Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

Naziv propisa EU Directive 2008/105/EC of the European Palament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 348, 24.12.2008, p. 84-97 as amended by Directive 2013/39/EU of the European Palament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy, OJ L 226, 24.08.2013, p. 1-17Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2008/105/EK od 16. decembra 2008. godine o standardima kvaliteta životne sredine u oblasti politike voda, koja dopunjava i ukida Direktive Saveta 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i koja dopunjava Direktivu 2000/60/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta, Službeni list L 348, 24.12.2008, str. 84-97, izmenjena Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta 2013/39/EU od 12. avgusta 2013. godine koja dopunjava Direktive 2000/60/EK i 2008/105/EK u vezi prioritetnih supstanci u oblasti politike voda, Službeni list L 226, 24.08.2013, str. 1-17 2. „CELEX” oznaka EU propisa: 2008L0105 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 22.11.2016. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama Draft Law on amendments on Water Law 0.2. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12)Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12)0.3. Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 50/12)Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values („Official Gazette of RS”, no. 50/12)0.4. Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 24/14)Decree on limit values ​​for priority and priority hazardous substances which pollute surface water and deadlines for their achievement („Official Gazette of RS”, no. 24/14)0.5. Predlog uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2015. godinu Draft Decree on the Establishment of the Water Status Monitoring Programme for the Year 2015, with Annual Water Status Monitoring Programme for the Year 2015 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa Republike Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ilineprenosivost |Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU | |1. |[Subject matter]

This Directive lays down environmental quality standards (EQS) for priority substances and certain other pollutants as provided for in Article 16 of Directive 2000/60/EC, with the aim of

achieving good surface water chemical status and in accordance

with the provisions and objectives of Article 4 of that Directive. | | |NP |Odredba ne sadrži obavezu već samo definiše predmet direktive | | |2.1 |[Definitions]

For the purposes of this Directive, the definitions laid down in Article 2 of Directive 2000/60/EC and in Article 2 of Commission Directive 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status ( 2 ) shall apply. |0.1.

2

0.4.

2.

0.2.

3.

0.3.

2. |Definicije |PU | | | |2.2.1 |In addition, the following definitions shall apply:

(1) ‘matrix‘ means a compartment of the aquatic environment, namely water, sediment or biota; |0.1.

2. 8. 40v)

|40V) MATRIKS JESTE POSEBAN DEO AKVATIČNE ŽIVOTNE SREDINE I TO: VODA, SEDIMENT I BIOTA;”. |PU | | | |2.2.2 | (2) ‘biota taxon’ means a particular aquatic taxon within the taxonomic rank ‘sub-phylum’, ‘class’ or their equivalent. |0.1.

2. 2. 2a)

|„2A) BIOTA JESTE SAV ŽIVI SVET NEKOG STANIŠTA;”. |PU | | | |3.1 |[Environmental quality standards]

Without prejudice to paragraph 1a, Member States shall apply the EQS laid down in Part A of Annex I for bodies of surface water, and shall apply those EQS in accordance with the requirements laid down in Part B of Annex I.

|0.4.

1.2.

|Granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama (u daljem tekstu: standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode) iz stava 1. ove uredbe date su u Prilogu – Granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama – standardi kvaliteta životne sredine za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama i primena SKŽS |DU |Novim amandmanima su u tabeli u Aneksu 1, DEO A, dodati i EQS za biotu koji su do sada bili diskreciona odredba i R. Srbija nije pratila date parametre u bioti zbog suvišnih finansijskih troškova monitoringa. Još nije razmatrano kako i gde će ovaj amandman biti transponovan. Sve ostalo, isključujući amandmane za biotu, je potpuno transponovano. | | |3.1a.1.i |1a. Without prejudice to the obligations arising under this Directive in the version in force on 13 January 2009 and in particular the achievement of good surface water chemical status in relation to the substances and the EQS listed therein, Member States shall implement the EQS laid down in Part A of Annex I as regards:

(i) the substances numbered 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 in Part A of Annex I, for which revised EQS are set, with effect from 22 December 2015, with the aim of achieving good surface water chemical status in relation to those substances by 22 December 2021 by means of programmes of measures included in the 2015 river basin management plans produced in accordance with Article 13(7) of Directive 2000/60/EC; and |0.4.

10. |Pravno lice i preduzetnik koji ispušta prioritetne supstance u površinske vode uskladiće svoje emisije sa SKŽS u skladu sa rokovima datim u Planu zaštite voda od zagađivanja.

Vlada bliže utvrđuje rokove za usklađivanje emisije sa SKŽS za lica iz stava 1. ovog člana nakon sprovedenog monitoringa osnovnog (nultog) nivoa prioritetnih supstanci iz člana 5. stav 1.

Vlada bliže utvrđuje rokove za dostizanje dobrog hemijskog statusa površinskih voda u skladu sa propisom kojim se uređuje ekološki i hemijski status voda, a nakon sprovedenog monitoringa osnovnog (nultog) nivoa prioritetnih supstanci u površinskim vodama. |DU |Rokovi ne mogu biti isti, s obzirom da u našoj zemlji još uvek nije sproveden monitoring za sve prioritetne supstance kako bi se utvrdilo trenutno stanje na osnovu kog bi se mogli predložiti programi mera za smanjivanje zagađenja prioritetnim supstancama kao i rokovi za dostizanje dobrog hemijskog statusa vodnih tela. Zato su za sada dati samo rokovi za sprovođenje monitoringa, a u skladu sa trenutno razvijenom metodologijom i kapacitetima vodećih laboratorija u R.Srbiji. Njegovo sprovođenje prvenstveno vrši Agencija za zaštitu životne sredine. Ostali rokovi će biti propisani nakon utvrđenog stanja po sprovođenju monitoringa za sve prioritetne supstance. | | |3.1a.1.ii | (ii) the newly identified substances numbered 34 to 45 in Part A of Annex I, with effect from 22 December 2018, with the aim of achieving good surface water chemical status in relation to those substances by 22 December 2027 and preventing deterioration in the chemical status of surface water bodies in relation to those substances. For this purpose, Member States shall, by 22 December 2018, establish and submit to the Commission a supplementary monitoring programme and a preliminary programme of measures covering those substances. A final programme of measures in accordance with Article 11 of Directive 2000/60/EC shall be established by 22 December 2021 and shall be implemented and made fully operational as soon as possible after that date and not later than 22 December 2024. |0.4.

9.2.

10. |

Monitoring osnovnog (nultog) nivoa i monitoring prioritetnih supstanci iz člana 3. stav 2. ove uredbe otpočinje sa sprovođenjem najkasnije počev od 2018. godine.

Pravno lice i preduzetnik koji ispušta prioritetne supstance u površinske vode uskladiće svoje emisije sa SKŽS u skladu sa rokovima datim u Planu zaštite voda od zagađivanja.

Vlada bliže utvrđuje rokove za usklađivanje emisije sa SKŽS za lica iz stava 1. ovog člana nakon sprovedenog monitoringa osnovnog (nultog) nivoa prioritetnih supstanci iz člana 5. stav 1.

Vlada bliže utvrđuje rokove za dostizanje dobrog hemijskog statusa površinskih voda u skladu sa propisom kojim se uređuje ekološki i hemijski status voda, a nakon sprovedenog monitoringa osnovnog (nultog) nivoa prioritetnih supstanci u površinskim vodama. |DU |Rokovi ne mogu biti isti, s obzirom da u našoj zemlji još uvek nije sproveden monitoring za sve prioritetne supstance kako bi se utvrdilo trenutno stanje na osnovu kog bi se mogli predložiti programi mera za smanjivanje zagađenja prioritetnim supstancama kao i rokovi za dostizanje dobrog hemijskog statusa vodnih tela. Zato su za sada dati samo rokovi za sprovođenje monitoringa, a u skladu sa trenutno razvijenom metodologijom i kapacitetima vodećih laboratorija u R. Srbiji. Njegovo sprovođenje prvenstveno vrši Agencije za zaštitu životne sredine. Ostali rokovi će biti propisani nakon utvrđenog stanja po sprovođenju monitoringa za sve prioritetne supstance. | | |3.1a.2 |Article 4(4) to (9) of Directive 2000/60/EC shall apply mutatis mutandis to the substances listed in points (i) and (ii) of the first subparagraph. | | |NP |Propisuje način primene članova Direktive 2000/60/EZ. | | |3.2.1 |For the substances numbered 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 and 44 in Part A of Annex I, Member States shall apply the biota EQS laid down in Part A of Annex I. | | |NU |Odredba je propisana novim amandmanima. Do sada je propisivanje EQS za biotu bila diskreciona odredba, a R Srbija se nije bila opredelila za primenu standarda kvaliteta životne sredine u bioti umesto u površinskim vodama zbog velikih troškova takvog monitoringa. Još nije razmatrano kako će ova odredba biti transponovana. | | |3.2.2 |For substances other than those referred to in the first subparagraph, Member States shall apply the water EQS laid down in Part A of Annex I. |0.4.

1.2.

|Granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama (u daljem tekstu: standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode) iz stava 1. ove uredbe date su u Prilogu – Granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama – standardi kvaliteta životne sredine za prioritetne i prioritetne hazardne supstance u površinskim vodama i primena SKŽS (u daljem tekstu: Prilog), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. |PU | | | |3.3.1

3.3.2 |Member States may opt, in relation to one or more categories of surface water, to apply an EQS for a matrix other than that specified in paragraph 2, or, where relevant, for a biota taxon other than those specified in Part A of Annex I.

Member States that make use of the option referred to in the first subparagraph shall apply the relevant EQS laid down in Part A of Annex I or, if none is included for the matrix or biota taxon, establish an EQS that offers at least the same level of protection as the EQS laid down in Part A of Annex I. | | |NP |Diskreciona odredba – R Srbija se nije opredelila za primenu standarda kvaliteta životne sredine u nekom drugom matriksu, umesto u površinskim vodama, ili za neke druge vrste živog sveta u odnosu na navedene, zbog prevelikih troškova takvog monitoringa. Samo su dodatno, u Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS”, broj 50/12) dati EQS za neke od supstanci za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta, kao i EQS za procenu kvaliteta sedimenta u slučaju njegovog izmuljavanja i dislokacije. Odabir parametara je napravljen prema njihovom značaju, kao i u zavisnosti od razvoja metoda u R Srbiji za njihovu analizu i kapaciteta laboratorija da sprovode te analize. | | |3.3.3 |Member States may use the option referred to in the first subparagraph only where the method of analysis used for the chosen matrix or biota taxon fulfils the minimum performance criteria laid down in Article 4 of Directive 2009/90/EC. Where those criteria are not met for any matrix, Member States shall ensure that monitoring is carried out using best available techniques not entailing excessive costs and that the method of analysis performs at least as well as that available for the matrix specified in paragraph 2 of this Article for the relevant substance. | | |NP |Diskreciona odredba – R. Srbija se nije opredelila za opcije navedene u 3.3.1. i 3.3.2., zbog prevelikih troškova takvog monitoringa. Samo su dodatno, u Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 50/12) dati EQS za neke od supstanci za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta, kao i EQS za procenu kvaliteta sedimenta u slučaju njegovog izmuljavanja i dislokacije. Odabir parametara je napravljen prema njihovom značaju, kao i u zavisnosti od razvoja metoda u R. Srbiji za njihovu analizu i kapaciteta laboratorija da sprovode te analize. Kriterijumi iz člana 4 Direktive 2009/90/EC su transponovani u ovu uredbu, dakle samo za prioritetne supstance u površinskim vodama, a za ostale parametre još nije utvrđeno kako će dati kriterijumi biti transponovani. | | |3.3a |Where a potential risk to, or via, the aquatic environment from acute exposure has been identified as a result of measured or estimated environmental concentrations or emissions and where a biota or sediment EQS is being applied, Member States shall ensure that monitoring in surface water is also carried out and shall apply the MAC-EQS laid down in Part A of Annex I to this Directive where such EQS have been established. |0.3.

11.1. |Ako se nadzornim monitoringom utvrdi prekoračenje maksimalno dozvoljene koncentracije ili remedijacione vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija u zapremini od 25 m3 sedimenta na datom lokalitetu, ili kada postoji sumnja da vrednost koncentracije zagađujuće materije između ciljne i maksimalno dozvoljene vrednosti izaziva štetne ekotoksične efekte na rezidencijalnu biotu, nadležni organ pokreće sprovođenje istraživačkog monitoringa u okviru koga se utvrđuje postojanje štetnih ekotoksičnih efekata na rezidencijalnu biotu i vrši procena stvarnog rizika. |DU |Član 11. navedene uredbe se odnosi samo na zagađeni sediment. Za ostale matrikse vodene sredine još nije utvrđeno kako će ova problematika biti transponovana. | | |3.3b |Where, pursuant to Article 5 of Directive 2009/90/EC, the calculated mean value of a measurement, when carried out using the best available technique not entailing excessive costs, is referred to as ‘less than limit of quantification’, and the limit of quantification of that technique is above the EQS, the result for the substance being measured shall not be considered for the purposes of assessing the overall chemical status of that water body. |0.4.

3. 3

Prilog, 2.1) 3. |Upućuje na Prilog – 2. Primena SKŽS.

Izračunavanje srednje vrednosti, u trećem pasusu, navodi se da srednja vrednost merenja sprovedenih korišćenjem najboljih dostupnih tehnika, koja ima vrednost „ispod granice kvantifikacije”, neće biti uzeta u obzir prilikom procene hemijskog statusa vodnog tela za koje je merenje izvršeno, u slučaju ako je granica kvantifikacije ove tehnike iznad vrednosti za SKŽS parametra koji se meri. |PU | | | |3.4 |For substances for which an EQS for sediment and/or biota is applied, Member States shall monitor the substance in the relevant matrix at least once every year, unless technical knowledge and expert judgment justify another interval. |0.5.

Prilog, I, 3. 3ž |Analiza sedimenta.

Propisuje se merenje sedimenta jednom godišnje, za parametre navedene u Programu i na određenim navedenim stanicama monitoringa površinskih voda. |PU |Frekvencija monitoringa za sve propisane EQS za površinske i podzemne vode i sediment, propisuje se svake godine za datu godinu u Uredbi o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda | | |3.5. |Member States shall include the following information in the updated river basin management plans produced in accordance with Article 13(7) of Directive 2000/60/EC:

(a) a table presenting the limits of quantification of the methods of analysis applied, and information on the performance of those methods in relation to the minimum performance criteria laid down in Article 4 of Directive 2009/90/EC;

(b) for the substances for which the option in paragraph 3 of this Article is used:

(i) the reasons and basis for using that option;

(ii) where relevant, the alternative EQS established, evidence that those EQS would offer at least the same level of protection as the EQS laid down in Part A of Annex I, including the data and methodology used to derive the EQS, and the categories of surface water to which they would apply;

(iii) for comparison with the information referred to in point (a) of this paragraph, the limits of quantification of the methods of analysis for the matrices specified in Part A of Annex I to this Directive, including information on the performance of those methods in relation to the minimum performance criteria laid down in Article 4 of Directive 2009/90/EC;

(c) justification for the frequency of monitoring applied in accordance with paragraph 4, if monitoring intervals are longer than one year. |

0.1.

20.2 | |NU

|Amandman je nov, nije još razmatrano kako i gde će biti transponovan | | |3.5a |Member States shall take the necessary measures to ensure that the updated river basin management plans, produced in accordance with Article 13(7) of Directive 2000/60/EC, containing the results and impact of the measures taken to prevent chemical pollution of surface water, and the interim report describing progress in the implementation of the planned programme of measures in accordance with Article 15(3) of Directive 2000/60/EC, are provided through a central portal which is accessible to the public electronically in accordance with Article 7(1) of Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information ( 1 ). | | |NU | | | |3.6.1 |Member States shall arrange for the long-term trend analysis of concentrations of those priority substances listed in Part A of Annex I that tend to accumulate in sediment and/or biota, giving particular consideration to the substances numbered 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 and 44 listed in Part A of Annex I, on the basis of the monitoring of surface water status carried out in accordance with Article 8 of Directive 2000/60/EC. Member States shall take measures aimed at ensuring, subject to Article 4 of Directive 2000/60/EC, that such concentrations do not significantly increase in sediment and/or relevant biota. |0.3.

10.1.

0.1.

47.

0.2.

10.1. |Propisuje granične vrednosti za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta odnosno ciljnu vrednost, maksimalno dozvoljenu koncentracija i remedijacionu vrednost.

Obezbeđuje pravni osnov za dalju transpoziciju ovog člana u podzakonske akte. |DU |U Uredbi o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje biće usklađeni svi standardi životne sredine (EQS) iz Aneksa I Direktive 2008/105/EK za površinske vode. Dodatno, u Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 50/12) dati su EQS za neke od supstanci za ocenu statusa i trenda kvaliteta sedimenta, kao i EQS za procenu kvaliteta sedimenta u slučaju njegovog izmuljavanja i dislokacije. Odabir parametara je napravljen u zavisnosti od razvoja metoda u R. Srbiji za njihovu analizu i kapaciteta laboratorija da sprovode te analize. U zavisnosti od toga će takođe parametri biti naknadno dodavani u navedenu uredbu („Službeni glasnik RS”, broj 50/12., a tek po utvrđivanju stanja će se moći razmatrati uvođenje mera za sprečavanje povećanja koncentracija datih parametara. | | |3.6.2 |Member States shall determine the frequency of monitoring in sediment and/or biota so as to provide sufficient data for a reliable long-term trend analysis. As a guideline, monitoring should take place every three years, unless technical knowledge and expert judgment justify another interval. |0.1.

47.

0.5.

Prilog, I, 3., 3ž

Prilog, I, 3., 3ž Tabela 10.

Prilog, I, 3., 3ž Tabela 11. |Pravni osnov za analizu dugoročnog trenda kvaliteta sedimenta.

Monitoring sedimenta podrazumeva ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 10.i 11.) Ispitivanje sedimenta obavlja se jedanput godišnje na stanicama površinskih voda navedenim u Tabeli 3.

Tabela 10.-Specifične zagađujuće supstance u sedimentu-prioritetne supstance

Tabela 11.- Specifične zagađujuže supstance u sedimentu-ostale supstance |PU |Frekvencija monitoringa se u R. Srbiji propisuje svake godine u Uredbi o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda, pa i u ovom predlogu uredbe za 2015. godinu (napomena: poslednja je za 2014. godinu: Uredba o utvrđivanju godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2014. godinu, sa Godišnjim programom monitoringa statusa voda za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 85/14). | | |3.7 |The Commission shall examine technical and scientific progress, including the conclusions of risk assessments as referred to in points (a) and (b) of Article 16(2) of Directive 2000/60/EC and information from the registration of substances made publicly available in accordance with Article 119 of Regulation (EC) No 1907/2006, and, if necessary, propose that the EQS laid down in Part A of Annex I to this Directive be revised in accordance with the procedure laid down in Article 294 TFEU in line with the timetable provided for in Article 16(4) of Directive 2000/60/EC. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |3.8 |The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 10, where necessary in order to adapt point 3 of Part B of Annex I to this Directive to scientific or technical developments. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |3.8a.1 |In order to facilitate the implementation of this Article, technical guidelines on monitoring strategies and analytical methods for substances, including sampling and monitoring of biota, shall be developed, to the extent possible, by 22 December 2014, as part of the existing implementation process of Directive 2000/60/EC.

In particular, the guidelines shall cover:

(a) the monitoring of substances in biota as provided for in paragraphs 2 and 3 of this Article;

(b) in the case of newly identified substances (numbered 34 to 45 in Part A of Annex I) and substances for which stricter EQS are established (numbered 2, 5, 15, 20, 22, 23 and 28 in Part A of Annex I), analytical methods compliant with the minimum performance criteria laid down in Article 4 of Directive 2009/90/EC. | | |NP |Odredba se odnosi na implementacioni proces Direktive 2000/60/EZ | | |3.8b |In the case of substances for which technical guidelines have not been adopted by 22 December 2014, the deadline of 22 December 2015 referred to in point (i) of paragraph (1a) shall be extended to 22 December 2018, and the deadline of 22 December 2021 referred to in that point shall be extended to 22 December 2027. | | |NP |Odredba se odnosi na implementacioni proces Direktive 2000/60/EZ | | |4.1. |[Mixing zones]

Member States may designate mixing zones adjacent to points of discharge. Concentrations of one or more substances listed in Part A of Annex I may exceed the relevant EQS within such mixing zones if they do not affect the compliance of the rest of the body of surface water with those standards. |0.4.

6. |Opisuje načine određivanja zona mešanja i propisuje mogućnost prekoračenja propisanih EQS za površinske vode unutar zone mešanja ako prekoračene koncentracije ne utiču na usklađenost ostatka vodnog tela površinske vode s tim standardima. |DU |Određivanje zona mešanja u skladu sa ovom Direktivom nije primenjeno. Potpuna transpozicija ovog člana će se razmotriti nakon transpozicije i implementacije obavezujućih odredbi. | | |4.2. |Member States that designate mixing zones shall include in river basin management plans produced in accordance with Article 13 of Directive 2000/60/EC a description of:

(a) the approaches and methodologies applied to define such zones; and

(b) measures taken with a view to reducing the extent of the mixing zones in the future, such as those pursuant to Article 11(3)(k) of Directive 2000/60/EC or by reviewing permits referred to in Directive 2008/1/EC or prior regulations referred to in Article 11(3)(g) of Directive 2000/60/EC. | | |NU |Nije još utvrđeno kako će odredba biti transponovana | | |4.3. |Member States that designate mixing zones shall ensure that the extent of any such zone is:

(a) restricted to the proximity of the point of discharge;

(b) proportionate, having regard to the concentrations of pollutants at the point of discharge and to the conditions on emissions of pollutants contained in the prior regulations, such as authorisations and/or permits, referred to in Article 11(3)(g) of Directive 2000/60/EC and any other relevant Community law, in accordance with the application of best available techniques and Article 10 of Directive 2000/60/EC, in particular after those prior regulations are reviewed. |0.4.

4.2.

6.2. |Zone mešanja određuju se na način kojim se obezbeđuje da je njihovo prostiranje:

ograničeno na mesto ispuštanja i to nizvodno od tačke ispuštanja;

proporcionalno koncentraciji prisutnih prioritetnih supstanci na mestu ispuštanja i uslovima emisije prioritetnih supstanci sadržanih u dozvolama, koje se izdaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine i zakonom kojim se uređuju vode. |PU | | | |4.4 |(Deleted) | | | | | | |5.1. |[Inventory of emissions, discharges and losses]

On the basis of the information collected in accordance

with Articles 5 and 8 of Directive 2000/60/EC, under Regulation

(EC) No 166/2006 and other available data, Member

States shall establish an inventory, including maps, if available,

of emissions, discharges and losses of all priority substances and

pollutants listed in Part A of Annex I to this Directive for each

river basin district or part of a river basin district lying within

their territory including their concentrations in sediment and

biota, as appropriate. |0.1.

75.

0.2.

132. |Termin „katastarˮ je zamenjen terminom „registarˮ.

Sadržina i način vođenja vodnog katastra, između ostalog i katastra zagađivača. |DU |Odredba će biti potpuno usklađena po donošenju Pravilnika o katastru zagađivača.

Ova odredba će biti u potpunosti transponovana drugim setom izmena i dopuna Zakona o vodama, koji je planiran za 2017. godinu i putem podzakonskih akata. | | |5.2. |The reference period for the estimation of pollutant values

to be entered in the inventories referred to in paragraph 1 shall

be one year between 2008 and 2010.

However, for priority substances or pollutants covered by

Directive 91/414/EEC, the entries may be calculated as the

average of the years 2008, 2009 and 2010. |0.1.

75.

0.2.

132. |Termin „katastarˮ je zamenjen terminom „registarˮ.

Sadržina i način vođenja vodnog katastra, između ostalog i katastra zagađivača |DU |Ova odredba će biti u potpunosti transponovana drugim setom izmena i dopuna Zakona o vodama, koji je planiran za 2017. godinu i putem podzakonskih akata.

| | |5.3. |Member States shall communicate the inventories established

pursuant to paragraph 1 of this Article, including the

respective reference periods, to the Commission in accordance

with the reporting requirements under Article 15(1) of Directive

2000/60/EC. | | |NP |Obaveza zemalja članica o dostavljanju podataka Komisiji | | |5.4. |Member States shall update their inventories as part of the

reviews of the analyses specified in Article 5(2) of Directive

2000/60/EC.

The reference period for the establishment of values in the

updated inventories shall be the year before that analysis is to

be completed. For priority substances or pollutants covered by

Directive 91/414/EEC, the entries may be calculated as the

average of the three years before the completion of that

analysis.

Member States shall publish the updated inventories in their

updated river basin management plans as laid down in

Article 13(7) of Directive 2000/60/EC. |0.2.

35. 5)

35. 6)

0.1.

20.2.

|Noveliranje Plana upravljanja vodama |DU |

Ova odredba će biti u potpunosti transponovana drugim setom izmena i dopuna Zakona o vodama, koji je planiran za 2017. godinu i putem podzakonskih akata. | | |5.5. |The Commission shall, by 2018, verify that emissions,

discharges and losses as reflected in the inventory are making

progress towards compliance with the reduction or cessation

objectives laid down in Article 4(1)(a)(iv) of Directive

2000/60/EC, subject to Article 4(4) and (5) of that Directive. | | |NP |Obaveza Komisije | | |5.6 |(Deleted) | | | | | | |6.1. |[Transboundary pollution]

A Member State shall not be in breach of its obligations

under this Directive as a result of the exceedance of an EQS if it

can demonstrate that:

(a) the exceedance was due to a source of pollution outside its

national jurisdiction;

(b) it was unable as a result of such transboundary pollution to

take effective measures to comply with the relevant EQS;

and

(c) it had applied the coordination mechanisms set out in

Article 3 of Directive 2000/60/EC and, as appropriate,

taken advantage of the provisions of Article 4(4), (5) and

(6) of that Directive for those water bodies affected by

transboundary pollution. |0.4.

7.

|Standardi kvaliteta životne sredine za površinske vode mogu biti prekoračeni ako:

je uzrok prekoračenja izvor zagađenja koji se nalazi van granica Republike Srbije;

usled prekograničnog zagađenja nije bilo moguće preduzeti efikasne mere radi usaglašavanja sa relevantnim SKŽS;

su primenjeni svi mehanizmi i mere dati u Planu zaštite voda od zagađivanja koji obuhvata dato vodno telo koje je pod uticajem prekograničnog zagađenja. |DU |Ova odredba će biti transponovana u potpunosti drugim setom izmena i dopuna Zakona o vodama, koji je planiran za 2017. godinu. | | |6.2. |Member States shall use the mechanism laid down in

Article 12 of Directive 2000/60/EC to provide the Commission

with necessary information in the circumstances set out in

paragraph 1 of this Article and with a summary of the

measures taken in relation to transboundary pollution in the

relevant river basin management plan in accordance with the

reporting requirements under Article 15(1) of Directive

2000/60/EC. | | |NP |Obaveza zemalja članica EU da u skladu sa datim mehanizmima informišu Komisiju o podacima iz Katastara zagađivača | | |7.1. |[Reporting and review]

On the basis of reports from Member States, including

reports in accordance with Article 12 of Directive

2000/60/EC and in particular those on transboundary

pollution, the Commission shall review the need to amend

existing acts and the need for additional specific Communitywide

measures, such as emission controls. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |7.2. |The Commission shall report to the European Parliament

and to the Council in the context of the report prepared in

accordance with Article 18(1) of Directive 2000/60/EC, on:

(a) the conclusions of the review referred to in paragraph 1 of

this Article;

(b) measures taken to reduce the extent of mixing zones

designated in accordance with Article 4(1) of this Directive;

(c) the outcome of the verification referred to in Article 5(5) of

this Directive;

(d) the situation regarding pollution originating outside the

territory of the Community.

The Commission shall, if appropriate, accompany the report

with relevant proposals. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije da izvesti Evropski Parlament i Savet | | |7a.1 |[Coordination]

For priority substances that fall within the scope of Regulations (EC) No 1907/2006, (EC) No 1107/2009 ( 1 ), (EU) No 528/2012 ( 2 ) or Directive 2010/75/EU ( 3 ), the Commission shall, as part of the regular review of Annex X to Directive 2000/60/EC pursuant to Article 16(4) of that Directive, assess whether the measures in place at Union and Member State level are sufficient to achieve the EQS for priority substances and the cessation or phasing-out objective for discharges, emissions and losses of priority hazardous substances in accordance with point (a) of Article 4(1) and Article 16(6) of Directive 2000/60/EC.

( 1 ) Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market (OJ L 309, 24.11.2009, p. 1).

( 2 ) Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012 concerning the making available on the market and use of biocidal products (OJ L 167, 27.6.2012, p. 1).

( 3 ) Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) (OJ L 334, 17.12.2010, p. 17); | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |7a.2 |The Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the outcome of the assessment referred to in paragraph 1 of this Article in accordance with the timetable laid down in Article 16(4) of Directive 2000/60/EC and shall accompany its report with any appropriate proposals including for control measures. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |7a.3.1 |Where the results of the report show that additional measures at Union or Member State level may be necessary in order to facilitate compliance with Directive 2000/60/EC in relation to a particular substance approved pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009 or Regulation (EU) No 528/2012, Member States or the Commission shall apply Articles 21 or 44 of Regulation (EC) No 1107/2009 or Articles 15 or 48 of Regulation (EU) No 528/2012, as appropriate, to that substance, or products containing that substance. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |7a.3.2 |In the case of substances falling within the scope of Regulation (EC) No 1907/2006, the Commission shall initiate, where appropriate, the procedure referred to in Articles 59, 61 or 69 of that Regulation. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |7a.3.3 |In applying the provisions of the Regulations referred to in the first and second subparagraphs, Member States and the Commission shall take into account any risk evaluations and socio-economic or cost-benefit analyses required under those Regulations, including as regards the availability of alternatives. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije i zemlje članice u vezi sa primenom Uredbi EU, koje države članice direktno primenjuju | | |8. |[Review of Annex X to Directive 2000/60/EC]

The Commission shall report to the European Parliament and to the Council on the outcome of the regular review of Annex X to Directive 2000/60/EC provided for in Article 16(4) of that Directive. It shall accompany the report, where appropriate, with legislative proposals to amend Annex X including, in particular, proposals to identify new priority substances or priority hazardous substances or to identify certain priority substances as priority hazardous substances and to set corresponding EQS for surface water, sediment or biota, as appropriate. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8a.1.1. |Specific provisions for certain substances

1. In the river basin management plans produced in accordance with Article 13 of Directive 2000/60/EC, without prejudice to the requirements of Section 1.4.3 of Annex V thereof regarding the presentation of the overall chemical status and the objectives and obligations laid down in point (a) of Article 4(1), in point (k) of Article 11(3) and in Article 16(6) of that Directive, Member States may provide additional maps that present the chemical status information for one or more of the following substances separately from the information for the rest of the substances identified in Part A of Annex I to this Directive:

(a) substances numbered 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 and 44 (substances behaving like ubiquitous PBTs);

(b) substances numbered 34 to 45 (newly identified substances);

(c) substances numbered 2, 5, 15, 20, 22, 23 and 28 (substances for which revised, stricter EQS are established). |0.2.

33.2.4) |Plan upravljanja, između ostalog, naročito sadrži kartografski prikaz rezultata osmatranja koji uključuje ekološki i hemijski status površinskih voda |DU |Diskreciona odredba. Navedena tačka Zakona o vodama ostavlja mogućnost i takvog prikaza hemijskog statusa u odnosu na pojedinačne supstance kao što je navedeno u Direktivi, ali to nije eksplicitno navedeno. | | |8a.1.2 |Member States may also present the extent of any deviation from the EQS value for the substances referred to in points (a) to (c) of the first subparagraph in the river basin management plans. Member States providing such additional maps shall seek to ensure their inter-comparability at river basin and Union level. |0.2.

33. 2. 4)

0.2.

33. 2. 5) |Plan upravljanja, između ostalog, naročito sadrži kartografski prikaz rezultata osmatranja koji uključuje ekološki i hemijski status površinskih voda

Plan upravljanja, između ostalog daje Listu ciljeva, životne sredine u pogledu površinskih i podzemnih voda i zaštićenih oblasti, uključujući i slučajeve u kojima se primenjuje produženje roka za dostizanje ciljeva i manje strogi ciljevi zaštite za određena vodna tela;

|DU |Diskreciona odredba. Navedena tačka Zakona o vodama ostavlja mogućnost i takvog prikaza hemijskog statusa u odnosu na pojedinačne supstance kao što je navedeno u Direktivi, ali to nije eksplicitno navedeno.

Diskreciona odredba. Navedena tačka Zakona o vodama ostavlja mogućnost produženje roka radi dostizanje ciljeva i manje strogih ciljeva za određena vodna tela u odnosu na pojedinačne supstance kao što je navedeno u Direktivi, ali to nije eksplicitno navedeno. | | |8a.2 |Member States may monitor the substances numbered 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 and 44 in Part A of Annex I less intensively than is required for priority substances in accordance with Article 3(4) of this Directive and Annex V to Directive 2000/60/EC, provided that the monitoring is representative and a statistically robust baseline is available regarding the presence of those substances in the aquatic environment. As a guideline, in accordance with the second subparagraph of Article 3(6) of this Directive, monitoring should take place every three years, unless technical knowledge and expert judgment justify another interval. |0.4.

Prilog,

2. 3)

2. 4) |Minimalan broj merenja u toku jedne kalendarske godine je 12 merenja.

Izuzetno broj merenja može da bude i manji u slučaju ako se to može opravdati na osnovu tehničkog znanja i stručnog mišljenja, a obrazloženje se navodi u Godišnjem izveštaju o stanju i promenama kvaliteta voda.

|DU |U R. Srbiji još uvek nema pouzdano utvrđenog nultog (osnovnog) nivoa prioritetnih supstanci u vodama. Uredba propisuje obavezu monitoringa i utvrđivanje nultog nivoa, a tek po utvrđivanju tog polaznog stanja će se moći propisati i kontrolno praćenje na tri godine kao što je zahtev direktive. | | |8b.1.1 |[Watch list]

1. The Commission shall establish a watch list of substances for which Union-wide monitoring data are to be gathered for the purpose of supporting future prioritisation exercises in accordance with Article 16(2) of Directive 2000/60/EC, to complement data from, inter alia, analyses and reviews under Article 5 and monitoring programmes under Article 8 of that Directive. |0.1.

46.

47.

0.2.

93.

93.a | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.2 |The first watch list shall contain a maximum of 10 substances or groups of substances and shall indicate the monitoring matrices and the possible methods of analysis not entailing excessive costs for each substance. Subject to the availability of methods of analysis not entailing excessive costs, the maximum number of substances or groups of substances that the Commission is allowed to include in the list shall increase by one at each update of the list in accordance with paragraph 2 of this Article, up to a maximum number of 14. The substances to be included in the watch list shall be selected from amongst those for which the information available indicates that they may pose a significant risk at Union level to, or via, the aquatic environment and for which monitoring data are insufficient. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.3 |Diclofenac (CAS 15307-79-6), 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) and 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) shall be included in the first watch list, in order to gather monitoring data for the purpose of facilitating the determination of appropriate measures to address the risk posed by those substances. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.4.(a) |In selecting the substances for the watch list, the Commission shall take into account all available information including:

(a) the results of the most recent regular review of Annex X to Directive 2000/60/EC provided for in Article 16(4) of that Directive; | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.4.(b) | research projects; | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.4.(c) |recommendations from the stakeholders referred to in Article 16(5) of Directive 2000/60/EC; | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.4.(d) |Member States’ characterisation of river basin districts and the results of monitoring programmes, under Articles 5 and 8 of Directive 2000/60/EC respectively; | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.4.(e) |on production volumes, use patterns, intrinsic properties (including, where relevant, particle size), concentrations in the environment and effects, including information gathered in accordance with Directives 98/8/EC, 2001/82/EC ( 1 ) and 2001/83/EC ( 2 ), and with Regulations (EC) No 1907/2006 and (EC) No 1107/2009.

( 1 ) Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1).

( 2 ) Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311, 28.11.2001, p. 67). | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.2 |The Commission shall establish the first watch list as referred to in paragraph 1 by 14 September 2014 and shall update it every 24 months thereafter. When updating the watch list, the Commission shall remove any substance for which a risk-based assessment as referred to in Article 16(2) of Directive 2000/60/EC can be concluded without additional monitoring data. The duration of a continuous watch list monitoring period for any individual substance shall not exceed four years. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.3.1 |Member States shall monitor each substance in the watch list at selected representative monitoring stations over at least a 12-month period. For the first watch list, the monitoring period shall commence by 14 September 2015 or within six months of the establishment of the watch list, whichever is the later. For each substance included in subsequent lists, Member States shall commence monitoring within six months of its inclusion in the list. |0.1.

46.

47. |Pravni osnov za uvođenje „liste za praćenjeˮ u domaće zakonodavstvo. |DU |Monitoring „liste za praćenjeˮ će biti dalje transponovan putem podzakonskih akata. | | |8b.1.3.2 |Each Member State shall select at least one monitoring station, plus one station if it has more than one million inhabitants, plus the number of stations equal to its geographical area in km 2 divided by 60 000 (rounded to the nearest integer), plus the number of stations equal to its population divided by five million (rounded to the nearest integer). | | |NU |Monitoring „liste za praćenje„ će biti dalje transponovan putem podzakonskih akata. | | |8b.1.3.3 |In selecting the representative monitoring stations, the monitoring frequency and timing for each substance, Member States shall take into account the use patterns and possible occurrence of the substance. The frequency of monitoring shall be no less than once per year. | | |NU |Monitoring „liste za praćenjeˮ će biti dalje transponovan putem podzakonskih akata. | | |8b.1.3.4 |Where a Member State provides sufficient, comparable, representative and recent monitoring data for a particular substance from existing monitoring programmes or studies, it may decide not to undertake additional monitoring under the watch list mechanism for that substance, provided also that the substance was monitored using a methodology that satisfies the requirements of the technical guidelines developed by the Commission in accordance with Article 8b(5). | | |NU |Monitoring „liste za praćenjeˮ će biti dalje transponovan putem podzakonskih akata. | | |8b.1.4. |Member States shall report to the Commission the results of the monitoring carried out pursuant to paragraph 3. For the first watch list, the monitoring results shall be reported within 15 months of 14 September 2015 or within 21 months of the establishment of the watch list, whichever is the later, and every 12 months thereafter while the substance is kept on the list. For each substance included in subsequent lists, Member States shall report the results of the monitoring to the Commission within 21 months of the inclusion of the substance in the watch list, and every 12 months thereafter while the substance is kept on the list. The report shall include information on the representativeness of the monitoring stations and monitoring strategy. | | |NP |Odnosi se na obavezu za zemlje članice o izveštavanju prema Komisiji. | | |8b.1.5.1 |The Commission shall adopt implementing acts establishing and updating the watch list as referred to in paragraphs 1 and 2. It may also adopt technical formats for reporting the monitoring results and related information to the Commission. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 9(2). | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8b.1.5.2 |The Commission shall develop guidelines, including technical specifications, with a view to facilitating the monitoring of the substances in the watch list and is invited to promote coordination of such monitoring. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |8c |[Specific provisions for pharmaceutical substances]

Pursuant to Article 16(9) of Directive 2000/60/EC, and where appropriate on the basis of the outcome of its 2013 study on the risks posed by medicinal products in the environment and of other relevant studies and reports, the Commission shall, as far as possible within two years from 13 September 2013 develop a strategic approach to pollution of water by pharmaceutical substances. That strategic approach shall, where appropriate, include proposals enabling, to the extent necessary, the environmental impacts of medicines to be taken into account more effectively in the procedure for placing medicinal products on the market. In the framework of that strategic approach, the Commission shall, where appropriate, by 14 September 2017 propose measures to be taken at Union and/or Member State level, as appropriate, to address the possible environmental impacts of pharmaceutical substances, particularly those referred to in Article 8b(1), with a view to reducing discharges, emissions and losses of such substances into the aquatic environment, taking into account public health needs and the cost-effectiveness of the measures proposed. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |9.1 |[Committee procedure]

The Commission shall be assisted by the Committee established under Article 21(1) of Directive 2000/60/EC. That Committee is a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (1 ). | | |NP |Odredba se odnosi na postupak Odbora formiranog u skladu sačlanom 21(1) Direktive 2000/60/EK | | |9.2.1 |Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. | | |NP |Odredba predstavlja vezu sa drugim aktom EU u smislu pozivanja na ovaj član. | | |9.2.2 |Where the Committee delivers no opinion, the Commission shall not adopt the draft implementing act and the third subparagraph of Article 5(4) of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |9a.1 |[Exercise of the delegation]

The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |9a.2 |The power to adopt delegated acts referred to in Article 3(8) shall be conferred on the Commission for a period of six years from 13 September 2013. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the six-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |9a.3 |The delegation of power referred to in Article 3(8) may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force. | | |NP |Odredba se odnosi na Evropski Parlament i Savet | | |9a.4 |As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council. | | |NP |Odredba se odnosi na obavezu Komisije | | |9a.5 |A delegated act adopted pursuant to Article 3(8) shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or of the Council. | | |NP |Odredba se odnosi na Evropski Parlament i Savet | | |10. |[Amendment of Directive 2000/60/EC]

Annex X to Directive 2000/60/EC shall be replaced by the text

set out in Annex II to this Directive. | | |NP |Odredba koja propisuje zamenu Aneksa X Direktive 2000/60/EK Aneksom II Direktive 2008/105/EK | | |11. |[Amendment of Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC,

84/156/EEC, 84/491/EEC and 86/280/EEC]

1. Annex II to Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC,

84/156/EEC and 84/491/EEC respectively shall be deleted.

2. Headings B in Sections I to XI of Annex II to Directive

86/280/EEC shall be deleted. | | |NP |Amandmani na direktive | | |12.1. |[Repeal of Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC,

84/491/EEC and 86/280/EEC]

Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC,

84/491/EEC and 86/280/EEC shall be repealed with effect

from 22 December 2012. | | |NP |Odredba propisuje ukidanje direktiva | | |12.2. |Before 22 December 2012, Member States may carry out

monitoring and reporting in accordance with Articles 5, 8 and

15 of Directive 2000/60/EC instead of carrying them out in

accordance with the Directives referred to in paragraph 1 of this

Article. | | |NP |Diskreciona odredba za države članice EU | | |13.1. |[Transposition]

Member States shall bring into force the laws, regulations

and administrative provisions necessary to comply with this

Directive by 13 July 2010.

When Member States adopt those measures, they shall contain a

reference to this Directive or be accompanied by such a

reference on the occasion of their official publication. Member

States shall determine how such reference is to be made. | | |NP |Rok za zemlje članice za donošenje zakonskih akata usklađenih sa ovom direktivom | | |13.2. |Member States shall communicate to the Commission the

text of the main provisions of national law which they adopt in

the field covered by this Directive. | | |NP |Obaveza zemalja članica da obaveste Komisiju | | |14. |[Entry into force]

This Directive shall enter into force on the 20th day following

its publication in the Official Journal of the European Union. | | |NP |Stupanje na snagu direktive | | |15. |[Addressees]

This Directive is addressed to the Member States. | | |NP | | | |A I A |ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARDS FOR PRIORITY SUBSTANCES AND CERTAIN OTHER

POLLUTANTS

PART A: ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARDS (EQS) |0.4.

Prilog

1,

2 |Standardi kvaliteta životne sredine odnosno granične vrednosti za prioritetne i prioritetne hazardne supstance. |DU |Nove izmene i dopune Zakona o vodama daju pravni osnov za uvođenje „bioteˮ u domaće zakonodavstvo. Potpuna transpozicija ovog priloga će se izvršiti putem podzakonskih akata. | | |A I B

|PART B: APPLICATION OF THE EQS SET OUT IN PART A |0.4.

2. 9)

2. 5)

Prilog, 2. 2)

Prilog, 2. 3) |

Definicija za prosečnu godišnju koncentraciju prioritetnih supstanci

Definicija za maksimalnu dozvoljenu koncnetraciju prioritetnih supstanci

Primena SKŽS za metale vrši se poređenjem vrednosti za metale dobijenih monitoringom sa odgovarajućim SKŽS posebno uzimajući u obzir sledeće:

prirodni nivo koncentracije za metale i njihova jedinjenja, ako one nisu u saglasnosti sa vrednostima SKŽS; i

tvrdoću, pH, rastvoreni ugljenik organskog porekla i druge parametre kvaliteta vode koji utiču na bioraspoloživost metala.

Prosečna vrednost koncentracija pojedine prioritetne supstance ili grupe prioritetnih supstanci se izračunava kao aritmetička sredina koncentracija pojedine prioritetne supstance ili grupe prioritetnih supstanci izmerenih u različitim periodima u toku godine za svako reprezentativno merno mesto monitoringa u vodnom telu površinske vode i poredi se sa PGK vrednostima datim u Prilogu, – 1. Standardi kvaliteta životne sredine.

Minimalan broj merenja u toku jedne kalendarske godine je 12 merenja.

Izuzetno broj merenja može da bude i manji u slučaju ako se to može opravdati na osnovu tehničkog znanja i stručnog mišljenja, a obrazloženje se navodi u Godišnjem izveštaju o stanju i promenama kvaliteta voda.

|PU | | | |ANNEX II |(Deleted) | | | | | | |ANNEX III |(Deleted) | | | | | | |

Ostavite komentar