Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama

1. Naziv propisa EU Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. Decembra 2006. godine o zaštiti podzemne vode od zagađivanja i pogoršavanja kvaliteta (Službeni glasnik OJ L 372, 27/12/2006, str.19-31) Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration (Official Journal OJ L 372, 27/12/2006, P. 19-31) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32006L0118 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 4. Datum izrade tabele22.11.2016. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama Draft Law on amendments on Water Law 0.2.Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih supstanci u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS”, broj 50/12) Regulation on limit values for pollutants in surface waters, ground waters and sediments and timelines for reaching of the values 0.3. Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Službeni glasnik RS”, broj 74/11)0.4. Zakon o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12)Law on Water („Official Gazette of RS”, no. 30/10 and 93/12) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost(potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti 1.1 Purpose 1. This Directive establishes specific measures as provided forin Article 17(1) and (2) of Directive 2000/60/EC in order toprevent and control groundwater pollution. These measures include in particular: NP Ova odredba direktive je neprenosiva jer ne sadrži obavezu za državu članicu već samo definiše predmet direktive 1.2 This Directive also complements the provisions preventingor limiting inputs of pollutants into groundwater alreadycontained in Directive 2000/60/EC, and aims to prevent the deterioration of the status of all bodies of groundwater. NP Ova odredba direktive je neprenosiva jer ne sadrži obavezu za državu članicu već samo definiše predmet direktive 2.1 Definitions:1) ‘groundwater quality standard’ means an environmentalquality standard expressed as the concentration of a particular pollutant, group of pollutants or indicator of pollution in groundwater, which should not be exceeded in order to protect human health and the environment; 0.1.2.56a)0.2.2.3 Definicija:Standard kvaliteta životne sredine jeste koncentracija pojedinačne zagađujuće supstance ili grupe zagađujućih supstanci u vodi, sedimentu ili bioti, koja ne sme da bude prekoračena u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine.Definicija:granična vrednost jeste standard kvaliteta životne sredine izražen kao koncentracija pojedinačne zagađujuće materije ili grupe zagađujućih materija ili indikatora zagađivanja u površinskoj i podzemnoj vodi i sedimentu, koja ne sme da bude prekoračena u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. PU 2.2 2) ‘threshold value’ means a groundwater quality standard set by Member States in accordance with Article 3; 0.2.2.3 Definicija:granična vrednost jeste standard kvaliteta životne sredine izražen kao koncentracija pojedinačne zagađujuće materije ili grupe zagađujućih materija ili indikatora zagađivanja u površinskoj i podzemnoj vodi i sedimentu, koja ne sme da bude prekoračena u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi. PU 2.3 3) ‘significant and sustained upward trend’ means any statistically and environmentally significant increase ofconcentration of a pollutant, group of pollutants, or indicator of pollution in groundwater for which trend reversal is identified as being necessary in accordance with Article 5; 0.3.2.4 Definicija:značajan i stalan uzlazni trend je svaki statistički i za životnu sredinu značajan porast koncentracije zagađujuće supstance, grupe zagađujućih supstanci ili indikatora zagađivanja u podzemnoj vodi, za koji je identifikovan preokret trenda kao neophodan PU 2.4 4) ‘input of pollutants into groundwater’ means the direct or indirect introduction of pollutants into groundwater as aresult of human activity; 0.2.2.18. Definicija:unos zagađujućih supstanci u podzemne vode jeste direktno ili indirektno unošenje u podzemnu vodu zagađujućih supstanci koje su rezultat ljudske aktivnosti PU 2.5 5) ‘background level’ means the concentration of a substance or the value of an indicator in a body of groundwater corresponding to no, or only very minor, anthropogenic alterations to undisturbed conditions; 0.2.2.13. Definicija:prirodni nivo (PN) jeste koncentracija zagađujuće materije koja odgovara takvom stanju tela podzemne vode čiji nenarušeni uslovi ne podležu promenama koje su posledica antropogenog dejstva ili su te promene vrlo male PU 2.6 6) ‘baseline level’ means the average value measured at least during the reference years 2007 and 2008 on the basis of monitoring programmes implemented under Article 8 of Directive 2000/60/EC or, in the case of substances identified after these reference years, during the first periodfor which a representative period of monitoring data is available. 