Predlog zakona o trgovačkom brodarstvu (sa uredbama, odlukama i direktivama)

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Saveta br. 87/540/EEZ od 9. novembra 1987. o pristupu obavljanja delatnosti vozara robe po vodnim putevima u domaćem i međunarodnom prevozu kao i o uzajamnom priznavanju diploma, potvrda i drugih dokaza o formalnim kvalifikacijama za tu delatnost (L 322 , 12/11/1987 P. 0020 – 0024)Council Directive 87/540/EEC of 9 November 1987 on access to the occupation of carrier of goods by waterway in national and international transport and on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications for this occupation (Official Journal L 322 , 12/11/1987 P. 0020 – 0024) 2. „CELEX” oznaka EU propisa31987L0540R(01) 31987L0540R(02) 21994A0103(63) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, sabraćaja i infrastrukture 1.6.2015.godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o trgovačkom brodarstvuDraft Merchant Shipping Law 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:2012-516 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1.1 |Područje primene |19. |Obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe |PU | | | |1.2 |Definicije

|3.1.13)

19.2 |Delatnost vozara unutrašnje plovidbe je privredna delatnost koju obavlja fizičko ili pravno lice koje prevozi robu plovilom unutrašnje plovidbe za tuđ račun, čak i ako tu privrednu delatnost ne obavlja redovno;

Pod pravnim licem iz stava 1. ovog člana, podrazumeva se i grupa vozara koja je osnovana sa ciljem dobijanja poslova prevoza od brodskih agenata i podele dobijenih poslova među članovima te grupe, bez obzira da li ta grupa vozara ima svojstvo pravnog lica. |PU | | | |2. |Izuzetak od primene uredbe |19.11. |Fizičko lice koje je podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz stava 7. ovog člana, a koji dokaže da je pre 1. jula 1990. godine, obavljao delatnost vozara unutrašnje plovidbe u domaćem ili međunarodnom prevozu u skladu sa propisima, nije dužan da podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz st. 2. i 3. ovog člana.

|PU | | | |3. |Pristup obavljanju delatnosti |19.1

19.3.-19.7. |Javni prevoz na unutrašnjim vodnim putevima može da vrši samo fizičko ili pravno lice koje ispunjava propisane zahteve profesionalne osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, čak i kada namerava da ovu delatnost vrši samo određeni vremenski period kao podizvođač za neko drugo pravno lice koje vrši delatnost prevoza na unutrašnjim vodnim putevima.

Ispunjenost zahteva profesionalne osposobljenosti iz stava 1. ovog člana, utvrđuje ministarstvo proverom stručne osposobljenosti lica iz stava 1. ovog člana u oblastima poslovanja koja su obuhvaćena delatnošću vozara unutrašnje plovidbe.

Fizičko lice ispunjava zahtev stručne osposobljenosti iz stava 3. ovog člana, polaganjem ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe ili dokumentovanjem praktičnog iskustva ostvarenog u privrednom društvu za prevoz na unutrašnjim vodnim putevima, ili kombinacijom ove dve metode.

Privredno društvo ispunjava zahtev stručne osposobljenosti iz stava 3. ovog člana, ako najmanje jedno zaposleno lice ispunjava uslov iz stava 3. ovog člana, pod uslovom da to zaposleno lice stalno upravlja poslovima prevoza na operativnom nivou.

Lice koje je steklo diplomu o završenim studijama na određenim visokim školama ili fakultetima, nije dužno da polaže one predmete koje je položio radi sticanja te diplome.

Nakon sprovedenog postupka utvrđivanja da lice iz stava 1. ovog člana ispunjava zahtev stručne osposobljenosti u oblastima poslovanja koji su obuhvaćeni delatnošću vozara unutrašnje plovidbe, ministarstvo izdaje odobrenje za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe. |PU | | | |4. |Mogućnost da se privremeno dozvoli obavljanje delatnosti bez licence |19.16

19.17 |U slučaju smrti ili gubitka pravne sposobnosti fizičkog lica koje vrši prevoz i koje je imalac svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, privrednom društvu će se odobriti privremeno obavljanje prevoza bez ispunjavanja uslova iz stava 4. ovog člana, u trajanju od jedne godine.

Period iz stava 14. ovog člana može da se produži za najviše 6 meseci.

|PU | | | |5. |Oslobađanje od obaveze polaganja ispita radi dobijanja licence |19.11. |Fizičko lice koje je podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja iz stava 7. ovog člana, a koji dokaže da je pre 1. jula 1990. godine, obavljao delatnost vozara unutrašnje plovidbe u domaćem ili međunarodnom prevozu u skladu sa propisima, nije dužan da podnese dokaze o ispunjenosti uslova iz st. 2. i 3. ovog člana.

|PU | | | |6. |Gubitak licence i pravo žalbe |19.12

19.13 |Odobrenje iz stava 7. ovog člana prestaje da važi:

1) danom brisanja upisa fizičkog lica ili privrednog društva iz registra Agencije za privredne registre;

2) danom prestanka ispunjavanja uslova na osnovu kojih je izdato odobrenje.

U slučaju iz stava 10. ovog člana, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo žalbe. |PU | | | |7. |Uzajamno priznavanje licenci |19.10 |Ako je isprava iz stava 7. ovog člana izdata u skladu sa propisom države članice Evropske unije, priznaje se kao da je izdata u Republici Srbiji. |PU | | | |8. |Dodatni uslovi u vezi sa dobrim ugledom i platnom sposobnošću za priznavanje licenci | | |NU |Direktiva daje mogućnost državama članicama da uvedu dodatne zahteve u vezi sa dobrim ugledom i platnom sposobnošću za licenciranje vozara. Predlog zakona ne predviđa dodatne zahteve za licenciranje, te se u odnosu na priznavanje ne mogu tražiti nikakvi dodatni zahtevi | | |9. |Postupanje ako država članica ima dodatne uslove u vezi sa finansijskom sposobnošću za priznavanje licenci | | |NU |Direktiva propisuje postupanje država članica ako su se opredelile da od svojih fizičkih pravnih lica traže određene dodatne uslove vezane za finansijsku sposobnost. Predlog zakona ne predviđa dodatne uslove za licenciranje, te se odredbe o postupanju u ovom slučaju ne primenjuju | | |10. |Čl. 7, 8. i 9. Direktive se primenjuju na državljane država članica koji su, u skladu sa Uredbom 1612/68, kao zaposlena lica uključeni u delatnosti iz člana 1. Direktive | | |NU |Biće uređeno drugim propisom kojim će se urediti sloboda kretanja radnika | | |11. |Usaglašavanje nacionalnih zakonodavstava sa Direktivom | | |NP |Odredba govori o stupanju propisa na snagu i propisuje obaveze država članicca prema EK. | | |12. |Upućivanje direktive državama članicama EU | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A.1 |Popis predmeta za koje se dostavlja dokaz o stručnoj osposobljenosti |19.16. |Ministar propisuje način formiranja i sastav komisije za sprovođenje ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, rokove za sprovođenje ispita, način podnošenja prijave i obaveznu sadržinu prijave za polaganje ispita, sadržinu i način sprovođenja ispita, sadržinu i obrazac svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, sadržinu i obrazac odobrenja za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe, kao i oblasti poslovanja koji su obuhvaćeni delatnošću vozara unutrašnje plovidbe a koji čine program ispita za sticanje svedočanstva o osposobljenosti za obavljanje delatnosti vozara unutrašnje plovidbe. |DU |Delimična usklađenost ostvarena je davanjem pravnog osnova za donošenje podzakonskog akta kojim će se urediti lista predmeta za koje se utvrđuje stručna osposobljenost. Usklađenost će se ostvariti donošenjem podzakonskog akta iz člana 19. stav 16. Predloga zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona | | |

Ostavite komentar