Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Saveta 2014/112/EU od 19. decembra 2014. o sprovođenju Evropskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena u plovidbi unutrašnjim vodnim putevima, sklopljenog između Evropskog saveza za plovidbu unutrašnjim vodama (EBU), Evropske organizacije zapovednika plovila (ESO) i Evropske federacije radnika u saobraćaju (ETF) Council Directive 2014/112/EU of 19 December 2014 implementing the European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport, concluded by the European Barge Union (EBU), the European Skippers Organisation (ESO) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) (SL L 367, 23.12.2014.) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32014L0112 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 18.7.2017. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Draft Law on Amendments on the Law on Navigation and Ports on Inland WatersZakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RSˮ, br. 73/10, 121/12,18/15, 96. – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr.zakon) 2016-586 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet direktive

Sprovođenje Evropskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidiva organizacije radnog vremena u plovidbi unutrašnjim plovnim putevima iz 2012. godine | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |2. |Usaglašavanje zakonodavstava država članica sa Direktivom | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |3. |Sankcije u slučaju povrede nacionalnih odredbi donetih na osnovu direktive |0.1.

48.1. 12a)

48.1.

12b)

48.1.

12v)

48.1.

12g)

49.1. 15a)

49.1.

15b)

49.1.

12v)

49.1.

12g)

50.1.4a)

|Propisani su prekršaji za zapovednika stranog broda ako:

– maksimalno radno vreme člana posade traje duže od propisanog,

– se članu posade posle odrađenih uzastopnih radnih dana ne odredi jednak broj uzastopnih dana odmora,

– u slučaju sezonskog rada na putničkim brodovima maksimalno radno vreme člana posade traje duže od propisanog,

-ne proveri i ne potvrdi evidenciju o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora svakog člana posade najkasnije do kraja narednog meseca,

Propisani su prekršaji za zapovednika domaćeg broda ako:

– maksimalno radno vreme člana posade traje duže od propisanog,

– se članu posade posle odrađenih uzastopnih radnih dana ne odredi jednak broj uzastopnih dana odmora,

– u slučaju sezonskog rada na putničkim brodovima maksimalno radno vreme člana posade traje duže od propisanog,

– ne proveri i ne potvrdi evidenciju o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora svakog člana posade najkasnije do kraja narednog meseca.

– Propisan je prekršaj za člana posade ako ne proveri i ne potvrdi evidenciju o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora svakog člana posade najkasnije do kraja narednog meseca. |PU | | | |4. |Rokovi za usklađivanje članica Evropske unije | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |5. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |6. |Adresati | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A.1

A.1.1

A.1.2

A.1.3.

A.1.4.

A.1.5 |Područje primene |0.1.

24.130a

24.130b

24.130v

24.130d

24.130đ

24.130e |Odredbe se primenjuju na članove posade broda i drugo brodsko oosblje |PU | | | |A.1

2.1.a

2.1.b

2.1.c

2.1.d

2.1.e

2.1.g

2.1.h

2.1.i

2.1.j

2.1.k

2.1.l

2.1.m |Definicije pojmova plovilo, putničkog broda, radnog vremena, vremena odmora, dana odmora, radni raspored, radno vreme noću,radnik u smenama, brodsko osoblje, mobilni radnik, sezona |0.2.

4.1.35)

4.1.47)

0.1.

1.1.47a)

1.1.12a)

1.1.13a)

1.1.47b)

1.1.30b)

1.1.72b)

1.1.72v)

0.2.

132.1.

0.1.

1.1.30a)

1.1.54a)

|

Pojam plovila,

Pojam putničkog broda,

Pojam radnog vremena,

Pojam vreme odmora,

Pojam dan odmora,

Pojam raspored rada,

Pojam noćnog rada,

Pojam člana posade broda koji radi noću,

Član posade koji radi u smenama,

Pojam brodskog osoblja,

Pojam mobilnog radnika,

Pojam sezone.

|PU | | | |A.1.3

A.1.3.1

A.1.3.2

A.1.3.3

A.1.3.4 |Radno vreme |0.1.

24.130a.1

24.130a.4

24.130a.5

24.130a.8

|

Radno vreme člana posade traje osam časova po radnom danu i može se produžavati ako u okviru 12 meseci. nije prekoračen prosek od 48 sati.

Propisano je najduže radno vreme od 2.304 sata, kao i da se pri obračunavanju najdužeg radnog vremena polazi od vremena provedenom na radu.

Za radne odnose kraće od referentskog perioda, prilikom obračunavanja najdužeg radnog vremena polazi se od obračunavanja vremena provedenom na radu (pro-rata-temporis). |PU | | | |A.1.4

A.1.4.1

A1.4.2 |Dnevno i nedeljno radno vreme |0.1.

24.130a.2

24.130a.3 |

Propisano maksimalno radno vreme koje ne može da traje duže od 14 sati dnevno u periodu od 24 sata i 84 sata nedeljno u periodu od sedam dana i ako je predviđeno više radnih dana nego dana odmora, u okviru od četiri meseca ne može se prekoračiti prosečno nedeljno radno vreme od 72 sata. |PU | | | |A.1.5

A.1.5.1

A.1.5.2

A.1.5.3 |Radni dani i dani odmora |0.1.

24.130b.1,

24.130b.5

24.130b.2

|

Propisano je da član posade može da radi najduže 31 uzastopni radni dan, način određivanja dana odmora, odstupanja od broja uzastopnih dana odmora. |PU | | | |A.1.6.

A.1.6.1

A.1.6.2

A.1.6.3 |Sezonski rad na putničkom brodarstvu |0.1.

24.130v.1

24.130v.2

24.130v.3 |

Propisano je maksimalno radno vreme u slučaju sezonskog rada na putničkim brodovima, kao i način odobravanja odmora. |PU | | | |A.1.7

A.1.7.1

A.1.7.2 |Vreme odmora |0.1.

24.130g.1

24.130g.2 |

Propisano je pravo na odmor člana posade, trajanje minimalnog vremena odmora. |PU | | | |A.1.8 |Pauze |0.1.

24.130g.4 |Propisano je da se trajanje, uslovi za odobravanje članu posade dnevne pauze utvrđuje kolektivnim ugovorom ili sporazumima socijalnih partnera ili u slučaju nepostojanja takvih sporazuma da se primenjuje zakon kojim se uređuju radni odnosi. |PU | | | |A.1.9 |Najduže radno vreme noću |0.1.

24.130d |

Propisano je najduže trajanje nedeljnog radnog vremena noću člana posade. |PU | | | |A.1.10

A.1.10.1

A.1.10.2 |Godišnji odmor |0.1.

24.130đ.1

24.130d.2 |

Propisano je pravo na godišnji odmor člana posade u trajanju od četiri nedelje i da se osim u slučaju prestanka radnog odnosa ne sme zameniti novčanom naknadom. |PU | | | |A.1.11

A.1.11.1

A.1.11.2 |Zaštita maloletnika |0.1.

23.1

23.2

23.3 |

Propisano je da kao član posade može da se ukrca samo lice starije od 16 godine sa izuzetkom, da nije dozvoljeno zapošljavanje lica mlađih od 18 godina ako obavljanje poslova na brodu može da ugrozi njihovo zdravlje i bezbednost na radu |PU | | | |A.1.12

A.1.12.1

A.1.12.2

A.1.12.3

A.1.12.4 |Kontrola |0.1.

24.130e.1

24.130e.2

24.130e.3

24.130e.4 |

Na brodu koji je upisan u domaći upisnik brodova unutrašnje plovidbe propisana je obaveza da se vodi evidencija o dnevnom radnom vremenu ili vremenu odmora svakog člana posade, sadržinu evidencije, kao i obaveza da se članu posade uruči fotokopija potvrđenih evidencija. |PU | | | |A.1.13

A.1.13.1

A.1.13.2

A.1.12.3 |Hitni slučajevi |0.1.

24.130ž.1

24.130ž.2

24.130ž.3 |

Pravo zapovednika broda ili lica koje ga zamenjuje da može da zahteva od članova posade da pruže pomoć drugim brodovima ili licima u opasnosti, kao i njegova obaveza da obezbedi da svi članovi posade dobiju dovoljno vremena odmora. |PU | | | |A.1.14

A.1.14.1

A.1.14.2

A.1.14.3

A.1.14.4 |Provera zdravstvenog stanja

|0.1.

29.134a.7

29.134a.8

29.134a.9

29.134a.10 |

Član posade broda ima pravo na besplatni godišnji lekarski pregled kojim se proveravaju simptomi ili uslovi za koje je utvrđeno da mogu da budu prouzrokovani radom na brodu. Besplatni zdravstveni pregledi podležu obavezi čuvanja lekarske tajne i vrše se u okviru sistema javnog zdravlja. |PU | | | |A.1.15

A.1.15.1

A.1.15.2 |Zaštita bezbednosti i zdravlja na radu |0.1.

24.130z.1

24.130z.2 |

Članovima posade koji rade noću i u smenama mora se pružiti zaštita u pogledu bezbednosti i zaštite na radu. Zaštitna i preventivna sredstva u cilju ostvarivanja bezbednosti i zdravlja na radu članova posade broda koji rade noću ili u smenama u svakom trenutku moraju biti dostupna. |PU | | | |A.1.16 |Radni ritam |0.10

24.130i |

Prilikom organizacije rada u okviru propisanih modela plovidbe poslodavac je dužan da poštuje načelo da organizacija radnog vremena mora da bude prilagođena članu posade broda. |PU | | | |A.1.17 |Završne odredbe | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |

Ostavite komentar