Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije – za period od 2014. do 2015. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE – ZA PERIOD OD 2014. DO 2015. GODINE

I. UVOD

Strategiju naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 13/10 – u daljem tekstu: Strategija) donela je Vlada na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog ministarstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost. Strategijom je u tački 7. predviđeno da Vlada donosi Akcioni plan za sprovođenje Strategije.

Glavni moto Strategije je „Fokus i partnerstvo” – Fokus kroz definisanje nacionalnih naučnih prioriteta i Partnerstvo sa institucijama i preduzećima koja će omogućiti Republici Srbiji da valorizuje na domaćem i svetskom tržištu ideje, usluge i proizvode zasnovane na znanju.

Strategijom je projektovana vizija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije kroz definisanje četiri glavne tačke, i to:

1. Republika Srbija je inovativna zemlja u kojoj naučnici dostižu evropske standarde, doprinose ukupnom nivou znanja društva i unapređuju tehnološki razvoj privrede.

2. „FOKUS” – Naučna aktivnost, tehnološki razvoj i inovativnost se realizuju u okviru sedam prioritetnih oblasti, i to: 1) Biomedicina; 2) Novi materijali i nanonauke; 3) Zaštita životne sredine i klimatske promene; 4) Energetika i energetska efikasnost; 5) Poljoprivreda i hrana; 6) Informacione i komunikacione tehnologije (IKT); 7)Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta.

3 „PARTNERSTVO” – Naučni i tehnološki razvoj se ostvaruje kroz partnerstvo naučne zajednice i relevantnih domaćih i međunarodnih institucija i privrednih i drugih organizacija.

4. Ulaganja u nauku, mimo infrastrukturnih ulaganja, rastu i u 2015. godini dostižu 1.05% BDP-a.

II. AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE

Cilj Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period od 2014. do 2015. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), koji predlaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste da dalje unapredi sprovođenje Strategije i omogući uspešnu i blagovremenu realizaciju aktivnosti koje su od strateškog značaja za razvoj Republike Srbije.

Akcionim planom utvrđeni su:

– ciljevi i specifične mere i/ili aktivnosti za sprovođenje Strategije;

– nadležne institucije i partneri u sprovođenju mera i/ili aktivnosti;

– rokovi za sprovođenje mera i/ili aktivnosti;

– lista ključnih i specifičnih pokazatelja kojima se prati sprovođenje Strategije;

– izvori finansiranja za sprovođenje mera i/ili aktivnosti.

Uspešna realizacija planiranih mera i aktivnosti, a samim tim i kvalitetno sprovođenje Akcionog plana, pretpostavlja aktivno učešće i koordinaciju resornih ministarstava i drugih učesnika/aktera koji su relevantni i društveno odgovorni za sprovođenje Strategije, odnosno naučnog i tehnološkog razvoja u Republici Srbiji.

Skraćenice naziva učesnika u sprovođenju aktivnosti/mera iz Akcionog plana date su na kraju tabelarnog prikaza Akcionog plana.

Za sve utvrđene mere i aktivnosti nadležne institucije, organizacije, tela i ministarstva, u okviru svog delokruga i nadležnosti, razradiće detaljne aktivnosti i mere neophodne za njihovo sprovođenje, odnosno doneti odgovarajuće akte i dokumente.

Koordinaciju sprovođenja Akcionog plana vrši Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Osnov za praćenje sprovođenja Strategije i evaluaciju Akcionog plana su pokazatelji, utvrđeni Akcionim planom, a koji su pokazatelji za merenje i procenu ostvarenih planiranih mera i aktivnosti.

Aktivnosti za sprovođenje Strategije su:

1. Praćenje sprovođenja Strategije;

2. Sprovođenje istraživanja u prioritetnim oblastima;

3. Unapređenje naučnoistraživačke delatnosti kroz partnerstvo naučne zajednice i relevantnih domaćih i međunarodnih institucija;

3.1. Razvoj naučnoistraživačkih kadrova i promocija nauke;

3.2. Racionalizacija mreže naučnoistraživačkih organizacija (NIO);

3.3. Tehnološki razvoj, prenos tehnologija i nacionalni inovacioni sistem;

3.4. Međunarodna naučna i tehnološka saradnja;

4. Povećanje finansijskih sredstava za istraživanje i razvoj – diversifikacija izvora finansiranja i ulaganja u infrastrukturu.

III. REALIZOVANE AKCIJE I SPROVEDENE MERE U PERIODU

OD 2010. DO 2013. GODINE

Od donošenja Strategije 2010. godine do kraja 2013. godine kontinualno su realizovane brojne aktivnosti obuhvaćene Strategijom, i to:

1. Unapređena je zakonska regulativa u domenu naučnoistraživačke i inovacione delatnosti i zaštite intelektualne svojine:

Doneti su sledeći zakoni:

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti,

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inovacionoj delatnosti ,

– Zakon o oznakama geografskog porekla,

– Zakon o optičkim diskovima ,

– Zakon o autorskom i srodnim pravima,

– Zakon o patentima,

– Zakon o zaštiti poslovne tajne,

– Zakon o izmenama i dopunama zakona o žigovima,

– Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda,

– Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

– Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna,

– Zakon o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

2. Usvojena Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine.

3. Uspostavljen je programski i pravni okvir za sprovođenje realizacije istraživačkih projekata za period od 2011. do 2014. godine.