0.2.2.11. Definicija:Osnovni (nulti) nivo jeste prosečna vrednost parametra u podzemnim vodama merena svake godine u vremenskom periodu od najmanje pet godina i služi za utvrđivanje granične vrednosti zagađujućih materija PU Kod nas nema podataka iz zadatog referentnog perioda već će se prirodni nivo utvrđivati u narednom periodu 3.1.a Criteria for assessing groundwater chemical status1. For the purposes of the assessment of the chemical status of a body or a group of bodies of groundwater pursuant to Section 2.3 of Annex V to Directive 2000/60/EC, Member States shall use the a) groundwater quality standards as referred to in Annex I;following criteria: 0.2. 6. Granične vrednosti zagađujućih materija u podzemnim vodama na osnovu kojih se vrši ocena hemijskog statusa vodnih tela podzemnih voda na način koji je određen u pravilniku kojim se propisuju parametri hemijskog i kvantitativnog statusa za podzemne vode, date su u Prilogu 2., Glava I PU 3.1.b (b) threshold values to be established by Member States in accordance with the procedure set out in Part A of Annex II for the pollutants, groups of pollutants and indicators of pollution which, within the territory of a Member State, have been identified as contributing to the characterization of bodies or groups of bodies of groundwater as being atrisk, taking into account at least the list contained in Part B of Annex II. . NU Odredba će biti potpuno transponovana izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (vidi red ispod) 3.1.b (b) threshold values to be established by Member States in accordance with the procedure set out in Part A of Annex II for the pollutants, groups of pollutants and indicators of pollution which, within the territory of a Member State, have been identified as contributing to the characterization of bodies or groups of bodies of groundwater as being atrisk, taking into account at least the list contained in Part B of Annex II. 0.2.7.2 Korisnici podzemnih voda su dužni da izvrše merenja osnovnog (nultog) nivoa za zagađujuće materije, jone ili indikatore prirodnog porekla i/ili je njihovo prisustvo u podzemnim vodama posledica ljudske aktivnosti, i to: arsen, kadmijum, olovo, živu, amonijum, hloride, sulfate, trihloretilen, tetrahloretilen, vinilhlorid i elektroprovodljivost. DU Ne mogu se propisati granične vrednosti datih zagađujućih materija dok se ne utvrdi trenutno stanje. Navedeni član omogućava prikupljanje podataka na osnovu kojih će se omogućiti transponovanje ove odredbe 3.1.2 The threshold values applicable to good chemical status shall bebased on the protection of the body of groundwater inaccordance with Part A, points 1, 2 and 3 of Annex II, having particular regard to its impact on, and interrelationship with,associated surface waters and directly dependent terrestrial ecosystems and wetlands and shall inter alia take into accounthuman toxicology and ecotoxicology knowledge. 0.3.12 Vodno telo podzemnih voda ima dobar hemijski status kada:1) rezultati praćenja parametara statusa pokazuju da je hemijski sastav podzemne vode takav da se ni na jednom mernom mestu na vodnom telu ili grupi vodnih tela ne prelaze vrednosti granične vrednosti koncentracije zagađujućih supstanci;2) koncentracije zagađujućih supstanci ne ukazuju na prodor visokomineralizovanih voda; 3) koncentracije zagađujućih supstanci ne ugrožavaju ekološki i hemijski status površinskih voda povezanih sa vodnim telom podzemne vode;4) ne dolazi do negativnih uticaja na kopnene i akvatične ekosisteme povezane sa vodnim telom;5) nije značajno ugrožena mogućnost korišćenja vodnog tela za ljudsku upotrebu. Hemijski status vodnog tela podzemnih voda određuje se kao dobar kada je vrednost srednje godišnje koncentracije (SGK) za svaku zagađujuću materiju u podzemnoj vodi na svim mernim mestima manja ili jednaka graničnim vrednostima koncentracije (GVK) utvrđenih posebnim propisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode. PU 3.2 Threshold values can be established at the national level, at the level of the river basin district or the part of the internationalriver basin district falling within the territory of a Member State, or at the level of a body or a group of bodies of groundwater. NU Diskreciona odredba-naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 3.3 Member States shall ensure that, for bodies of groundwater shared by two or more Member States and for bodies ofgroundwater within which groundwater flows across a Member State’s boundary, the establishment of threshold values is subject to coordination between the Member States concerned,in accordance with Article 3(4) of Directive 2000/60/EC. NU Odredba će biti potpuno transponovana u izmenama i dopunama Zakona o vodama 3.4 Where a body or a group of bodies of groundwater extendsbeyond the territory of the Community, the Member State(s) concerned shall endeavour to establish threshold values incoordination with the non-Member State(s) concerned, in accordance with Article 3(5) of Directive 2000/60/EC. NU Odredba će biti potpuno transponovana u izmenama i dopunama Zakona o vodama 3.5.1 Member States shall establish threshold values pursuant to paragraph 1(b) for the first time by 22 December 2008. NU Odredba će biti potpono transponovana izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (vidi red ispod) 3.5.2 All threshold values established shall be published in the riverbasin management plans to be submitted in accordance withArticle 13 of Directive 2000/60/EC, and including a summary of the information set out in Part C of Annex II to this Directive. 0.1.18.10a)0.4.33 Sadržina plana upravljanja vodama DU Član će biti potpuno transponovan u Planove upravljanja rečnim slivom 3.6 Member States shall amend the list of threshold values whenever new information on pollutants, groups of pollutants,or indicators of pollution indicates that a threshold value should be set for an additional substance, that an existing threshold value should be amended, or that a threshold value previously removed from the list should be re-inserted, in order to protecthuman health and the environment.Threshold values can be removed from the list when the body ofgroundwater concerned is no longer at risk from thecorresponding pollutants, groups of pollutants, or indicators of pollution.Any such changes to the list of threshold values shall be reportedin the context of the periodic review of the river basin management plans. 0.2.7.6. Lista graničnih vrednosti menja se i/ili dopunjuje u skladu sa novim podacima o zagađujućim materijama, grupama zagađujućih materija ili indikatorima, u cilju zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine, a u skladu sa planom zaštite voda od zagađivanja. PU diskreciona odredba 3.7 The Commission shall publish a report by 22 December 2009 on the basis of the information provided by Member States in accordance with paragraph 5. NP Odnosi se na obavezu Komisije 4.1.1 Procedure for assessing groundwater chemical status1. Member States shall use the procedure described inparagraph 2 to assess the chemical status of a body of groundwater. 0.3.12 Vodno telo podzemnih voda ima dobar hemijski status kada:1) rezultati praćenja parametara statusa pokazuju da je hemijski sastav podzemne vode takav da se ni na jednom mernom mestu na vodnom telu ili grupi vodnih tela ne prelaze vrednosti granične vrednosti koncentracije zagađujućih supstanci;2) koncentracije zagađujućih supstanci ne ukazuju na prodor visokomineralizovanih voda; 3) koncentracije zagađujućih supstanci ne ugrožavaju ekološki i hemijski status površinskih voda povezanih sa vodnim telom podzemne vode;4) ne dolazi do negativnih uticaja na kopnene i akvatične ekosisteme povezane sa vodnim telom;5) nije značajno ugrožena mogućnost korišćenja vodnog tela za ljudsku upotrebu. Hemijski status vodnog tela podzemnih voda određuje se kao dobar kada je vrednost srednje godišnje koncentracije (SGK) za svaku zagađujuću materiju u podzemnoj vodi na svim mernim mestima manja ili jednaka graničnim vrednostima koncentracije (GVK) utvrđenih posebnim propisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode. PU 4.1.1 Procedure for assessing groundwater chemical status1. Member States shall use the procedure described inparagraph 2 to assess the chemical status of a body of groundwater. 