjim vodnim putevima Republike Srbije ostvaren domaćim i stranim brodovima do 2025. godine za 35% u odnosu na 2012. godinu

MERA Aktivnost ADN Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) AP Autonomna pokrajina AtoNs Pomoć u navigaciji (Pilot for Aids to Navigation) AUL Agencija za upravljanje lukama BDP Bruto društveni proizvod VTS Servis za upravljanje brodskim saobraćajem (Vessel Tracking System) VHF Ultravisoka frekfencija (Very high frequency) DTD Kanali Hidro sistema „Dunav-Tisa-Dunav” EU Evropska unija (European Union) IMO Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Organization) IPA Evropski pristupni fond (The Instrument for Pre-accession Assistance) JVP Javno vodoprivredno preduzeće MMF Međunarodni monetarni fond MGSI Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture MKI Ministarstvo kulture i informisanja MTTT Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MP Ministarstvo privrede MPZŽS Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine MPNTR Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MRZBSP Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja MF Ministarstvo finansija NPAA Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (National Programme for Adoption of the Acquis Communautaire) PI Policijska ispostava PIM Preduzeće za vodni transport „Ivan Milutinović” PKS Privredna komora Srbije RZS Republički zavod za statistiku RIS Rečni informacioni servisi (River Information Services) RHMZ Republički hidrometeorološki zavod SEETO Transportna observatorija za Jugoistočnu Evropu (South East Europe Transport Observatory) STCW Međunarodna konvencija o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenje brodske straže pomoraca (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) TEN-T Transevropska saobraćajna mreža (The Trans-European Transport Networks) UPP Unutrašnji plovni putevi UTOT Uprava za transport opasnih tereta UUSBP Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ŠBBH Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju

Ostavite komentar