Doneta je Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti, kao i sledeći pravilnici, programi i druga pravna akta:

– Akt o izboru, vrednovanju i finansiranju Programa osnovnih istraživanja, Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja, Programa sufinansiranja integralnih i interdisciplinarnih istraživanja i Programa obezbeđivanja i održavanja naučnoistraživačke opreme i prostora za naučnoistraživački rad za ciklus istraživanja u periodu 2011-2014. godina,

– programi od opšteg interesa za Republiku Srbiju, utvrđeni Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i programi utvrđeni Zakonom o inovacionoj delatnosti,

– Pravilnik o postupku evidencije, prezentacije sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima,

– Pravilnik o sadržaju godišnjeg izveštaja subjekata inovacione delatnosti,

– Pravilnik o uslovima finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata,

– Pravilnik o uslovima konkurisanja i kriterijumima za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom,

– Pravilnik o uslovima za upis u Registar inovacione delatnosti i za brisanje iz registra,

– Pravilnik o načinu realizacije Programa inovacione delatnosti ,

– Akt o kriterijumima za izbor, vrednovanje i finansiranje aktivnosti stručnih društava pronalazača.

4. Sprovedi se Program sufinansiranih integralnih i interdisciplinarnih istraživanja u okviru sedam prioritetnih oblasti:

Biomedicina,

Novi materijali i nanonauke,

Zaštita životne sredine i klimatske promene,

Energetika i energetska efikasnost,

Poljoprivreda i hrana,

Informacione i komunikacione tehnologije,

Unapređenje donošenja državnih odluka i afirmacija nacionalnog identiteta i to u okviru podoblasti definisanih Strategijom.

5. Sprovede se programi od opšteg interesa za Republiku Srbiju, i to:

Program osnovnih istraživanja,

Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja,

drugi programi od opšteg interesa za Republiku.

6. Podneti su godišnji izveštaji o realizaciji finansiranih projekata projektnog ciklusa 2011–2014. godina, za 2011, 2012. i 2013. godinu.

7. U kontinuitetu sprovode se ili su realizovane sledeće aktivnosti:

– razvoj naučnoistraživačkog kadra i jačanje ljudskih resursa, povećanje broja istraživača i doktora nauka,

– unapređenje podrške mladima i nadarenim istraživačima i projektno finansiranje doktorskih studija,

– stipendiranje studenata doktorskih studija i njihovo angažovanje na projektima MPNTR,

– unapređenje istraživačkog kapaciteta kroz osnivanje novih institucija (Centar za promociju nauke, Fond za inovacionu delatnost, Jedinica za upravljanje projektima),

– uspostavljen je registar inovativnih organizacija,

– medijska promocija inovativnosti i inovativnog preduzetništva, kroz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju koje se realzuje svake godine,

– međunarodna naučna i tehnološka saranja, intenzivnivirano je učešće u Sedmom okvirnom programu Evropske unije za period 2007-2013. godina,

– regionalna saranja- potpisana deklaracija o Regionalnoj strategiji istraživanja zemalja Zapadnog Balkana, 2013. godine,

– učlanjenje Republike Srbije u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN), (potpisan i ratifikovan Sporazum 2012. godine).

Povećanje finansijskih sredstava za istraživanje i razvoj – potpisan i potvrđen:

Ugovor EIB FI N-25.497(RS), Serapis N, 2010. godine,

Okvirni ugovor o zajmu Evropska banka za razvoj Saveta Evrope (CEB) 1711, 2010. godine,

Okvirni ugovor o zajmu Evropska banka za razvoj Saveta Evrope (CEB) 1739, 2011. godine.

Popravka postojećih kapaciteta naučnoistraživačkih organizacija u Republici Srbiji:

izgradnja centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu,

sanacija temelja Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013. godine,

adaptacija prostora UNESKO istraživačkog centra na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

nabavka nove kapitalne opreme za istraživanja kroz centralizovani sistem a za programe OI, TR i III, kontinualna realizacija od 2012.godine,

nabavka potrošnog materijala za istraživanja kroz centralizovani sistem a za programe OI, TR i III, kontinualna realizacija od 2011. godine.

Razvoj ljudskog resursa u domenu nauke i tehnologije:

izgradnja i rekonstrukcija Istraživačke stanica „Petnica”, 2013. godine,

izgradnja prirodnjačkog centra u Svilajncu, 2013. godine.

Stvaranje ekonomije zasnovane na znanju kroz izgradnju naučno-tehnoloških parkova:

– izgrađen objekat „Naučno-tehnološki park Zvezdara”, 2013. godine.

IV. OBEZBEĐIVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA – USPOSTAVLJANJE STABILNOG I PROGRESIVNOG SISTEMA FINANSIRANJA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Strategijom je definisan, pored ostalih ciljeva, i cilj da izdvajanja za nauku, mimo infrastrukture, dostignu 1,05% bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2015. godine. Strategijom je planirano da rast budžetskih izdvajanja za nauku i tehnološki razvoj, za period 2010-2015. godine, na godišnjem nivou iznosi 0,15% BDP-a, tako da budžetska izdvajanja 2015. godine dostignu 1,05% BDP-a. Međutim, imajući u vidu ekonomsku situaciju i finansijsku krizu u kojoj se naše društvo nalazi, izvesno je da će se porast izdvajanja za nauku neminovno usklađivati sa realnim budžetskim mogućnostima. Da bi naša država postala deo evropskog istraživačkog prostora sa razvijenom ekonomijom zasnovanom na znanju, novim tehnologijama i inovacijama, moramo naći modalitete uvećanog ulaganja za nauku iz budžeta i iz drugih izvora finansiranja. U suprotnom, ostaćemo pri dnu lestvice po procentu izdvajanja za nauku u Evropi.

Prema brojnim studijama, granična vrednost ili prag koji treba dostići, a od kojeg zavisi podrška naučnoistraživačkom radu i inovacionim aktivnostima u jednoj državi jeste 1% BDP-a. Samo manji broj država EU nije dostigao 1% BDP-a. Republika Srbija, poslednjih desetak godina, je na nivou od 0,3% BDP-a. Sa kreditnim sredstvima uloženim u infrastrukturu i naučnoistraživačku opremu, sredstvima iz donacija, IPA i neznatnim sredstvima iz privrede i uslužnog sektora, izdvajanja za nauku i istraživanje su, u poslednje dve godine, oko 0,5%.

Podrška naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom radu, inovacijama i inovaconim aktivnostima je ključ strategije koju je Savet Evrope usvojio u Lisabonu, marta 2000. godine, s ciljem da EU postane dinamična ekonomija zasnovana na znanju, konkurentnija u svetu, sa održivim ekonomskim rastom i sa većim brojem novih radnih mesta. Istovremeno, Savet Evrope je marta 2000. godine uputio apel da stari kontinent poveća izdvajanja za istraživanje i razvoj sa 1,9% na 3% BDP-a u 2010. godini.

Ulaganje u nauku i tehnologiju nije trošak, već ulaganje u budućnost, a za Republiku Srbiju jedini način za uspostavljanje održivog privrednog i ukupnog razvoja društva. Ulaganja u nauku i tehnologiju su preduslov ekonomskog razvoja. Nauka zajedno sa visokim obrazovanjem, odnosno ukupni naučnoistraživački i intelektualni potencijal Republike Srbije, svakako, pripadaju grupi nacionalnih i strateških prioriteta naše zemlje. Da bi se ubrzali procesi opšteg društvenog i privrednog razvoja neophodno je u kontinuitetu uvećavati finansijska sredstva u ovim oblastima.

Pored budžetskih izdvajanja za istraživanje i razvoj, Strategijom su definisana i ulaganja u naučnoistraživačku infrastrukturu iz kreditnih sredstava. Strategijom je planirano i obezbeđivanje sredstava i iz drugih izvora (privrede, sektora usluga, donacije, fondovi i sl.), tako da u 2015. godini izdvajanja iz budžeta budu 1,05% BDP-a, a ukupna izdvajanja, zajedno sa sredstvima iz drugih izvora, treba da se približe procentu od 3%.

Akcionim planom nisu utvrđeni nominalni iznosi sredstava za sprovođenje definisanih mera i aktivnosti, već su dati mogući izvori finansiranja. Obezbeđenje sredstava za istraživanje i razvoj, izvori finansiranja i ulaganja u naučnu infrastrukturu dati su u Tabelarnom prikazu Akcionog plana „Obezbeđivanje sredstava za istraživanje i razvoj – diversifikacija izvora finansiranja i ulaganja u naučnu infrastrukturu”.

V. TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE NAUČNOG I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U REPUBLICI SRBIJI –ZA PERIOD OD 2014. DO 2015. GODINE

PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE

1. Ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. Ključni pokazatelji Uspostavljanje efektivnog i efikasnog rukovođenja istraživačkim i inovacionim sistemom Godišnji nezavisni nadzor u sprovođenju StrategijeOcena uticaja instrumenata strategije (SNTRS) korišćenjem merljivih pokazateljaJačanje kompetencija stručnih kadrova u ministarstvimaOcena podrške izvršnih i zakonodavnih organa i tela praćenjem merljivih pokazatelja VladaMPNTRMFSANUNSNTRPKS 2014-2015 Izveštaji Vladi i Narodnoj skupštiniPorast broja visokokvalitetnog kadra specifičnih kompetencijaMeđunarodni evaluacioni izveštaji, posebno, izveštaji o globalnoj konkurenciji Svetskog ekonomskog foruma, Svetski karton ocena inovativnosti i dr. NOIP (nadležni organi, institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu

ISTRAŽIVANJA U PRIORITETNIM OBLASTIMA

1. ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. pokazatelji napredka Nastavak istraživanja u sedam prioritenih oblasti Realizacija projekata u okviru:Programa sufinansiranih integralnih i interdisciplinarnih istraživanja Programa od opšteg interesa za Republiku: Program osnovnih istraživanjaProgram istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja Program prenosa znanja i tehnologija i podsticanja primene rezultata naučnoistraživačkog rada MPNTR NIONSNTRSANU 2014-2015. godine Budžet RS i sufinansiranje Godišnji izveštaji o realizaciji projekata Broj realizovanih projekataBroj i kvalitet objavljenih publikacijaBroj prijavljenih/prihvaćenih/ primenjenih patenataBroj novih tehnoloških i inovativnih rešenja, novih proizvoda. Reevaluacija prioritetnih oblasti 1. Priprema novog istraživačkog ciklusa MPNTRMFMPNIONSNTRSANU 2014. god Budžet RS,Međunaro-dni izvori Uporedna analiza kompetitivnih prednosti na nacionalnom i međunarodnom tržištu Uspostavljanje osnova za razvoj inovativnog društva Evaluacija uticaja preduzetih mera na uspostavljanje i razvoj inovativnog društva VladaMPNTRMFMPEC-odbor za inovacionu politiku (ERAC) 2015. god. Budžet RS,Međunaro-dni izvori Usaglašavanje zakonskih regulativa u okviru ERA i EHEA Porast broja inovativnih preduzećaPorast ulaganja u prioritetna istraživanja Ulaganja u razvoj priritetnih oblasti Raspodela sredstava iz budžeta usmerena prema prioritetima,Porast broja istraživača u prioritetima VladaMPNTRSANUMFMP, MERZŽSMZ, MSUTTPKS 2015. Budžet RS,Međunaro-dni izvori Relativni kvalitet i kvantitet ostvarenih rezultata u prioritetnim oblastima u odnosu na ukupni obim istraživanja sa presekom 2010-2014-2020.Ulaganje u prioritetne oblasti po istraživaču u odnosu na prosečno ulaganje po istraživaču, sa presekom 2010-2014-2020. NOIP (nadležni organi institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

3. UNAPREĐENJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI KROZ PARTNERSTVO NAUČNE ZAJEDNICE I RELEVANTNIH DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA

3.1. RAZVOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKIH KADROVA I PROMOCIJA NAUKE 1. ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. Pokazatelji napredka Poboljšanje uslova za razvoj istraživačke i stručne karijere Program za razvoj karijere istraživača u istraživačkom sektoru, sektoru privrede, javne uprave i dr.Uspostaviti sistem promocije i zapošljavanja u privredi i poslovnom sektoru sektoru Sufinansiranje aktivnosti za školovanje i zapošljavanje istraživača sa doktoratom u privredi i poslovnom sektoruPoreske olakšice za prvi put zaposlene istraživače sa doktoratom (mlađi od 30 godina, lica sa invaliditetom) VladaMPNTR MFMPKONUSNSVONSNTRdruga nadležnaministarstva.PKS, klaster i druga poslovna ulaganja 2014.-2015. godina Budžet RS Usvojen program Udeo istraživača u ukupnom broju zaposlenih Povećan broj doktora u privredi i poslovnom ektoru Udeo istraživača u broju zaposlenih u preduzećima i poslovnom sektoru Projektno finansiranje doktorskih studija Stipendiranje studenata – u toku doktorskih studija i angažovanje na projektima MPNTR;Podrška za učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu, za kraći studijski boravak u inostranstvu i ostale oblike usavršavanja;Podrška za završnu obradu doktorske disertacije. MPNTRMFMPi druga nadležna ministrstva 2014 – 2015. godina Budžet RSMeđunaro-dni izvori Broj finansiranih studenata doktorskih studijaBroj doktoranata koji je ostvario podršku za usavršavanjeBroj doktora nauka na milon stanovnika Unapređenje podrške mladima i nadarenim istraživačima Postdoktorsko usavršavanje mladih zaposlenih istraživača u inostranstvu;Podsticaj mladim istraživačima za učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i za studijski boravak u inostranstu; MPNTRMOS 2014 – 2015. Budžet RSMeđunaro-dni izvori Udeo mladih istraživača koji su ostvarili podršku u odnosu na ukupan broj istraživača Usavršavanje naučnih kadrova Podrška:Studijskim boravcima u inostranstvuUčešća na naučnim skupovima u inostranstvuOrganizovanju i održavanju naučnih skupova u zemljiSufinansiranju izdavanja monografskih dela i domaćih naučnih časopisa MPNTRNIO 2014 – 2015. Budžet RSMeđunaro-dni izvori Broj ostvarenih boravaka, učešća na međunarodnim skupovima, održanih naučnih skupova u zemlji, objavljenih monografskih dela i časopisa Razvoj i očuvanje talenata, nadarenih za naučnoistraživački rad Program podrške talentimaStipendiranje učenika sa osvojenim medaljama na olimpijadama znanja Podrška organizacijama mladih i univerzitetskoj međunarodnoj naučnoj saradnji,međunarodnim olimpijadama znanja i ostalim oblicima usavršavanja;Podrška za programe i aktivnosti Istraživačke stanice „Petnica“, Republičkog i regionalnih fonda za talente, Matematičke gimnazije MPNTRMOSNSNTR 2014 – 2015. godine Budžet RSMeđunaro-dni izvori Udeo stipendiranih učenika u odnosu na ukupan broj učenikaUsvojen i primenjen program podrške talentima Promocija i popularizacija nauke i očuvanju naučne i tehnološke baštine Promocija i popularizacija nauke i tehnike, naučno-tehnoloških rezultata i dostignuća u zemlji i svetuPromocija kreativnosti, inovativnosti i kulture preduzetništvaPodsticaj programima NIO i naučnih društava /udruženja na promociji i popularizaciji naukeUnapređivanje međunarodne saradnje u domenu promocije nauke MPNTRNIOCPNNaučna društva 2014 – 2015. Budžet RSMeđunaro-dni izvori Eevaluacioni izveštaj o radu CPNPorast praktičnih programa podsticanja kreativnosti u osnovnim i srednjim školama, formiranje mreže kreativnih školaUdeo NIO u odnosu na ukupni broj akreditovanih NIO uključenih u promotivne akcijeBroj stručnih i naučnih društava u promotivnim akcijama Broj mladih ljudi uključenih u različite oblike aktivnosti i radionica na 1000 učenikaBroj i obim programa promocije nauke koje su sproveli: Muzej nauke i tehnike, Istraživačka stanica „Petnica“ i Društvo i Fondacija „Nikola Tesla“, naučna i stručna društva Povratak naših naučnika iz inostranstva i aktivno učešće u naučnoistraživačkim aktivnostima Program za povratak i jačanje veza između naučnika u zemlji i naših naučnika u inostranstvuUključivanje u naučne projekteIzbori za gostujuće profesore na fakultetimaUčešće na naučnim skupovima MPNTRMSP NSNTRSANUNIO 2015. Budžet RSEIB Usvojen program i praćenje realizacije Baza naših naučnika koji rade u inostranstvuBroj povratnika koji su uključeni u istraživačke projekte Broj projekata ostvaren saradnjom između domaćih istraživača i dijasporeBroj gostujućih profesora NOIP (nadležni organi,institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

3.2. OSNOVNA ISTRAŽIVANJA 1.ciljevi 2 aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. Pokazatelji napredka Unapređenje istraživačkog kapaciteta i kvaliteta kroz Programa osnovnih istraživanja Sprovođenje Programa osnovnih istraživanja Uspostaviti sistem stabilnog finansiranja, baziran na postignutim rezultatima istraživačaUspostaviti sistem evaluacije finansiranih projekata i istraživača Stabilan sistem nabavke potrošnog materijala i nabavka kapitalne opreme za potrebe Programa MPNTRNIONSNTRJUP 2014. godina Budžet RS,EIB,CEB,IPA Evaluacioni izveštaj svake godinePorast broja i kvalitet publikacijaAktivno praćenje uspešnosti istraživanja u Srbiji kroz analizu broja publikovanih radova u međunarodnim naučnim časopisima i na osnovu drugih pokazatelja predviđenih Aktom Restrukturiranje nacionalnog naučnoistraživačkog sistema Racionalizacija Mreže NIO Akcioni plan za reorganizaciju mreže NIO u skladu sa nacionalnim naučnim prioritetima i izvršenim analizama.Funkcionalna integracija naučno-istraživačkih kapaciteta na univerzitetimaAsocijacija ili funkcionalna integracija univerziteta i instituta koji se finansiraju iz budžetaFormiranje mreže NIO po naučnim oblastima Vlada MPNTRNIOKONUSNSVONSNTRJUP,SB 2015. godina Budžet RS,IPA Usvojen i sproveden Akcioni plan racionalizacije mreže NIOZakonska i podzakonska regulativa Harmonizacija istraživačkog prostora Jedinstven sistem uslova i kriterijuma za napredovanje istraživača i nastavnika u visokom obrazovanju Regulisati na sistemski način i u saradnji sa sindikatima, finansiranje neistraživačkog i administrativnog osoblja Narodna SkupštinaVlada MPNTRNSVONSNTR 2015. godina Budžet RS Zakonska i podzakonska regulativa NOIP – nadležni organi,institucije i partneri u sprovođenju; RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

3.3. TEHNOLOŠKI RAZVOJ, PRENOS TEHNOLOGIJA I NACIONALNI INOVACIONI SISTEM 1. ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. Pokazatelji napredka Stvaranje okruženja za efikasan prenos znanja Upostaviti efikasan sistem zaštite intelektualne svojineGajiti kulturu patentne zaštite i razvoja patenataPostaviti prenos znanja kao ključni element finansiranja inovacionih projekata i projekata u oblasti tehnološkog razvojaUspostaviti sistem kojim će se stimulisati preduzetništvo; posebno studenata i doktora nauka (pet do sedam godina nakon doktorata) MPNTRFID NIOMPMOdruga nadležna ministarstvaPKSZZIS 2014-2015. Budžet RS Prihodi od patenata, novoosnovana preduzeća zasnovana na istraživanjima na univerzitetima i institutima, broj zaposlenih u njima, prihodiPovećanje broja patentnih prijava i prihvaćenih patenata na milon stanovnikaZakon o inovacionoj delatnostiBroj novoosnovanih inovativnih preduzeća zasnovanih na inovacijama nastalim u NIO Razvijanje poslovno-inovacione infrastrukture Sveobuhvatna, kvalitetna i čvrsta mreža podrške institucijama u osiguranju inovacionog okruženjaAktivnija uloga Zavoda za intelektualnu svojinu u podršci inovatorimaRazvoj novih mehanizama i instrumenata za podršku novih organizacionih oblika u osnaživanju inovacionih procesaTehnološke platforme za integraciju ili umrežavanje inovativne delatnostiJedinstven portal za sve javne pozive MPNTRFID MFMPNIOPKSZZIS kontinualno Porast broja inovativnih preduzećaUdeo preduzeća koja su uvele inovaciju u odnosu na ukupan broj preduzećaBroj uspešnih prenosa tehnologije iz istraživačkog sektora u primenu u privatnom sektoruBroj uspešnih inovacionih prenosa iz razvoja u primenu u privatnom sektoruBroj patentnih zahteva u odnosu na milion stanovnika Godišnji izveštaj o radu Zavoda za intelektualnu svojinuUdeo preduzeća koja su uvela tehnološku inovacijuUdeo preduzeća u sektoru usluga koja su uvela inovaciju Puno funkcionisanje četiri naučnotehnološka parka s pratećim poslovnim inkubatorimaUspostavljene naučno-tehnološkie platformeUstanovljen portal Formiranje reupubličkog, regionalnih i lokalnih fondova za inovacionu delatnost Sprovođenje finansijskih instrumenata za podršku inovativnim preduzećima MPNTRMRRLSMPFID 2014-2015. Budžet RS IPA,SB, EK i dr. međunarodni izvori Stepen realizacije „Projekta podrške inovacijama u Srbiji ” kroz Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija Finansijski i drugi podsticaji za prenos znanja i tehnologija Podsticanje ulaganja i fondova preduzetnog kapitala, privlačenje dodatnih investicija u inovativna preduzeća u SrbijiUvođenje konkretnih formi podsticaja – regulisanje poreskih i budžetskih podsticaja za investicije u nauku i istraživanjeUnapređenje zakonske regulative u domenu funkcionisanja fondova preduzetnog kapitala i uslova za rad i razvoj inovativnih preduzeća u Srbiji. FID MPNTRMFMPdruga nadležna ministarstvaorgani teritorijalne autonomije i jedinice lok. samouprave preduzeća i privredna društva 2014.-2015. godine Budžet RS IPA, EBRD, EIF i dr. sredstva Učešće u Programu za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana posredstvom Fonda za inovacionu delatnost;Unapređena zakonska regulativa Uspostavljanje partnerstava nauke i privrede Podsticanje saradnje nauke i privredeUspostavljanje javno-privatnog partnerstva između direktnih i indirektnih budžetskih korisnika, javnih preduzeća, međunarodnih finansijskih institucija, domaćih banaka, privrednih društava i drugih organizacijaUvesti podsticaje za programe u kojima se koriste prirodni resursi, obnovljivi izvori energije i sl.Uvesti podsticaje za inovativna preduzeća koja učestvuju u rešavanju socijalnih problema MPNTR MFMPMOdruga nadležna ministarstvaPKSNIO Kontinuirana aktivnost Budžet RS i dr. sredstva Broj projekata koji imaju kao rezultat novu tehnologiju, softver ili prototip konkurentnog proizvoda, procesa ili usluge,Porast broja privrednih društava – evidentiranih subjekata inovacione delatnostiPovećanje broja privrednih društava koja ulažu u istraživanje i razvojPovećanje broja inovativnih prizvoda, procesa i usluga, koji će biti komercijalno valorizovani Povećanje razvojnih i proizvodnih kapaciteta registrovanih inovacionih organizacija Realizacija kroz kroz finansijsku i infrastrukturnu podršku Programa razvoja registrovanih organizacija za obavljanje inovacione delatnosti Razvoj malih i srednjih preduzeća zasnovanih na inovacijama MPNTRMFMPFIDNIOIO 2014-2015. Budžet RS i dr. sredstva Broj registrovanih inovativnih organizacija Povećanje broja realizovanih patentnih rešenja registrovanih naučnika i fizičkih lica-inovatora Donošenje pravilnika o finansiranju prijava patenataFinansiranje prijava patenata naučnika koji učestvuju na istraživačkim projektima koje finansira MPNTR, kao i fizičkih lica – inovatora, upisanih u Registar inovacione delatnosti ZISNIOIOMPNTR Kontinuirana aktivnost Budžet RS i dr. sredstva Broj prijavljenih, odobrenih, realizovanih patenata na milon stanovnikaBroj finasiranih patentnih prijava u zemlji i inostranstvu Podsticanje saradnje i postizanje ravnomerne regionalne razvijenosti Program podsticaja saradnje registrovanih subjekata inovacione delatnosti sa nosiocima inovacione delatnosti iz nedovoljno razvijenih područja MPNTRMRRLSMP IO FID 2015. Budžet RS i dr. sredstva Broj uvedenih programa Medijska promocija inovativnosti i inovativnog preduzetništva Takmičenje za najbolju tehnološu inovacijuAktivna medijska i javna promocija značaja inovacija i inovativnog preduzetništva za ekonomski razvoj zemlje FIDCPN MPNTR MP Kontinuirana aktivnost Budžet RS Godišnje nagrade, baza nagrađenih inovacija NOIP (nadležni organi, institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

3.4. MEĐUNARODNA NAUČNA I TEHNOLOŠKA SARADNJA 1.ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. Pokazatelji napredka Uspostavljanje partnerstava sa vodećim zemljama u domenu nauke i tehnologije kroz program bilateralne saradnje Unapređenje bilateralne saradnje Formirati prioritete u međunarodnoj saradnjiRealizacija bilateralnih programa saradnje Praćenje realizacije i finansiranja odobrenih projekata bilateralne saradnje;Otvaranje novih programa saradnje sa zemljama sa kojima je potpisan sporazum o naučno-tehnološkoj saradnji. MPNTRMIPNIO Kontinuirana aktivnost Budžet RS Usvojen planBroj međunarodnih naučnih publikacija proisteklih iz bilateralne saradnje na milion stanovnikaBroj bilateralnih projekataUdeo prioritetnih projekata u odnosu na ukupan broj projekataUdeo finansiranja bilateralne saradnje u odnosu na ukupan nivo finansiranja istraživanja iz budžeta (bez infrastrukture) Unapređenje učešća u evropskim programima za nauku, istraživanje, inovacije i međunarodnu naučnu saradnju Priprema za aktivno učešće u budućem okvirnom programu za nauku i inovacije EU – Horizont 2020;Učešće u programima: EUREKA , EUROSTARS , COST , SCOPES Učešće u evropskim projektima za umrežavanje, mobilnost naučnika, promociju nauke i druge aktivnosti (WBC INCO NET, SEE ERA NET+, SER MORE, IDEALIST 2011, EUROSIS, RegPot-Net, ETNA, NET4SOCIETY, PeopleNetwork); MPNTR FID JUP CPNNIO Kontinuirana aktivnost Budžet RS Broj prihvaćenih i 100% finansiranih projekata iz programa Horizont 2020Broj prihvaćenih i 75 – 90% finansiranih projekata iz programa HorizontUdeo finansiranja saradnje u odnosu na ukupan nivo finansiranja istraživanja iz budžeta (bez infrastrukture) Regionalna saradnja Učešće u koordinaciji naučnih politika zemalja Zapadnog Balkana, kroz izradu regionalne strategije Vlada MPNTRMPMF Kontinuirano Budžet RSmeđ. sredstva Stepen usaglašenosti nacionalne naučne i inovacione Strategije sa regionalnomBroj formiranih regionalnih naučnoistraživačkih organizacija i centara Unapređenje mobilnosti Ohrabriti i podstaći mobilnost naših i dolazak stranih istraživača Uvesti sistemske mere za porast mobilnosti, dolazak stranih istraživača i odlazak domaćih istraživača Izrada pravilnika nacionalne mreže mobilnosti;Razvoj nacionalne mreže istraživača i promocija nacionalnog portala za mobilnost Podsticaj dolaska stranih naučnika u našu zemlju i po pozivu NIO MPNTRMUPMIPdruga nadležna ministarstva Kontinuirana aktivnost Budžet RS,Međunarod-ni izvori Broj istraživača sa doktoratom koji su više od tri meseca radili u nekoj inostranoj ustanovi u predhodnih deset godinaUdeo istraživača sa stranim državljanstvomUdeo stranih studenata u ukupnom broju odbranjenih doktorataPravilnik nacionalne mreže mobilnosti;Nacionalni portal za mobilnostUdeo istraživača sa stranim državljanstvom Podrška projektima i programima međunarodne naučne saradnje od značaja za Republiku Srbiju Podrška učešću naših predstavnika na sastancima radnih tela u EU institucijama Obuka nacionalnih osoba za vezu u svim oblastimaRazvijanje i jačanje saradnje nacionalnih osoba za vezu Uspostavljanje sistema informisanja i povezivanja institucija u Srbiji sa članovima programskih odboraPodsticaj učlanjenju naučnih društava u međunarodna udruženjaUspostavljanje mreže međunarodnih recenzenata VladaMPNTR MFMPNIONSNTR Kontinuirana aktivnost Budžet RSMeđunarod-ni izvori Pravilnik o sufinansiranju troškova učešća nominovanih predstavnika na sastancima programskih komiteta Sedmog okvirnog programa i Horizonta 2020Ocena izveštaja o radu i obuka osoba za vezu Uspostavljena mreža međunarodnih recenzenata Učlanjenje RS u Evropsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN) Unaprediti saradnju između RS i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) Aktivno učešće srpskih istraživačkih, obrazovnih i privrednih subjekata u programima CERN-a. VladaMPNTRMFMPNIO PKS Kontinuirana aktivnost Budžet RS Stepen privrednog učešća u programima CERNa.Realizovani rezultati proistekli iz saradnje sa CERNom.Broj istraživača i firmi koji su aktivno uključeni u programe CERNa. Partnerstava sa međunarodnim tehnološkim preduzećima Uspostavljanje partnerstava sa međunarodnim tehnološkim preduzećima i privlačenje tehnoloških investicija MPNTR MPMF 2014.- Budžet RS,Međunarod-ni izvori Stepen učešća međunarodnih preduzeća u ukupnom tehnološkom razvojuUkupan iznos investicijaUkupan broj novootvorenih radnih mesta NOIP (nadležni organi, institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

4. POVEĆANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ – DIVERSIFIKACIJA IZVORA

FINANSIRANJA I ULAGANJE U INFRASTRUKTURU

1.ciljevi 2. aktivnosti/mere 3. NOIP 4. RP 5. IF 6. Pokazatelji napredka Podstaći projekte koperacije sa inovativnm privredom 1.Podstaći inovativne istraživačke projekte NIO koji se realizuju u saradnji sa privredom koji kao ishod imaju novi proizvod ili novu tehnologiju2.30% budžetskih sredstava usmeriti u projekte koji imaju učešće ili sufinansiranje privrede Vlada MPNTRMPMFPKS i druga min. 2015. godina Budžet RS,EIB,CEB i dr.sr. Broj realizovanih inovacija u saradnji privrede i NIO na godišnjem ili višegodišnjem nivou Procenat usmerenih budžetskih sredstava u projekte koji imaju učešćeu ili sufinansiranje privrede Osigurati različite izvore za finansiranje istraživačkih aktivnosti Ustanoviti okvir za razvoj donorskih aktivnosti u podršci istraživanjima i razvoju Narodna skupštinaVladaMPNTRMFMPDruga min. 2014.-2015. Budžet RS, Zakonska i podzakonska regulativa Ciklus kapitalnih ulaganja u naučnu i tehnološku infrastrukturu Finansijske sporazume sa međunarodnim finansijskim institucijama, donacije, investicije na lokalnom i pokrajinskom nivou VladaMPNTR 2014.-2015 Budžet RS,Međunarod-ni izvoriEIB Potpisani i potvrđeni ugovori Razvoj istraživačke infrastrukture Unapređenje načina korišćenja domaće infrastrukture od strane istraživačaDogradnja i unapređenje infrastrukture u prioritetnim oblastimaNova kapitalna oprema za istraživanja kroz programe OI, TR i III;Izrada nacionalne mape puta naučne infrastrukture kojim se identifikuju naučne infrastrukture koje su od nacionalnog, regionalnog i evropskog značaja i daju preporuke za razvoj ovih infrastruktura;Integracija u međunarodne institucije radi korišćenja većih infrastrukturnih resursa VladaMPNTRJUP 2014-2015. Budžet RS,EIB,CEB,IPA i dr.sr. Budžetska i druga ulaganja u istraživačku infrastrukturu po finansiranom istraživačuZakonska i podzakonska regulativaUdeo spoljašnjih korisnika u ukupnim časovima eksploatacije istraživačke opremeJavni pristup virtualnim centrimaBroj aplikacijaPorast ulaganja u novu opremu za istraživanje i razvoj u prioritetnim oblastimaUsvojena „Roadmap” – mapa istraživačke infrastrukture Popravka postojećih kapaciteta naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji Adaptacija postojećih zgrada i laboratorija Izgradnja centralne zgrade Univerziteta u Novom SaduSanacija temelja Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;Adaptacija prostora UNESKO istraživačkog centra na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu;Nabavka potrošnog materijala za istraživanja kroz centralizovani sistem a za programe OI, TR i III. JUPMPNTRNIO 2010-2015. Budžet RS,EIB,CEB,IPA i druga sredstva Redovni izveštaji o realizaciji projekata adaptacijeIzvšene adaptacijeRedovni izveštaji o realizaciji nabavke potrošnog materijalaOstvarene uštede kroz objedinjenu nabavku Razvoj ljudskog kapitala u domenu nauke i tehnologije Program ljudskih resursa (program povratka srpskih istraživača iz dijaspore);Izgradnja kampusa Matematičke gimnazije;Izgradnja Centra za promociju nauke . JUP,MPNTRCPNjedinice lok. samouprave i institucije 2014-2015. Budžet RS,EIB,CEB,IPA i druga sredstva 1. Izrađeni i pusteni u rad objekti 2. Evaluacioni izveštaj o razvoju ljudskih resursa 2010-2015. Razvoj centara izvrsnosti i akademskih istraživačkih centara Izgradnja Nanocentra i nabavka opreme za Nanocentar;Izgradnja Centra za matične ćelije u Kragujevcu;Izgradnja objekta Centra za promociju nauke; JUPMPNTRUNBGUNNSUNNUNKG 2014-2015. Budžet RS,EIB,CEB,IPA i druga sredstva Izgrađeni i pušteni u rad objekti Razvoj infrastrukture u domenu tehnike i informacionih i komunikacionih tehnologija Jačanje IKT kao podrška istraživačima u SrbijiSlobodni pristup svim akreditovanim NIO koje imaju budžetsko finansiranje Uključivanje IKT infrastrukture za istraživanje i razvoj u okviru Nacionalnog programa za informatičko društvoKampus za fakultete u domenu IKT nauka Univerziteta u Beogradu;-Infrastruktura za superkompjuting inicijativu „Plavi Dunav”;-Podizanje nivoa IKT infrastrukture NIO kroz investicije u računarosku opremu i softver.Obezbeđivanje stabilne visokokvalitetne infrakstrukture za potrebe obrazovanja, nauke i kulturePodrška funkcionisanju akademske mreže AMRES JUP,MPNTRNIO 2014-2015. Budžet RS,EIB,CEB,IPA i druga sredstva Godišnji budžet za finansiranje mrežeFunkcionalna IKT infrastrukturaAkcioni plan harmonizovan između relevantnih aktera Podrške izdavanju naučnih publikacija i nabavci naučne literature Obezbeđivanje bibliometrijske analize domaćih časopisa, nabavka i održavanje stranih časopisa i baza podataka MPNTRNBS 2014 – 2015 Budžet RS i druga sredstva Uveden potpuni sistem bibliometriske analizePeriodični evaluacioni izveštaji Stvaranje ekonomije zasnovane na znanju kroz izgradnju naučno-tehnoloških parkova Izgradnja naučnotehnoloških parkova u Beogradu (Zvezdara), Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. JUPMPNTRNIOorgani teritorijalne autonomije,jedinice lokalne samouprave 2014-2015. EIB,CEB,IPA,druga sredstva Izgrađeni i pušteni u rad objekti Bazični infrastrukturni projekti 1.Stambene zgrade za istraživače u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu2. Infrastruktura za ministarstvo nadležno za nauku, tehnologiju i inovacije JUP,MPNTRNIO 2014-2015. EIB,CEB,IPA,druga sredstva Usvojen akcioni plan realizacije 2012-2020. Finansiranja istraživanja i razvoja iz budžeta i strukturnih fondova EU (2012-2020.) Akcioni plan za jačanje finansiranja istraživanja i razvoja iz budžeta i strukturnih fondova EU (2012-2020.) Vlada MNPTRMFMPMERZŽSMZ, druga nadležna minista-rstva 2014.-2015. Usvojen akcioni plan realizacije 2012-2020. Donorske aktivnosti u podršci istraživanjima i razvoju Ustanoviti okvir za razvoj donorskih aktivnosti u podršci istraživanjima i razvoju 2014.-2015. Zakonska i podzakonska regulativa NOIP (nadležni organi, institucije i partneri u sprovođenju); RP- rok za primenu; IF- izvori finansiranja

