Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE

NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE

ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE

1. UVOD

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine (u daljem tekstu: NSM) definiše devet strateških ciljeva kao željenih promenjenih stanja kada su u pitanju mladi u oblastima od interesa za mlade. Uspešnom realizacijom NSM u narednih deset godina unaprediće se:

– zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca;

– kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih;

– aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu;

– zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca;

– uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih;

– podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti;

– mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima;

– sistem informisanja mladih i znanje o mladima;

– korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja.

Akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine (u daljem tekstu: AP) NSM precizira indikatore koji prate: stepen realizacije akivnosti, period realizacije (potrebno vreme za ostvarivanje predviđenih ciljeva, rezultata i aktivnosti), nivo realizacije (republički, pokrajinski, lokalni), nosioce i učesnike procesa realizacije i definiše ukupno potrebna sredstva za realizaciju.

Ovim AP utvrđuju se aktivnosti koje će se ostvarivati u 2015, 2016. i 2017. godini. Detaljan plan finansiranja aktivnosti sačinjen je za 2015. godinu, a za trogodišnji period 2015–2017. godine data je projekcija troškova. Treba imati u vidu da je projektovana inflacija za 2015. godinu prema podacima Narodne banke Srbije (4 ± 1,5%), dok se za 2016. i 2017. godinu moraju pratiti projekcije Narodne banke Srbije i u skladu sa tim revidirati budžet AP.

AP treba da pomogne svim organima, organizacijama, institucijama i pojedincima i svim drugim zainteresovanim subjektima da realizuju ciljeve NSM. U skladu sa tim, u AP su precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji treba da omoguće postizanje željenih rezultata i ostvarivanje opštih strateških ciljeva NSM.

Za svaki od specifičnih ciljeva u NSM utvrđene su aktivnosti, očekivani rezultati ostvarivanja predloženih aktivnosti i indikatori (kvantitativni i kvalitativni) na osnovu kojih će se pratiti sprovođenje NSM i meriti postignuti rezultati. Svaka od ponuđenih aktivnosti je precizno utvrđena u pogledu rokova, finansiranja i praćenja realizacije i evaluacije.

Posebno poglavlje posvećeno je sistemu praćenja i evaluacije sprovođenja predloženih aktivnosti i sadrži mehanizme, oblike i način izveštavanja za sve predložene aktivnosti. Uspostavljanjem ovakvog jedinstvenog sistema biće moguće sagledavanje obima, kvaliteta i efikasnosti ostvarivanja predloženih aktivnosti, specifičnih i opštih strateških ciljeva utvrđenih u NSM.

2. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA

Izrada NSM predviđena je Zakonom o mladima, kao dokument koji na predlog Ministarstva omladine i sporta (u daljem tekstu: MOS) donosi Vlada na period od deset godina. Proces izrade NSM i AP započet je 31. jula 2014. godine donošenjem Odluke o obrazovanju Radne grupe za izradu NSM za period od 2015. do 2025. godine i AP za njeno sprovođenje.

Vlada je u Radnu grupu imenovala 53 člana, predstavnike svih relevantnih državnih organa i institucija, predstavnike udruženja mladih, za mlade i njihovih saveza (u daljem tekstu: udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti) i stručnjake u oblasti omladinske politike. Uspostavljeno je osam tematskih grupa (zapošljavanje i preduzetništvo, obrazovanje, vaspitanje i obuka, zdravlje i blagostanje, aktivizam i aktivno učešće mladih, mobilnost i informisanje, socijalna uključenost, kreativnost i kultura, bezbednost) za razvoj NSM, u kojima su učestvovali članovi Radne grupe, kao i druge zainteresovane strane.

Proces izrade NSM započet je situacionom analizom, kako bi se utvrdilo trenutno stanje mladih u oblastima od strateškog interesa, utvrdili pravci kretanja pojave i definisali trendovi. Situacionom analizom stvorena je osnova za utvrđivanje ključnih izazova (problema) za mlade, kao postojećeg negativnog stanja na osnovu kojih su definisani uzroci, koji su doveli do takvog stanja i posledice koje su iz toga proizašle. Tokom konsultativnog procesa u oktobru mesecu održano je 15 okruglih stolova širom Republike Srbije i više stručnih rasprava, dok je u novembru sprovedena javna rasprava i održano pet javnih tribina i okruglih stolova, na kojima je učestvovalo više hiljada mladih. Na osnovu komentara iznetih tokom ovih skupova, kao i predloga i sugestija dostavljenih putem formulara, došlo se do NSM za period od 2015. do 2025. godine i AP za njeno sprovođenje u periodu od 2015. do 2017. godine.

3. MEHANIZAM PRAĆENJA, EVALUACIJA I IZVEŠTAVANJE

Osnov za praćenje sprovođenja aktivnosti i dostizanja planiranih rezultata i specifičnih ciljeva jeste skup indikatora koji su utvrđeni na nivou rezultata svakog specifičnog cilja, kao i na nivou rezultata svake pojedinačne aktivnosti. Odgovornost za uspostavljanje celovitog i sveobuhvatnog sistema praćenja je na MOS.

Značajnu ulogu u procesu praćenja i prikupljanja podataka imaće kancelarije za mlade (u daljem tekstu: KZM), kao i druge institucije i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti. Resorna ministarstva, državne organizacije i institucije odgovorni su za postizanje rezultata i praćenje aktivnosti za čije nosioce su utvrđeni NSM i AP. Autonomna pokrajina i JLS dostavljaju na zahtev MOS, a najmanje jednom godišnje izveštaj o sprovođenju AP za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji. Za uspešno ostvarivanje praćenja neophodno je uključivanje i svih ostalih partnera ‒ resornih ministarstava, institucija, organizacija i udruženja. Pored toga, određeni broj međunarodnih organizacija će biti uključen u proces praćenja.

Prikupljeni podaci u procesu izrade NSM poslužiće kao osnov za utvrđivanje početnog stanja, s tim da u oblastima gde je identifikovan nedostatak relevantnih informacija i podataka, proces praćenja otpočinje utvrđivanjem početnog stanja, koje se mora obaviti tokom 2015. godine. Praćenje će se realizovati u redovnim vremenskim intervalima (mesečno, kvartalno i godišnje) u zavisnosti od vrste aktivnosti, kao i postavljenih rokova za njihovo sprovođenje. Evaluacija će se sprovoditi redovno, jednom godišnje, i koristiće se različiti izvori podataka na osnovu utvrđenih indikatora u NSM i AP. U zavisnosti od vrste indikatora, procenjuje se stepen izvršenja, efekti ostvarenja, kao i institucionalne i zakonodavne promene. Svrha evaluacije je da se objektivno vrednuju sve faze i aspekti sprovođenja NSM i AP – uspešnost ostvarivanja aktivnosti, efektivnost dostizanja strateških i specifičnih ciljeva i očekivanih rezultata, kao i uticaj koji su oni imali na mlade, ali i na šire društvene tokove.

Prilikom procesa izrade konsekutivnih akcionih planova NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju ostvarenja prethodnog akcionog plana NSM i NSM. Prilikom izrade naredne NSM, potrebno je sprovesti eksternu evaluaciju stepena ostvarenja ove NSM i uraditi opšte kvantitavno i kvalitativno istraživanje stanja, trendova, potreba i stavova mladih. Pored podataka objavljenih od organa nadležnih za poslove statistike, podatke prikupljaju, kroz sistem praćenja i izveštavanja i organizacije, institucije i resorna ministarstva koja realizuju NSM i AP. Takođe, treba podržati razvoj alternativnih mreža (drugi izvori) za prikupljanje podataka, kao i pravljenje evidencija i umrežavanje izvora podataka dostupnih na lokalnom nivou.

Za redovnu godišnju evaluaciju nadležni su MOS, Radna grupa za sprovođenje NSM koju obrazuje Vlada i Savet za mlade. Resorna ministarstva učestvuju u pripremi izveštaja za Vladu. Za izveštavanje o napretku u sprovođenju NSM institucionalno je nadležan MOS i Savet za mlade. Izveštaji o napretku pripremaju se jednom godišnje i zasnovani su na indikatorima. Godišnji izveštaj o napretku u sprovođenju NSM podnosi se Vladi. Izveštaj je javan i putem publikovanja i objavljivanja na zvaničnoj internet stranici MOS biće dostupan široj javnosti.

4. PROCES I METODOLOGIJA IZRADE BUDŽETA

Budžet je osnovna komponenta planiranja, realizacije i monitoringa AP. Budžet predstavlja plan prihoda i troškova i zasnovan je na aktivnostima unutar svakog rezultata i strateškog cilja AP. Budžet je kreiran sa namerom da se pruži jasan, koncizan i koherentan finansijski okvir za ostvarenje ciljeva i zadataka NSM. Proces budžetiranja organizovan je na strukturisan način, uz uključivanje glavnih aktera. Planiranje budžeta uzelo je u obzir ciljeve i zadatke NSM, planirane aktivnosti, procenu potrebnih sredstava i potencijalne izvore finansiranja.

Ukupna sredstva planirana za period od tri godine (2015–2017) iznose 6.034.369.460 RSD, pri čemu 3.865.064.460 RSD čine budžetska sredstva, a 2.169.305.000 RSD sredstva iz ostalih izvora. Ovom iznosu potrebno je dodati i deo sredstava opredeljen za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja (ukupno je opredeljeno na aproprijaciji 464–2.800.000.000 RSD) koja će se upotrebiti za mlade i koja nije moguće unapred iskazati u tačnom iznosu jer se opredeljuju po merama aktivne politike a ne po starosnim grupama, kao i deo sredstava opredeljen u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom (ukupno je opredeljeno na aproprijaciji 464–500.000.000 RSD) koja će se upotrebiti za mlade osobe sa invaliditetom a koja nije moguće unapred iskazati u tačnom iznosu jer se opredeljuju za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom a ne po starosnim grupama.

Sredstva za realizaciju NSM obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, kao i u budžetu autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) i iz drugih izvora u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, uz planiran doprinos IPA fondova Evropske unije, učešće privatnog sektora, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i drugih nacionalnih i međunarodnih programa i donatora. U skladu sa NSM, autonomna pokrajina i JLS utvrđuju akcione planove za sprovođenje NSM na svojoj teritoriji i u svom budžetu obezbeđuju sredstva za realizaciju tih planova.

4.1. Metodologija izrade budžeta

Budžet je razvijen na osnovu detaljnog plana aktivnosti sa jasno razvijenim indikatorima. Inicijalno su data detaljna obrazloženja za svaki iznos, što je obezbedilo jasne informacije o traženim resursima po aktivnostima. Korišćena je kombinacija pristupa „odozdo na gore” i „odozgo na dole”, pri čemu je svaki koordinator tematske grupe dao početnu procenu sredstava koja su potrebna po aktivnostima. Nakon toga sprovedeno je usklađivanje od strane rukovodstva MOS, kao i drugih relevantnih institucija imajući u vidu planirani budžet za 2015. godinu, kao i projekcije do 2017 godine.

Budžet pokazuje da su predviđeni prihodi isti kao i predviđeni troškovi. Podeljen je na dva osnovna dela: detaljan plan sredstava potrebnih za implementaciju AP u 2015. godini i projekciju sredstva neophodnih za implementaciju AP u periodu od tri godine (2015–2017). Ove dve sekcije su dalje podeljene u tri podsekcije, u zavisnosti od izvora prihoda: Ukupno, Budžetska sredstva i Ostali izvori.

4.2. Osvrt na budžet AP za 2015. godinu

Ukupan budžet za 2015. godinu je planiran u iznosu od 1.697.049.949 RSD, pri čemu 1.109.839.949 RSD čine budžetska sredstva, a 587.210.000 RSD sredstva iz ostalih izvora. Ovom iznosu treba dodati i deo sredstava opredeljen za mere aktivne politike zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čiji će korisnici u 2015. godini biti mladi.

Ovaj budžet odražava strateški prioritet Vlade da podrži zapošljavanje i preduzetništvo među mladima, tako da je najveći deo sredstava opredeljen u te svrhe.

Budžet za 2015. godinu iskazan na programski način, po nosiocima i budžetskim pozicijama je sledeći:

1. MOS je opredelilo ukupno 1.032.786.000 sredstava:

A) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1302, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0001, Ekonomske klasifikacije 422, 423, 424, 451 i 481;

B) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1302, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0002, Ekonomska klasifikacija 463;

V) Razdeo 29, Glava 29.4, Program 1302, Funkcija 980, Programska aktivnost/projekat 0003, Ekonomske klasifikacije 421, 423, 424 i 472;

G) Razdeo 29, Glava 29.0, Program 1301, Funkcija 810, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481.

2. Ministarstvo pravde (u daljem tekstu: MPravde) je opredelilo ukupno 488.000 sredstava (Razdeo 22, Glava 22.1, Program 1602, Funkcija 340, Programska aktivnost/projekat 0007, Ekonomska klasifikacija 472).

3. Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: MKI) je opredelilo ukupno 3.200.000 sredstava (Razdeo 27, Glava 27.0, Program 1203, Funkcija 820, Programska aktivnost/projekat 006, Ekonomska klasifikacija 481).

4. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: MTTT) je opredelilo ukupno 1.400.000 sredstava (Razdeo 30, Glava 30.0, Program 0703, Funkcija 460, Programska aktivnost/projekat 0002, Ekonomska klasifikacija 423).

5. Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: MUP) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 2.415.949 dinara (Razdeo 15, Glava 15.0, Program 1401, Funkcija 310, Programska aktivnost/projekat 0001, Ekonomska klasifikacija 426; Razdeo 15, Glava 15.0, Program 1401, Funkcija 310, Programska aktivnost 0002, Ekonomske klasifikacije 411, 412 i 422).

6. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: MPNTR) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 26.808.000 dinara (Razdeo 24, Glava 24.5, Program 2007, Funkcija 960, Programska aktivnost/projekat 0007, Ekonomske klasifikacije 472 i 481 i Razdeo 24, Glava 24.1, Program 2003, Funkcija 910, Programska aktivnost/projekat 7010, Ekonomska klasifikacija 462).

7. Ministarstvo zdravlja (u daljem tekstu: MZ) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 32.266.000 dinara (Razdeo 25, Glava 25.2, Budžetski fond za finansiranje Crvenog krsta Srbije, Program 1803, Funkcija 760, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481, Razdeo 25, Glava 25.0, Program 1802, Funkcija 760, Programska aktivnost /projekat 4004, Ekonomska klasifikacija 465 i Razdeo 25, Glava 25.0, Program 1803, Funkcija 760, Programska aktivnost/projekat 4008, Ekonomska klasifikacija 465).

8. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (u daljem tekstu: MRZBSP) je opredelilo sredstva u ukupnom iznosu od 10.476.000 dinara, kao i deo sredstava opredeljen za mere aktivne politike zapošljavanja i profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, čiji će korisnici u 2015. godini biti mladi (Razdeo 28, Glava 28.6, Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Program 0801, Funkcija 412, Programska aktivnost/projekat 0009, Ekonomska klasifikacija 464; Razdeo 28, Glava 28.0, Program 0902, Funkcija 070, Programska aktivnost/projekat 0004, Ekonomska klasifikacija 481).

5. AKTIVNOSTI ZA SPROVOĐENJE NSM U PERIODU OD 2015. DO 2017. GODINE

PO OBLASTIMA

5.1. Zapošljavanje i preduzetništvo mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređena zapošljivost i zaposlenost mladih žena i muškaraca

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Razvijene usluge i mehanizmi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih kroz međusektorsku saradnju

Povećanje stope aktivnosti mladih;

Povećanje stope zaposlenosti mladih

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Predstavnici privrednog i omladinskog sektora su uključeni u razvoj usluga i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih

Obezbediti razvoj standarda i modela za uključivanje predstavnika privrednog i omladinskog sektora u lokalne savete za zapošljavanje u svojstvu stalnih članova saveta sa pravom glasa

Izrađeni su standardi i modeli;

Procenat

učešća

predstavnika

mladih i

privrednog

sektora u

procesu izrade

(najmanje 30%)

2015

nacionalni

MOS

MPrivrede

MF

OCD

NAKZM

PKS

NSZ

KOMS

NAPOR

KSCD

SKGO

244.000

122.000

122.000

244.000

122.000

122.000

Podržati unapređenje javnih politika koje omogućavaju da predstavnici privrednog i omladinskog sektora budu uključeni u kreiranje usluga (sektorska veća, predstavnici privrede učestvuju u radu lokalnih saveta za mlade, predstavnici mladih učestvuju u radu lokalnih saveta za zapošljavanje) i mehanizama koji pospešuju zaposlenost i zapošljivost mladih

Broj podržanih

inicijativa (8);

Procenat

kreiranih

usluga i

mehanizama uz

učešće

privrednog i

omladinskog

sektora (najmanje

50% od ukupnog

broja kreiranih

usluga i

mehanizama)

2015-2016

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPrivrede

MF

JLS

PKS

NSZ

OCD

KOMS

KSCD

PSSO

PSPZRP

6.782.000

6.660.000

122.000

7.564.000

7.320.000

244.000

Podržati razvoj i implementaciju međusektorskih usluga koje pospešuju stopu aktivnosti, zapošljivost i zaposlenost mladih na lokalnom nivou

Broj razvijenih i implementiranih usluga na lokalnom nivou (30);

Broj mladih koji

su korisnici

usluga (najmanje 3.000);

Broj mladih koji je prošao obuku za

traženje zanimanja

finansiranu od

strane MOS (300);

Procenat mladih

koji se zaposlio

ili samozaposlio

posle obuke (60%)

2015-2017

lokalni

MOS

MRZBSP

MPrivrede

MF

NSZ

JLS

PKS

NSZ

OCD

KZM

KSCD

120.000.000

20.000.000

MOS:

20.000.000

100.000.000

360.000.000

60.000.000

300.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni postojeći i kreirani novi programi koji pospešuju zapošljivost i zaposlenost mladih

Unaprediti postojeće aktivne mere i programe zapošljavanja mladih i kreirati nove programe, sa posebnim fokusom na paket za mlade

Broj mladih koji su obuhvaćeni aktivnim merama i programima (najmanje 30.000);

Broj mladih koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 10.000)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MRZBSP MOS

NSZ

OCD

MPNTR

KOMS

NAPOR

KSCD

MRZBSP

MRZBSP

0

MRZBSP

MRZBSP

0

Podržati razvijanje afirmativnih mera za zapošljavanje mladih osoba iz osetljivih društvenih grupa

Broj mladih iz osetljiih grupa koji su obuhvaćeni merama za zapošljavanje (najmanje 10.000);

Broj mladih iz osetljiih grupa koji se zaposlio posle primene mera i programa (najmanje 3.000)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MRZBSP

NSZ

OCD

PKS

SIPRU

KSCD

MRZBSP

MRZBSP

0

MRZBSP

MRZBSP

0

Obezbediti unapređivanje postojećih i kreiranje novih programa koji podstiču aktivitet mladih žena, kao i mladih iz osetljivih društvenih grupa i mladih iz NEET grupe

Broj podržanih programa (5);

Broj mladih koji je učestvovao u programima (najmanje 1.000)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

KSCD

10.000.000

10.000.000

MOS:

10.000.000

0

30.000.000

30.000.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Podržan razvoj, primena i promocija aktivnosti koje podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih

Podržati promociju primera dobre prakse mladih koji su prošli programe koji podstiču zapošljivost i zaposlenost mladih putem medija i društvenih mreža

Broj podržanih promotivnih aktivnosti (5);

Broj mladih koji su bili informisani aktivnostima (najmanje 3.000)

2016-2017

nacionalni

MOS

Školske ustanove

UKSOA

NSZ

KZM

PKS

KSCD

0

0

0

12.200.000

7.320.000

4.880.000

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Povećana usklađenost znanja, veština i kompetencija koje se stiču u procesu celoživotnog učenja sa potrebama tržišta rada

Povećanje broja mladih koji su stekli stručnu praksu tokom školovanja;

Povećanje broja poslodavaca koji pruža stručne prakse

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Poslodavaci i drugi relevantni akteri aktivno i kontinuirano učestvuju u kreiranju i sprovođenju koncepta celoživotnog učenja

Podržati aktivno uključivanje poslodavaca i drugih relevantnih aktera u kreiranje i sprovođenje nastavnih planova i programa srednjeg obrazovanja (sektorska veća)

Broj poslodavaca koji su aktivno uključeni (najmanje 120);

Procenat srednjoškolskih obrazovnih institucija koje su aktivno uključile poslodavce (najmanje 70%)

2015 – 2017

lokalni

MPNTR

MPrivrede MRZBSP

PKS

CSOOD

ZUOV

MOS

Privatni sektor

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti mehanizme podrške poslodavcima i drugim relevantnim akterima koji sprovode programe celoživotnog učenja mladih (realni susreti, obuke za deficitarna zanimanja, prakse, itd.)

Broj podržanih poslodavaca i drugih relevantnih aktera (150);

Broj mladih koji su učestvovali u programima (najmanje 4.500);

Broj mladih obuhvaćen programima radne prakse (najmanje 900);

Broj mladih obuhvaćen obukama za deficitarna zanimanja (najmanje 840) od kojih se 60% zaposlilo

2015 – 2017

nacionalni pokrajinski

MPNTR

MOS

MPrivrede

MRZBSP

NAKZM

SKONUS

PKS

NSZ

KONUS

NSVO

KSCD

36.000.000

30.000.000

MOS:

30.000.000

6.000.000

78.000.000

42.000.000

36.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni su uslovi i mehanizmi za sprovođenje stručnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva

Uspostaviti Nacionalni program stručnih praksi uz međusektorsku koordinaciju i saradnju sa predstavnicima poslodavaca na sprovođenju i evaluaciji

Broj poslodavaca koji je uključen u sprovođenje programa (najmanje 30);

Broj mladih koji su uključeni u programe (najmanje 2.000)

2016 – 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

MPrivrede

MPNTR

PKS

KOMS

NAPOR

NAKZM SKONUS

OCD

NSZ

KONUS

USS

KSCD

0

0

0

4.000.000

1.000.000

3.000.000

Podržati razvoj mehanizama za sprovođenje radnih praksi i drugih oblika sticanja radnog iskustva u toku procesa školovanja i van njega

Broj podržanih procesa (12);

Broj mladih koji je stekao radno iskustvo (najmanje 8.000)

2015– 2017

nacionalni

MPNTR

MOS

MRZBSP

MPrivrede

PKS

OCD

KSCD

16.000.000

4.000.000

MOS:

4.000.000

12.000.000

48.000.000

12.000.000

36.000.000

Razviti model podrške poslodavcima i organizacijama civilnog društva koje sprovode i razvijaju mehanizme za sprovođenje drugih oblika sticanja radnog iskustva

Broj podržanih programa (90);

Broj mladih koji su prošli drugi vid sticanja radnog iskustva (najmanje 9.000)

2015–2017

nacionalni

MOS

MPrivrede

MRZBSP

PKS

KOMS

NAPOR

OCD

KSCD

16.000.000

4.000.000

12.000.000

48.000.000

12.000.000

36.000.000

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Omogućeni podsticajni uslovi za razvoj preduzetništva mladih

Povećanje procenta mladih koji su pokrenuli sopstveni biznis nakon programa/servisa ili uz podršku države;

Povećanje broja mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Stvoren podsticajni okvir javnih politika koji definiše preduzetništvo mladih i njegovo okruženje

Podržati usvajanje zakonskih i podzakonskih akata koji prepoznaju, olakšavaju i podstiču preduzetništvo mladih i pojednostavljuju procedure za mlade preduzetnike u prvim godinama poslovanja

Razvijen predlog mera za podsticaj preduzetništva mladih;

Procenat predstavnika mladih koji je učestvovao u procesima razvoja predloga (najmanje 30%);

Procenat usvojenih predloga mera u okviru donetih zakonskih i podzakonskih akata (najmanje 80%)

2015-2017

nacionalni

MPrivrede

MOS

MRZBSP

UKSOA

PKS

KSCD

0

0

0

0

0

0

Razviti mehanizame za finansijsku podršku mladima pri pokretanju sopstvenog biznisa, posebno finansiranjem start-ap (Startup), socijalnog i inovativnog preduzetništva, kao i različitim vidovima udruživanja u ruralnim područjima

Broj finansiranih preduzetničkih aktivnosti mladih (10);

Broj mladih uključenih u podržane preduzetničke aktivnosti (najmanje 200)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPrivrede

MRZBSP

MF

KOMS

UKSOA

PKS

KSCD

6.100.000

2.000.000

MOS:

2.000.000

4.100.000

18.000.000

6.000.000

12.000.000

Razviti afirmativne mere namenjene mladim ženama koje žele da postanu preduzetnice, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima

Broj mladih žena obuhvaćen afirmativnim merama (najmanje 200);

Procenat obuhvaćenih mladih žena iz ruralnih sredina (najmanje 60%)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPNTR

MPrivrede

MF

JLS

OCD

MRZBSP

PKS

KSCD

MPZŽS

8.000.000

0

8.000.000

24.000.000

6.000.000

18.000.000

Unaprediti i podržati različite vidove omladinskog, đačkog i studentskog udruživanja

Broj podržanih inicijativa (najmanje 150);

Broj mladih uključenih u zadrugarstvo (najmanje 1.500);

Broj mladih (najmanje 360) i broj učeničkih zadruga (najmanje 60) koji su razvili inovativne proizvode

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPNTR

MPrivrede

MF

JLS

OCD

MRZBSP

PKS

KSCD

8.000.000

2.000.000

MOS:

2.000.000

6.000.000

24.000.000

6.000.000

18.000.000

Podržati razvoj i realizaciju podsticajnog i pravno uređenog modela za ulaganje privrednog sektora u preduzetništvo mladih

Iznos sredstava koji je uložio privredni sektor u mlade preduzetnike (najmanje 100.000.000 dinara)

Broj mladih preduzetnika koji je otvorio svoja preduzeća koristeći ovaj model (najmanje 150)

2015-2016

nacionalni

MPrivrede

MOS

MRZBSP

MF

KOMS

UKSOA

PKS

KSCD

1.830.000

0

1.830.000

3.660.000

1.220.000

2.440.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Postoje mehanizmi za sticanje preduzetničkih znanja i veština i finansijske pismenosti u okviru obrazovanja

Uvesti preduzetničke veštine i znanja i finansijsku pismenost u nastavne programe na svim nivoima formalnog obrazovanja

Preduzetničke veštine i znanja i finansijska pismenost su uvedeni u nastavne programe

2015-2016

nacionalni lokalni

MPNTR

MOS

MPrivrede

UKSOA

PKS

KSCD

24.400.000

0

24.400.000

48.800.000

24.400.000

24.400.000

Pružiti podršku programima i servisima OCD koje podstiču sticanje preduzetničkih znanja i veština (posebno u kreativnoj industriji i poljoprivredi) i finansijske pismenosti mladih

Broj podržanih programa i servisa (12);

Broj mladih koji su prošli kroz programe i servise (najmanje 3.000);

Broj mladih učesnika obuka za razvoj preduzetništva u poljoprivredi podržan od strane MOS (1.200)

2015-2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPrivrede MRZBSP

KSCD

MPNTR

PKS

24.400.000

10.000.000

14.400.000

73.200.000

30.000.000

43.200.000

Podržati uvođenje programa Pasoša preduzetničkih veština na nacionalnom nivou

Broj kompanija koji prepoznaje Pasoše (najmanje 100);

Broj mladih koji koristi program Pasoša (najmanje 4.000)

2017

nacionalni pokrajinski lokalni

MOS

MPrivrede

DMuS

PKS

KSCD

0

0

0

2.440.000

2.440.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijeni održivi programi dugoročne podrške mladima koji se odlučuju na samozapošlja-vanje

Podržati formiranje i rad centara za podršku razvoju biznisa (CPRB) pri univerzitetima

Broj podržanih CPRB u osnivanju i radu (najmanje 3);

Broj mladih koji koriste usluge CPRB (najmanje 1.500);

Broj mladih koji su započeli svoj biznis nakon korišćenja usluga CPRB (najmanje 500)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MPrivrede

MOS

MPNTR

PKS

NZS

NARR

KOMS

UKSOA

KSCD

0

0

0

128.100.000

128.100.000

0

Podržati razvoj internet savetovališta koja pomažu i podstiču mlade da započnu svoj biznis

Broj podržanih usluga internet savetovališta (najmanje 6);

Broj mladih koji su korisnici usluga internet savetovališta (najmanje 30.000)

2016-2017

nacionalni

MOS

MPrivrede

UKSOA

PKS

KSCD

0

0

0

36.600.000

36.600.000

0

Pružiti podršku otvaranju lokalnih biznis inkubatora (LBI) za pružanje biznis start-ap podrške i pružanje mentorske podrške kroz različite modele međusektorske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i kreativnim industrijama

Broj podržanih/ otvopenih LBI (najmanje 30);

Procenat opština koje imaju otvorene LBI (najmanje 30%);

Broj mladih koji koriste usluge (najmanje 3.500);

Broj kompanija koje koriste usluge LBI (najmanje 150);

Broj mladih koji je učestvovao u obukama za preduzetništvo podržanim od strane MOS (200);

Procenat mladih koji je prošao obuke prodržane od strane MOS koji je započeo sopstveni biznis (najmanje 25%)

2015-2017

lokalni

MPrivrede

MOS

JLS

MPNTR

NSZ

PKS

Privatni sektor

KOMS

NAPOR

NAKZM

UKSOA

KSCD

36.600.000

10.000.000

MOS:

10.000.000

26.600.000

109.800.000

30.000.000

79.800.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Stvoreni su uslovi za razvoj socijalnog preduzetništva mladih zasnovani na društvenom razumevanju i podršci preduzetništvu i inovativnosti

Podržati aktivnosti koje povezuju inovativnost, socijalno preduzetništvo i društveno odgovorno poslovanje i otvaranje socijalnih preduzeća

Broj podržanih aktivnosti (60);

Broj mladih koji su pokrenuli socijalno preduzetništvo putem podržanih aktivnosti (najmanje 6.000);

Zakonski regulisan koncept socijalnog preduzetništva u skladu sa evropskim standardima

2015-2017

lokalni

MPrivrede

MRZBSP

MOS

MPNTR

NSZ

PKS

Privatni sektor

KZM

UKSOA

KSCD

40.000.000

0

40.000.000

120.000.000

80.000.000

40.000.000

Obezbediti razvoj preduzetničke kulture kod mladih, informisanja o primerima dobre prakse mladih preduzetnika i pozitivnog uticaja na društvo i zajednicu

Broj podržanih programa (6);

Broj mladih koji su obuhvaćeni programima (najmanje 6.000)

2015-2017

lokalni

MPrivrede

MOS

MPNTR

MKI

UKSOA

PKS

KSCD

4.270.000

2.000.000

MOS:

2.000.000

2. 270.000

12.810.000

6.000.000

6.810.000

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Razvijen funkcionalan i održiv sistem karijernog vođenja i savetovanja mladih

Povećanje procenta mladih koji su dobili uslugu KViS;

Povećanje procenta mladih koji uslugu KViS ocenjuju pozitivno

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređen nacionalni okvir za KViS

Podržati osnivanje Nacionalnog resursnog centra za KViS i razvoja mehanizama za upravljanje znanjem o KViS

Osnovan Nacionalni resursni centar;

Mehanizmi su razvijeni uz učešće predstavnika mladih

2016-2017

nacionalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

TF

KOMS

NAKZM

NSZ

SKONUS

USS

UPS

BOŠ

CZKViS

PKS

OCD

KSCD

0

0

0

451.400.000

8.000.000

443.400.000

Pružiti podršku osnivanju Nacionalnog foruma za KViS i učešće u radu Evropske mreže politike celoživotnog vođenja

Nacionalni forum je osnovan;

Nacionalni forum je uključen u rad Evropske mreže politike celoživotnog vođenja

2015-2017

nacionalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

TF

BOŠ

NSZ

PKS

SKONUS

USS

OCD

KSCD

330.000

330.000

MPNTR:

330.000

0

18.910.000

2.000.000

16.910.000

Razviti mehanizme za merenje efekata različitih usluga KViS po zapošljivost mladih, koji uključuje efekte na različite kategorije mladih

Mehanizmi su razvijeni i

merenja su izvršena;

Procenat učešća predstavnika mladih uključenih u proces razvoja mehanizama (najmanje 30%)

