Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

1. Naziv propisa EU1. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European UnionDirektiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim delima u EU od 3. aprila 2014. godine 2. „CELEX” oznaka EU propisa  32014L0042 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo pravde 4. datum izrade tabele 17.10.2016. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EUPredlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog delaDraft Law on Amendments and Supplements of the Law on Confiscation of the Proceeds from Crime 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno-PU, delimično usklađeno-DU, neusklađeno-NU, neprenosivo-NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1.1. This Directive establishes minimum rules on the freezing of property with a view to possible subsequent confiscation and on the confiscation of property in criminal matters. Neprenosiv-NP Odredba ne zahteva implementaciju 1.2. This Directive is without prejudice to the procedures that Member States may use to confiscate the property in question. Neprenosiv-NP Odredba ne zahteva implementaciju 2.1. For the purpose of this Directive, the following definitions apply: Neprenosiv-NP Odredba ne zahteva implementaciju 2.1.1. ‘proceeds’ means any economic advantage derived directly or indirectly from a criminal offence; it may consist of any form of property and includes any subsequent reinvestment or transformation of direct proceeds and any valuable benefits; Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 2.1.2. ‘property’ means property of any description, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, and legal documents or instruments evidencing title or interest in such property; Član 3. Član 3.Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:1) imovinom se smatra dobro svake vrste u Republici Srbiji ili inostranstvu, materijalno ili nematerijalno, pokretno ili nepokretno, procenjivo ili neprocenjivo velike vrednosti, UDELI U PRAVNOM LICU i isprave u bilo kojoj formi kojima se dokazuje pravo ili interes u odnosu na takvo dobro. Imovinom se smatra i prihod ili druga korist ostvarena, neposredno ili posredno, iz krivičnog dela, kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomešana;2) imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra se imovina vlasnika koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima;3) oduzimanjem se smatra privremeno ili trajno oduzimanje od vlasnika imovine proistekle iz krivičnog dela;4) vlasnikom se smatra okrivljeni, okrivljeni saradnik, ostavilac, pravni sledbenik ili treće lice;5) okrivljenim se smatra osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili osuđeni za krivično delo iz člana 2. ovog zakona;6) okrivljenim saradnikom se smatra svedok saradnik, okrivljeni saradnik i osuđeni saradnik;7) ostaviocem se smatra lice protiv koga usled smrti krivični postupak nije pokrenut ili je obustavljen, a u krivičnom postupku koji se vodi protiv drugih lica je utvrđeno da je zajedno sa tim licima učinio krivično delo iz člana 2. ovog zakona;8) trećim licem smatra se fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela;9) pravnim sledbenikom smatra se naslednik osuđenog, svedoka saradnika, ostavioca, trećeg lica ili njihovih naslednika.; Potpuno usklađeno-PU Član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela je u potpunosti usklađen sa ovom odredbom EU propisa, dopunom pojama imovine i pravnih lica. 2.1.3. ‘instrumentalities’ means any property used or intended to be used, in any manner, wholly or in part, to commit a criminal offence or criminal offences; Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 2.1.4. confiscation’ means a final deprivation of property ordered by a court in relation to a criminal offence; Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 2.1.5. ‘freezing’ means the temporary prohibition of the transfer, destruction, conversion, disposal or movement of property or temporarily assuming custody or control of property; Član 24.Član 34.Član 35. Član 24.Ako postoji opasnost VEROVATNOĆA da će vlasnik raspolagati imovinom proisteklom iz krivičnog dela pre nego što sud odluči o zahtevu iz člana 23. stav 1. ovog zakona, javni tužilac donosi naredbu o zabrani raspolaganja imovinom i o privremenom oduzimanju pokretne imovine.Mera iz stava 1. ovog člana traje do donošenja odluke suda o zahtevu javnog tužioca, a najduže tri meseca od dana donošenja naredbe.Naredbu iz stava 1. ovog člana izvršava Jedinica.Naredba o zabrani raspolaganja nepokretnosti upisuje se u evidenciju nepokretnosti odmah po prijemu zahteva.Naredba iz stava 1. ovog člana se bez odlaganja dostavlja bankama i drugim finansijskim organizacijama kod kojih su deponovana novčana sredstva i hartije od vrednosti vlasnika.Privremeno oduzete pokretne stvari po naredbi javnog tužioca poveravaju se na upravljanje Direkciji.Član 34.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela prestaje ako:1) javni tužilac ne podnese zahtev za trajno oduzimanje u roku iz člana 38. stav 1. ovog zakona;2) pre isteka roka iz tačke 1) ovog stava bude pravnosnažno ukinuto;3) bude zamenjeno merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela traje najduže dok sud ne odluči o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.Do podnošenja zahteva za trajno oduzimanje imovine sud može po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka preispitati odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i u opravdanim slučajevima tu odluku ukinuti ili je zameniti merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.U slučaju da je upravljanje privremeno oduzetom imovinom otežano ili prouzrokuje nesrazmerno visoke troškove, sud može na obrazloženi predlog Direkcije preispitati odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i zameniti je merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Nadzor nad sprovođenjem mere zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom vrši Jedinica.Član 35.Rešenje o ukidanju privremenog oduzimanja imovine iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti DONEĆE SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK, ODNOSNO PREDSEDNIK VEĆA PRED KOJIM SE ODRŽAVA GLAVNI PRETRES ako se pojave okolnosti koje ukazuju da dalja primena privremenog oduzimanja imovine nije opravdana.