Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

I Z J A V A

O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač: VLADA

Obrađivač: MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Draft Law on Amendments to the Law on Public Private Partnership and Concessions

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Član 72. i član 76. SSP-a

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Opšti prelazni rok

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ispunjava u potpunosti

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

U Pismu o namerama Republike Srbije, Memorandum o ekonomskoj i finansijskoj politici i Tehničkom memorandumu o razumevanju upućenom MMF-u 6. februara 2015. godine, dogovoreno je da se obezbedi puna analiza svih predloženih javno-privatnih partnerstava (JPP) kao i analiza od strane Ministarstva finansija ključnih finansijskih indikatora, cost-benefit analize i matrica podele rizika, kako bi se Izjava o fiskalnom riziku uključila za sva JPP počev od budzeta Republike Srbije za 2016. godinu pa nadalje. U cilju poboljšanja kontrole fiskalnih implikacija i rizika projekata JPP, predložene su izmene predmetnog Zakona.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije – Naslov I Unutrašnje tržište, član 26. I Naslov VII, Poglavlje 3 Usklađivanje zakonodavstva , član 114

EN: The Treaty on Functioning European union – TITLE I The Internal Market, Article 26, and TITLE VII, CHAPTER 3 Approximation of Laws, Article 114.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Direktive:

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU od 26. februara 2014. o dodeli ugovora o koncesiji i o ukidanju Direktive 2014/18/ES

EN: DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the award of concession contracts and repealing Directive 2004/18/EC

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26. februara 2014. o javnoj nabavci i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZ

EN: DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne svi

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Engleski

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Konsultacije sa MMF-om, učešće konsultanata EBRD-a radi usklađivanja Predloga zakona sa postojećim zahtevima MMF-a, i sa odredbama Direktiva EU u meri u kojoj je to u ovom trenutku moguće.

Ostavite komentar