2016-2017

nacionalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

CZKViS

TF

BOŠ

NSZ

PKS

SKONUS

USS

OCD

KSCD

0

0

0

3.050.000

300.000

2.750.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijen mehanizam za kontinuirano sprovođenje i unapređivanje standarda i programa KViS mladih

Unaprediti programe i metodologiju KViS za studente

Procenat studenata koji su dobili uslugu KViS (najmanje 70%);

Procenat studenata koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%)

2016-2017

nacionalni lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

UCzRK

TF

NSZ

PKS

BOŠ

SKONUS

USS

OCD

KSCD

0

0

0

9.150.000

Redovni rad NRC

1.000.000

8.150.000

Obezbediti razvoj postojećih i stvaranje novih programa KViS za mlade u sistemu srednjeg obrazovanja

Procenat učenika koji su dobili uslugu KViS (najmanje 80%);

Procenat učenika koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 60%)

2016-2017

nacionalni lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

TF

NSZ

PKS

SKONUS

USS

BOŠ

OCD

KSCD

0

0

0

12.200.000

Redovni rad NRC

1.000.000

11.200.000

Podržati unapređenje postojećih i razvoj novih programa KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa

Broj mladih koji su dobili uslugu KViS (najmanje 15.000);

Procenat mladih koji pozitivno ocenjuje uslugu (najmanje 50%)

2016-2017

nacionalni lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

TF

BOŠ

NSZ

PKS

SKONUS

OCD

KSCD

0

0

0

6.100.000

Redovni rad NRC

600.000

5.500.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Povećan broj centara za KViS koji pružaju usluge mladima i lokalnih timova za KViS mladih

Podržati osnivanje novih centara i timova za KViS pri školama, fakultetima, univerzitetima, udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM

Broj podržanih novih centara (20);

Broj mladih koji dobijaju usluge KViS od strane novih centara (najmanje 10.000)

2016-2017

lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

Univerziteti

Fakulteti

Učenički i studentski parlamenti

JLS

OCD

KZM

SKONUS

0

0

0

97.600.000

10.000.000

87.600.000

Pružiti podršku uspostavljanju lokalnih timova koji pružaju usluge KViS mladima iz osetljivih društvenih grupa

Broj podržanih regionalnih timova (najmanje 5);

Broj aktivnosti koje sprovode (najmanje 35);

Broj mladih iz društveno osetljivih grupa koji dobijaju usluge (najmanje 5.000)

2016-2017

nacionalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

NSZ

JLS

OCD

KSCD

0

0

0

91.500.000

9.000.000

82.500.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS u okviru obrazovnih institucija

Obezbediti sprovođenje godišnje evaluacije programa i metodologije KViS za mlade u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja

Procenat studenata koji je učestvovao u evaluaciji (najmanje 60%);

Procenat učenika koji je učestvovao u evaluaciji (najmanje 60%)

2015-2017

lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

Univerziteti Fakulteti

SKONUS

Studentski parlamenti

CZKViS

Školski odbori

Učenički parlamenti

USS

BOŠ

OCD

KSCD

2.440.000

0

2.440.000

7.320.000

700.000

6.620.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena je kontinuirana primena programa, standarda i usluga KViS van obrazovnih institucija

Podržati aktivnosti KViS za nezaposlene mlade van sistema obrazovanja, kao i mlade iz osetljivih grupa, uz korišćenje uspostavljenih standarda KViS

Broj podržanih aktivnosti (najmanje 12);

Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih aktivnosti (najmanje 3.000)

2015-2017

lokalni

MPNTR

MRZBSP

MOS

BOŠ

PKS

SKONUS

KONUS

UKSOA

4.000.000

0

4.000.000

12.000.000

8.000.000

Redovni rad NRC

4.000.000

Obezbediti podršku za programe KZM za KViS mladih na lokalnom nivou (uključujući i usavršavanje predstavnika KZM za pružanje usluga karijernog informisanja mladih)

Broj podržanih programa (najmanje 12);

Broj mladih koji su dobili uslugu KViS putem ovih programa (najmanje 3.000)

2015-2017

lokalni

MOS

MRZBSP

MPNTR

BOŠ

PKS

SKONUS

KONUS

UKSOA

4.000.000

4.000.000

MOS:

4.000.000

0

12.000.000

12.000.000

Redovni rad NRC

0

5.2. Obrazovanje, vaspitanje i obuka mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređen kvalitet i mogućnosti za sticanje kvalifikacija i razvoj kompetencija i inovativnosti mladih

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Obezbeđeni su uslovi za razvoj kreativnosti, inovativnosti i inicijative mladih i sticanje kompetencija u okviru celoživotnog učenja

Povećanje procenta mladih koji formalno obrazovanje smatra prilagođeno potrebama i sticanju kompetencija

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene su vaspitne i pedagoško –psihološko –didaktičko –metodičke kompetencije nastavnika i stručnih saradnika u radu sa mladima

Inicirati izmene propisa tako da udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti mogu da podnose na akreditaciju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

Izmenjen Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju

2016

nacionalni

MPNTR

ZUOV

MOS

UKSOA

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podstaći i podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti da razviju i akredituju programe stalnog stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

Broj podržanih programa u razvoju i akreditovanju (3);

Procenat škola i nastavnika koji koristi podržane programe (najmanje 10%)

2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

ZUOV

Osnovne škole

Srednje škole

Fakulteti

Visoke škole strukovnih studija

MPNTR

JLS

Donatori

OCD

0

0

0

3.050.000

3.050.000

0

Osnažiti predstavnička tela učenika i studenata za aktivno učešće u razvoju i primeni metodologije i sistema merenja efekata stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika

Broj održanih okruglih stolova (20);

Broj mladih koji je učestvovao (najmanje 1.000)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

Osnovne škole

Srednje škole

Fakulteti

JLS

Donatori

OCD

ZUOV

0

0

0

1.220.000

1.220.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđeno je kontinuirano unapređenje nastave i vannastavnih aktivnosti kroz saradnju obrazovnih ustanova i subjekata omladinske politike

Podržati aktivno učešće predstavničkih tela učenika i studenata u razvoju programa rada škole i studijskih programa

Broj podržanih incijativa (8)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

Učenički i studentski parlamenti

UKSOA

KOMS

KZM

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta

ZUOV

0

0

0

3.660.000

3.660.000

0

Podržati programe koji promovišu solidarnost, razumevanje, toleranciju, rodnu ravnopravnost i principe inkluzivnog društva u okviru vannastavne aktivnosti

Broj podržanih programa (30);

Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 900)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

OCD

KZM

Međunarodne organizacije u Srbiji

2.000.000

1.000.000

1.000.000

6.000.000

3.000.000

3.000.000

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Unapređen je kvalitet i dostupnost omladinskog rada i obezbeđeno njegovo prepoznavanje

Povećanje broja programa omladinskog rada;

Povećanje broja omladinskih radnika

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređen kvalitet programa omladinskog rada i kapaciteti pružaoca usluga omladinskog rada

Podržati istraživanja o potrebama mladih žena i muškaraca

Broj mladih uključenih u istraživanje (najmanje 7.000);

Broj sprovedenih istraživanja (3)

2015-2017

nacionalni

MOS

NAPOR

KOMS

KZM

UKSOA

Privreda

Donatori

i organizacije

2.000.000

2.000.000

0

6.000.000

3.000.000

3.000.000

Obezbediti kontinuirano unapređivanje i razvoj novih programa u skladu sa potrebama mladih i društva

Broj podržanih usluga /programa u unapređenju (5);

Broj podržanih novih usluga / programa (10);

Broj realizovanih aktivnosti (najmanje 30)

2015-2017

lokalni

MOS

NAPOR

KOMS

KZM

UKSOA

Privreda

JLS

2.000.000

0

2.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

Obezbediti kontinuirano praćenje efekata realizacije programa omladinskog rada u skladu sa razvijenim standardima za osiguranje kvaliteta

Broj sprovedenih istraživanja (3)

2015-2017

nacionalni

MOS

NAPOR

KOMS

KZM

2.000.000

2.000.000

0

6.000.000

2.000.000

4.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđeno je prepoznavanje i priznavanje omladinskog rada kao usluge koja doprinosi unapređenju položaja mladih

Podržati aktivnosti profesionalizacije delatnosti omladinskog rada kroz formalno i neformalno obrazovanje u skladu sa standardima zanimanja omladinskog rada

Broj podržanih aktivnosti (10);

Broj mladih koji su učestvovali u programima, po polu (najmanje 600)

2015-2017

nacionalni

MOS

NAPOR

KOMS

KZM

4.000.000

3.000.000

1.000.000

10.000.000

4.000.000

6.000.000

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Unapređene su mogućnosti ravnopravnog pristupa obrazovanju za sve i podrška mladima iz osetljivih društvenih grupa

Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je učestvovao u nekom od programa podrške

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijeni i primenjeni programi preventivnog delovanja radi smanjivanja broja mladih koji prevremeno napuštaju školovanje

Podržati programe za osnaživanje predstavničkih tela učenika i studenata za pružanje vršnjačke podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja

Broj učeničkih/ studentskih parlamenata koji su prošli programe (najmanje 10);

Procenat škola/ fakulteta u kojima su učenički parlamenti prošli programe (najmanje 20% fakulteta i 30% škola)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MOS

Škole

Fakulteti

KZM

OCD

39.538.000

0

39.538.000

118.614.000

UNICEF finansira program

(373.000 USD)

0

118.614.000

Podržati udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i Kancelarije za mlade u pružanju podrške mladima u riziku od napuštanja školovanja

Broj podržanih programa (7);

Procenat opština u kojima su sprovedeni programi (najmanje 20%);

Broj mladih koji je učestovao u programima, po polu (najmanje 5.000)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

JLS

KZM

OCD

7.000.000

3.000.000

4.000.000

21.000.000

9.000.000

12.000.000

Podržati programe podrške u ispunjavanju svih aspekata pristupačnosti (fizička, sadržajna, finansijska) i prilagođenosti obrazovanja u skladu sa važećim propisima i preporukama

Broj podržanih programa edukacije na temu pristupačnosti (10);

Broj adaptiranih objekata (najmanje 10)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MPNTR

MOS

MRZBSP

JLS

OCD

7.000.000

1.000.000

MOS:

1.000.000

6.000.000

21.000.000

9.000.000

12.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni mehanizmi praktične podrške mladima iz osetljivih grupa za obrazovanje u skladu sa njihovim potrebama

Podržati programe za obuku nastavnika i stručnih saradnika za prilagođavanje potrebama mladih iz osetljivih društvenih grupa u skladu sa inkluzivnim principima u obrazovanju

Broj podržanih programa (15);

Procenat nastavnika koji je prošao programe obuke (najmanje 10%)

2015-2017

lokalni

MPNTR

MOS

Škole

Fakulteti

KOMS

KZM

OCD

5.700.000

0

5.700.000

17.324.000

1.800.000

15.524.000

Podržati programe senzibilizacije nastavnika i roditelja za promenu kulturoloških matrica koje nameću limitirajuće rodne uloge

Broj održanih obuka nastavnika u srednjem i visokom obrazovanju (30);

Broj nastavnika koji su prošli obuke, po polu (najmanje 400);

Broj roditelja /

staratelja koji su učestvovali u obukama, po polu (najmanje 200)

2015-2017

lokalni

MPNTR

MOS

Škole

Fakulteti

KOMS

KZM

OCD

2.500.000

0

2.500.000

7.500.000

3.000.000

4.500.000

Razviti mrežu vršnjačke podrške (mentorstvo, vršnjačka asistencija) obrazovanju mladih iz osetljivih grupa

Broj podržanih aktivnosti (20);

Broj mladih koji učestvuju u mreži vršnjačke podrške, po polu (najmanje 800)

2016-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

Učenički i studentski parlamenti

KOMS

KZM

OCD

Obrazovne ustanove

0

0

0

2.440.000

1.220.000

1.220.000

Unaprediti programe podsticajnih mera i mehanizme primene za uključivanje i uspešan nastavak školovanja mladih iz osetljivih grupa uvažavajući socijalnu dimenziju

Broj mladih koji su dobili stipendiju (najmanje 200);

Procenat korisnika mera iz osetljivih grupa mladih, po polu (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MOS

JLS

Privreda

Fondacije

7.600.000

1.500.000

MPNTR:

1.500.000

6.100.000

22.800.000

4.500.000

Kod Mobilnosti su za studije u inostra-nstvu

18.300.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijeni mehanizmi podrške mladima koji su napustili obrazovanje da se vrate u sistem obrazovanja i steknu kvalifikaciju

Podržati uspostavljanje programa učenja na daljinu i drugih savremenih metoda za povećanje obuhvata mladih koji su napustili ili nisu bili uključeni u formalno obrazovanje

Broj podržanih uspostavljenih programa (20);

Uspostavljena procedura za sertifikovanje učenja na daljinu;

Procenat obuhvata mladih programima, po polu (najmanje 2%)

2017

nacionalni

MPNTR

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

0

0

0

8.000.000

800.000

7.200.000

Unaprediti regulativni okvir u visokom obrazovanju koji obezbeđuje podsticaj za prilagođavanje nastave školovanju studenata uz rad, roditeljstvo, itd.

Broj podržanih tribina (10);

Izmenjen Zakon o visokom obrazovanju u skladu sa zaključcima tribina

2015-2016

nacionalni

MPNTR

MOS

Fakulteti

Univerziteti

Visoke škole Studentski parlamenti

Studentske organizacije

0

0

0

0

0

0

Razvijati programe podrške za nastavak školovanja mladim roditeljima, posebno mladim majkama

Broj korisnika stipendija (30);

Procenat zastupljenosti oba pola u stipendiranju (najmanje 40%)

2017

nacionalni

MRZBSP

MOS

MPNTR

0

0

0

7.320.000

7.320.000

0

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Omogućeno prepoznavanje i obezbeđena podrška razvoju potencijala nadarenih i talentovanih mladih

Povećanje broja mladih koji su podržani u razvoju potencijala i talenata

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Prepoznati i podržati nadarene i talentovane učenike, studente i mlade u razvoju ličnih interesovanja i potencijala

Podržati razvoj sistema za identifikaciju nadarenih i talentovanih učenika i studenata i adekvatne mehanizme podrške u nerazvijenim, siromašnim i devastiranim područjima

Razvijen mehanizam za poseban pristup prepoznavanja mladih talenata u nerazvijenim, siromašnim i devastiranim lokalnim zajednicama

2015-2017

lokalni

MPNTR

MOS

Istraživački i naučni centri

Privreda

Škole

Fakulteti

Visoke škole

Učenički i studentski parlamenti

0

0

0

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Razviti i unaprediti programe podrške stručnog razvoja i usavršavanja koji omogućavaju nadarenim i talentovanim učenicima i studentima razvoj interesovanja, kreativnosti i inovativnosti

Broj podržanih projekata (30);

Broj razvijenih programa (najmanje 10)

2015-2017

nacionalni

MPNTR

MOS

Istraživački i naučni centri

Privreda

Škole

Fakulteti

Visoke škole

Učenički i studentski parlamenti

4.000.000

1.000.000

MPNTR:

1.000.000

3.000.000

12.000.000

3.000.000

9.000.000

Podržati razvoj vannastavnih aktivnosti saradnjom sa naučnim, kulturnim, sportskim, tehničko-tehnološkim i drugim institucijama koje pružaju razvojne mogućnosti mladima

Broj ostvarenih sporazuma između fakulteta ili škola sa predstavnicima privrede/

naučnim institucijama (najmanje 20)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR Istraživački i naučni centri

Privreda

Škole Fakulteti

Visoke škole

Univerziteti

Stručne organizacije

Učenički i studentski parlamenti

0

0

0

2.440.000

0

2.440.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena je podrška obrazovanju, usavršavanju, zapošljavanju i vrednovanju postignuća nadarenih i talentovanih učenika i studenata

Omogućiti nagrađivanje i stipendiranje mladih talenata kroz dalji rad Fonda za mlade talente Republike Srbije i unapređenje drugih načina stipendiranja i nagrađivanja

Broj nagrađenih i stipendiranih mladih, po polu (najmanje 1.200)

2015-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

Privreda

787.570.000

787.570.000

MOS:

787.570.000

0

2.362.710.

000

Fomd za mlade talente

2.362.710.

000

0

Razvijeni programi promocije i podrške obrazovanju mladih žena u tehničkim i prirodnim naukama

Broj dodeljenih stipendija (najmanje 60);

Procenat stipendija za mlade žene (najmanje 40%)

2016-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

0

0

0

7.320.000

7.320.000

0

Uspostaviti kontinuiranu saradnju subjekata omladinske politike sa privatnim i javnim sektorom u cilju profesionalnog razvoja, zapošljavanja i samozapošljavanja mladih talenata

Broj stipendiranih talenata, po polu, koji je obavio u roku od godinu dana od završetka studija praksu, stažiranje ili dobio posao u zemlji (najmanje 80%);

Broj stipendiranih koji je pokrenuo sopstveni biznis, po polu (najmanje 20%)

2015-2017

lokalni

MOS

MPNTR

Privreda

JLS

Univerziteti

Fakulteti

Visoke škole

Srednje škole

CZKViS

NSZ

8.000.000

4.000.000

4.000.000

24.000.000

12.000.000

12.000.000

5.3. Aktivizam i aktivno učešće mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno aktivno učešće mladih žena i muškaraca u društvu

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Unapređen je pravni i politički okvir za uključivanje perspektive mladih žena i muškaraca i učešće mladih u procesima donošenja odluka i razvoju politika za mlade

Povećanje broja tela i procesa koji uključuje predstavnike mladih u rad;

Povećanje broja javnih politika donetih uz uključivanje predstavnika mladih

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Organizacije i institucije prepoznaju mlade i različite kategorije mladih kao posebnu grupu sa svojim pravima i potrebama

Izraditi sveobuhvatnu analizu pravnog i političkog okvira i prakse za učešće i aktivizam mladih na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou

Izrađena studija

2015

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

Definisati zakonsku obavezu svih institucionalnih aktera da u razvoj svojih politika uvrste perspektive mladih i predstavnike mladih

Usvojen propis o integrisanju perspektiva mladih u javne politike

2015

nacionalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMSNAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Formulisati kriterijume za rodno osetljivo praćenje razvoja politika u kojima su uvrštene perspektive mladih i predstavnici mladih

Izrađeni kriterijumi

2015

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

MRZBSP

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

500.000

0

500.000

500.000

0

500.000

Obezbediti adekvatnu zastupljenost (procenat mesta) i nivo učešća mladih kako bi se postigla ravnopravnost mladih u procesima i telima

Izrađene preporuke;

Broj tela u kojima su mladi zastupljeni (najmanje 90);

Izrađena analiza vrste i načina zastupljenosti mladih

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Izvršiti izmene i dopune Zakona o mladima kako bi se unapredilo pravno prepoznavanje mladih i uključivanje perspektive mladih u razvoj javnih politika

Izraditi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima kojima se unapređuje prepoznavanje mladih i uključivanje

2016

nacionalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

0

0

0

200.000

200.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Organizacije i institucije kreiraju svoju politiku i posebne planove uzimajući u obzir perspektive mladih i uključujući mlade

Podržati funkcionalno i aktivno uključivanje predstavnika mladih u rad i odlučivanje javnih institucija i organizacija na ravnopravnoj osnovi

Broj tela koja su uključila mlade i perspektive mladih (najmanje 100)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Razviti smernice za omladinski i rodno odgovorno budžetiranje na svim nivoima

Razvijene i usvojene smernice o omladinski odgovornom i rodno osetljivom budžetiranju;

Procenat institucija koji je primenio smernice (najmanje 30%)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MDULS

MF

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

0

0

0

610.000

610.000

0

Razviti standarde i mehanizme izbora mladih za učešće u procesima donošenja odluka i razvoja politika, uključujući afirmativne mere za učešće manje zastupljenog pola

Razvijeni standardi i mehanizmi;

Procenat institucija koje poštuju standarde i imaju mehanizme (najmanje 30%)

2015-2016

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

0

0

0

0

0

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

JLS kreiraju politiku za mlade na osnovu realnih potreba mladih na lokalnom nivou i dostupnih resursa za rad sa mladima

Razviti smernice za subjekte omladinske politike na lokalnom nivou za uključivanje perspektive mladih koje sadrže i rodnu perspektivu i perspektivu osetljivih grupa mladih, u razvojne procese i politike

Razvijene smernice

2016

nacionalni

lokalni

MOS

MDULS

MRZBSP

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

0

0

0

610.000

610.000

0

Podržati izradu, realizaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih akcionih planova (LAP) uz aktivno učešće mladih u procesima i odlukama

Procenat JLS koji ima LAP (najmanje 80%);

Procenat opština u kojima je uspešno realizovan LAP (najmanje 40%)

2015-2017

lokalni

MOS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

SKGO

JLS

KZM

6.000.000

3.000.000

3.000.000

18.000.000

9.000.000

9.000.000

Uključiti mlade muškarce i žene na ravnopravnoj osnovi u proces razvoja, implementacije, praćenja i evaluacije LAP-ova

Procenat JLS koji je uključio mlade (najmanje 70%)

2015-2017

lokalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti smernice za ulogu, nadležnosti i pravni status kancelarija za mlade i kompetencije osoba koje rukovode KZM

Dostupne smernice

2015

nacionalni

lokalni

MOS

MDULS

SKGO

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

JLS

KZM

1.100.000

500.000

600.000

1.100.000

500.000

600.000

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Uspostavljeni su uslovi za izgradnju kapaciteta i sinergiju u radu SOP i održivi razvoj i uključivanje većeg broja mladih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Povećanje broja mladih uključenih u rad i aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijen mehanizam koordinacije procesa i izgradnje kapaciteta SOP za realizaciju NSM

Unaprediti administrativne i operativne kapacitete nadležnog ministarstva za sprovođenje Strategije

Razvijen softver za praćenje koji uključuje rodno osetljive indikatore

2016 -2017

nacionalni

MOS

MF

0

0

0

5.795.000

4.880.000

915.000

Razviti programe obuke subjekata omladinske politike za razvoj i realizaciju omladinske politike i NSM

Broj programa obuke (3);

Broj obučenih mladih (najmanje 75)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

300.000

300.000

0

900.000

900.000

0

Obezbediti razvoj kapaciteta subjekata omladinske politike za praćenje i izveštavanje o realizaciji NSM

Broj podržanih obuka (9);

Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

3.300.000

300.000

3.000.000

11.500.000

1.000.000

10.500.000

Podržati razvoj kapaciteta mladih da kao izabrani predstavnici mladih učestvuju u procesima razvoja politika i donošenju odluka, na svim nivoima i međunarodnom nivou

Broj podržanih obuka (9);

Broj SOP koji je prošao obuke (najmanje 270)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

3.300.000

300.000

3.000.000

11.500.000

1.000.000

10.500.000

Obezbediti razvoj i realizaciju Agendi za mlade u okviru ministarstava kojima se definišu aktivnosti koje ministarstva realizuju za mlade

Procenat ministarstava koji je usvojio i primenjuje Agendu (najmanje 70%)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati izmenu Zakona o mladima kojom bi se obezbedilo redovno izveštavanje Saveta za mlade i javnosti o napretku u sprovođenju NSM i Agendi za mlade

Procenat ministarstava koji dostavlja izveštaje Savetu za mlade (100%)

2015

nacionalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena je podrška održivom razvoju udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Obezbediti redovno administrativno i programsko finansiranje rada i razvoja reprezentativnih saveza mladih

Pripremljen predlog za unapređenje zakonskog okvira;

Broj podržanih reprezentativnih udruženja mladih (9);

Broj mladih žena i muškaraca u savezima (najmanje 15.000)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

10.000.000

10.000.000

0

60.000.000

60.000.000

0

Utvrditi postojanje svih javnih prostora za mlade (omladinska imovina) i staviti ih u funkciju mladih i omogućiti korišćenje udruženjima koja sprovode omladinske aktivnosti za realizaciju programa za mlade

Izrađena lista svih javnih prostora;

Broj prostora stavljenih u funkciju omladinskih aktivnosti

(najmanje 40)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

JLS

KZM

OCD

0

0

0

24.400.000

1.500.000

22.900.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljena je kontinuirana podrška programima za sprovođenje aktivnosti uključivanja mladih u društvo

Omogućiti kontinuirano finansiranje programa udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti koji doprinose razvoju društva i omogućavaju aktivno učešće mladih

Broj podržanih programa (150)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

JLS

KZM

0

0

0

0

0

0

Podržati programe za razvoj znanja i veština omladinskih aktivista za efektivan doprinos društvu kroz rad postojećih udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Broj podržanih programa (3);

Broj mladih, po polu koji učestvuju u programima

(najmanje 150)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

JLS

KZM

1.000.000

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

Podržati aktivno

uključivanje mladih iz osetljivih grupa u rad udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija

Broj mladih iz osetljivih grupa, po polu (najmanje 60);

Broj OCD koji je uključio mlade iz osetljivih grupa (najmanje 60)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

JLS

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Obezbediti podršku predstavničkim telima učenika i studenata u razvoju kompetencija članova i povećanje broja učenika ili studenata koji učestvuju u aktivnostima predstavničkih tela

Broj podržanih obuka (18);

Broj mladih, po polu

(najmanje 450)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

KOMS

NAPOR

OCD

JLS

KZM

1.000.000

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

Podržati aktivnosti KZM usmerene na uključivanje mladih u društvo

Broj podržanih aktivnosti (najmanje 60)

2015-2017

lokalni

MOS

NAKZM

JLS

KZM

PKS

10.800.000

800.000

10.000.000

36.600.000

2.400.000

34.200.000

Podržati aktivnosti motivisanja i razvoja kapaciteta za uključivanje mladih žena i muškaraca u rad nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Broj podržanih aktivnosti

(9);

Broj mladih u Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, po polu (najmanje 60);

2015-2017

nacionalni

MOS

MDULS

KOMS

NAPOR

NAKZM

JLS

KZM

OCD

3.000.000

1.500.000

1.500.000

9.000.000

4.500.000

4.500.000

Podržati programe motivisanja mladih žena i muškaraca za učešće u političkom životu i izbornim procesima

Procenat mladih u parlamentarnim političkim strankama, po polu (najmanje 25%);

Procenat mladih u reprezentati-vnim instutucijama, po polu

(najmanje 15%)

2015-2017

nacionalni

MOS

KOMS

NAPOR

OCD

3.000.000

0

3.000.000

9.000.000

4.500.000

4.500.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Izgrađen je mehanizam podrške i motivacije SOP za saradnju i umrežavanje i zajedničke aktivnosti

Podržati programe koji omogućavaju umrežavanje subjekata omladinske politike i udruživanje napora (sinergiju) na različitim nivoima i temama

Broj podržanih programa (3)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

JLS

KZM

6.000.000

2.000.000

4.000.000

18.300.000

6.000.000

12.300.000

Razviti smernice i podržati aktivnosti razmene iskustava, prenosa znanja i vršnjačke edukacije u okviru i između udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Razvijene smernice;

Broj podržanih aktivnosti (15)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

JLS

KZM

KSCD

0

0

0

11.500.000

4.000.000

7.500.000

Podržati razvoj i realizaciju projekata međunarodne saradnje

Broj podržanih projekata (36)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

NAKZM

JLS

KZM

12.200.000

7.500.000

4.700.000

36.600.000

25.500.000

11.100.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni su i inovirani pristupi i komunikacija udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima

Razviti smernice za inovativne načine uključivanja mladih i motivisanje za aktivno učešće, koje uključuje rodnu perspektivu i podsticajne mere za osetljive grupe mladih

Razvijene smernice

2016

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

0

0

0

610.000

610.000

0

Podržati razvoj novih načina komunikacije i kanala komunikacije udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti sa mladima, sa ciljem uključivanja novih aktivista i članova

Procenat porasta učešća mladih, po polu (najmanje 30%);

Broj podržanih programa i aktivnosti (5)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

PSSO

KOMS

NAPOR

OCD

KSCD

0

0

0

1.000.000

1.000.000

0

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Unapređeni uslovi za volontiranje među mladima i za mlade

Povećanje procenta mladih koji učestvuju u volonterskim aktivnostima

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena podsticajna sredina i podrška za razvoj volonterskih aktivnosti i volontiranje mladih

Podržati volonterske aktivnosti udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti, KZM i neformalnih omladinskih grupa

Broj podržanih aktivnosti

(72);

Broj uključenih volontera, po polu

(najmanje 7200)

2015-2017

lokalni

MOS

OCD

KZM

29.000.000

29.000.000

0

87.000.000

87.000.000

0

Podržati uključivanje mladih volontera u kratkoročne i dugoročne volonterske programe

Broj uključenih volontera, po polu

(najmanje 150)

2015-2017

lokalni

MOS

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podsticati obrazovne, kulturne i sportske ustanove da prepoznaju, podrže i vrednuju volontiranje mladih

Broj obrazovnih ustanova

(najmanje 150);

Broj kulturnih ustanova

(najmanje 80);

Broj sportskih ustanova

(najmanje 120)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

Obrazovne, kulturne i sportske ustanove

OCD

KZM

0

0

0

1.220.000

1.220.000

0

Uspostaviti sistem za prepoznavanje i priznavanje veština stečenih volontiranjem pri zapošljavanju i pratiti njegovu efikasnost

Razvijen sistem

2015-2016

nacionalni

MOS

MRZBSP

NSZ

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podsticati međugeneracijsku saradnju i uključivanje mladih iz osetljivih grupa kroz volonterske programe, projekte i inicijative

Broj mladih volontera, po polu

(najmanje 600);

Broj podržanih programa

(60)

2015-2017

lokalni

MOS

MRZBSP

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati programe volontiranja u vanrednim situacijama

Broj mladih volontera, po polu

(najmanje 7200);

Broj programa

(72)

2015-2017

nacionalni lokalni

MOS

MUP

KOMS

NAPOR

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Volontiranje mladih je prepoznato i podržano u razvoju

Podržati formulisanje politike volontiranja na nacionalnom nivou, unapređenje zakonskog okvira za volontiranje i razvoj standarda volonterskog rada

Izvršena analiza efekata Zakona o volontiranju i formulisanje predloga za unapređenje zakonskog okvira

2015-2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

KSCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Razviti rodno osetljive kriterijume za izveštavanje i merenje efekata volontiranja

Izvršena analiza postojećih i razvijanje predloga za nedostajuće kriterijume

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOSMRZBSP

KOMS

NAPOR

NAKZM

OCD

KZM

0

0

0

366.000

366.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Osnažena udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM za sprovođenje volonterskih programa i projekata

Obezbediti primenu standarda volonterskog rada u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM

Broj OCD koji primenjuje standarde

(najmanje 60)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KOMS

NAPORNAKZM

OCDKZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati razvoj i rad volonterskih servisa u okviru udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i KZM

Broj podržanih volonterskih servisa

(najmanje 15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KOMS

NAPORNAKZM

OCDKZM

3.000.000

3.000.000

0

9.150.000

9.150.000

0

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Povećano je učešće mladih u zaštiti životne sredine i održivog razvoja

Povećanje broja mladih koji učestvuju u aktivnostima zaštite životne sredine i održivog razvoja

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene su mogućnosti mladih za učešće u procesima i odlukama o životnoj sredini i održivom razvoju

Unaprediti dostupnost informacija o stanju životne sredine mladima u saradnji sa subjektima omladinske politike

Broj podržanih programa informisanosti (2)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPZŽS

OCD

KZM

500.000

500.000

MOS:

500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena je multisektorska podrška programima zaštite životne sredine i održivog razvoja koje realizuju SOP

Podržati koordinaciju aktivnosti privrednog sektora u pravcu izdvajanja sredstava za omladinske programe u oblasti zaštite životne sredine

Broj privrednih subjekata koji pružaju podršku

(najmanje 15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPZŽS

PKS

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati subvencionisanje omladinskih preduzetničkih ideja sa komponentom zaštite životne sredine kroz promociju obnovljivih izvora energije, ekoturizma i drugih oblika zelene ekonomije

Broj podržanih preduzetničkih ideja

(najmanje 15);

Učešće mladih žena i muškaraca među podržanim preduzetnicima

(najmanje 120)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPZŽS

MOS

MPrivrede

OCD

KZM

3.050.000

0

3.050.000

9.150.000

1.500.000

7.650.000

Podržati aktivnosti zaštite životne sredine koje realizuju subjekti omladinske politike i uključivanje mladih u realizaciju programa zaštite životne sredine i održivog razvoja koje sprovode međunarodne organizacije

