Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određenje problema koje zakon treba da reši

Postupak privatizacije u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 83/2014 i 46/2015 – u daljem tekstu: Zakon).

Sve postupke privatizacije u Republici Srbiji, saglasno Zakonu o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“, br. 38/2001, 135/2004, 30/2010 i 115/2014), sprovodi Agencija za privatizaciju, osnovana ovim zakonom.

Nakon višegodišnjeg sprovođenja postupaka privatizacije, broj društava čiji su kapital, odnosno imovina predmet privatizacije, se značajno smanjio činjenicom da je za veliki broj društava pokrenut postupak stečaja koji sprovodi Agencija licenciranje stečajnih upravnika koja je preuzela portfelj Agencije za privatizaciju u tom delu, kao i da su određena društva privatizovana, predviđena je izmena i dopuna Zakona o privatizaciji kojim se predviđa prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju, kao i prestanak sa radom Agencije za privatizaciju, te preuzimanje njenih nadležnosti od strane ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Saglasno Zakonu o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju ostvaruju građani u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS“, broj 123/07, 30/10 i 115/14 – u daljem tekstu: Zakon), osnovan je Akcionarski fond u čije ime i za račun, poslove obavlja Agencija za privatizaciju.

Zakonom o Agenciji za privatizaciju bilo je regulisano postupanje Agencije za privatizaciju kada obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda.

U smislu navedenog, predloženim izmenama Zakona, pre svega reguliše se prenošenje napred navedenog ovlašćenja sa Agencije za privatizaciju na ministarstvo nadležno za poslove privrede i usaglašavaju odredbe zakona u skladu sa navedenim.

Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Ovim zakonom se predlažu izmene postojećih rešenja, kako bi se isti prilagodio mogućnostima uspešnog sprovođenja predviđenih radnji i aktivnosti u postupcima koje je sprovodila Agencija za privatizaciju, a s obzirom na predlog prestanka sa radom ove agencije i kako bi se u što kraćem roku obezbedio nastavak započetih postupaka, odnosno nesmetano i regulisano sprovođenje novih.

Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema?

Imajući u vidu činjenicu da su predložene izmene Zakona posledica prestanka sa radom Agencije za privatizaciju koja je postupala u ime i za račun Akcionarskog fonda, te potrebe da se reguliše nesmetano obavljanje poslova ovog fonda koji su bili regulisani Zakonom, ne postoji druga mogućnost regulisanja ponuđenih rešenja.

U toku analize razmatrane su mogućnosti prevazilaženja problema postojećim rešenjima, međutim s obzirom na ograničenja da materija ne može biti uređena podzakonskim aktima, obima potrebnih izmena, predlaže se da se potrebne korekcije izvrše izmenama postojećeg zakona.

Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

Predložene izmene se odnose na materiju koja se isključivo reguliše Zakonom. U toku rada na ovom zakonu nije razmatrana mogućnosti donošenja novog zakona, s obzirom da donošenje novog zakona nije potrebno pošto izmene nisu toliko obimne da bi to iziskivale. Takođe, izmene i dopune zakona su nužne, s obzirom da se istim predviđa sprovođenje postupka od strane drugog lica, te je potrebno postojeća rešenja iz Zakona prilagoditi i usaglasiti sa mogućnostima za njihovo nesmetano izvršavanje o strane tog lica, u skladu sa zakonom.

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u Zakonu?

S obzirom da predložene izmene Zakona ne propisuju nova rešenja, odnosno podrazumevaju izmene samo u delu lica nadležnog da obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda, predložena rešenja neće biti od uticaja.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena ovog zakona neće izazvati izdvajanje dodatnih troškova ni građanima ni privredi, iz razloga što se ponuđena rešenja ne odnose na izmene u delu koji bi na bilo koji način uticao na troškove koji već nisu poznati i postojeći u ovom postupku.

Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

S obzirom da je posledica donošenja ovog zakona usklađivanje odredaba Zakona s obzirom na izmene lica koje će obavljati poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda, donošenje ovog zakona neće stvoriti troškove.

Da li donošenje zakona stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Donošenje zakona omogućava nastavak aktivnosti Akcionarskog fonda određivanjem lica koje će u njegovo ime i za njegov račun obavljati poslove čime se, s obzirom na Zakonom propisane nadležnosti i aktivnosti ovog fonda, ne stimuliše pojava privrednih subjekata i tržišne konkurencije.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o zakonu?

Ministarstvo privrede je predložilo Odboru za privredu i finansije Vlade da donese zaključak da se javna rasprava o predmetnom zakona, ne sprovodi.

Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta?

Glavne mere koje će biti preduzete u cilju zacrtanih ciljeva, a s obzirom na činjenicu preuzimanja nadležnosti Agencije za privatizaciju od strane Ministarstva privrede i prestanak važenja Zakona o Agenciji za privatizaciju, jesu da Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije obavlja poslove u ime i za račun Akcionarskog fonda te da u obavljanju tih poslova: koristi pravo glasa po osnovu akcija, odnosno udela u vlasništvu Fonda, koristi pravo nesaglasnog akcionara u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava; vodi poslovne knjige Fonda i sastavlja finansijske izveštaje Fonda; priprema polugodišnje izveštaje o poslovanju Fonda, koje nakon usvajanja od strane Saveta Fonda dostavlja Vladi; vodi evidenciju akcija i udela Fonda, kao i druge poslove od značaja za rad Fonda. Ovu meru je, kao što je već obrazloženo, moguće sprovesti samo na osnovu izmena i dopuna važećeg Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju ostvaruju građani u postupku privatizacije.

Pored navedenog, postoji obaveza usklađivanja svih podzakonskih akata sa novim, odnosno izmenjenim rešenjima iz Zakona.

Ostavite komentar