Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva (EU) 2016/1629 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. septembara 2016. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutrašnje plovidbe, izmeni Direktive 2009/100/EZ i stavljanju van snage Direktive 2006/87/EZDirective (Eu) 2016/1629 Of The European Parliament And Of The Council of 14 September 2016 laying down technical requirements for inland waterway vessels, amending Directive 2009/100/EC and repealing Directive 2006/87/EC 2. „CELEX” oznaka EU propisa32016L1629 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 21.7.2017. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama Draft Law on Amendments on the Law on Navigation and Ports on Inland WatersZakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15- dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) Zakon o državnoj pripadnosti i upisu plovila („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 18/15) Pravilnik o tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe („Službeni glasnik RS”, broj 30/15) Pravilnik o uslovima i kriterijumima za priznavanje klasifikacionog društva koje podnosi zahtev za priznavanje, kao i postupak za priznavanje klasifikacionih društava („Službeni glasnik RS”, broj 92/13) Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama („Službeni glasnik RS”, broj 60/15) 2016-586 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet direktive

Tehnička pravila za bezbednost plovila ili plutajućih objekata koje plove unutrašnjim plovnim putevima i klasifikacija tih unutrašnjih plovnih puteva

|0.4.

1.1 |

Pravilnikom se utvrđuju tehnička pravila za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe |PU | | | |2.

2.1.a

2.1.b

2.1.c

2.1.d

2.1.e

2.2.a

2.2.b

2.2.c |Primena direktive

Plovilo dužine 20 m ili više, tegljač, gurač, putnička plovila, plutajuća postrojenja, putničko plovilo |0.2.

83.1.

4.1.8)

4.1.47)

4.1.63)

4.1.67)

0.4.

1.2.1

1.2.2

1.2.2.1

1.2.2.2 |Brod i tehnički plovni objekat je sposoban za plovidbu u određenim zonama plovidbe i za određenu namenu ako ispunjava uslove propisane Tehničkim pravilima za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe.

Definisan pojam broda unutrašnje plovidbe, putničkog broda, tehničkog plovnog objekta, tegljača i potiskivača

Tehnička pravila za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe se ne primenjuju na ratna plovila, trajekte, pomorske brodove, uključujući morske tegljače i potiskivače koji plove ili se nalaze u području koje se nalazi u području plime i oseke i privremeno plove na unutrašnjim vodnim putevima, pod uslovima da imaju propisana svedočanstva. |PU | | | |3.

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

|Definisanje pojmova.

Plovni ili plutajući objekat, plovilo, plovilo unutrašnje plovidbe, tegljač, gurač, putničko plovilo, plutajuće postrojenje, plutajući objekat, plutajuće telo, plovni ili plutajući objekat za rekreaciju, brzo plovilo, istisnina vode, dužina (L), širina (B) gaz (T) |0.4.

1.01.57)

1.01.2)

1.01.3)

1.01.97)

1.01.63)

1.01.80)

1.01.1031.01.60)

1.01.59)1.01.6)

1.01.29)

1.01.19)

1.01.108

1.01.14) |

Definisani su pojmovi plovilo, brod, brod unutrašnje plovidbe, tegljač, potiskivač, putnički brod, tehnički plovni objekat, plutajući objekat, ploveće telo, plovilo za rekreaciju, brod velike brzine, istisnina vode, dužina (L), širina (B), gaz (T) |PU | | | |4.

|Klasifikacija plovnih puteva |0.4.

1.2.01.

|Tehnička pravila za statutarnu sertifikaciju brodova unutrašnje plovidbe sadrže spisak vodnih puteva geografski poseljen i klasifikovan u 1,2,3, i 4. zonu. |PU

|

| | |5.

|Usklađenost sa tehničkim i bezbednosnim pravilima |0.2.

84.1.

106.2.

|

Sposobnost broda za plovidbu utvrđuje se vršenjem tehničkog nadzora kojim se utvrđuje da brod odgovara zahtevima Tehničkih pravila. Svedočanstvom o sposobnosti broda za plovidbu utvrđuje se da brod odgovara zahtevima Tehničkih pravila. |PU | | | |6.

|Svedočanstvo unije za unutrašnju plovidbu |0.2.

106.2.

90b.1.

90v.2. |Svedočanstvo o sposobnosti brodova za plovidbu izdaje Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu.

Tehnički nadzor nad gradnjom, prepravkom ili obnovom broda, vrši se na zahtev brodara, odnosno vlasnika ili njihovih ovlašćenih predstavnika.

Propisana je sadržina zahteva za tehnički nadzor nad brodom, kao i dokumentacija koja se prilaže uz zahtev. |PU | | | |7. |Obaveza držanja svedočanstva |0.2.

103.1.

|Propisane brodska isprave i knjige (svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu i dr.) moraju se nalaziti na brodu i uredno voditi. |PU | | | |8. |Dopunsko svedočanstvo za plovidbu |0.6.

12.

|Propisano je izdavanje dopunskog svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, njegova sadržina i na koji rok ga izdaje Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, kao i obrazac svedočanstva. |PU | | | |9.

|Privremeno svedočanstvo unije za unutrašnju plovidbu |0.1.

19.106d.1.1)

19.106d.1.2)

19.106d.1.3)

19.106d.1.4)

19.106d.1.5)

19.106d.2

19.106d.3 |

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu izdaje privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu brodu koji, uz odobrenje Uprave, treba da putuje do određenog mesta radi vršenja tehničkog pregleda i dobijanja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, brodu čije je svedočanstvo izgubljeno, oštećeno ili privremeno povučeno, brodu za koji je, posle izvršenog tehničkog pregleda, započet postupak izdavanja svedočanstva, brodu koji ne ispunjava sve uslove koji su propisani za dobijanje svedočanstva u skladu sa Tehničkim pravilima, plutajućim objektima u slučajevima kada je Uprava dala odobrenje za obavljanje posebnog prevoza i pod uslovima određenim od strane Uprave.

Uprava izdaje privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu kada utvrdi da je na odgovarajući način obezbeđena plovnost plovila i osnovni zahtevi za bezbednost plovidbe.

Privremeno svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu sadrži uslove određene od strane Uprave i važi u određenim slučajevima za jedno određeno putovanje koje mora da se obavi u određenom vremenskom periodu koji ne može da bude duži od mesec dana, a u određenim slučajevima u slučajevima tokom određenog vremenskog perioda koji ne može da bude duži od dva meseca. |PU | | | |10.

|Važenje svedočanstva unije za unutrašnju plovidbu |0.2.

106.3.

106.4. |

Svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu izdaje se na rok koji ne može biti duži od pet godina za putnike brodove i deset godina za ostala plovila i određuje se u svakom konkretnom slučaju u skladu sa zahtevima Tehničkih pravila. |PU | | | |11. |Produženje važenja svedočanstva unije za unutrašnju plovidbu |0.1.

19.106a.3

|

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu može u skladu sa Tehničkim pravilima da izuzetno produži važenje svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, bez vršenja tehničkog pregleda za najduže šest meseci. |PU | | | |12.

|Obnavljanje svedočanstva Unije unutrašnje plovidbe |0.1.

19.106a.1

19.106a.2 |

Svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu se obnavlja za isti period važenja, posle izvršenog redovnog pregleda broda, radi utvrđivanja usklađenosti broda sa Tehničkim pravilima. Prilikom obnavljanja svedočanstva na brodove se primenjuju prelazne odredbe propisane Tehničkim pravilima. |PU | | | |13. |Zamena svedočanstva Unije za unutrašnju plovidbu |0.1.

19.106b. |

Nestanak svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, vlasnik , odnosno brodar dužan je da prijavi Upravi, koja će na njihov zahtev izdati novo svedočanstvo, pri čemu je vlasnik broda dužan da ga proglasi nevažećim. |PU | | | |14.

|Veće popravke ili prepravke plovnog ili plutajućeg objekta |0.1.

19.106g.1

19.106g.2

19.106g.3 |

U slučaju većih popravki ili prepravki koji utiču na usklađenost broda u pogledu njegove konstrukcione čvrstoće, plovidbe, mogućnosti manevrisanja ili njegovih posebnih karakteristika, na tom brodu se mora izvršiti tehnički pregled pre nastavka plovidbe. Posle tehničkog pregleda u važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu unose se izmene tehničkih karakteristika broda ili se isto povlači i izdaje novo i o tome Uprava obaveštava organ koji je izdao to svedočanstvo u roku od 30 dana. |PU | | | |15.

|Odbijanje izdavanja ili obnavljanja i povlačenja svedočanstva Unije za unutrašnju plovidbu |0.1.

19.106v.1

19.106b.2 |

Rešenjem kojim Uprava odbacuje ili odbija zahtev za izdavanje svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, odnosno u rešenju kojim Uprava odbacuje ili odbija zahtev za obnavljanje važenja svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, navode se razlozi za donošenje takvog rešenja.

Uprava donosi rešenje o povlačenju važećeg svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu koje je izdala ili obnovila, ako brod više nije usklađen sa Tehničkim pravilima navedenima u svedočanstvu o sposobnosti broda za plovidbu. |PU | | | |16. |Priznavanje svedočanstva za plovidbu ili plutajućih objekata iz trećih zemalja |0.1.

18.3 |Svedočanstvo Unije za unutrašnju plovidbu koja su izdata prema propisima zemalja članica Evropske unije, priznaju se na osnovu sporazuma o uzajamnom priznavanju brodskih isprava kojima se utvrđuje sposobnost brodova za plovidbu između Evropske unije i Republike Srbije. |PU | | | |17. |Upisnici svedočanstava |0.6.

44.1. |Propisano je vođenje registra izdatih svedočanstava o sposobnosti broda za plovidbu, kao i njegova sadržina. |PU | | | |18.

|Jedinstveni evropski identifikacioni broj |0.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4. |Brod unutrašnje plovidbe mora da ima jedinstveni evropski identifikacioni broj (ENI), koji se upisuje u svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu i izdaje se samo jednom i ostaje nepromenjen tokom čitavog veka trajanja broda unutrašnje plovidbe. Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja obaveštava nadležne organe država članica Evropske unije o dodeljenim ENI brojevima. |PU | | | |19.1-3

19.4.-7

|Evropska o baza podataka o plovilima |0.1.

21.120a

|Uprava unosi u Evropsku bazu podataka o plovilima (EHDB): podatke kojima se identifikuje i opisuju brod u skladu sa odredbama ovog zakona i Tehničkih pravila; podatke o izdatim, obnovljenim, zamenjenim i povučenim svedočanstvima o sposobnosti broda za plovidbu, kao i podatke o Upravi, digitalne kopije svedočanstava o sposobnosti broda za plovidbu koje je izdala, podatke o odbijenim ili odbačenim zahtevima za izdavanje svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu, kao i o zahtevima za izdavanje svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu koji su u postupku rešavanja, u skladu sa odredbama ovog zakona i Tehničkih pravila i promene podataka.

Uprava prenosi podatke u EHDB, odnosno trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka.

|PU

NP

|

Odredbe su proceduralnog karaktera | | |20.1-2

20.3.-4

|Sprovođenje tehničkih pregleda

|0.1.

9.1.

0.2.

92.1. |

Uveden je pored osnovnog, redovnog, vanrednog pregleda i dobrovoljni pregled broda.

Uprava će delimično ili potpuno osloboditi brod od obaveze obavljanja određenog pregleda, ako brod poseduje važeću potvrdu da odgovara zahtevima Tehničkih pravila izdatu od strane klasifikacionog društva. |

PU

NP

|

Odredbe su proceduralnog karaktera |Postojećim Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama je regulisano da Uprava oslobađa brod od obaveze obavljanja određenog pregleda.

| |21.1

21.2-3

21.4.-5

|Priznavanje klasifikacionih društava |

0.5.

3.3.

5.2.

|

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, kada utvrdi da klasifikaciono društvo ispunjava uslove za priznavanje klasifikacionog društva zajedno sa dokazima dostavlja zahtev za priznavanje klasifikacionog društva Evropskoj komisiji.

Ministarstvo podnosi predlog Evropskoj komisiji za oduzimanje statusa priznatog klasifikacionog društva pri čemu dostavlja informacije i dokumentaciju na kome zasniva svoj predlog. |NP

PU

NP |Odredba je proceduralnog karaktera

Odredbe su proceduralnog karaktera |Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za priznavanje klasifikacionog društva koje podnosi zahtev za priznavanje, kao i postupak za priznavanje klasifikacionih društava je izvršeno potpuno usklađivanje

| |22.

|Kontrola usklađenosti |0.2.

250.1.

251.1.

254.2.

254.3. |

Inspektor bezbednosti plovidbe u vršenju nadzora proverava da li brod ima važeće svedočanstvo o sposobnosti broda za plovidbu, odnosno za strane brodove odgovarajuću ispravu izdatu po nacionalnim propisima te zemlje i ako utvrdi da brod nema važeću ispravu, zabraniće brodu da isplovi dok ne te nedostatke ne otkloni. Ako inspektor u vršenju nadzora utvrdi da brod zbog svojih nedostataka u pogledu njegove sposobnosti za plovidbu ugrožava bezbednost broda i lica i tereta na njemu, kao i životnu sredinu zabraniće brodu da isplovi dok se ti nedostaci ne otklone, a izuzetno može odobriti plovidbu broda do prve luke ili mesta gde će biti pregledan i popravljen, ako je to opravdano. |PU | |Postojećim Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama je propisan nadzor i kaznene odredbe

| |23. |Izmena tehničkih zahteva za određene zone |0.2.

90.3. |

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi tehnička pravila |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 90. stav 3.Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. | | |24. |Odstupanja za određene kategorije plovnih i plutajućih objekta |0.2.

90.3. |

Ministar nadležan za poslove saobraćaja donosi tehnička pravila |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 90. stav 3.Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. | | |25. |Upotreba novih tehnologija i odstupanja za određene plovne ili plutajuće objekte | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |26. |Teškoće | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |27. |Upisnik homologirane opreme |0.1.

13.4. |Vlada propisuje obaveze organa za homologaciju |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 13. stav 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. | | |28. |Prelazne odredbe o upotrebi dokumenta | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |29. |Plovni i plutajući objekti isključeni iz područja primene Direktive 82/714/EEZ | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |30. |Prelazne odredbe koje se odnose na privremena plovila u skladu sa Direktivom 2006/87/EZ |0.1.

13.4. |Vlada propisuje obaveze organa |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 13. stav 4. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. | | |

31.1.

31.2-6 |Prilagođavanje priloga |0.1.

13.1.2) |

Tehnička pravila sadrže važeći ES-TRIN standarda kojim se utvrđuje minimalna tehnička pravila za plovila unutrašnje plovidbe koji plove na unutrašnjim vodnim putevima koji pripadaju zonama plovidbe brodova 1,2,3, i 4. |PU

NP

|

Odredbe su proceduralnog karaktera | | |32.1-6

|Izvršavanje delegirane vlasti | | |NP

|Odredbe su proceduralnog karaktera | | |33.1-2

|Postupak odbora

| | |NP

|Odredbe su proceduralnog karaktera | | |34. |Preispitivanje | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |35. |Sankcije |03.

274.4) |Novčanom kaznom kazniće se za prekršaj zapovednik broda, ako na brodu nema brodske isprave i knjige i iste uredno ne vodi |PU | | | |36. |Izmena direktive 2009/100/ez | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |37. |Prenošenje | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |38. |Stavljanje van snage | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |39. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |40. |Adresati | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A1

|Popis unutrašnjih plovnih puteva 1. zona |02.

1.2.01. |Popisani su unutrašnji plovni putevi Zone 1.

Popisani su unutrašnji plovni putevi Zone 2.

Popisani su unutrašnji plovni putevi Zone 3.

Popisani su unutrašnji plovni putevi Zone 4. |PU | | | |A2. |Minimalna tehnička pravila koja se primenjuju na plovne ili plutajuće objekte na unutrašnjim plovnim putevima 1.,2.,3. i 4. Zone |01.

13.2. |ES-TRIN standardi kojim se utvrđuju minimalna tehnička pravila za plovila unutrašnje plovidbe koja plove na unutrašnjim vodnim putevima koji pripadaju zonama plovidbe brodova 1,2,3. i 4. Upravlja objavljuje na srpskom jeziku na svojoj internet stranici. |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 90. stav 3.Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. A članom 13. stav 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na inutrašnjim vodama predviđeno je da podzakonski akt , tj, tehnička pravila sadrže i minimalna tehnička pravila za plovila koja plove na unutrašnjim vodnim putevima koji pripadaju zonama plovidbe brodova 1,2,3. i 4. | | |A3. |Područja mogućih dodatnih tehničkih pravila koja se primenjuju na plovne ili plutajuće objekte na unutrašnjim plovnim putevima 1.,2. te nepovezane Zone 3. |0.1.

13.2.3) |Područja mogućih dodatnih tehničkih pravila koja se primenjuju na plovila koja plove na unutrašnjim vodnim putevima |DU |Potpuno usaglašavanje sa ovom odredbom izvršiće se donošenjem izmena i dopuna podzakonskog akta iz člana 90. stav 3. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, a članom 13. stav 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama predviđeno je da podzakonski akt , tj, tehnička pravila sadrže i minimalna tehnička pravila za plovila koja plove na unutrašnjim vodnim putevima koji pripadaju 3. i 4. Zoni. | | |A4. |Područja mogućih sniženja tehničkih pravila koja se primenjuju na plovne ili plutajuće objekte na unutrašnjim plovnim putevima 3. i 4. Zone |0.4.

4. |

Propisane su oblasti u kojima se primenjivi blaži tehnički zahtevi za brodove unutrašnje plovidbe koji plove isključivo unutrašnjim vodnim putevima Zone 3. i 4. |PU | | | |A5.

2.01.

2.03.

2.07.

2.09.

2.10.

2.15.

2.16

2.17.

2.18.

2.20. |Detaljne postupak pregleda |0.4.

1.21.

1.10.

12.2.

0.2.

91.1.

0.4.

1.24.

1.24.07. |

Dato je uputstvo kojim se bliže uređuju zahtevi koji se odnose na eksperte i kvalifikovana lica.

Dato je Uputstvo kojim se bliže uređuju zahtevi koji se odnose na popunjavanje Svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu

Uveden je i dobrovoljni pregled broda koji se vrši između dva redovna pregleda broda na zahtev brodara.

Za pružanje stručne usluge vršenja tehničkog nadzora plaća se taksa koju plaća brodar.

Dat je obrazac upisnika svedočanstva o sposobnosti broda za plovidbu.

Odredba koja se odnosi na jedinstveni evropski identifikacioni broj (ENI).

|PU

NP

|

Odredba je proceduralnog karaktera. | | |A.6 | |0.5.

2. |

Propisani su uslovi i kriterijumi za priznavanje klasifikacionih društava. |PU | | | |A.7. | | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera. | | |

Ostavite komentar