Broj omladinskih subjekata uključenih u programe međunarodnih organizacija

(najmanje 30)

2015-2017

nacionalni

međunarodni

MPZŽS

MOS

OCD

KZM

PKS

3.660.000

0

3.660.000

10.980.000

3.000.000

7.980.000

5.4. Zdravlje i blagostanje mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno zdravlje i blagostanje mladih žena i muškaraca

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Programi promocije zdravlja i prevencije rizičnog ponašanja mladih su unapređeni i dostupni većem broju mladih žena i muškaraca

Povećanje broja mladih koji koriste savetovališta i programe

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Standardizo-vani programi i razvijene usluge za prevenciju zdravlja i unapređenje zdravih stilova života

Izraditi programe promocije zdravlja mladih

Broj podržanih programa (5)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MZ

MOS

PSSO

Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

17.810.941

17.810.941

MZ:

17.810.941

0

17.810.941

17.810.941

0

Unaprediti programe i usluge prevencije rizičnog ponašanja kod mladih

Broj podržanih programa (5);

Broj razvijenih usluga (5)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MZ

MOS

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

1.500.000

1.500.000

MZ:

1.500.000

0

4.500.000

4.500.000

0

Podržati razvoj i primenu rodno osetljivih kriterijuma za procenu kvaliteta programa prevencije rizičnog ponašanja mladih

Razvijeni kriterijumi

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MZ

MOS

PSSO

Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

50.000

0

50.000

150.000

100.000

50.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena dostupnost programa za prevenciju bolesti zavisnosti mladih

Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija na lokalnom nivou

Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 300);

Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa

(najmanje 12.000);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

6.000.000

3.000.000

MOS:

3.000.000

3.000.000

16.470.000

7.470.000

9.000.000

Podržati programe edukacije roditelja i nastavnika za prevenciju bolesti zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, igara na sreću i novih medija

Broj nastavnika korisnika programa

(najmanje 1.000);

Broj roditelja korisnika programa, po polu

(najmanje 1.000);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program

(najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MZ

MOS

IZJZ Batut

MPNTR

OCD

JLS

KZM

4.000.000

4.000.000

MZ:

4.000.000

0

12.000.000

12.000.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena dostupnost programa za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i očuvanja reproduktivnog zdravlja

Podržati programe vršnjačke edukacije mladih za prevenciju polno prenosivih infekcija, HIV/side i unapređenje reproduktivnog zdravlja

Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 300);

Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa

(najmanje 12.000);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

5.490.000

2.000.000

MZ:

1.000.000

MOS:

1.000.000

3.490.000

16.470.000

6.000.000

10.470.000

Podržati programe prevencije polno prenosivih infekcija i HIV/side, reproduktivnog zdravlja mladih i planiranja porodice

Broj podržanih programa i aktivnosti

(3);

Broj podržanih programa za promociju testiranja na HIV (3)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MZ

PSSO Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

2.000.000

2.000.000

MZ:

1.000.000

MOS:

1.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena dostupnost programa za očuvanje mentalnog i opšteg zdravlja mladih

Podržati programe edukacije mladih, roditelja i nastavnika za unapređenje mentalnog i opšteg zdravlja mladih

Broj mladih žena i muškaraca korisnika programa

(najmanje 6.000);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program

(najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MZ

MOS

MPNTR

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

2.000.000

2.000.000

MZ:

1.000.000

MOS:

1.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

Razviti savetovališta za mentalno zdravlje i usluge psihološke podrške i pomoći van zdravstvenih ustanova u saradnji sa KZM

Broj razvijenih savetovališta

(15);

Broj razvijenih usluga

(najmanje 15);

Broj korisnika usluga, po polu

(najmanje 300)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

2.000.000

2.000.000

MZ: 1.000.000

MOS:

1.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

Podržati programe pravilne ishrane i prevencije gojaznosti kod mladih žena i muškaraca

Broj podržanih programa (9);

Broj mladih žena i muškaraca koji koriste programe

(najmanje 3.000)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MZ

MOS

PSSO Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

1.000.000

1.000.000

MZ:

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Stvoreni uslovi za razvoj zdravih stilova života mladih žena i muškaraca

Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima zdravih stilova života

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene politike i programi razvoja zdravih stilova života mladih žena i muškaraca

Podržati istraživanja praćenja stilova života mladih i analize kretanja po međunarodnim standardima, koja će uključiti rodnu perspektivu

Broj sporovedenih istraživanja

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

Pokrajinski sekretarijat nadležan za zdravstvo

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti javne politike za finansiranje programa za zdrave stilove života

Broj novih/ unapređenih javnih politika koje su uvrstile finansiranje programa za zdrave stilove života

2015-2017

nacionalni

MZ

RSJP

MOS

IZJZ Batut

OCD

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati programe razvoja zdravih stilova života mladih i njihovo praćenje i evaluaciju

Broj podržanih programa uz praćenje i evaluaciju

(6)

2015-2017

nacionalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

1.464.000

1.464.000

MZ: 464.000

MOS:

1.000.000

0

4.392.000

4.392.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene mogućnosti mladih žena i muškaraca za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i učešće u sportskim i rekreativnim aktivnostima

Podržati razvoj i realizaciju programa subjekata omladinske politike za razvoj zdravih stilova života

Broj podržanih programa

(12)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

2.000.000

2.000.000

MZ: 1.000.000

MOS: 1.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

Podržati i razviti programe sportskih sekcija i drugih vannastavnih aktivnosti usmerenih na razvoj zdravlja kroz životne veštine, sa posebnim osvrtom na mlade žene

Broj sekcija

(najmanje 300);

Broj mladih žena i muškaraca uključenih u sekcije

(najmanje 6.000)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

Sportski savez

OCD

JLS

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati aktivnosti uvođenja nastave fizičkog vaspitanja u kurikulume visokoškolskih ustanova

Dostupan kurikulum

2015-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

OCD

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati izgradnju, sanaciju i adaptaciju javnih prostora i stavljanje u funkciju kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih

Broj javnih prostora u funkciji mladih

(najmanje 36)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

OCD

JLS

KZM

12.000.000

9.000.000

3.000.000

36.000.000

27.000.000

9.000.000

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Unapređeni uslovi za rad sa mladima u zdravstvenom riziku

Povećanje broja dostupnih programa mladima u zdravstenom riziku

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena podrška mladima u zdravstvenom riziku

Razviti standarde i podržati usluge za mlade u zdravstvenom riziku

Razvijeni

standardi (1);

Broj podržanih usluga (5)

2015 -2017

nacionalni

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

MRZBSP

2.491.000

2.491.000

MZ:

2.491.000

0

3.660.000

3.660.000

0

Podržati razvoj kompetencija terenskih i omladinskih radnika koji se bave mladima u zdravstvenom riziku

Broj podržanih treninga (30);

Broj obučenih osoba (najmanje 300)

2015-2017

lokalni

MOS

MZ

IZJZ Batut

OCD

JLS

KZM

MRZBSP

2.000.000

2.000.000

MOS:

2.000.000

0

6.000.000

6.000.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Povećana senzibilizacija institucija koje se bave mladima u zdravstvenom riziku

Unaprediti programe senzibilizacije predstavnika institucija i KZM za rad sa mladima u zdravstvenom riziku

Broj podržanih treninga (4);

Broj obučenih osoba (najmanje 300)

2015

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

OCD

JLS

KZM

MRZBSP

2.464.000

1.000.000

1.464.000

2.464.000

1.000.000

1.464.000

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Unapređene mere za stanovanje i osamostaljivanje mladih

Povećanje broja mladih koji koristi mere za stanovanje i osamostaljivanje

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene mere za rešavanje stambenog pitanja mladih

Razviti subvencionisane mere za stanovanje mladih (subvencionisani krediti)

Razvijene mere

2015-2017

nacionalni

MOS

MF

MRZBSP

Republička agencija za stanovanje

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati subvencionisane mere za rešavanje stambenog pitanja mladih parova i roditelja, uz posebne mere za mlade samohrane majke

Razvijene mere

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MF

MRZBSP

Republička agencija za stanovanje

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređene mere za privremeno stanovanje mladih

Razviti mere podrške stanovanju mladih žena i muškaraca van obrazovnog sistema

Razvijene mere

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOSMGSI

MF

MP

MRZBSP

MPNTR

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti kriterijume za unapređenje uslova u učeničkim i studentskim domovima

Dostupni kriterijumi

2016-2017

nacionalni

lokalni

MGSI

MPNTR

MOS

MRZBSP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 5:

INDIKATORI:

Razvijena odgovornost mladih žena i muškaraca prema očuvanju životne sredine

Povećanje broja mladih koji su učesnici programa zaštite životne sredine

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni programi edukacije mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene

Podržati obuke za vršnjačke edukatore za rad sa mladima na unapređenju životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama

Broj edukovanih vršnjačkih edukatora, po polu

(najmanje 50);

Broj mladih korisnika programa, po polu

(najmanje 2.000);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije

(najmanje 15%)

2015-2017

lokalni

MOS

MPZŽS

OCD

JLS

KZM

800.000

800.000

MOS:

800.000

0

2.400.000

2.400.000

0

Podstaći razvoj obuka mladih žena i muškaraca za otklanjanje i prevazilaženje rizika po zdravlje u slučaju vanrednih situacija

Broj mladih korisnika programa, po polu (najmanje 1.500);

Procenat JLS u kojima se sprovodi program prevencije (najmanje 15%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPZŽS

MZ

OCD

JLS

KZM

400.000

0

400.000

1.200.000

800.000

400.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeno informisanje mladih, roditelja i nastavnika o zaštiti životne sredine, održivom razvoju i klimatskim promenama

Razviti aktivnosti informisanja mladih, roditelja i nastavnika za zaštitu i unapređenje životne sredine, održivi razvoj i klimatske promene

Broj podržanih aktivnosti (9)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS MPZŽS

MZ

OCD

JLS

KZM

1.220.000

0

1.220.000

3.660.000

2.440.000

1.220.000

Podržati aktivnosti usmerene na razumevanje rizika po zdravlje uzrokovanih zagađenom životnom sredinom

Broj podržanih aktivnosti (9)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS MPZŽS

MZ

OCD

JLS

KZM

400.000

0

400.000

3.660.000

3.260.000

400.000

Obezbediti obuke mladih o prevenciji i otklanjanju posledica događaja sa katastrofalnim posledicama

Broj podržanih aktivnosti (9)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS MPZŽS

MZ

OCD

JLS

KZM

400.000

400.000

MOS:

400.000

0

3.660.000

3.660.000

0

5.5. Bezbednost mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređeni uslovi za razvijanje bezbednosne kulture mladih

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Uspostavljeno sveobuhvatno i kontinuirano obrazovanje mladih o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju

Povećan broj mladih uključenih u programe obrazovanja o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama i bezbednom ponašanju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen je i uređen način kontinuiranog razvijanja bezbednosne kulture mladih na svim nivoima rada sa mladima

Unaprediti nastavne i vannastavne aktivnosti sadržajima koji omogućavaju mladima da steknu nova znanja, veštine i sposobnosti iz oblasti bezbednosti

Procenat škola koje sprovode nastavne i vannastavne aktivnosti iz oblasti bezbednosti

(najmanje 30%);

Broj učenika koji je uključen u ove aktivnosti (najmanje 50%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

Školske uprave Škole

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Utvrditi kriterijume i standarde za programe o bezbednosti mladih koji se sprovode izvan obrazovnog sistema

Utvrđeni kriterijimi i definisani standardi

2015-2016

nacionalni

lokalni

MOS

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti važeće kriterijume i standarde prema kojima se sprovode programi vezani za bezbednost mladih uključujući i rodno zasnovane bezbednosne rizike i pretnje

Razvijen pravilnik ili uputstvo

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

MUP

Fakulteti

JLS

UKSOA

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike koji promovišu bezbednosnu kulturu među mladima

Broj podržanih aktivnosti (12)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

OCD

KZM

UKSOA

0

0

0

12.200.000

12.200.000

0

Razviti programe koji će mladima omogućiti da prođu sistem obuke i osposobljavanja za reagovanje na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju

Broj mladih obučenih i osposobljenih da reaguju na bezbednosne rizike i pretnje u njihovom neposrednom okruženju (najmanje 500)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

MO

MUP

JLS

KZM

Školske uprave Škole

2.745.000

2.000.000

MOS:

2.000.000

745.000

8.235.000

7.490.000

745.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijeni raznovrsni i sveobuhvatni programi koji se bave savremenim bezbednosnim rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

Podržati razvoj i realizaciju programa sa preventivnim merama i aktivnostima usmerenih ka umanjenju rizika i pretnji kojima su mladi izloženi

Uređen i poboljšan kvalitet kataloga sa programima;

Broj podržanih programa (2)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MOS

Fakulteti Školske uprave Škole

Lokalne institucije

200.000

200.000

MOS:

200.000

0

600.000

600.000

0

Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju bezbednosne rizike kojima su mladi izloženi u saobraćaju

Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih); Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji u saobraćaju (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MGSI

MOS

MPNTR

MUP

Agencija za bezbednost saobraćaja

Lokalne institucije

UKSOA

KZM

4.880.000

0

4.880.000

14.640.000

9.760.000

4.880.000

Unaprediti postojeće i razviti nove programe i aktivnosti koji obuhvataju rizike od različitih oblika kriminala i korupcije

Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih);

Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji vezanih za različite oblike kriminala i korupcije (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MUP

Agencija za borbu protiv korupcije

Lokalne institucije

KZM

Škole

4.880.000

0

4.880.000

14.640.000

9.760.000

4.880.000

Razviti programe koji osnažuju mlade i razvijaju određene veštine i sposobnosti kako da adekvatno reaguju prilikom prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda

Broj podržanih programa (3 nacionalna, 5 lokalnih)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MUP

MOS

Lokalne institucije

KZM

Škole

2.415.949

2.415.949

0

4.637.260

4.637.260

0

Podržati programe koji osposobljavaju mlade da prepoznaju i adekvatno reaguju na digitalno nasilje, tj. nasilje koje nastaje primenom informacione tehnologije

Smanjen broj mladih koji trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji nastaju zloupotrebama pri primeni informacione tehnologije (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MUP

MOS

Fakulteti

Lokalne institucije

OCD

4.880.000

0

4.880.000

14.640.000

9.760.000

4.880.000

Razvijati i unaprediti programe prevencije u oblasti trgovine ljudima/mladima

Broj mladih koji je prošao programe prevencije, razvio odgovarajuće veštine kako ne bi postao žrtva u oblasti trgovine ljudima (najmanje 300)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MOS

MUP

Savet za borbu protiv trgovine ljudima

Lokalne institucije

OCD

4.880.000

0

4.880.000

14.640.000

14.640.000

Razviti i podržati aktivnosti za prevenciju i suzbijanje rodno zasnovanog, seksualnog i partnerskog nasilja nad mladim ženama

Smanjen broj mladih žena koje trpe posledice bezbednosnih rizika i pretnji koji su rodno zasnovani i obuhvataju seksualno i partnersko nasilje (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MUP

KLJMP

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Lokalne institucije

OCD

4.880.000

4.880.000

0

14.640.000

14.640.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeno je praćenje i analiza bezbednosnih rizika i pretnji i saradnja instituciona-lnih i vaninstituci-onalnih aktera u zaštiti mladih

Podržati istraživanja i stručne analize o bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama kojima su mladi izloženi

(kao i specifične rizike za mlade žene i muškarce)

Broj podržanih istraživanja i stručnih analiza koja se sprovode na nacionalnom nivou a tiču se bezbednosnih izazova, rizika i pretnji kojima su mladi izloženi (2)

2015-2017

lokalni

MOS

Lokalne institucije

OCD

MUP

RZS

Republički zavod za socijalnu zaštitu

2.000.000

0

2.000.000

4.880.000

2.880.000

2.000.000

Unaprediti koordinaciju svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji, uključujući ženske grupe i organizacije kao i organizacije koje se bave osetljivim grupama mladih

Postignuta koordinacija svih aktera u zaštiti mladih od bezbednosnih rizika i pretnji

2015-2017

nacionalni lokalni

MOS

Lokalne institucije

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Razviti nove načine komunikacije u sajber prostoru s mladima koji imaju problem bezbednosne prirode, gde su svi akteri međusobno povezani i usmereni ka potrebama mladih

Broj podržanih aktivnosti (5);

Broj mladih koji se prijavljuje i učestvuje (najmanje 2000)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MTTT

Lokalne institucije

OCD

Mediji

MUP

Centar za bezbedni internet

1.400.000

1.400.000

MTTT:

1.400.000

0

4.400.000

4.400.000

0

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Unapređeni programi poštovanja ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, prihvatanja različitosti, tolerancije i negovanja nenasilnih načina komunikacije

Povećanje broja mladih koji učestvuju u programima

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni su programi rada s mladima o sociokultu-rnim, verskim, seksualnim i drugim različitostima

Definisati smernice koje će unaprediti programe rada s mladima o sociokulturnim, verskim i drugim različitostima

Postojanje smernica i preporuka

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

Školske uprave Škole

Lokalne institucije

KZM

400.000

400.000

0

915.000

915.000

0

Podržati istraživanja, aktivnosti i programe koji obuhvataju najčešće stereotipe i predrasude u društvu i pronalaze načine kako da ih mladi prevladaju/potisnu

Broj podržanih aktivnosti (2 programa, 3 kampanje)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

Fakulteti i instituti

Lokalne institucije

Škole

0

0

0

7.320.000

7.320.000

0

Podržati programe vršnjačke edukacije i interkulturalnog učenja koji promovišu toleranciju, razumevanje i antidiskriminaciju

Broj podržanih programa (10);

Broj mladih koji je učestvovao u programima (najmanje 300)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

Lokalne institucije

OCD

4.000.000

4.000.000

0

12.000.000

12.000.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijeni su programi koji članovima nasilnih grupa omogućavaju da lakše napuste nasilje kroz tzv. „izlazne strategijeˮ

Motivisati mlade pripadnike nasilnih grupa da učestvuju u programima koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ

Procenat mladih koji učestvuju u programima koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

Fakulteti i instituti

OCD

MUP

1.500.000

1.500.000

0

5.490.000

5.490.000

0

Podržati aktivnosti subjekata omladinske politike na razvoju i primeni programa koji predstavljaju „izlazne strategijeˮ

Procenat subjekata omladinske politike koji se angažuju tokom procesa (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MUP

MPNTRMPravde

Lokalne institucije

OCD

KZM

244.000

244.000

0

732.000

732.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Mladi su razvili negativne stavove povodom nošenja i zloupotrebe oružja i oruđa i eksplozivnih naprava u rešavanju problema

Razvijati programe koji informišu mlade o potencijalnim opasnostima i smanjuju zloupotrebu oružja, oruđa i eksplozivnih naprava među mladima

Broj podržanih programa (9);

Smanjenje broja/procenta mladih koji zloupotrebljava-ju oružje, oruđe i eksplozivne naprave (najmanje 50%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

MPNTR

Lokalne institucije

Mediji

MUP

1.220.000

0

1.220.000

3.660.000

2.440.000

1.220.000

Unaprediti zakonsku regulativu koja se odnosi na izdavanje dozvola za držanje vatrenog oružja, kao i pojačanu kontrolu čuvanja oružja i eksplozivnih naprava

Smanjen broj dozvola koje se izdaju mladima za posedovanje i nošenje oružja (najmanje 50%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MUP

Mediji

KZM

UKSOA

Lokalni organi policije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Unapređeni programi resocijalizacije i reintegracije u radu sa mladima koji su učinioci krivičnih dela i prekršaja

Povećanje procenta mladih učinioca krivičnih i prekršajnih dela koji je učestvovao u programima

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Smanjeno nasilje koje vrše mladi

Podržati programe razvoja veština nenasilnog rešavanja konflikta među mladima

Broj podržanih aktivnosti (3);

Broj mladih sa raѕvijenim veštinama organizovanog načina razmene razmišljenja (najmanje 120)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

MRZBSP

MPravde

Centri za medijaciju

KZM

2.000.000

0

2.000.000

6.000.000

3.000.000

3.000.000

Razviti posebne programe za rad sa mladima koji su učinioci rodno zasnovanog nasilja

Procenat mladih učinioca rodno zasnovanog nasilja koji su prošli specijalizovane programe (najmanje 20%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MRZBSP

MUP

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

400.000

400.000

MRZBSP:

400.000

0

1.200.000

1.200.000

0

Unaprediti programe tretmana mladih koji su bili u sukobu sa zakonom ili su na izvršenju vaspitne mere u instituciji, na izdržavanju kazne maloletničkog zatvora ili zatvora

Procenat unapređenih programa (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPravde

MOS

MRZBSP

488.000

488.000

0

1.464.000

1.464.000

0

Obezbediti veće uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na lokalnom nivou razvijaju usluge resocijalizacije i reintegracije mladih koji su bili na zavodskim merama

Broj podržanih programa/usluga vaninstituci-onalnih aktera (10)

2015-2017

lokalni

MOS

MPravde

Centri za socijalni rad

400.000

400.000

0

1.830.000

1.830.000

0

Unaprediti uslove za primenu vaspitnih naloga prema maloletnim učiniocima krivičnih dela i prekršaja

Podržani programi koji omogućavaju uključivanje maloletnika u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPravde

MOS

MRZBSP

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređen rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne

Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su u riziku od novog kriminalnog ponašanja

Procenat porasta učešća mladih u programima tretmana ili terapije (najmanje 50%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MOS

Zavod za vaspitanje dece i omladine

MPravde

Centri za socijalni rad

Savetovališta za mlade

Institucije koje se bave socijalnom uključenošću mladih

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima nakon izvršene zavodske mere ili odslužene zatvorske kazne

Procenat mladih koji su prošli programe ili dobili odgovarajuće usluge resocijalizacije i reintegracije (najmanje 30%)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MOS

Zavod za vaspitanje dece i omladine

MPravde

Centri za socijalni rad

SOP

0

0

0

5.490.000

5.490.000

0

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Unapređeni programi rada sa mladima koji su žrtve nasilja

Povećanje procenta mladih koji su žrtve nasilja koji je učestvovao u programima

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Smanjeno nasilje na štetu mladih

Podržati programe i obuke za razvoj veština za reagovanje na nasilje na štetu mladih

Broj mladih koji su prošli kroz programe obuke za razvijanje veština za reagovanje na nasilje (najmanje 300)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

Školske uprave i škole

Učenički i studentski domovi

Fakulteti

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje

KZM

UKSOA

1.830.000

1.830.000

0

5.490.000

5.490.000

0

Razviti nove oblike saradnje institucija koje brinu o mladima žrtvama nasilja

Broj sporazuma i protokola o saradnji između institucija koje brinu o mladima žrtvama nasilja (najmanje 20)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MPravde

UKSOA

Lokalne institucije

Sigurne kuće

MUP

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Uspostaviti delotvorne mere da se počinioci nasilnog delikta udalje od žrtve

Podržani programi i kampanje koji povećavaju delotvornost mere bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MUP

MPravde

Centri za socijalni rad

Lokalne institucije

OCD

Opštinski sudovi

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti programe podrške mladima koji su bili žrtve nasilja, naročito žrtve rodno zasnovanog nasilja

Procenat mladih koji su žrtve rodno zasnovanog nasilja koji su pohađali programe podrške (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MRZBSP

MPravde

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova

488.000

488.000

0

1.464.000

1.464.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena je saradnja subjekata omladinske politike na kreiranju zajedničkih programa i aktivnosti za žrtve nasilja

Unaprediti mehanizme saradnje institucija koje se bave zaštitom mladih koji su žrtve nasilja i kriminala

Procenat opština koje pružaju usluge na osnovu unapređenih mehanizama saradnje institucija (najmanje 60%);

Procenat mladih koji su žrtve nasilja i koji primaju te usluge (najmanje 50%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

MUP

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Centri za socijalni rad

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Omogućiti veću uključenost mladih tokom kreiranja programa koji se bave tretmanom ili terapijom mladih koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja

Procenat povećanja broja mladih (žrtve nasilja), koji kroz zajedničku terapiju i tretman učestvuju i u kreiranju programa i pronalaze rešenja koja zadovoljavaju njihove potrebe (najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MRZBSP

Republički zavod za socijalnu zaštitu

Centri za socijalni rad

Lokalne institucije

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Obezbediti uključivanje vaninstitucionalnih aktera u programe koji na lokalnom nivou razvijaju usluge podrške mladima, koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja

Procenat povećanja broja mladih (koji su bili ili su trenutno žrtve nasilja) koji su obuhvaćeni uslugama podrške i pomoći na lokalnom nivou od strane vaninstituci-onalnih aktera (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

OCD

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati programe subjekata omladinske politike usmerene na rad sa mladima koji su žrtve nasilja

Broj podržanih programa (5);

Povećan broj mladih uključenih u programe koje sprovode različiti subjekti omladinske politike koji su namenjeni žrtvama nasilja (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

Koordinaciono telo za ravnopravnost polova

Pokrajinski sekretarijat za ravnopravnost polova

1.600.000

0

1.600.000

4.800.000

3.200.000

1.600.000

5.6. Socijalna uključenost mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređena podrška društvenom uključivanju mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Stvareni su sistemski preduslovi da mladi u riziku od socijalne isključenosti budu adekvatno prepoznati i podržani u uključivanju u ekonomske, društvene i kulturne tokove

Smanjenje broja mladih u riziku od socijalne isključenosti

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen efikasan, rodno osetljiv sistem prepoznavanja različitih kategorija mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima

Razviti novi sistem kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti u skladu sa EU standardima

Razvijen sistem

kategorizacije mladih u riziku od socijalne isključenosti definisane na načelima poštovanja ljudskih prava, EU standarda, i kroz široku javnu raspravu

2016

nacionalni

MRZBSP

MOS

RZS

Republički i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

OCD

0

0

0

2.000.000

2.000.000

0

Obezbediti primenu novog sistema kategorizacije pri praćenju mladih u riziku od socijalne isključenosti

Broj obučenih za primenu kategorizacije (najmanje 20)

2016

nacionalni

MOS

MRZBSP

RZS

Republički i Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu

OCD

0

0

0

976.000

976.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen sistem praćenja i procene prilagođenosti programa mladih žena i muškaraca u riziku od socijalne isključenosti

Razviti rodno osetljiv mehanizam praćenja i evaluacije lokalnih programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti

Utvrđen sistem monitoringa i evaluacije se primenjuje u svim JLS

2015

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

OCD

1.000.000

1.000.000

MRZBSP:

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

Izvršiti obuku zaposlenih u institucijama zdravstva, prosvete, socijalne zaštite i zapošljavanja za primenu mehanizma praćenja i evaluacije, koja uključuje rodno osetljive indikatore

Broj realizovanih obuka za zaposlene u resornim institucijama na temu rada sa mladima iz osetljivih grupa (9);

Broj obučenih (najmanje 150)

2016 – 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

MZ

MPNTR

MUP

KLJMP

OCD

0

0

0

4.148.000

4.148.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen sistem akreditacije programa i licenciranja pružaoca usluga mladima u riziku od socijalne isključenosti

Izvršiti standardizaciju usluga i programa namenjenih mladima u riziku od socijalne isključenosti

Uspostavljeno multisektorsko telo zaduženo za standardizaciju

2016

nacionani

MOS

MRZBSP

MPNTR

MUP

KLJMP

OCD

0

0

0

4.880.000

4.880.000

0

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Povećana je dostupnost i obim aktivnosti prevencije socijalne isključenosti mladih u riziku

Povećanje broja mladih koji su koristili usluge

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Programi za preventivnu podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti sprovode se na lokalnom nivou

Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za efikasnije savetovanje i psihološku podršku mladih u riziku od socijalne isključenosti

Formiran standard usluge savetovanja i psihološke podrške mladih;

Procenat JLS u kojima se sprovode programi (najmanje 30%)

+ lista indikatora)

2015- 2016 uspostavljanje usluga

2017 deseminacija

nacionalni

lokalni

MOS

MRZBSP

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

4.270.000

3.000.000

1.270.000

9.760.000

6.000.000

3.760.000

Podržati uspostavljanje lokalnih servisa i razvoj programa za unapređenje radnog angažmana mladih u riziku od socijalne isključenosti

Formiran standard usluge za radno angažovanje mladih;

Procenat JLS u kojima se sprovode programi (najmanje 30%)

+ lista indikatora)

2015- 2016 uspostavljanje usluga

2017 deseminacija

nacionalni

lokalni

MOS

JLS

NSZ

Centri za socijalni rad

OCD

4.270.000

3.000.000

1.270.000

9.760.000

6.000.000

3.760.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Subjekti omladinske politike na lokalnom nivou imaju kompetencije za rad na prevenciji socijalne isključenosti mladih

Podržati programe obuke predstavnika institucija i OCD koje se bave prevencijom socijalne isključenosti mladih

Broj podržanih obuka (3);

Broj učesnika obuka (najmanje 90)

2015 – 2017

nacionalni

lokalni

MOS

MRZBSP

JLS

Sektorske institucije na lokalnom nivou

1.000.000

1.000.000

MRZBSP:

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

Podržati programe informisanja donosioca odluka u jedinicama lokalne samouprave na temu prava i potreba mladih u riziku od socijalne isključenosti

Broj podržanih projekata (25);

Procenat opština obuhvaćenih projektima (najmanje 30%);

Broj učesnika projekata (najmanje 200)

2015- 2017

lokalni

MOS

MDULS

JLS

SKGO

915.000

0

915.000

2.745.000

1.830.000

915.000

Podržati programe obuke o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti

Broj podržanih obuka o rodnoj ravnopravnosti i rodnoj perspektivi za predstavnike institucija koje se bave prevencijom socijalne isključenosti (4)

2016- 2017

lokalni

MOS

KLJMP

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

NSZ

0

0

0

610.000

610.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti kontinuirano razvijaju i realizuju preventivne usluge i programe za mlade u riziku od socijalne isključenosti

Obezbediti podršku programima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti na identifikovanju potreba mladih u riziku i razvoju i realizaciji adekvatnih programa

Broj podržanih programa (10)

2016- 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

OCD

JLS

0

0

0

24.400.000

24.400.000

0

Podržati aktivnosti uspostavljanja partnerstava među subjektima omladinske politike na integralnom pristupu u korišćenju postojećih lokalnih resursa (ljudskih, materijalnih, tehničkih)

Broj podržanih konferencija (6)

2015- 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

OCD

400.000

400.000

0

1.200.000

1.200.000

0

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Povećan je obuhvat mladih u riziku od socijalne isključenosti koji su korisnici lokalnih servisa i programa podrške

Povećanje procenta mladih u riziku koji koristi lokalne programe i usluge

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Mladi u riziku od socijalne isključenosti aktivno koriste postojeće servise i programe

Podržati razvoj lokalnih servisa za efikasno, optimalno i blagovremeno informisanje socijalno isključenih mladih

Broj podržanih usluga (10);

Procenat JLS u kojima se sprovodi standardizovana usluga namenjena informisanju mladih (najmanje 70% )

+ lista indikatora)

2015- 2016 uspostavljanje usluga

2017 deseminacija

nacionalni

lokalni

MOS

MRZBSP

JLS

MDULS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

3.500.000

1.000.000

MRZBSP:

1.000.000

2.500.000

9.760.000

3.000.000

6.760.000

Podržati aktivnosti kontinuiranog istraživanja stepena korišćenja postojećih usluga namenjenih mladim ženama i muškarcima u riziku od socijalne isključenosti

Realizovano istraživanje na godišnjem nacionalnom nivou

2015- 2017

nacionalni

MOS

OCD

(deo godišeg istraži-vanja MOS o položaju i potreba-ma mladih)

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Zaposleni u institucijama sistema poseduju kompetencije za pružanje adekvatne podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti

Podržati mehanizme saradnje i razmene iskustva zaposlenih u institucijama sistema

Broj podržanih konferencija (2);

Broj učesnika konferencija (najmanje 300)

2016 – 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

MDULS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

0

0

0

1.830.000

600.000

1.230.000

Razviti programe senzibilizacije zaposlenih u institucijama sistema u cilju efikasnije podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti

Broj podržanih programa (2)

2015 – 2017

lokalni

MOS

MRZBSP

JLS

MDULS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

1.708.000

1.708.000

MRZBSP:

1.708.000

0

5.124.000

5.124.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Servisi i programi podrške mladima u riziku od socijalne isključenosti se kontinuirano osavremenjavaju

Obezbediti sistem praćenja efikasnosti servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja

Izrađena evidencija lokalnih i nacionalnih usluga/programa

2016 – 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

0

0

0

6.588.000

6.588.000

0

Podržati aktivnosti prilagođavanja postojećih servisa i programa podrške mladima u riziku od socijalnog isključenja

Usvojen predlog unapređivanja postojećih usluga

2015 – 2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

2.000.000

0

2.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

Obezbediti usklađenost servisa i programa sa preporukama međunarodnih organizacija i institucija za rad sa mladima u riziku od socijalnog isključenja

Mehanizmi standardizacije, licenciranja i akreditacije usklađeni sa međunarodnom dobrom praksom

2015-2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

JLS

Škole

Domovi zdravlja

Centri za socijalni rad

OCD

MKI

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

5.7. Mobilnost mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređena mobilnost, obim međunarodne saradnje mladih i podrška mladim migrantima

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Poboljšani su ekonomski, kulturni i administrativni preduslovi za mobilnost mladih žena i muškaraca

Povećanje broja mladih koji je koristio mere podrške

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni programi i servisi materijalne podrške mobilnosti

Unaprediti nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih

Procenat povećanja broja korisnika stipendija u inostranstvu i učesnika/ca razmena i međunarodnih događaja subvencionisanih iz domaćih izvora finansiranja (najmanje 30%)

2016-2017

nacionalni

pokrajinski

MOS

MPNTR

TF

Pokrajinski sekretarijat nadležan za obrazovanje i nauku

PSSO

Privredni sektor

0

0

0

15.000.000

0

15.000.000

Podsticati koordinisano uključivanje privrednog sektora u nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih i međunarodne saradnje mladih

Broj kompanija koje izdvajaju sredstva za nacionalne programe finansiranja mobilnosti mladih (najmanje 20);

Broj korisnika stipendija koje potiču iz privrednog sektora, po polu (najmanje 600)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

PKS

Privredni sektor

1.000.000

0

1.000.000

3.000.000

0

3.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena je dostupnost programa podrške mobilnosti mladih i obim korišćenja programa među mladima

Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u aktivnostima udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i kancelarija za mlade

Broj podržanih info servisa u kojima su dostupne informacije o programima finansiranja mobilnosti mladih (6);

Broj mladih koji koriste usluge info servisa, po polu (najmanje 60.000)

2015-2017

lokalni

MOS

TF

MPNTR

MKI

Info servisi

UKSOA

KZM

2.000.000

0

2.000.000

6.000.000

0

6.000.000

Unaprediti informisanje mladih o programima podrške mobilnosti mladih u obrazovnom sistemu

Broj opština u kojima su distribuirane informacije o stipendijama i drugim modelima finansiranja u okviru škola (najmanje 60)

2015-2017

lokalni

MPNTR

MOS

TF

Info servisi

UKSOA

KZM

2.440.000

0

2.440.000

7.320.000

4.880.000

2.440.000

Unaprediti korišćenje finansijske podrške svih programa mobilnosti među mladima iz osetljivih društvenih grupa

Procenat povećanja broja iskorišćenih stipendija za mobilnost na svim nivoima (najmanje 30%);

Povećanje broja mladih iz osetljivih grupa koji je iskoristio stipendije, po polu (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

TF

MPNTR

KLJMP

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Unaprediti dostupnost Evropske omladinske kartice kao sredstva poboljšanja mobilnosti mladih

Procenat povećanja broja korisnika Evropske omladinske kartice, po polu (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

MOS

Nosilac licence Evropske omladinske kartice

1.830.000

1.830.000

0

5.490.000

5.490.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeno je prepoznavanje i promovisanje mobilnosti mladih kod nastavnog osoblja, omladinskih radnika, roditelja i staratelja

Organizovati obuke za nastavnike i stručne saradnike o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti

Broj organizovanih obuka (6 nacionalnih, 90 lokalnih);

Broj nastavnog osoblja koje je učestvovalo u aktivnostima (najmanje 600)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MPNTR

TF

Škole

KZM

UKSOA

8.000.000

0

8.000.000

24.000.000

6.000.000

18.000.000

Pospešiti informisanje roditelja i staratelja o svrsi mobilnosti i dostupnim programima mobilnosti

Broj roditelja koji su prošli sesije, po polu (najmanje 600)

2015-2017

lokalni

MOS

MPNTR

Škole

UKSOA

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Omogućena je tehnička podrška mobilnosti mladih i sistemsko prepoznavanje naučenog tokom perioda mobilnosti

Omogućiti asistenciju mladima u administrativnim procedurama u okviru rada kontakt tačaka za nacionalne i međunarodne programe mobilnosti

Procenat povećanja broja mladih koji se obraćaju kontakt tačkama radi asistencije oko administrativnih uslova, po polu (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

MOS

TF

Kontakt tačke za različite programe

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Obezbediti prepoznavanje i primenu Europasa (EUROPASS) kao posebnog sredstva priznavanja kvalifikacija stečenih u neformalnom ili formalnom obrazovanju kroz mobilnost

Procenat povećanja broja mladih koji koristi Europas (najmanje 30%)

2015-2017

lokalni

MOS

MPNTR

ZUOV

MRZBSP

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Obezbeđeni su uslovi za povećanje mobilnosti mladih i unapređenje međunarodne saradnje mladih

Povećanje procenta mladih koji je učestvovao u programima mobilnosti i međunarodne saradnje

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena je regionalna i međunarodna saradnja u oblasti omladinske politike

Uspostaviti institucionalni oblik za saradnju sa Evropskom unijom i implementaciju programa za mlade Evropske unije

Omogućeni preduslovi za formiranje;

Formirana agencija za sprovođenje ERAZMUS+ i drugih programa Evropske unije na nacionalnom nivou

2015-2017

nacionalni

MPNTR

MOS

MSP

TF

KEI

46.378.000

21.978.000

MPNTR:

21.978.000

24.400.000

67.710.000

43.310.000

24.400.000

Podržati regionalne inicijative koje bi pospešile saradnju u oblasti omladinske politike

Potpisan sporazum o formiranju regionalne inicijative (2);

Formirani instrumenti za regionalnu mobilnost mladih (2)

2015-2017

nacionalni

MOS

MSP

MPNTR

MKI

KEI

UKSOA

44.000.000

0

44.000.000

132.000.000

12.000.000

120.000.000

Promovisati učešće mladih u različitim programima i projektima regionalne i međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike

Povećanje broja prijavljenih mladih iz Srbije za međunarodne događaje, programe i servise, po polu (najmanje 30%)

2015-2017

nacionalni

MOS

UKSOA

KZM

Kontakt tačke za programe mobilnosti

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati učešće udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u evropskim i svetskim mrežama za mlade

Broj administrati-vnih grantova dodeljenih članicama evropskih i svetskih mreža za mlade (najmanje 20)

2016-2017

nacionalni

MOS

UKSOA Udruženja koja deluju u okviru evropskih i svetskih mreža

0

0

0

24.400.000

24.400.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbediti realizaciju međunarodnih događaja u Republici Srbiji od značaja za mlade

Broj podržanih događaja (9);

Broj učesnika događaja po polu (najmanje 675)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MPNTR

MSP

MKI

MF

KEI

UKSOA

5.500.000

2.000.000

3.500.000

16.500.000

6.000.000

10.500.000

Podržati programe saradnje subjekata omladinske politike sa udruženjima mladih u dijaspori

Podržani programi

2015-2017

nacionalni

MOS

MSP

UKSOA Udruženja mladih dijaspore

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Unapređena je unutrašnja mobilnost mladih radi zapošljavanja

Povećan broj mladih koji su podržani za unutrašnju mobilnost

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Radna mobilnost mladih je prepoznata i podržana u okviru programa podrške zapošljavanja

Uspostaviti praćenje trendova o zaposlenosti i dužini boravka mladih van svog mesta prebivališta

Dostupni podaci o mladima koji rade van svog mesta prebivališta u Republici Srbiji

2015-2017

nacionalni

MOS

RZS

NSZ

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Uvrstiti mere podrške radnoj mobilnosti mladih u strategije i akcione planove za zapošljavanje na svim nivoima

Definisane mere podrške u strategiji zapošljavanja, nacionalnom akcionom planu i lokalnim planovima

2015-2017

nacionalni

MRZBSP

MOS

MF

UKSOA

JLS

KZM

Sredstva za realizaciju opredeljena kroz Nacionalni akcioni plan zapošljavanja

Povezati lokalne info servise za mlade sa filijalama NSZ radi boljeg informisanja o mogućnostima radne mobilnosti mladih

Broj opština u kojima info servisi pružaju informacije o raspoloživim radnim mestima i mogućnostima prakse van svoje opštine u saradnji sa NSZ (najmanje 30)

2015-2017

lokalni

MOS

JLS

MRZBSP

NSZ

UKSOA

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijen i primenjen sistem podrške prilikom promene mesta boravka radi zapošljavanja

Stimulisati programe motivisanja mladih na radnu mobilnost ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima

Broj podržanih programa (15);

Broj mladih koji su iskoristili programe (najmanje 300)

2015-2017

nacionalni

MRZBSP

MOS

MPrivredeMDULS

JLS

NSZ

MPZŽS

6.000.000

4.000.000

MOS:

4.000.000

2.000.000

20.000.000

12.000.000

8.000.000

Podstaći razvoj dodatnih mera podrške za radnu mobilnost mladih ka manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima

Predložene mere podrške za novozaposlene u firmama i preduzetnike u manje razvijenim sredinama i ruralnim područjima

2016-2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

MF

MPrivrede

JLS

MPZŽS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Unapređena je prevencija i borba protiv iregularnih migracija mladih žena i muškaraca i podrška mladim migrantima

Povećan broj razvijenih programa

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljeno je praćenje i analiza iregularnih migracija i unapređenje prilagođenih mera i programa

Podržati istraživačke projekte usmerene na prikupljanje i analizu informacija o uzorcima i posledicama iregularnih migracija mladih

Broj podržanih projekata (3);

Broj studija (3)

2015-2017

nacionalni

MOS

MRZBSP

MUP

MPNTR

MSP

KIRS

Istraživačke institucije i organizacije

Međunarodna organizacija za migracije

2.440.000

0

2.440.000

Međunarodna organizacija za migracije

7.320.000

0

7.320.000

Podržati utvrđivanje potreba i prioriteta mladih migranata radi unapređenja prilagođenosti programa namenjenih ovoj ciljnoj grupi

Uvedena obaveza uključivanja migranata radi planiranja i realizacije programa

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KIRS

MRZSP

MUP

OCD

JLS

Međunarodna organizacija za migracije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Razvijena je programska podrška programima borbe i prevencije iregularnih migracija

Mapirati programe podrške mladim migrantima i programe prevencija iregularnih migracija

Izrađena baza podržanih programa

2015-2017

nacionalni

lokalni

MRZBSP

KIRS

MOS

MSP

OCD

JLS

Međunarodna organizacija za migracije

200.000

0

200.000

400.000

200.000

200.000

Podržati aktivnosti prihvata i rada sa mladim migrantima na lokalnom nivou

Broj podržanih prihvatnih usluga (10)

2015-2017

nacionalni

MRZBSP

KIRS

MOS

MPNTR

MSP

MDULS

JLS

OCD

Međunarodna organizacijaza migracije

6.100.000

0

6.100.000

18.300.000

12.200.000

6.100.000

Podržati aktivnosti podizanja svesti mladih o uzrocima i posledicama iregularnih migracija u svrhu jačanja prevencije i smanjenja diskriminacije, uzimajući u obzir perspektive migranata

Broj realizovanih kampanja koji je uključio perspektive migranata (3)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

KIRS

MUP

OCD

Međunarodna organizacija za migracije

1.464.000

0

1.464.000

4.392.000

0

4.392.000

5.8. Informisanje mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređen sistem informisanja mladih i znanje o mladima

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Mladima je omogućen pristup potpunim, razumljivim i pouzdanim informacijama u skladu sa njihovim potrebama

Povećanje procenta mladih koji ocenjuje dostupne informacije kao razumljive i pouzdane

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen je povezan i koordinisan pristup informisanju mladih

Podržati učešće mladih u identifikovanju potreba (proizvodnji i emitovanju medijskih), razvoju informativnih programa i servisa, pripremanju i dostavljanju informacija i evaluaciji usluga i programa

Procenat programa i servisa koji je uključio mlade u proces (najmanje 80%);

Broj podržanih medijskih projekata koji je uključio mlade

2015-2017

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

UKSOA

KZM

5.000.000

0

5.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

Podržati razvoj vaninstitucionalnih informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou

Broj podržanih vaninstituci-onalnih programa i servisa (9);

Broj opština u kojima funkcionišu lokalni programi i servisi (najmanje 30)

2016-2017

lokalni

MOS

JLS

SKGO

UKSOA

KZM

0

0

0

9.000.000

9.000.000

0

Uspostaviti saradnju i koordinaciju informativnih programa i servisa za mlade na lokalnom nivou sa drugim programima, servisima i strukturama za mlade

Broj opština u kojima postoji saradnja sa drugim subjektima omladinske politike (najmanje 30)

2015-2017

lokalni

MOS

JLS

UKSOA

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Informativni programi i servisi su prilagođeni potrebama svih mladih

Podržati programe i servise u prilagođavanju informacija jeziku razumljivom mladima i omogućavanju informisanja na jezicima nacionalnih manjina

Broj podržanih programa koji koriste mladima prilagođen jezik i jezike nacionalnih manjina (najmanje 20)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

MDULS

JLS

UKSOA

KZM

0

0

0

12.200.000

12.200.000

0

Obezbediti podršku programima i servisima prilagođenih osetljivim društvenim grupama koji garantuju ravnopravnost u pristupu informacijama za sve mlade

Broj podržanih programa koji su usmereni na informisanje mladih iz osetljivih grupa (3);

Broj mladih koji su korisnici ovakvih programa (najmanje 9000)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

lokalni

MOS

MRZBSP

MKI

JLS

UKSOA

KZM

1.000.000

0

1.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Informisanje mladih usklađeno je sa evropskim standardima i nezavisno od bilo kakvog interesa

Razviti i podržati primenu standarda i kriterijuma kvaliteta omladinskog informativnog rada u skladu sa Evropskom poveljom o informacijama za mlade

Usvojeni standardi informisanja mladih u skladu sa Evropskom poveljom;

Broj podržanih aktivnosti izrade (2)

2016-2017

nacionalni

MOS

MKI

Info servisi

JLS

UKSOA

KZM

0

0

0

1.500.000

1.500.000

0

Definisati smernice za informisanje mladih putem interneta u skladu sa Evropskim principima informisanja mladih putem interneta

Usvojene smernice za informisanje mladih putem interneta;

Broj podržanih aktivnosti izrade (2)

2015

nacionalni

MOS

MKI

Info servisi

UKSOA

KZM

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

0

1.000.000

Podržati aktivnosti jačanja kapaciteta subjekata omladinske politike za primenu standarda i smernica o informisanju mladih u svojim programima i servisima

Broj programa i servisa koji ispunjavaju standarde (najmanje 60);

Broj podržanih aktivnosti izrade (3)

2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Info servisi

UKSOA

KZM

0

0

0

1.464.000

1.464.000

0

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Mediji pružaju informacije i kreiraju sadržaje za mlade i o mladima u skladu sa potrebama mladih

Povećanje procenta programa medija koji je kreiran na osnovu potreba mladih

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Informisanje putem medija je unapređeno i prilagođeno mladima uz razvijenu saradnju sa subjektima omladinske politike

Obezbediti praćenje obima i vrste sadržaja za mlade u medijima i analizu prilagođenosti identifikovanim potrebama mladih i temama od interesa

Dostupna statistika i drugi podaci o sadržajima za mlade

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Mediji

Istraživačke institucije i organizacije

0

0

0

732.000

732.000

0

Razviti kapacitete subjekata omladinske politike na svim nivoima za saradnju sa medijima u razmeni informacija i prilagođavanju informacija mladima

Broj obuka za subjekte omladinske politike o saradnji sa medijima (6);

Broj učesnika aktivnosti (najmanje 150)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Mediji