SPISAK SKRAĆENICA KOJE SE KORISTE U TABELARNOM PRIKAZU AKCIONOG PLANA IMAJU SLEDEĆE ZNAČENJE:

SANU – Srpska akademija nauke i umetnosti

MS – Matica Srpska

MINISTARSTVA I POSEBNE ORGANIZACIJE:

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MUNP – Ministrastvo unutrašnjih poslova

MF – Ministrastvo finansija

MSP – Ministrastvo spoljnih poslova

MO – Ministrastvo odbrane

MRRLS – Ministrastvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

MP – Ministrastvo privrede

MS – Ministrastvo saobraćaja

MGU – Ministrastvo građevinarstva i urbanizma

MPŠV – Ministrastvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

MZ – Ministrastvo zdravlja

MERZŽS – Ministrastvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine

MKI – Ministrastvo kulture i informisanja

MPRRPP – Ministrastvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

MZSP – Ministrastvo rada, zapošljavanja i socijalne politike

MOS – Ministrastvo omladine i sporta

MSUTT – Ministrastvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

MPDU – Ministarstvo pravde i državne uprave

ZZIS – Zavod za zaštitu intelektualne svojine

TELA I DRUGE ORGANIZACIJE

NSNTR – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

NSVO – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

KONUS – Konferencija univerziteta Srbije

PSNAPV – Pokrajinski sekretarijat za nauku AP Vojvodine

MS – Matica srpska

ERA – Evropski istraživački prostor

EHEA – Evropski prostor visokog obrazovanja

PKS – Privredna komora Srbije

FID – Fond za inovacionu delatnost

CPN – Centar za promociju nauke

JUP – Jedinica za upravljanje projektom „Istraživanje i razvoj u jevnom sektoru” d.o.o.

NIO – naučnoistraživačke organizacije

IO – registrovane inovacione organizacije

NBS – Narodna biblioteka Srbije

FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

SB – Svetska banka/ World Bank (WB)

EU – Evropska Unija/ European Union

EK – Evropska komisija/ European Commission

IPA – instrument za predpristupnu pomoć Evropske Unije

EIB – Evropska investiciona banka/ European Investment Bank (EIB)

CEB – Banka za razvoj Saveta Evrope/ Council of Europe Development Bank

BDP – Bruto domaći proizvod

IKT – Informaciono-komunikacione tehnologije

OI – Osnovna istraživanja

TR – Tehnološki razvoj

III – Integralna i interdisciplinarna istraživanja

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 7. Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 13/10), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2014. do 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 660-803/2014-1

U Beogradu, 29. januara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar