Uredba o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije (sa prilozima)

Obrazac 1.

Naziv i adresa (ne popunjava se) ministarstva nadležnog za poslove energetike Datum obrade Datum odobrenja

PRIJAVA O GODIŠNjOJ POTROŠNjI PRIMARNE ENERGIJE

Podaci o privrednom društvu:

Poslovno ime (naziv pod kojim privredno društvo posluje) Sedište (adresa) Matični broj PIB Šifra i naziv pretežne delatnosti Šifra okruga, matični broj opštine/gradai matični broj naselja Okrug: Opština/grad: Naselje: Telefon Faks Lice ovlašćeno za zastupanje Ime i prezime: Poslovi koje obavlja: Pravni osnov za zastupanje: Ukupna godišnja potrošnja primarne energije (ktoe)*

*Dobija se sabiranjem godišnje potrošnje primarne energije koju ostvare sve lokacije navedene u tabeli pod tačkom 2. ovog obrasca.

Lokacije privrednog društva koje, pojedinačno, imaju godišnju potrošnju primarne energije veću od graničnih vrednosti definisanih članom 2. Uredbe o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadzmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije

Lokacija redni broj 1*

Naziv lokacije Adresa Šifra i naziv pretežne delatnosti Šifra okruga, matični broj opštine/gradai matični broj naselja Okrug: Opština/grad: Naselje: Ukupna godišnja potrošnja primarne energije (ktoe)

* Dodati potreban broj tabela da se upišu podaci za sve lokacije privrednog društva.

Podaci o kontakt osobi privrednog društva

Ime i prezime Organizaciona jedinica Poslovi koje obavlja Adresa Telefon Faks Elektronska adresa

Broj:

Mesto/Datum:

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje

______________________________________________

Ostavite komentar