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti ako se pojave okolnosti koje ukazuju da se i tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 4. ovog zakona sud će doneti ako utvrdi da je predlog Direkcije opravdan i da se tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Pre donošenja rešenja iz st. 1. do 3. ovog člana sud može zakazati ročište da bi se preispitala odluka o određivanju privremenog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela.Na ročište iz stava 4. ovog člana pozvaće se lica iz člana 30. stav 1. ovog zakona, KAO I PREDSTAVNIK DIREKCIJE. Nedolazak uredno pozvanih lica ne sprečava održavanje ročišta. U pojmovniku Zakona nije posebno definisano zamrzavanje imovine ali odredbom 24, Zakon predviđa hitne aktivnosti koje korespondiraju sa zamrzavanjem imovine iz Direktive.Dalje čl. 34. i 35. predviđaju posebnu meru zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom. 2.1.6. ‘criminal offence’ means an offence covered by any of the instruments listed in Article 3. Član 2. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u skladu su sa izvorima EU navedenu u članu 3. Direktive 3. This Directive shall apply to criminal offences covered by:Convention drawn up on the basis of Article K.3(2)(c) of the Treaty on European Union on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of the Member States of the European Union (‘Convention on the fight against corruption involving officials’);Council Framework Decision 2000/383/JHA of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euroCouncil Framework Decision 2001/413/JHA of 28 May 2001 on combating fraud and counterfeiting on non-cash means of payment;Council Framework Decision 2001/500/JHA of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime;Council Framework Decision 2002/475/JHA of 13 June 2002 on combating terrorism;Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the private sector;Council Framework Decision 2004/757/JHA of 25 October 2004 laying down minimum provisions on the constituent elements of criminal acts and penalties in the field of illicit drug trafficking;Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight against organised crime;Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA;Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA;Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA,as well as other legal instruments if those instruments provide specifically that this Directive applies to the criminal offences harmonised therein. Član 2. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u skladu su sa izvorima EU navedenu u članu 3. Direktive 4.1. Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation, either in whole or in part, of instrumentalities and proceeds or property the value of which corresponds to such instrumentalities or proceeds, subject to a final conviction for a criminal offence, which may also result from proceedings in absentia. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela 4.2. Where confiscation on the basis of paragraph 1 is not possible, at least where such impossibility is the result of illness or absconding of the suspected or accused person, Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation of instrumentalities and proceeds in cases where criminal proceedings have been initiated regarding a criminal offence which is liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit, and such proceedings could have led to a criminal conviction if the suspected or accused person had been able to stand trial. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona 5.1. Member States shall adopt the necessary measures to enable the confiscation, either in whole or in part, of property belonging to a person convicted of a criminal offence which is liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit, where a court, on the basis of the circumstances of the case, including the specific facts and available evidence, such as that the value of the property is disproportionate to the lawful income of the convicted person, is satisfied that the property in question is derived from criminal conduct. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 5.2. For the purpose of paragraph 1 of this Article, the notion of ‘criminal offence’ shall include at least the following: Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela 5.2.1. active and passive corruption in the private sector, as provided for in Article 2 of Framework Decision 2003/568/JHA, as well as active and passive corruption involving officials of institutions of the Union or of the Member States, as provided for in Articles 2 and 3 respectively of the Convention on the fight against corruption involving officials; Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u članu 2. propisuju ovo krivično delo navedeno u ovom stavu Direktive i zakon omogućava oduzimanje imovinske koristi za koju je sud utvrdio da je stečen iz imovine koja je stečena kriminalom, ali odredbom koja nije predmet reuglisanja ovog predloga zakona. 5.2.2. offences relating to participation in a criminal organisation, as provided for in Article 2 of Framework Decision 2008/841/JHA, at least in cases where the offence has led to economic benefit; Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u članu 2. propisuju ovo krivično delo navedeno u ovom stavu Direktive i zakon omogućava oduzimanje imovinske koristi za koju je sud utvrdio da je stečen iz imovine koja je stečena kriminalom, ali odredbom koja nije predmet reuglisanja ovog predloga zakona. 5.2.3. causing or recruiting a child to participate in pornographic performances, or profiting from or otherwise exploiting a child for such purposes if the child is over the age of sexual consent, as provided for in Article 4(2) of Directive 2011/93/EU; distribution, dissemination or transmission of child pornography, as provided for in Article 5(4) of that Directive; offering, supplying or making available child pornography, as provided for in Article 5(5) of that Directive; production of child pornography, as provided for in Article 5(6) of that Directive; Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u članu 2. propisuju ovo krivično delo navedeno u ovom stavu Direktive i zakon omogućava oduzimanje imovinske koristi za koju je sud utvrdio da je stečen iz imovine koja je stečena kriminalom, ali odredbom koja nije predmet reuglisanja ovog predloga zakona. 5.2.4. illegal system interference and illegal data interference, as provided for in Articles 4 and 5 respectively of Directive 2013/40/EU, where a significant number of information systems have been affected through the use of a tool, as provided for in Article 7 of that Directive, designed or adapted primarily for that purpose; the intentional production, sale, procurement for use, import, distribution or otherwise making available of tools used for committing offences, at least for cases which are not minor, as provided for in Article 7 of that Directive; Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u članu 2. propisuju ovo krivično delo navedeno u ovom stavu Direktive i zakon omogućava oduzimanje imovinske koristi za koju je sud utvrdio da je stečen iz imovine koja je stečena kriminalom, ali odredbom koja nije predmet regulisanja ovog predloga zakona. 5.2.5. a criminal offence that is punishable, in accordance with the relevant instrument in Article 3 or, in the event that the instrument in question does not contain a penalty threshold, in accordance with the relevant national law, by a custodial sentence of a maximum of at least four years. Član 2.Član 4. Odredbe ovog zakona primenjuju se za krivična dela:1) organizovanog kriminala;1A) TEŠKO UBISTVO (ČLAN 114. TAČKA 4) I 5) KRIVIČNOG ZAKONIKA);2) otmica (član 134. Krivičnog zakonika);3) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);3A) PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (ČLAN 199. STAV 3. I ČLAN 201. STAV 2. KRIVIČNOG ZAKONIKA);4) protiv imovine (član 205. ČLAN 204. STAV 4, ČLAN 205. st. 2. i 3, član 206. stav 2, član 208. stav 4, ČLAN 208A STAV 4, član 208b stav 3, član 214. st. 3. i 4. i član 217. stav 3. Krivičnog zakonika);5) protiv privrede (član 223. stav 3, član 224. stav 2, član 225. stav 3, član 226. stav 2, član 227, član 229. st. 2. i 3, član 230. stav 2, član 231. st. 2. do 4, član 234. stav 3, član 234a stav 3, čl. 236. i 237. Krivičnog zakonika);5) PROTIV PRIVREDE (ČLAN 223. STAV 3, ČLAN 224. STAV 2, ČLAN 225. STAV 3, ČLAN 226. STAV 2, ČLAN 227, ČLAN 229. ST. 2. I 3, ČLAN 230. STAV 2, ČLAN 231. ST. 2. DO 4, ČLAN 233. STAV 3, ČLAN 234. STAV 3, ČLAN 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237. I 243. STAV 4. KRIVIČNOG ZAKONIKA);6) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga (član 246. st. 1. do 3. Krivičnog zakonika);7) protiv javnog reda i mira (član 348. stav 3. i član 350. st. 2. i 3. Krivičnog zakonika);8) protiv službene dužnosti (član 359. stav 3, član 363. stav 3, član 364. stav 3, član 366. stav 5, član 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6. i član 368. st. 1. do 3. i stav 5. Krivičnog zakonika);9) protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 372. stav 1, član 377, član 378. stav 3, član 379. stav 3, čl. 388. do 390. i član 393. Krivičnog zakonika).Za krivična dela iz člana 134, člana 185. st. 2. i 3, , člana 205. stav 3, člana 206. stav 2, člana 214. stav 4, člana 217. stav 3, člana 227, člana 230. stav 2, člana 231. st. 3. i 4, člana 234a stav 3, čl. 236. i 237, člana 348. stav 3, člana 350. st. 2. i 3, člana 366. stav 5, člana 367. st. 1. do 3. i st. 5. i 6, člana 368. st. 1. do 3. i stav 5, člana 372. stav 1, člana 377, člana 378. stav 3, čl. 388. do 390. i člana 393. Krivičnog zakonika odredbe ovog zakona primenjuju se ako imovinska korist pribavljena krivičnim delom, odnosno vrednost predmeta krivičnog dela prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.ZA KRIVIČNA DELA IZ ČLANA 114. TAČ. 4) I 5), ČLANA 134, ČLANA 185. ST. 2. I 3, ČLANA 199. STAV 3, ČLANA 201. STAV 2, ČLANA 205. STAV 3, ČLANA 206. STAV 2, ČLANA 214. STAV 4, ČLANA 217. STAV 3, ČLANA 227, ČLANA 230. STAV 2, ČLANA 231. ST. 3. I 4, ČLANA 233. STAV 3, ČLANA 234A STAV 3, ČL. 235. DO 237, ČLANA 243. STAV 4, 348. STAV 3, ČLANA 350. ST. 2. I 3, ČLANA 366. STAV 5, ČLANA 367. ST. 1. DO 3. I ST. 5. I 6, ČLANA 368. ST. 1. DO 3. I STAV 5, ČLANA 372. STAV 1, ČLANA 377, ČLANA 378. STAV 3, ČL. 388. DO 390. I ČLANA 393. KRIVIČNOG ZAKONIKA ODREDBE OVOG ZAKONA PRIMENJUJU SE AKO IMOVINSKA KORIST PRIBAVLJENA KRIVIČNIM DELOM, ODNOSNO VREDNOST PREDMETA KRIVIČNOG DELA PRELAZI IZNOS OD MILION I PETSTO HILJADA DINARA.Član 4.Stranke u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela su javni tužilac i vlasnik.U postupku iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i dokazi prikupljeni u krivičnom postupku.AKO ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA NIJE MOGUĆE, ODUZEĆE SE DRUGA IMOVINA KOJA ODGOVARA VREDNOSTI IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA.Ako odredbama ovog zakona nije drukčije propisano, shodno se primenjuje Zakonik o krivičnom postupku. Potpuno ukslađeno-PU Nabrojana krivična dela u članu 2. propisuju ovo krivično delo navedeno u ovom stavu Direktive i zakon omogućava oduzimanje imovinske koristi za koju je sud utvrdio da je stečen iz imovine koja je stečena kriminalom, ali odredbom koja nije predmet reuglisanja ovog predloga zakona. 6.1. Member States shall take the necessary measures to enable the confiscation of proceeds, or other property the value of which corresponds to proceeds, which, directly or indirectly, were transferred by a suspected or accused person to third parties, or which were acquired by third parties from a suspected or accused person, at least if those third parties knew or ought to have known that the purpose of the transfer or acquisition was to avoid confiscation, on the basis of concrete facts and circumstances, including that the transfer or acquisition was carried out free of charge or in exchange for an amount significantly lower than the market value. Član 16aČlan 38. ČLAN 16A KADA POLICIJA PODNOSI JAVNOM TUŽIOCU KRIVIČNU PRIJAVU ZA KRIVIČNO DELO IZ ČLANA 2. OVOG ZAKONA DUŽNA JE DA DOSTAVI I PODATKE O IMOVINI OSUMNJIČENOG I TREĆEG LICA KOJI SU PRIKUPLJENI U PREDISTRAŽNOM POSTUPKU.Član 38.Javni tužilac podnosi zahtev za trajno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela u roku od tri meseca ŠEST MESECI od dana dostavljanja pravnosnažne presude kojom je utvrđeno da je učinjeno krivično delo iz člana 2. ovog zakona.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:1) pravnosnažnu presudu;2) podatke o okrivljenom, odnosno okrivljenom saradniku;3) zakonski naziv krivičnog dela;4) označenje imovine koju treba oduzeti;5) dokaze o imovini koju okrivljeni, odnosno okrivljeni saradnik poseduje ili je posedovao i zakonitim prihodima;6) okolnosti koje ukazuju da je imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno okolnosti koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmere između imovine i zakonitih prihoda;7) razloge koji opravdavaju potrebu za trajnim oduzimanjem imovine.Zahtev protiv pravnog sledbenika, osim podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i dokaze da je pravni sledbenik nasledio imovinu proisteklu iz krivičnog dela, a zahtev protiv trećeg lica sadrži i dokaze da je imovina proistekla iz krivičnog dela preneta bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrednosti u cilju osujećenja oduzimanja.O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Postupak za trajno oduzimanje je hitan. Potpuno usklađeno-PU Odredba Predloga zakona o oizmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela potpuno je usklađena sa sadržinom i ciljem ove odredbe kao jedna od mera za prikupljanje informacija o imovini trećih lica u vezi sa predmetom krivične prijave 6.2. Paragraph 1 shall not prejudice the rights of bona fide third parties. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 7.1. Member States shall take the necessary measures to enable the freezing of property with a view to possible subsequent confiscation. Those measures, which shall be ordered by a competent authority, shall include urgent action to be taken when necessary in order to preserve property. Član 24.Član 34.Član 35. Član 24.Ako postoji opasnost VEROVATNOĆA da će vlasnik raspolagati imovinom proisteklom iz krivičnog dela pre nego što sud odluči o zahtevu iz člana 23. stav 1. ovog zakona, javni tužilac donosi naredbu o zabrani raspolaganja imovinom i o privremenom oduzimanju pokretne imovine.Mera iz stava 1. ovog člana traje do donošenja odluke suda o zahtevu javnog tužioca, a najduže tri meseca od dana donošenja naredbe.Naredbu iz stava 1. ovog člana izvršava Jedinica.Naredba o zabrani raspolaganja nepokretnosti upisuje se u evidenciju nepokretnosti odmah po prijemu zahteva.Naredba iz stava 1. ovog člana se bez odlaganja dostavlja bankama i drugim finansijskim organizacijama kod kojih su deponovana novčana sredstva i hartije od vrednosti vlasnika.Privremeno oduzete pokretne stvari po naredbi javnog tužioca poveravaju se na upravljanje Direkciji.Član 34.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela prestaje ako:1) javni tužilac ne podnese zahtev za trajno oduzimanje u roku iz člana 38. stav 1. ovog zakona;2) pre isteka roka iz tačke 1) ovog stava bude pravnosnažno ukinuto;3) bude zamenjeno merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela traje najduže dok sud ne odluči o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.Do podnošenja zahteva za trajno oduzimanje imovine sud može po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka preispitati NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PREISPITUJE odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i u opravdanim slučajevima MOŽE tu odluku ukinuti ili je zameniti merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.U slučaju da je upravljanje privremeno oduzetom imovinom otežano ili prouzrokuje nesrazmerno visoke troškove, sud može na obrazloženi predlog Direkcije preispitati odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i zameniti je merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Nadzor nad sprovođenjem mere zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom vrši Jedinica.Član 35.Rešenje o ukidanju privremenog oduzimanja imovine iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti DONEĆE SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK, ODNOSNO PREDSEDNIK VEĆA PRED KOJIM SE ODRŽAVA GLAVNI PRETRES ako se pojave okolnosti koje ukazuju da dalja primena privremenog oduzimanja imovine nije opravdana.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti ako se pojave okolnosti koje ukazuju da se i tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 4. ovog zakona sud će doneti ako utvrdi da je predlog Direkcije opravdan i da se tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Pre donošenja rešenja iz st. 1. do 3. ovog člana sud može zakazati ročište da bi se preispitala odluka o određivanju privremenog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela.Na ročište iz stava 4. ovog člana pozvaće se lica iz člana 30. stav 1. ovog zakona, KAO I PREDSTAVNIK DIREKCIJE. Nedolazak uredno pozvanih lica ne sprečava održavanje ročišta. Potpuno usklađeno-PU Odredbe Predloga su potpuno usklađene sa sadržinom ove odredbe Direktive 7.2. Property in the possession of a third party, as referred to under Article 6, can be subject to freezing measures for the purposes of possible subsequent confiscation. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 8.1. Member States shall take the necessary measures to ensure that the persons affected by the measures provided for under this Directive have the right to an effective remedy and a fair trial in order to uphold their rights. Član 29.Član 30.Član 31.Član 32. Član 29.Protiv rešenja iz člana 25. ovog zakona može se podneti prigovor ŽALBA u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.Podnošenje prigovora ŽALBE ne odlaže izvršenje rešenja iz člana 25. stav 1. STAV 2. ovog zakona.Uz prigovor ŽALBU protiv rešenja iz člana 25. stav 1. STAV 2.ovog zakona vlasnik može dostaviti i dokaze o zakonitom poreklu privremeno oduzete imovine.O prigovoru ŽALBI protiv rešenja iz člana 25. ovog zakona odlučuje vanpretresno veće NADLEŽNI DRUGOSTEPENI SUD.Član 30.Za odlučivanje o prigovoru ŽALBI protiv rešenja iz člana 25. ovog zakona, vanpretresno veće SUD zakazuje ročište na koje poziva vlasnika, njegovog branioca ili punomoćnika i javnog tužioca.Poziv i prigovor ŽALBA suprotne strane dostavljaju se na poznatu adresu, odnosno sedište lica iz stava 1. ovog člana uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog nedolaska.Član 31.Ročište iz člana 30. stav 1. ovog zakona održaće se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora ŽALBE. Nedolazak uredno obaveštenih stranaka ne sprečava održavanje ročišta.Započeto ročište iz stava 1. ovog člana dovršiće se, po pravilu, bez prekidanja ili odlaganja.Član 32.Sud će odbaciti prigovor ŽALBU ako je neblagovremen, nepotpun ili izjavljen NEBLAGOVREMENA, NEPOTPUNA ILI IZJAVLJENA od neovlašćenog lica.Sud će rešenjem odbiti prigovor ŽALBU ukoliko nađe da je neosnovan NEOSNOVANA.Sud će rešenjem usvojiti prigovor ŽALBU vlasnika i u celini ili delimično ukinuti privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela ako:1) ne postoji opasnost VEROVATNOĆA da će trajno oduzimanje imovine biti onemogućeno ili otežano;2) nema dovoljno dokaza o postojanju osnovane sumnje da privremeno oduzeta imovina proističe iz krivičnog dela;3) vlasnik dokaže da nije vlasnik celokupne ili dela privremeno oduzete imovine;4) vrednost imovine proistekle iz krivičnog dela ne prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara.Sud će rešenjem usvojiti prigovor ŽALBU javnog tužioca i u celini ili delimično odrediti privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela ukoliko nađe da su ispunjeni uslovi iz člana 25. stav 1. STAV 2. ovog zakona.Odluku o prigovoru ŽALBI sud će doneti u roku od osam dana od dana zaključenja ročišta iz člana 30. stav 1. ovog zakona. Potpuno usklađeno-PU Ovim odredbama se takođe obezbeđuje zamrzavanje imovine u smislu Direktive. 8.2.  Member States shall take the necessary measures to ensure that the freezing order is communicated to the affected person as soon as possible after its execution. Such communication shall indicate, at least briefly, the reason or reasons for the order concerned. When it is necessary to avoid jeopardising a criminal investigation, the competent authorities may postpone communicating the freezing order to the affected person. Član 23. Član 23.Kada postoji opasnost VEROVATNOĆA da bi kasnije oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela bilo otežano ili onemogućeno, javni tužilac podnosi zahtev za privremeno oduzimanje imovine.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o vlasniku, zakonski naziv krivičnog dela, označenje imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini, okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da imovina proističe iz krivičnog dela i razloge koji opravdavaju potrebu za privremenim oduzimanjem imovine.ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE BEZ ODLAGANJA VLASNIKU SA POUKOM DA U ROKU OD 15 DANA MOŽE SUDU DOSTAVITI ODGOVOR NA ZAHTEV SA DOKAZIMA O NAČINU STICANJA IMOVINE.O zahtevu iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od faze postupka odlučuje istražni sudija, sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća pred kojim se održava glavni pretres. Potpuno usklađeno-PU Odredba Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u potpunosti je preuzela obavezu iz odredbe Direktive 8.3. The freezing order shall remain in force only for as long as it is necessary to preserve the property with a view to possible subsequent confiscation. Član 24. Član 34. Član 24.Ako postoji opasnost VEROVATNOĆA da će vlasnik raspolagati imovinom proisteklom iz krivičnog dela pre nego što sud odluči o zahtevu iz člana 23. stav 1. ovog zakona, javni tužilac donosi naredbu o zabrani raspolaganja imovinom i o privremenom oduzimanju pokretne imovine.Mera iz stava 1. ovog člana traje do donošenja odluke suda o zahtevu javnog tužioca, a najduže tri meseca od dana donošenja naredbe.Naredbu iz stava 1. ovog člana izvršava Jedinica.Naredba o zabrani raspolaganja nepokretnosti upisuje se u evidenciju nepokretnosti odmah po prijemu zahteva.Naredba iz stava 1. ovog člana se bez odlaganja dostavlja bankama i drugim finansijskim organizacijama kod kojih su deponovana novčana sredstva i hartije od vrednosti vlasnika.Privremeno oduzete pokretne stvari po naredbi javnog tužioca poveravaju se na upravljanje Direkciji.Član 34.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela prestaje ako:1) javni tužilac ne podnese zahtev za trajno oduzimanje u roku iz člana 38. stav 1. ovog zakona;2) pre isteka roka iz tačke 1) ovog stava bude pravnosnažno ukinuto;3) bude zamenjeno merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela traje najduže dok sud ne odluči o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.Do podnošenja zahteva za trajno oduzimanje imovine sud može po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka preispitati NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PREISPITUJE odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i u opravdanim slučajevima MOŽE tu odluku ukinuti ili je zameniti merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.U slučaju da je upravljanje privremeno oduzetom imovinom otežano ili prouzrokuje nesrazmerno visoke troškove, sud može na obrazloženi predlog Direkcije preispitati odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i zameniti je merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Nadzor nad sprovođenjem mere zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom vrši Jedinica. Potpuno usklađeno-PU Odredbe su u potpunosti usklađene sa sadržinom odredbe Direktive jer je obezbeđen rok u kojem se zadržava imovina odnosno do donošenja odluke o trajnom oduzimanju. 8.4. Member States shall provide for the effective possibility for the person whose property is affected to challenge the freezing order before a court, in accordance with procedures provided for in national law. Such procedures may provide that when the initial freezing order has been taken by a competent authority other than a judicial authority, such order shall first be submitted for validation or review to a judicial authority before it can be challenged before a court. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 8.5. Frozen property which is not subsequently confiscated shall be returned immediately. The conditions or procedural rules under which such property is returned shall be determined by national law. Član 34.Član 35.Član 37.Član 60. Član 34.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela prestaje ako:1) javni tužilac ne podnese zahtev za trajno oduzimanje u roku iz člana 38. stav 1. ovog zakona;2) pre isteka roka iz tačke 1) ovog stava bude pravnosnažno ukinuto;3) bude zamenjeno merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela traje najduže dok sud ne odluči o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.Do podnošenja zahteva za trajno oduzimanje imovine sud može po službenoj dužnosti ili na zahtev stranaka preispitati NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PREISPITUJE odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i u opravdanim slučajevima MOŽE tu odluku ukinuti ili je zameniti merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.U slučaju da je upravljanje privremeno oduzetom imovinom otežano ili prouzrokuje nesrazmerno visoke troškove, sud može na obrazloženi predlog Direkcije preispitati odluku o privremenom oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela i zameniti je merom zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom.Nadzor nad sprovođenjem mere zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom vrši Jedinica.Član 35.Rešenje o ukidanju privremenog oduzimanja imovine iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti DONEĆE SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK, ODNOSNO PREDSEDNIK VEĆA PRED KOJIM SE ODRŽAVA GLAVNI PRETRES ako se pojave okolnosti koje ukazuju da dalja primena privremenog oduzimanja imovine nije opravdana.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 3. ovog zakona sud će doneti ako se pojave okolnosti koje ukazuju da se i tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Rešenje o meri zabrane raspolaganja privremeno oduzetom imovinom iz člana 34. stav 4. ovog zakona sud će doneti ako utvrdi da je predlog Direkcije opravdan i da se tom merom može obezbediti trajno oduzimanje imovine.Pre donošenja rešenja iz st. 1. do 3. ovog člana sud može zakazati ročište da bi se preispitala odluka o određivanju privremenog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela.Na ročište iz stava 4. ovog člana pozvaće se lica iz člana 30. stav 1. ovog zakona, KAO I PREDSTAVNIK DIREKCIJE. Nedolazak uredno pozvanih lica ne sprečava održavanje ročišta.Član 37.Protiv rešenja iz člana 35. st. 1. do 3. ovog zakona može se izjaviti žalba u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja.O žalbi iz stava 1. ovog člana odlučuje vanpretresno veće.Na odlučivanje o žalbi iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe člana 33. st. 4. do 6. ČL. 32. I 33. ovog zakona.Član 60.Vlasniku privremeno oduzete imovine za koju je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da ne potiče iz krivičnog dela, bez odlaganja se vraćaju oduzeta novčana sredstva ili novčana sredstva dobijena prodajom imovine, uvećana za prosečnu kamatu po viđenju za odgovarajući period.Novčana sredstva iz stava 1. ovog člana Direkcija vraća po službenoj dužnosti ili na zahtev vlasnika. Potuno usklađeno-PU Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela su usklađene sa sadržinom obaveze iz Direktive 8.6. Member States shall take the necessary measures to ensure that reasons are given for any confiscation order and that the order is communicated to the person affected. Member States shall provide for the effective possibility for a person in respect of whom confiscation is ordered to challenge the order before a court. Član 23. Član 23.Kada postoji opasnost VEROVATNOĆA da bi kasnije oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela bilo otežano ili onemogućeno, javni tužilac podnosi zahtev za privremeno oduzimanje imovine.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o vlasniku, zakonski naziv krivičnog dela, označenje imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini, okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da imovina proističe iz krivičnog dela i razloge koji opravdavaju potrebu za privremenim oduzimanjem imovine.ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE BEZ ODLAGANJA VLASNIKU SA POUKOM DA U ROKU OD 15 DANA MOŽE SUDU DOSTAVITI ODGOVOR NA ZAHTEV SA DOKAZIMA O NAČINU STICANJA IMOVINE.O zahtevu iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od faze postupka odlučuje istražni sudija, sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća pred kojim se održava glavni pretres. Potpuno usklađeno-PU Odredba Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u potpunosti je preuzela obavezu iz odredbe Direktive 8.7. Without prejudice to Directive 2012/13/EU and Directive 2013/48/EU, persons whose property is affected by a confiscation order shall have the right of access to a lawyer throughout the confiscation proceedings relating to the determination of the proceeds and instrumentalities in order to uphold their rights. The persons concerned shall be informed of that right. Član 27.Član 30. Član 27.Rešenje iz člana 26. stav 1. ovog zakona sud će dostaviti vlasniku, njegovom braniocu, odnosno punomoćniku, javnom tužiocu, Jedinici, Direkciji i banci ili drugoj organizaciji nadležnoj za platni promet.Rešenje iz člana 25. stav 2. STAV 3. ovog zakona sud će dostaviti javnom tužiocu, Jedinici, vlasniku i njegovom braniocu, odnosno punomoćniku.Član 30.Za odlučivanje o prigovoru ŽALBI protiv rešenja iz člana 25. ovog zakona, vanpretresno veće SUD zakazuje ročište na koje poziva vlasnika, njegovog branioca ili punomoćnika i javnog tužioca.Poziv i prigovor ŽALBA suprotne strane dostavljaju se na poznatu adresu, odnosno sedište lica iz stava 1. ovog člana uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog nedolaska. Potpuno usklađeno-PU Odredba Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela u potpunosti je preuzela obavezu iz odredbe Direktive 8.8. In proceedings referred to in Article 5, the affected person shall have an effective possibility to challenge the circumstances of the case, including specific facts and available evidence on the basis of which the property concerned is considered to be property that is derived from criminal conduct. Član 23. Član 23.Kada postoji opasnost VEROVATNOĆA da bi kasnije oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela bilo otežano ili onemogućeno, javni tužilac podnosi zahtev za privremeno oduzimanje imovine.Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o vlasniku, zakonski naziv krivičnog dela, označenje imovine koju treba oduzeti, dokaze o imovini, okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da imovina proističe iz krivičnog dela i razloge koji opravdavaju potrebu za privremenim oduzimanjem imovine.ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJA SE BEZ ODLAGANJA VLASNIKU SA POUKOM DA U ROKU OD 15 DANA MOŽE SUDU DOSTAVITI ODGOVOR NA ZAHTEV SA DOKAZIMA O NAČINU STICANJA IMOVINE.O zahtevu iz stava 1. ovog člana u zavisnosti od faze postupka odlučuje istražni sudija, sudija za prethodni postupak, odnosno predsednik veća pred kojim se održava glavni pretres. Potpuno usklađeno -PU Stranka će kroz mogućnost odgovora na zahtev istaći način sticanja imovine i dostaviti dokaze o sticanju 8.9. Third parties shall be entitled to claim title of ownership or other property rights, including in the cases referred to in Article 6. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 8.10. Where, as a result of a criminal offence, victims have claims against the person who is subject to a confiscation measure provided for under this Directive, Member States shall take the necessary measures to ensure that the confiscation measure does not prevent those victims from seeking compensation for their claims. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 9.1. Member States shall take the necessary measures to enable the detection and tracing of property to be frozen and confiscated even after a final conviction for a criminal offence or following proceedings in application of Article 4(2) and to ensure the effective execution of a confiscation order, if such an order has already been issued. Neusklađeno-NU Nije predmet regulisanja ovog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela 10.1. Member States shall take the necessary measures, for example by establishing centralised offices, a set of specialised offices or equivalent mechanisms, to ensure the adequate management of property frozen with a view to possible subsequent confiscation. Član 6.Član 8. Član 9. Član 6.Organizaciona jedinica nadležna za finansijsku istragu (u daljem tekstu: Jedinica) je specijalizovana organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koja otkriva imovinu proisteklu iz krivičnog dela i vrši druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.U OKVIRU JEDINICE OBRAZUJE SE KANCELARIJA ZA POVRAĆAJ IMOVINE KOJA OBRAĐUJE PRIMLJENE I POSLATE ZAHTEVE U OKVIRU MEĐUNARODNE SARADNJE, ZA OTKRIVANJE I IDENTIFIKOVANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA, SA CILJEM NJENOG PRIVREMENOG ILI TRAJNOG ODUZIMANJA.Poslove iz stava 1. ovog člana Jedinica vrši po službenoj dužnosti ili po odluci javnog tužioca ili suda.Član 8.Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Direkcija) je organ u sastavu Ministarstva pravde i državne uprave, koji obavlja poslove predviđene ovim zakonom.Poslove iz svoje nadležnosti Direkcija vrši po službenoj dužnosti ili po odluci javnog tužioca ili suda.Državni i drugi organi, organizacije i javne službe dužni su da bez odlaganja postupe po zahtevu Direkcije.Član 9.Direkcija:1) upravlja privremeno i trajno oduzetom imovinom proisteklom iz krivičnog dela, imovinom privremeno oduzetom po naredbi javnog tužioca (član 24.) predmetima krivičnog dela (član 87. Krivičnog zakonika), imovinskom koristi pribavljenom krivičnim delom (čl. 91. i 92. Krivičnog zakonika), imovinom datom na ime jemstva u krivičnom postupku i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom postupku, KAO I IMOVINOM ČIJE JE RASPOLAGANJE OGRANIČENO U SKLADU SA ODLUKAMA UJEDINJENIH NACIJA I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ČIJI JE REPUBLIKA SRBIJA ČLAN;2) vrši procenu vrednosti oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela;3) skladišti, čuva i prodaje privremeno oduzetu imovinu proisteklu iz krivičnog dela i upravlja tako dobijenim sredstvima u skladu sa zakonom;4) vodi evidencije o imovini kojom upravlja i o sudskim postupcima u kojima je odlučivano o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela;5) učestvuje u pružanju međunarodne pravne pomoći I UPRAVLJA IMOVINOM PROISTEKLOM IZ KRIVIČNOG DELA ODUZETOM NA OSNOVU ODLUKE INOSTRANOG ORGANA;6) učestvuje u obuci državnih službenika u vezi sa oduzimanjem imovine proistekle iz krivičnog dela;7) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.Poslove iz stava 1. ovog člana Direkcija obavlja i u vezi sa imovinskom koristi proisteklom iz privrednog prestupa, odnosno prekršaja, u skladu sa zakonom. Potpuno usklađeno-PU Odredbe su potpuno usklađene sa zahtevima i obavezama iz odredbe Direktive 10.2. Member States shall ensure that the measures referred to in paragraph 1 include the possibility to sell or transfer property where necessary. Član 52AČlan 56.Član 60. ČLAN 52AAKO JE PRIVREMENO ODUZETA NEPOKRETNA IMOVINA DIREKCIJA MOŽE ZAKLJUČITI UGOVOR O ZAKUPU TE IMOVINE.UGOVOR IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ZAKLJUČUJE SE PO TRŽIŠNIM USLOVIMA SA VEĆ POSTOJEĆIM ZAKUPCIMA.U SLUČAJU DA NEMA ZAKUPACA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, DIREKCIJA MOŽE DA PONUDU ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI JAVNO OGLASITI, A UGOVOR O ZAKUPU ĆE BITI ZAKLJUČEN SA NAJBOLJIM PONUĐAČEM.U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU NEPOKRETNOSTI OD STRANE DIREKCIJE, OBAVEŠTENJE O RASKIDU UGOVORA DIREKCIJA DOSTAVLJA SA ZAHTEVOM DA SE ZAKUPAC ISELI I PREDA NEPOKRETNOST DIREKCIJI U STANJU U KOJEM JE PRIMLJENA.U SLUČAJU DA ZAKUPAC NE POSTUPI PO ZAHTEVU DIREKCIJE IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, ISELJENJE ZAKUPCA NEPOSREDNO SPROVODI DIREKCIJA, PO POTREBI UZ ASISTENCIJU POLICIJE, NAJKASNIJE U ROKU OD 72 ČASA OD ČASA DOSTAVLJANJA ZAHTEVA.NA ZAHTEV DRŽAVNOG ORGANA, ODNOSNO ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE ILI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, DIREKTOR DIREKCIJE MOŽE PRIVREMENO ODUZETU NEPOKRETNU IMOVINU DATI NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE, RADI OBAVLJANJA DRUŠTVENO KORISNIH POSLOVA.Član 56.Radi očuvanja vrednosti privremeno oduzete imovine Direkcija može da prodaje pokretnu imovinu I HARTIJE OD VREDNOSTI neposredno ili preko određenog fizičkog ili pravnog lica.Ako odredbama ovog zakona nije drugačije propisano, u postupku prodaje imovine iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje izvršenje i obezbeđenje.MINISTAR NADEŽAN ZA PRAVOSUĐE SVOJI AKTOM BLIŽE UREĐUJE NAČIN PRODAJE IMOVINE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.Član 60.Vlasniku privremeno oduzete imovine za koju je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da ne potiče iz krivičnog dela, bez odlaganja se vraćaju oduzeta novčana sredstva ili novčana sredstva dobijena prodajom imovine, uvećana za prosečnu kamatu po viđenju za odgovarajući period.Novčana sredstva iz stava 1. ovog člana Direkcija vraća po službenoj dužnosti ili na zahtev vlasnika.ČLAN 62. IMOVINA I NOVČANA SREDSTVA DOBIJENA PRODAJOM IMOVINE POSTAJU SVOJINA REPUBLIKE SRBIJE KADA ODLUKA O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE POSTANE PRAVNOSNAŽNA.TRAJNO ODUZETE DEVIZE, EFEKTIVNI STRANI NOVAC I DINARI SE UPLAĆUJU NA POSEBAN RAČUN KOJI SE VODI KOD MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA – UPRAVE ZA TREZOR.NA OSNOVU ODLUKE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA NAUKU, ODNOSNO KULTURU, TRAJNO ODUZETE PREDMETE OD ISTORIJSKE, UMETNIČKE I NAUČNE VREDNOSTI DIREKCIJA USTUPA BEZ NAKNADE USTANOVAMA NADLEŽNIM ZA ČUVANJE TAKVIH DOBARA.NA TRAJNO ODUZETU POKRETNU IMOVINU NE PRIMENJUJU SE ODREDBE CARINSKOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U VEZI SA CARINSKOM ROBOM I PREVOZNIM SREDSTVIMA.ODLUKU O POSTUPANJU SA TRAJNO ODUZETIM PREDMETIMA IZ ČLANA 54. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA DONOSI VLADA.NA TRAJNO ODUZETU NEPOKRETNU IMOVINU PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POSTUPANJE SA SREDSTVIMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE. VLADA MOŽE ODREDITI NAMENU TRAJNO ODUZETE IMOVINE U CILJU OBAVLJANJA DRUŠTVENO KORISNIH POSLOVA.IMOVINOM IZ STAVA 6. OVOG ČLANA UPRAVLJA DIREKCIJA, DO ODLUKE VLADE O RASPOLAGANJU TOM IMOVINOM.Član 63.Po odbitku troškova upravljanja oduzetom imovinom i namirenju imovinskopravnog zahteva oštećenog, novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine uplaćuju se u budžet Republike Srbije.SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U IZNOSU OD 30% KORISTE SE ZA FINANSIRANJE SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH POTREBA U SKLADU SA ODLUKOM VLADE. Potpuno usklađeno-PU Odredbe su potpuno usklađene sa zahtevima i obavezama iz odredbe Direktive 10.3.  Member States shall consider taking measures allowing confiscated property to be used for public interest or social purposes. Član 62.Član 63. ČLAN 62. IMOVINA I NOVČANA SREDSTVA DOBIJENA PRODAJOM IMOVINE POSTAJU SVOJINA REPUBLIKE SRBIJE KADA ODLUKA O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE POSTANE PRAVNOSNAŽNA.TRAJNO ODUZETE DEVIZE I EFEKTIVNI STRANI NOVAC UPLAĆUJU SE I VODE NA POSEBNOM RAČUNU KOD NARODNE BANKE SRBIJE, A TRAJNO ODUZETI DINARI UPLAĆUJU SE NA RAČUNE PROPISANE ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA.NA OSNOVU ODLUKE MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA NAUKU, ODNOSNO KULTURU, TRAJNO ODUZETE PREDMETE OD ISTORIJSKE, UMETNIČKE I NAUČNE VREDNOSTI DIREKCIJA USTUPA BEZ NAKNADE USTANOVAMA NADLEŽNIM ZA ČUVANJE TAKVIH DOBARA.NA TRAJNO ODUZETU POKRETNU IMOVINU NE PRIMENJUJU SE ODREDBE CARINSKOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE NA OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U VEZI SA CARINSKOM ROBOM I PREVOZNIM SREDSTVIMA.ODLUKU O POSTUPANJU SA TRAJNO ODUZETIM PREDMETIMA IZ ČLANA 54. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA DONOSI VLADA.NA TRAJNO ODUZETU NEPOKRETNU IMOVINU PRIMENJUJU SE ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE JAVNA SVOJINA. VLADA MOŽE ODREDITI NAMENU TRAJNO ODUZETE IMOVINE U CILJU OBAVLJANJA DRUŠTVENO KORISNIH POSLOVA.IMOVINOM IZ STAVA 6. OVOG ČLANA UPRAVLJA DIREKCIJA, DO ODLUKE VLADE O RASPOLAGANJU TOM IMOVINOMČlan 63.Po odbitku troškova upravljanja oduzetom imovinom i namirenju imovinskopravnog zahteva oštećenog, novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine uplaćuju se u budžet Republike Srbije.SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA U IZNOSU OD 30% KORISTE SE ZA FINANSIRANJE SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH POTREBA U SKLADU SA ODLUKOM VLADE. Potpuno usklađeno-PU Odredbe su potpuno usklađene sa zahtevima i obavezama iz odredbe Direktive 11.1. Member States shall regularly collect and maintain comprehensive statistics from the relevant authorities. The statistics collected shall be sent to the Commission each year and shall include: Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.1.1. the number of freezing orders executed; Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.1.2. the number of confiscation orders executed; Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.1.3. the estimated value of property frozen, at least of property frozen with a view to possible subsequent confiscation at the time of freezing; Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.1.4. the estimated value of property recovered at the time of confiscation. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.2. Member States shall also send each year the following statistics to the Commission, if they are available at a central level in the Member State concerned: Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.2.1. the number of requests for freezing orders to be executed in another Member State; Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.2.2.. the number of requests for confiscation orders to be executed in another Member State; Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.2.3. the value or estimated value of the property recovered following execution in another Member State. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 11.3. Member States shall endeavour to collect data referred to in paragraph 2 at a central level. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 12.1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 4 October 2015. They shall forthwith transmit to the Commission the text of those provisions. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 12.2. When Member States adopt those provisions, they shall contain a reference to this Directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 12.3. Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 13.1. The Commission shall, by 4 October 2018 submit a report to the European Parliament and the Council, assessing the impact of existing national law on confiscation and asset recovery, accompanied, if necessary, by adequate proposals. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 13.2. In that report, the Commission shall also assess whether there is any need to revise the list of offences in Article 5(2). Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 14.1. Joint Action 98/699/JHA, point (a) of Article 1 and Articles 3 and 4 of Framework Decision 2001/500/JHA, and the first four indents of Article 1 and Article 3 of Framework Decision 2005/212/JHA, are replaced by this Directive for the Member States bound by this Directive, without prejudice to the obligations of those Member States relating to the time limits for transposition of those Framework Decisions into national law. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 14.2. For the Member States bound by this Directive, references to Joint Action 98/699/JHA and to the provisions of Framework Decisions 2001/500/JHA and 2005/212/JHA referred to in paragraph 1 shall be construed as references to this Directive. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 15. This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju 16. This Directive is addressed to Member States in accordance with the Treaties. Neprenosivo-NP Odredba ne zahteva implementaciju

Ostavite komentar