UKSOA

KZM

1.000.000

1.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

Omogućiti podršku razvoju medijskih sadržaja za mlade usmerene na predstavljanje mladih u pozitivnom kontekstu, pozitivne primere i dostignuća mladih

Broj realizovanih medijskih sadržaja sa pozitivnom porukom o mladima (15);

Procenjen domet kampanja (najmanje 1.500.000)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Mediji

Info servisi

UKSOA

KZM

1.830.000

1.830.000

0

5.490.000

5.490.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređeni kapaciteti i utvrđene obaveze medija za informisanje mladih i uključivanje mladih

Definisati smernice za uvođenje obaveznog udela sadržaja za mlade prilikom dodeljivanja frekvencija medijima

Izrađene smernice za uvođenje sadržaja za mlade za dobijanje frekvencije

2016-2017

nacionalni

MKI

MOS

Mediji

REM

0

0

0

750.000

750.000

0

Podržati osnivanje i rad omladinskih redakcija u medijima u čijem radu bi učestvovali mladi i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Broj osnovanih omladinskih redakcija (najmanje 4)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Mediji

UKSOA

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati aktivnosti obuke novinara za izveštavanje o mladima, praćenje mladih i njihovih potreba i prilagođavanje tema medijskog sadržaja interesovanjima mladih

Broj obuka (6);

Broj učesnika obuka (najmanje 90)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Mediji

UKSOA

KZM

0

0

0

2.928.000

2.928.000

0

Razviti standarde za medije i podržati primenu o načinu izveštavanja o mladima koji uključuju suzbijanje rodno stereotipnog i seksističkog prikazivanja mladih (posebno mladih žena, uključujući i prikazivanje mladih žena na društvenim mrežama)

Usvojeni standardi

2016

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

Mediji

UKSOA

KZM

0

0

0

390.400

390.400

0

SPECIFIČNI CILJ 3:

INDIKATORI:

Mladi imaju adekvatan pristup i znanje za korišćenje novih tehnologija i interneta

Povećan procenat mladih koji dnevno koristi internet i nove tehnologije

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Mladima je omogućen nesmetan dnevni pristup novim tehnologijama i internetu

Omogućiti svakodnevni besplatan pristup novim tehnologijama i internetu za učenike i studente u obrazovnim ustanovama

Procenat obrazovnih ustanova na lokalnom nivou koje omogućavaju otvoren dnevni pristup tehnologijama (najmanje 70%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MTTT

Škole i druge obrazovne ustanove

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Podržati osnivanje i opremanje javnih prostora na lokalnom nivou u kojima mladi mogu besplatno da koriste nove tehnologije i internet

Broj opština u kojima postoje namenski prostori za mlade sa besplatnim internet sadržajima (najmanje 20);

Broj mladih koji koriste dostupne servise (najmanje 20.000)

2016-2017

lokalni

MOS

MTTT

Info servisi

KZM

UKSOA

Domovi omladine

Domovi kulture

0

0

0

7.320.000

7.320.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Programi obuke za razvoj znanja za korišćenje novih tehnologija i interneta su dostupni bez materijalne nadoknade i prilagođeni mladima

Podržati obuku nastavnika, stručnih saradnika i aktivista udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti za korišćenje novih tehnologija u radu sa mladima

Broj akreditovanih programa obuke nastavnog osoblja od strane ZUOV (3);

Broj nastavnog osoblja koje je prošlo obuku (najmanje 900);

Broj aktivista koji su prošli obuku (najmanje 90)

2015-2017

nacionalni

MPNTR

ZUOV

MOS

Škole

OCD

3.660.000

0

3.660.000

10.980.000

0

10.980.000

Razviti programe za razvoj informacione pismenosti, tj. veština mladih za traženje i korišćenje informacija, posebno za mlade iz osetljivih grupa

Broj opština u kojima je realizovan program IT obrazovanja na lokalnom nivou (najmanje 30);

Broj korisnika programa među mladima (najmanje 900);

Broj korisnika programa među mladima iz osetljivih grupa (najmanje 90)

2015-2017

lokalni

MPNTR

JLS

KZM

Info servisi

UKSOA

3.660.000

0

3.660.000

10.980.000

0

10.980.000

SPECIFIČNI CILJ 4:

INDIKATORI:

Znanja o mladima su zasnovana na relevantnim podacima koji se koriste za planiranje u svim oblastima i nivoima vlasti

Povećanje procenta institucija koje adekvatno prate mlade (u skladu sa smernicama);

Povećanje dostupnosti godišnjih obuhvatnih istraživanja položaja i stavova mladih

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Nadležne institucije vrše kontinuirano praćenje i planiranje prepoznajući mlade kao zasebnu kategoriju

Razviti indikatore i smernice praćenja ciljeva omladinske politike u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i akcionim planom

Vršiti kontinuirano praćenje indikatora

Razvijene smernice za praćenje indikatora za sve oblasti

Izvršeno istraživanje promena i stanja indikatora (3)

2015-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

MKI

MF

MPrivrede

MDULS

MRZBSP

MPZŽS

MZ

MUP

RZS

OCD

4.000.000

2.000.000

2.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

Usvojiti sistem izveštavanja institucija o sopstvenim aktivnostima koji prepoznaje kategorije mladih u skladu sa Zakonom o mladima i vrše merenje ispunjenosti ciljeva omladinske politike u svojoj nadležnosti

Procenat izveštaja o radu institucija koji sadrži mlade kao izdvojenu grupu korisnika

(2015 – 20%)

(2016 – 40%)

(2017 – 80%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MDULS

RSJP

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Uvesti kategorije mladih u izveštavanja i projekcije statističkih zavoda i drugih istraživačkih institucija i organizacija

Statistički izveštaji sadrže starost stanovništva kao izdvojen indikator, prateći starosne kategorije koje odgovaraju Zakonu o mladima

2015-2017

nacionalni

RZS

MOS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Kreirati otvoreni direktorijum dostupnih znanja iz svih oblasti vezanih za mlade pri ministarstvu nadležnom za mlade

Kreirana baza pri ministarstvu;

Kvalitet i kvantitet materijala u okviru repozitorijuma

2016

nacionalni

MOS

MPNTR

RZS

Istraživačke institucije i organizacije

SOP

0

0

0

600.000

600.000

0

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Uspostavljen je sistem podrške istraživanjima o mladima i saradnja na nacionalnom i međunarodnom nivou

Obezbediti realizaciju redovnih istraživanja o potrebama mladih i temama od interesa i korišćenje dobijenih rezultata za razvoj omladinske politike

Broj podržanih istraživačkih projekata (3)

2015-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

Istraživačke institucije i organiizacije

4.500.000

0

4.500.000

13.500.000

4.500.000

9.000.000

Podržati formiranje Nacionalne mreže omladinskih istraživača

Formirana nacionalna mreža;

Broj članova koje okuplja (najmanje 15)

2016-2017

nacionalni

MOS

MPNTR

Istraživačke institucije i organizacije

0

0

0

3.830.800

3.830.800

0

Uspostaviti saradnju Nacionalne mreže omladinskih istraživača i Evropskog centra znanja o omladinskoj politici

Imenovan predstavnik istraživača u EKYCP;

Broj dostavljenih izveštaja o omladinskoj politici (najmanje 3)

2016-2017

nacionalni

MOS

Nacionalna mreža i institut

Istraživačke institucije i organizacije

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

5.9. Kultura i kreativnost mladih

STRATEŠKI CILJ: Unapređeno korišćenje i učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja

SPECIFIČNI CILJ 1:

INDIKATORI:

Obezbeđena je kontinuirana podrška razvoju kreativnosti mladih i učešće mladih u stvaranju i korišćenju kulturnih sadržaja

Povećanje procenta kulturnih sadržaja u čijem stvaranju učestvuju mladi

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Podržani su programi koji unapređuju kulturne i kreativne potencijale mladih

Podržati razvoj kreativnih i kulturnih klubova za mlade u obrazovnim ustanovama

Broj podržanih programa (15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

Osnovne škole

Srednje škole Fakulteti

ZUOV

500.000

500.000

0

1.500.000

1.500.000

0

Prepoznati i unaprediti programe koji podstiču kreativnost kod mladih na lokalnom nivou i omogućavaju saradnju sa drugim sredinama

Broj podržanih kulturnih programa van obrazovnog sistema (30);

Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

JLS

Savez amatera Srbije

Savez amatera Vojvodine

1.000.000

1.000.000

MOS:

500.000

MKI:

500.000

0

3.000.000

1.500.000

1.500.000

Obezbediti podršku za kulturne aktivnosti mladih u okviru neformalnih inicijativa i udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Broj kulturnih programa neformalnih grupa (najmanje 45);

Procenat mladih koji učestvuju u kreiranju sadržaja (najmanje 80%)

2015-2017

lokalni

MOS

MKI

JLS

UKSOA

KZM

Neformalne grupe mladih

1.500.000

1.500.000

MOS:

1.000.000

MKI:

500.000

0

4.500.000

4.500.000

0

Razviti programe obuke mladih za samozapošljavanje putem udruživanja u umetnosti i kulturi

Broj realizovanih obuka (najmanje 300);

Broj učesnika obuka, po polu (najmanje 6.000);

Broj novih preduzetničkih inicijativa nastalih kao rezultat obuka (najmanje 50)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

MPrivrede

UKSOA

KZM

12.000.000

3.000.000

MOS:

2.500.000

MKI:

500.000

9.000.000

36.600.000

9.000.000

27.600.000

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Institucije kulture uključuju mlade u pripremu i realizaciju svojih sadržaja

Uvesti posebne termine za mlade stvaraoce u okviru programa institucija kulture bez nadoknade

Procenat institucija kulture u kojima su obezbeđeni besplatni termini za mlade (najmanje 50%)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

MOS

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

Razviti programe vrednovane prakse za mlade u institucijama kulture tokom redovnog školovanja i studiranja

Procenat institucija kulture u kojima mladi obavljaju praksu (najmanje 30%);

Broj mladih koji obavljaju praksu, po polu (najmanje 2.000)

2016-2017

nacionalni

lokalni

MPNTR

MOS

JLS

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Obezbeđena sistemska podrška realizaciji kulturne participacije mladih

Obezbediti podršku institucijama kulture za rad na uključivanju mladih u stvaranje sadržaja i korišćenje kulturnih sadržaja

Broj podržanih insitucija kulture gde su mladi bili uključeni u pripremu i realizaciju (najmanje 50)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

Institucije kulture Umetničke visokoškolske i srednjoškolske institucije

UKSOA

2.500.000

500.000

MKI:

500.000

2.000.000

7.500.000

3.500.000

4.000.0000

Podržati prepoznavanje i obezbediti sistemsku podršku kreativnim industrijama mladih i kulturnom preduzetništvu mladih

Broj podržanih programa (50)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

MPrivrede

Kulturne industrije mladih

19.000.000

4.000.000

MOS:

3.500.000

MKI:

500.000

15.000.000

57.000.000

12.000.000

45.000.000

Omogućiti korišćenje javnih prostora udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti na lokalnom nivou

Broj prostora koji su ustupljeni na korišćenje mladima radi realizacije kulturnih i kreativnih sadržaja (najmanje 60)

2016-2017

lokalni

MOS

JLS

MDULS

Kulturne industrije mladih

UKSOA

KZM

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

SPECIFIČNI CILJ 2:

INDIKATORI:

Povećano korišćenje kulturnih sadržaja među mladima

Povećan procenat mladih koji koristi dostupne kulturne sadržaje

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE:

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Unapređena prilagođenost i dostupnost kulturnih sadržaja mladima

Obezbediti podršku programima koji uključuju mlade u proces razvoja prilagođavanja kulturnih sadržaja mladima

Broj podržanih programa koji uključuju mlade u sve faze realizacije (najmanje 150)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

Kulturne industrije mladih

UKSOA

KZM

3.000.000

1.500.000

MOS: 1.000.000

MKI:

500.000

1.500.000

9.000.000

4.500.000

4.500.000

Podržati programe obuke zaposlenih u institucijama kulture o savremenim načinima i sredstvima predstavljanja kulturnih sadržaja na način prilagođen mladima

Broj podržanih radionica i seminara (15);

Broj učesnika na radionicama i seminarima (najmanje 150).

2015-2017

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

Institucije kulture

Kulturne industrije mladih

2.300.000

300.000

MOS:

100.000

MKI: 200.000

2.000.000

7.500.000

1.500.000

6.000.000

Unaprediti saradnju institucija kulture i obrazovanja radi povećanja broja mladih koji koriste kulturne sadržaje

Broj podržanih partnerskih projekata institucija kulture i obrazovanja (15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

MKI

MPNTR

Škole

Univerziteti

Institucije kulture

UKSOA

Nisu potrebna sredstva za realizaciju

OČEKIVANI REZULTAT:

AKTIVNOSTI:

DETALJI REALIZACIJE

SREDSTVA ZA REALIZACIJU

INDIKATORI:

PERIOD:

NIVO:

NOSILAC:

UČESNICI:

2015

2015-2017

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Ukupno

Budžetska sredstva

Ostali izvori

Povećan udeo sadržaja o kulturi i kreativnim industrijama za mlade u medijima

Obezbediti podršku za razvoj onlajn provajdera kulturne participacije mladih

Broj podržanh onlajn provajdera kulturne participacije mladih (15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MKI

MOS

Institucije kulture

UKSOA

9.150.000

0

9.150.000

27.450.000

18.300.000

9.150.000

Podržati promociju kulturne participacije među mladima u svim vrstama medija, uz isticanje kreativnih mladih kao pozitivnih uzora

Broj podržanih aktivnosti promocije kulturne participacije mladih u medijima (15)

2015-2017

nacionalni

lokalni

MOS

RRA

Mediji

Kulturne industrije mladih

4.500.000

1.500.000

3.000.000

13.500.000

4.500.000

9.000.000

Unaprediti sadržaje vezane za kulturu i kreativne industrije u okviru obrazovnog programa javnih servisa

Broj podržanih emisija i priloga koji za cilj imaju obrazovanje mladih na polju kreativnih industrija (najmanje 90)

2015-2017

nacionalni

pokrajinski

MOS

MKI

Javni servisi

Institucije kulture

Kulturne industrije mladih

1.800.000

1.800.000

0

5.400.000

5.400.000

0

Prilog 1

Značenje skraćenica

AP

BOŠ

GIZ

DMuS

Akcioni plan

Beogradska otvorena škola

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju

Dostignuća mladih u Srbiji

EU

Evropska unija

ZUOV

IZJZ Batut

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

Institut za javno zdravlje Batut

IPA

Instrument predpristupne pomoći Evropske unije

JLS

Jedinice lokalne samouprave

KViS

KEI

Karijerno vođenje i savetovanje

Kancelarija za evropske integracije

KSCD

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

KZM

KLJMP

KONUS

Kancelarija za mlade

Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Konferencija univerziteta Srbije

KIRS

Komesarijat za izbeglice i migracije

KOMS

LAP

Krovna organizacija mladih Srbije

Lokalni akcioni plan

MGSI

MDULS

MZ

MKI

MOS

MPZŽS

MPNTR

MPravde

MPrivrede

MRZBSP

MSP

MTTT

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo kulture i informisanja

Ministarstvo omladine i sporta

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo pravde

Ministarstvo privrede

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ministarstvo spoljnih poslova

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MUP

MF

NAKZM

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo finansija

Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade

NAPOR

NARR

NBS

Nacionalna Asocijacija Praktičara/ki Omladinskog Rada

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Narodna banka Srbije

NSVO

Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NSM

NSZ

Nacionalna strategija za mlade

Nacionalna služba za zapošljavanje

OCD

PKS

Organizacije civilnog društva

Privredna komora Srbije

RRA

Regulatorna radiodifuzna agencija

RSJP

SIPRU

SKGO

SKONUS

SOP

Republički sekretarijat za javne politike

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Stalna konferencija gradova i opština

Studentska konferencija univerziteta Srbije

Subjekti omladinske politike

TF

UCzRK

UKSOA

USS

UPS

HIV

Tempus fondacija

Univerzitetski centar za razvoj karijere

Udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti

Unija srednjoškolaca Srbije

Unija poslodavaca Srbije

Virus humane imunodeficijencije

CSOOD

CZKViS

PSSO

PSPZRP

Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Centar za karijerno vođenje i savetovanje

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva omladine i sporta,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2017. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 Broj: 66-8296/2015

U Beogradu, 6. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar