Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i ostalih članica Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi o sedištu Sekretarijata Inicijative za reformu obrazovanja u jugoistočnoj Evropi

ANEKS 1

PROSTORIJE, OPREMA, FINANSIJSKE USLUGE I DRUGA KANCELARIJSKA SREDSTVA KOJA JE OBEZBEDILA ZEMLjA DOMAĆIN

Prostorije i oprema

Zemlja domaćin se obavezuje da će u skladu sa ovim sporazumom staviti na raspolaganje Sekretarijatu:

(a) prostorije za Sedište Sekretarijata, u vlasištvu Republike Srbije, ukupne površine 40m², u Beogradu. Prostorije obuhvataju dve kancelarije i salu za sastanke.

(b) Vlada Zemlje domaćina se obavezuje da će preduzeti sve neophodne radnje koje bi mogle biti potrebne za adaptiranje i renoviranje u skladu sa potrebama Sekretarijata.

(c) inventar opreme i nameštaja za kancelariju obuhvata:

– 3 kancelarijska stola

– 3 kancelarijske stolice

– 1 konferencijski sto sa 20 stolica

– 3 stona računara (sa monitorima, tastaturama i mišem)

– 3 laserska štampača

– 2 laptopa

– 1 projektor

– 1 fotokopir aparat

– 3 telefona sa centralom

– 1 faks mašinu

– 3 klima uređaja

– 3 vitrine

– 3 komodice sa fiokama

– 1 klub sto sa 4 stolice

– 3 prostirke/tepiha

– 1 frižider

– 1 aparat za kafu

(d) Zemlja domaćin se obavezuje da obezbedi sve komunalne usluge neophodne za funkcionisanje Sekretarijata uključujući, bez ograničenja, telefonske linije i pristup internetu.

Zemlja domaćin će, pored godišnjeg finansijskog doprinosa obezbeđivati i iznos od 20.000 evra jednom godišnje za operativne troškove Sekretarijata.

ANEKS 2

Član 1.

ANEKS 3

PREGLED OKVIRNOG GODIŠNjEG BUDžETA ZA PERIOD 2011 – 2013

Obračun godišnjih doprinosa članica ERI SEE za ERI SEE (operativni i ukupni troškovi) sačinjen je u skladu sa metodologijom koja je razrađena za doprinose u RCCu. Članice ERI SEE su kategorizovane i podeljene u četiri grupe u skladu sa nivom bruto domaćeg proizvoda prema kupovnoj moći, na sledeći način

Grupa BDP i KM, mlrd $ Godišnji doprinosi u € po zemlji članici

I <10.0 € 5.400

II <50.0 € 7.200

III >50.0 € 9.000

IV >70.0 € 14.400

Za sadašnje potpisnice odgovarajući godišnji doprinos za period 2011 – 2013 iznosi: za Albaniju (grupa II) € 7.200, za Hrvatsku (grupa IV), € 14.400, za Makedoniju (grupa II) € 7.200, za Crnu Goru (grupa I) € 5.400, i za Srbiju (grupa III) € 9.000. Upravni odbor ERI SEE može u dogovoru sa ministarstvima za obrazovanje zemalja članica ERI SEE odrediti drugačiji nivo doprinosa posle prve tri godine.

Buduća Zemlja domaćin će dati oko € 20.000 za operativne troškove kako je navedeno u Aneksu 2 kao dodatak svom godišnjem doprinosu.

Godišnja finansijska sredstva iz drugih izvora u iznosu od € 110.000 od kojih je € 15.000 za operativne troškove, su doprinosi koji se očekuju od Austrije, Holandije i Švajcarske za 2011.

Iznos godišnjih doprinosa bilo koje strane koja bi pristupila ovom Memorandumu je obračunat u skladu sa prethodno pomenutom metodologijom i informacijama o očekivanim doprinosima je već formalno saopštena nadležnim ministarstvima ERI SEE regiona.

Na osnovu slobodnog proračuna za deset članica, ukupan projektovan godišnji budzet za ERI SEE iznosi € 220.000 od kojih je oko € 75.000 predviđeno za operativne troškove (ERI SEE Sekretarijat).

Član 2.

Za Republiku Moldaviju i Bosnu i Hercegovinu koje su pristupile Memorandumu o razumevanju Protokolima potpisanim od strane nadležnih Ministara za obrazovanje i od strane Predsedavajućeg ERI SEE 27. decembra 2010 i 11. marta 2011 odnosno, u skladu sa Aneksom 3 Memoranduma o razumevanju, godišnji doprinos za 2011 – 2013 iznosi:

Za Moldaviju 5,400.00 evra i

Bosnu i Hercegovinu 7,200.00 evra

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar