Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2009/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o osiguranju brodovlasnika za pomorska potraživanja (OJ L 131, 28.5.2009, p. 128–131)Directive 2009/20/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the insurance of shipowners for maritime claims (OJ L 131, 28.5.2009, p. 128–131) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009L002032009L0020R(01) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. |Predmet uređenja Direktive

|183. |Domaći pomorski brod od 300 bruto tona ili više, mora da ima potvrdu o osiguranju odgovornosti za pomorska potraživanja u skladu sa čl. 168. i 169. ovog zakona, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine (u daljem tekstu: Protokol iz 1996. godine), do iznosa ograničene odgovornosti u skladu sa članom 174. ovog zakona i Protokola iz 1996. godine.

Osiguranje može da bude sa ili bez franšize, u obliku pokrića koje pružaju članice Međunarodne grupe P&I klubova ili drugog odgovarajućeg jemstva kao finansijskog jemstva ili samoosiguranja koji pružaju slične uslove pokrića.

Potvrda iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sledeće podatke:

1) ime, IMO broj i luku upisa broda;

2) ime vlasnika broda ili bilo kog drugog lica koje ima pravo na ograničenje odgovornosti u skladu sa odredbama ovog zakona i Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine;

3) vrstu i rok trajanja osiguranja;

4) ime i sedište davaoca osiguranja i, kada je to odgovarajuće, mesto gde je osiguranje zaključeno.

Potvrda mora da bude na srpskom jeziku sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik. |PU | | | |2. |Područje primene

|182.

183.1 |Ovaj deo zakona ne primenjuje se na:

1) lebdelice;

2) ploveće platforme koje se koriste za istraživanja i iskorištavanje prirodnih bogatstava morskog dna i podzemlja;

3) ratne brodove i pomoćne ratne brodove;

4) javna plovila.

Domaći pomorski brod od 300 bruto tona ili više, mora da ima potvrdu o osiguranju odgovornosti za pomorska potraživanja u skladu sa čl. 168. i 169. ovog zakona, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine (u daljem tekstu: Protokol iz 1996. godine), do iznosa ograničene odgovornosti u skladu sa članom 174. ovog zakona i Protokola iz 1996. godine. |PU | |Odnos sa međunarodnopravnim instrumentima iz Priloga I Direktive proizilazi iz ukupnog teksta Predloga zakona | |3. |Definicije |3.6)

167.6

183.2 |6) vlasnik broda je fizičko ili pravno lice koje je vlasnik svih 24 karata na brodu i koje je upisano u jedan od domaćih upisnika brodova;

Pod vlasnikom pomorskog broda iz stava 1. ovog člana, pored upisanog vlasnika broda podrazumevaju se i zakupac, naručilac broda (charterer), operater i menadzer broda.

Osiguranje može da bude sa ili bez franšize, u obliku pokrića koje pružaju članice Međunarodne grupe P&I klubova ili drugog odgovarajućeg jemstva kao finansijskog jemstva ili samoosiguranja koji pružaju slične uslove pokrića. |PU | |Pojam Konvencije iz 1976. godine naveden je u članu 183.1 Predloga zakona | |4. |Obavezno osiguranje |183. |Domaći pomorski brod od 300 bruto tona ili više, mora da ima potvrdu o osiguranju odgovornosti za pomorska potraživanja u skladu sa čl. 168. i 169. ovog zakona, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine (u daljem tekstu: Protokol iz 1996. godine), do iznosa ograničene odgovornosti u skladu sa članom 174. ovog zakona i Protokola iz 1996. godine.

Osiguranje može da bude sa ili bez franšize, u obliku pokrića koje pružaju članice Međunarodne grupe P&I klubova ili drugog odgovarajućeg jemstva kao finansijskog jemstva ili samoosiguranja koji pružaju slične uslove pokrića.

Potvrda iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sledeće podatke:

1) ime, IMO broj i luku upisa broda;

2) ime vlasnika broda ili bilo kog drugog lica koje ima pravo na ograničenje odgovornosti u skladu sa odredbama ovog zakona i Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine;

3) vrstu i rok trajanja osiguranja;

4) ime i sedište davaoca osiguranja i, kada je to odgovarajuće, mesto gde je osiguranje zaključeno.

Potvrda mora da bude na srpskom jeziku sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik. |PU | | | |5. |Inspekcijski nadzor u luci | | |NP |Republika Srbija je zemlja bez morske obale i morskih luka | | |6. |Potvrda o osiguranju |183. |Domaći pomorski brod od 300 bruto tona ili više, mora da ima potvrdu o osiguranju odgovornosti za pomorska potraživanja u skladu sa čl. 168. i 169. ovog zakona, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine i Protokola iz 1996. godine o izmenama i dopunama Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine (u daljem tekstu: Protokol iz 1996. godine), do iznosa ograničene odgovornosti u skladu sa članom 174. ovog zakona i Protokola iz 1996. godine.

Osiguranje može da bude sa ili bez franšize, u obliku pokrića koje pružaju članice Međunarodne grupe P&I klubova ili drugog odgovarajućeg jemstva kao finansijskog jemstva ili samoosiguranja koji pružaju slične uslove pokrića.

Potvrda iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sledeće podatke:

1) ime, IMO broj i luku upisa broda;

2) ime vlasnika broda ili bilo kog drugog lica koje ima pravo na ograničenje odgovornosti u skladu sa odredbama ovog zakona i Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine;

3) vrstu i rok trajanja osiguranja;

4) ime i sedište davaoca osiguranja i, kada je to odgovarajuće, mesto gde je osiguranje zaključeno.

Potvrda mora da bude na srpskom jeziku sa prevodom na engleski, francuski ili španski jezik. |PU | | | |7. |Kazne |790.1.5) |Novčanom kaznom od 50.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice:

5) ako domaći pomorski putnički brod nema potvrdu o osiguranju odgovornosti za pomorska potraživanja u skladu sa odredbama čl. 168. i 169. ovog zakona, Međunarodne konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorska potraživanja iz 1976. godine i Protokola iz 1996. godine (183. stav 1); |PU | | | |8. |Izveštavanje | | |NP |Odredba propisuje obaveze država članica prema EK. | | |9. |Usklađivanje zakonodavstava država članica EU | | |NP |Odredba propisuje obaveze država članica prema EK. | | |10. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredbe proceduralne prirode. | | |11. |Upućivanje Direktive | | |NP |Odredbe proceduralne prirode. | | |A.1 |Lista međunarodnopravnih instrumenta | | |PU | |Odnos sa međunarodnopravnim instrumentima iz Priloga I Direktive proizilazi iz ukupnog teksta Predloga zakona | |

Ostavite komentar