0.3.13 Vodno telo podzemnih voda može imati dobar hemijski status i u slučaju kada su granične vrednosti koncentracije zagađujućih supstanci prekoračene na jednom ili više mernih mesta, ukoliko dodatna ispitivanja pokažu da:1) koncentracije zagađujućih supstanci, koje prelaze granične vrednosti koncentracija, ne ugrožavaju životnu sredinu u meri da nije moguće dostići ciljeve životne sredine za podzemne vode utvrđene u Planu upravljanja vodama, uzimajući u obzir, tamo gde je to potrebno, u kom obimu je vodno telo pod uticajem zagađenja;2) su ispunjeni svi drugi uslovi iz člana 12. ovog pravilnika;3) je sprečeno pogoršanje kvaliteta vodnih tela podzemnih voda koja su značajna za zahvatanje podzemnih voda za potrebe snabdevanja vodom;4) zagađenje ne umanjuje u značajnoj meri mogućnost korišćenja vodnog tela podzemnih voda za ljudsku upotrebu;5)koncentracije zagađujućih supstanci koje prelaze granične vrednosti koncentracija nisu posledica zagađenja već prirodnih karakteristika akvifera. PU 4.1.2 Where appropriate, Member States may group bodies of groundwater in accordance with Annex V to Directive2000/60/EC when carrying out this procedure. 0.3.9 Hemijski i kvantitativni status podzemnih voda određuju se za vodna tela podzemnih voda, ili za grupe vodnih tela, pri čemu sva vodna tela unutar grupe moraju imati isti status.Za potrebe određivanja hemijskog i kvantitativnog statusa vodno telo podzemnih voda koje zauzima veliku površinu ili je heterogeno po pitanju tipa akvifera, može se podeliti na manje, homogene celine. PU Diskreciona odredba 4.2.a A body or a group of bodies of groundwater shall be considered to be of good chemical status when:(a) the relevant monitoring demonstrates that the conditions set out in Table 2.3.2 of Annex V to Directive 2000/60/ECare being met; or 0.3.12.1 Vodno telo podzemnih voda ima dobar hemijski status kada:1) rezultati praćenja parametara statusa pokazuju da je hemijski sastav podzemne vode takav da se ni na jednom mernom mestu na vodnom telu ili grupi vodnih tela ne prelaze vrednosti granične vrednosti koncentracije zagađujućih supstanci;2)koncentracije zagađujućih supstanci ne ukazuju na prodor visokomineralizovanih voda;3)koncentracije zagađujućih supstanci ne ugrožavaju ekološki i hemijski status površinskih voda povezanih sa vodnim telom podzemne vode;4) ne dolazi do negativnih uticaja na kopnene i akvatične ekosisteme povezane sa vodnim telom;5) nije značajno ugrožena mogućnost korišćenja vodnog tela za ljudsku upotrebu. PU 4.2.b (b) the values for the groundwater quality standards listed in Annex I and the relevant threshold values established in accordance with Article 3 and Annex II are not exceeded at any monitoring point in that body or group of bodies of groundwater; or 0.3.12.2 Vodno telo podzemnih voda ima dobar hemijski status kada:Hemijski status vodnog tela podzemnih voda određuje se kao dobar kada je vrednost srednje godišnje koncentracije (SGK) za svaku zagađujuću materiju u podzemnoj vodi na svim mernim mestima manja ili jednaka graničnim vrednostima koncentracije (GVK) utvrđenih posebnim propisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode. PU 4.2.c (i) the value for a groundwater quality standard or threshold value is exceeded at one or more monitoring points but an appropriate investigation in accordance with Annex III confirms that:(i) on the basis of the assessment referred to inparagraph 3 of Annex III, the concentrations ofpollutants exceeding the groundwater quality standards or threshold values are not considered to present a significant environmental risk, taking into account, where appropriate, the extent of the body of groundwater which is affected;(ii) the other conditions for good groundwater chemical status set out in Table 2.3.2 in Annex V to Directive 2000/60/EC are being met, in accordance with paragraph 4 of Annex III to this Directive;(iii) for bodies of groundwater identified in accordance with Article 7(1) of Directive 2000/60/EC, therequirements of Article 7(3) of that Directive arebeing met, in accordance with paragraph 4 of Annex III to this Directive;(iv) the ability of the body of groundwater or of any of the bodies in the group of bodies of groundwater to support human uses has not been significantlyimpaired by pollution. 0.3.13 Vodno telo podzemnih voda može imati dobar hemijski status i u slučaju kada su granične vrednosti koncentracije zagađujućih supstanci prekoračene na jednom ili više mernih mesta, ukoliko dodatna ispitivanja pokažu da:1) koncentracije zagađujućih supstanci, koje prelaze granične vrednosti koncentracija, ne ugrožavaju životnu sredinu u meri da nije moguće dostići ciljeve životne sredine za podzemne vode utvrđene u Planu upravljanja vodama, uzimajući u obzir, tamo gde je to potrebno, u kom obimu je vodno telo pod uticajem zagađenja;2) su ispunjeni svi drugi uslovi iz člana 12. ovog pravilnika;3) je sprečeno pogoršanje kvaliteta vodnih tela podzemnih voda koja su značajna za zahvatanje podzemnih voda za potrebe snabdevanja vodom;4) zagađenje ne umanjuje u značajnoj meri mogućnost korišćenja vodnog tela podzemnih voda za ljudsku upotrebu;5)koncentracije zagađujućih supstanci koje prelaze granične vrednosti koncentracija nisu posledica zagađenja već prirodnih karakteristika akvifera. PU 4.3 Choice of the groundwater monitoring sites has to satisfy the requirements of Section 2.4 of Annex V to Directive 2000/60/EC on being designed so as to provide a coherent andcomprehensive overview of groundwater chemical status and to provide representative monitoring data. 0.1.56.0.4.107. Monitoring statusa voda DU Biće potpuno usklađeno donošenjem Uredbe o Godišnjem programu monitoringa 4.4 Member States shall publish a summary of the assessment of groundwater chemical status in the river basin management plans in accordance with Article 13 of Directive 2000/60/EC.This summary, established at the level of the river basin district or the part of the international river basin district falling withinthe territory of a Member State, shall also include an explanation as to the manner in which exceedances of groundwater qualitystandards or threshold values at individual monitoring points have been taken into account in the final assessment. 0.4.33.40.1.18. Sadržina plana upravljanja PU 4.5 If a body of groundwater is classified as being of good chemical status in accordance with paragraph 2(c), Member States, in accordance with Article 11 of Directive 2000/60/EC, shall take such measures as may be necessary to protect aquatic ecosystems, terrestrial ecosystems and human uses of groundwater dependent on the part of the body of groundwater represented by the monitoring point or points at which the valuefor a groundwater quality standard or the threshold value has been exceeded. 0.4.40.0.1.21. Program mera PU Odredba će biti potpuno usklađena drugim setom izmena i dopuna Zakona o vodama, koji je planiran za 2017. godinu i kroz podzakonske akte. 5.1 Member States shall identify any significant and sustained upward trend in concentrations of pollutants, groups ofpollutants or indicators of pollution found in bodies or groups of bodies of groundwater identified as being at risk and definethe starting point for reversing that trend, in accordance with Annex IV. 0.3.15. Značajni i stalni uzlazni trendovi koncentracije zagađujućih supstanci se utvrđuju za sve parametre koji mogu ugroziti dostizanje ciljeva životne sredine. PU Odredba će biti dalje transponovana putem podzakonskih akata. 5.1 Member States shall identify any significant and sustained upward trend in concentrations of pollutants, groups ofpollutants or indicators of pollution found in bodies or groups of bodies of groundwater identified as being at risk and definethe starting point for reversing that trend, in accordance with Annex IV. 0.3.16. Polazna koncentracija za zaustavljanje i preokret stalnih i značajnih uzlaznih trendova zagađujućih supstanci predstavlja 75% granične vrednosti koncentracije za taj parametar.Izuzetno od stava 1. ovog člana može se usvojiti da polazna koncentracija bude niža ili viša od 75% granične vrednosti koncentracija zagađujućih supstanci kada:1) se zahteva niža polazna koncentracija da bi se merama za promenu trenda zagađenja sprečilo ili umanjilo svako dalje pogoršanje kvaliteta podzemnih voda na ekonomski isplativ način;2) je izbor druge polazne koncentracije opravdan, odnosno kada granice detekcije ne dozvoljavaju da se odredi promena trenda zagađenja u visini od 75% vrednosti parametra;3) je stepen povećanja i promene trenda zagađenja takav da bi se za višu polaznu koncentraciju za promenu trenda zagađenja uvek lako primenile mere koje bi sprečile ili ublažile svaku dalju degradaciju kvaliteta podzemnih voda, na ekonomsko isplativ način. Odabrana viša polazna koncentracija iz stava 2. ovog člana ne sme uticati na kašnjenje pri dostizanju ciljeva životne sredine za podzemne vode u skladu sa Planom upravljanja vodama. PU 5.2 Member States shall, in accordance with Part B of Annex IV, reverse trends which present a significant risk of harm to the quality of aquatic ecosystems or terrestrial ecosystems, to human health, or to actual or potential legitimate uses of the water environment, through the programme of measures referred to inArticle 11 of Directive 2000/60/EC, in order progressively to reduce pollution and prevent deterioration of groundwater. 0.4.40.4. 3)40.7.40.8.0.1.21. Program mera-mere koje se odnose na zaštitu voda DU Odredba će biti potpuno transponovana u Program mera 5.3 Member States shall define the starting point for trend reversal as a percentage of the level of the groundwater qualitystandards set out in Annex I and of the threshold values established pursuant to Article 3, on the basis of the identifiedtrend and the environmental risk associated therewith, inaccordance with Part B, point 1 of Annex IV. 0.3.16. Polazna koncentracija za zaustavljanje i preokret stalnih i značajnih uzlaznih trendova zagađujućih supstanci predstavlja 75% granične vrednosti koncentracije za taj parametar.Izuzetno od stava 1. ovog člana može se usvojiti da polazna koncentracija bude niža ili viša od 75% granične vrednosti koncentracija zagađujućih supstanci kada:1) se zahteva niža polazna koncentracija da bi se merama za promenu trenda zagađenja sprečilo ili umanjilo svako dalje pogoršanje kvaliteta podzemnih voda na ekonomski isplativ način;2) je izbor druge polazne koncentracije opravdan, odnosno kada granice detekcije ne dozvoljavaju da se odredi promena trenda zagađenja u visini od 75% vrednosti parametra;3) je stepen povećanja i promene trenda zagađenja takav da bi se za višu polaznu koncentraciju za promenu trenda zagađenja uvek lako primenile mere koje bi sprečile ili ublažile svaku dalju degradaciju kvaliteta podzemnih voda, na ekonomsko isplativ način. Odabrana viša polazna koncentracija iz stava 2. ovog člana ne sme uticati na kašnjenje pri dostizanju ciljeva životne sredine za podzemne vode u skladu sa Planom upravljanja vodama. PU 5.4. 4. In the river basin management plans to be submitted in accordance with Article 13 of Directive 2000/60/EC, Member States shall summarise:(a) the way in which the trend assessment from individual monitoring points within a body or a group of bodies ofgroundwater has contributed to identifying, in accordance with Section 2.5 of Annex V to that Directive, that thosebodies are subject to a significant and sustained upward trend in concentration of any pollutant or a reversal of that trend; and(b) the reasons for the starting points defined pursuant to paragraph 3. 0.4.33.2.10)33.2.10a)33.2.10b)33.2.10v)0.1.18.6. Plan upravljanja vodama naročito sadrži:10) prikaz usvojenog programa radova i mera i način na koji će utvrđeni ciljevi biti ostvareni u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, zaštite voda (uključujući i mere za zaustavljanje trendova stalnih i značajnih pogoršanja statusa podzemnih voda i njihov preokret, mere zaštite kojima je cilj primena manjeg stepena prečišćavanja u proizvodnji vode za piće, zabrana unošenja i kontrola emisije zagađenja, zabrana i slučajevi za koje je dozvoljeno direktno ispuštanja zagađenja u podzemne vode, sprečavanje i smanjenje uticaja akcidentnih zagađenja i drugo) i uređenja i korišćenja voda (obezbeđenja vode za piće i druge potrebe, zaštite izvorišta namenjenih za ljudsku potrošnju u budućnosti, kontrole nad zahvatanjem i akumulisanjem vode, uključujući i zabrane korišćenja voda, ekonomske cene korišćene vode i drugo);10A) UTVRĐENE GRANIČNE VREDNOSTI ZA PODZEMNE VODE U SKLADU SA PROPISOM KOJIM SE UTVRĐUJU GRANIČNE VREDNOSTI ZAGAĐUJUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE;10B) REZIME PROCENE HEMIJSKOG STATUSA PODZEMNE VODE U SKLADU SA PRAVILNIKOM KOJI UREĐUJE PARAMETRE EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA I PARAMETRE HEMIJSKOG I KVANTITATIVNOG STATUSA PODZEMNIH VODA;10V) REZIME NAČINA PROCENE TRENDA NA POJEDINAČNIM TAČKAMA MONITORINGA UNUTAR TELA ILI GRUPE TELA PODZEMNIH VODA, NA OSNOVU KOJE JE UTVRĐENO DA SU TA TELA PODLOŽNA ZNAČAJNOM I STALNOM UZLAZNOM TRENDU KONCENTRACIJE NEKE ZAGAĐUJUĆE SUPSTANCE ILI PREOKRETU TOG TRENDA U SKLADU SA TAČKOM 4) OVOG ČLANA I REZIME RAZLOGA NA OSNOVU KOJIH SU UTVRĐENE POČETNE TAČKE ZA PREOKRET TRENDA; PU 5.5 Where necessary to assess the impact of existing plumes ofpollution in bodies of groundwater that may threaten the achievement of the objectives in Article 4 of Directive 2000/60/EC, and in particular, those plumes resulting from point sources and contaminated land, Member States shall carry out additional trend assessments for identified pollutants in order to verify that plumes from contaminated sites do not expand, do notdeteriorate the chemical status of the body or group of bodies of groundwater, and do not present a risk for human health andthe environment. The results of these assessments shall be summarised in the river basin management plans to be submitted in accordance with Article 13 of Directive 2000/60/EC. NU Diskreciona odredba- naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.1.a Measures to prevent or limit inputs of pollutants into groundwater1. In order to achieve the objective of preventing or limiting inputs of pollutants into groundwater, established in accordance with Article 4(1)(b)(i) of Directive 2000/60/EC, Member States shall ensure that the programme of measures established in accordance with Article 11 of that Directive includes:(a) all measures necessary to prevent inputs into groundwater of any hazardous substances, without prejudice toparagraphs 2 and 3. 0.4.94. Plan zaštite voda od zagađivanja naročito sadrži: mere za kontrolu, sprečavanje, prekidanje i smanjivanje unošenja u površinske i podzemne vode hazardnih supstanci; DU Odredba će biti potpuno transponovana u Uredbu o utvrđivanju plana zašite voda od zagađivanja 6.1.a In identifying such substances, MemberStates shall in particular take account of hazardoussubstances belonging to the families or groups of pollutants referred to in points 1 to 6 of Annex VIII to Directive 2000/60/EC, as well as of substances belonging to the families or groups of pollutants referred to in points 7 to 9 of that Annex, where these are considered to be hazardous; NU Diskreciona odredba – naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.1.b. (b) for pollutants listed in Annex VIII to Directive 2000/60/EC which are not considered hazardous, and any other nonhazardouspollutants not listed in that Annex considered byMember States to present an existing or potential risk of pollution, all measures necessary to limit inputs intogroundwater so as to ensure that such inputs do not cause deterioration or significant and sustained upward trends inthe concentrations of pollutants in groundwater. 0.4.94. Plan zaštite voda od zagađivanja naročito sadrži: mere za kontrolu, sprečavanje, prekidanje i smanjivanje unošenja u površinske i podzemne vode hazardnih supstanci; DU Odredba će biti potpuno transponovana u Uredbu o utvrđivanju plana zašite voda od zagađivanja 6.1.b. Such measures shall take account, at least, of established best practice, including the Best Environmental Practice and Best Available Techniques specified in the relevant Communitylegislation. NP Diskreciona odredba – naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.1.2 For the purpose of establishing measures referred to in points (a)or (b), Member States may, as a first step, identify the circumstances under which the pollutants listed in Annex VIII to Directive 2000/60/EC, in particular essential metals and their compounds referred to in point 7 of that Annex, are to be considered hazardous or non-hazardous. NU Diskreciona odredba- naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.2. Inputs of pollutants from diffuse sources of pollution having an impact on the groundwater chemical status shall be taken into account whenever technically possible. NU Diskreciona odredba naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.3 Without prejudice to any more stringent requirements in other Community legislation, Member States may exempt from the measures required by paragraph 1 inputs of pollutants that are:(a) the result of direct discharges authorised in accordance with Article 11(3)(j) of WFD;(b) considered by the competent authorities to be of a quantity and concentration so small as to obviate any present or 27.12.2006 EN Official Journal of the European Union L 372/23 future danger of deterioration in the quality of the receiving groundwater; (c) the consequences of accidents or exceptional circumstances of natural cause that could not reasonably have been foreseen, avoided or mitigated;(d) the result of artificial recharge or augmentation of bodies of groundwater authorised in accordance with Article 11(3)(f) of WFD;(e) in the view of the competent authorities incapable, for technical reasons, of being prevented or limited without using: (i) measures that would increase risks to human health or to the quality of the environment as a whole; or (ii) disproportionately costly measures to remove quantities of pollutants from, or otherwise control their percolation in, contaminated ground or subsoil; or (f) the result of interventions in surface waters for the purposes, amongst others, of mitigating the effects of floods and droughts, and for the management of waters and waterways, including at international level. Such activities, including cutting, dredging, relocation and deposition of sediments in surface water, shall be conducted in accordance with general binding rules, and, where applicable, with permits and authorisations issued on the basis of such rules, developed by the Member States for that purpose, provided that such inputs do not compromise the achievement of the environmental objectives established for the water bodies concerned in accordance with Article 4(1) (b) of WFD. 0.2.3. Ova Uredba se ne primenjuje:1) kod posledica nesrećnih slučajeva ili izuzetnih okolnosti prirodnog uzroka koji se realno ne mogu predvideti, izbeći ili ublažiti;2) u slučaju procene nadležnih organa da unošenje zagađujućih materija u podzemne vode nije tehnički moguće sprečiti ili ograničiti bez korišćenja:- mera koje bi povećale rizik po ljudsko zdravlje ili kvalitet životne sredine u celini, ili – mera za uklanjanje količina zagađujućih materija iz zagađenog zemljišta ili podslojeva zemljišta ili drugačije kontrole njihovog proceđivanja, za čije sprovođenje je neophodno uložiti finansijska sredstva koja daleko premašuju koristi koje proizilaze iz primene tih mera. DU Diskreciona odredba naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.3. The exemptions provided for in points (a) to (f) may be used only where the Member States’ competent authorities have established that efficient monitoring of the bodies of groundwater concerned, in accordance with point 2.4.2 of Annex V toDirective 2000/60/EC, or other appropriate monitoring, is beingcarried out. NU Odredba je poveѕana sa transpozicijom diskrecione odredbe naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 6.4 4. The competent authorities of the Member States shall keep an inventory of the exemptions referred to in paragraph 3 for the purpose of notification, upon request, to the Commission. NP Odredba je poveѕana sa transpozicijom diskrecione odredbe naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 7. Transitional arrangementsIn the period between 16 January 2009 and 22 December 2013, any new authorisation procedure pursuant to Articles 4 and 5 of Directive 80/68/EEC shall take into account the requirements set out in Articles 3, 4 and 5 of this Directive. NP Prelazni period i Direktiva 80/68/EEK na koji se odnosi odredba su istekli 8.1 Technical adaptations1. Parts A and C of Annex II and Annexes III and IV may be amended, in the light of scientific and technical progress, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 9(2), taking into consideration the period for reviewing and updating river basin management plans, as referred to in Article 13(7) of Directive 2000/60/EC. NP Odredba ne sadrži obavezu za zemlju koja transponuje direktivu. 8.2 2. Part B of Annex II may be amended, in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 9(2), in order to add new pollutants or indicators. NP Odredba ne sadrži obavezu za zemlju koja transponuje direktivu. 9.1 Committee procedure1. The Commission shall be assisted by a committee. NP Odredba se odnosi na obaveze Odbora 9.2 Where reference is made to this paragraph, Article 5a (1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. NP Odredba se odnosi na obaveze Odbora 10. ReviewWithout prejudice to Article 8, the Commission shall review Annexes I and II to this Directive by 16 January 2013, andthereafter every six years. Based on the review, it shall, if appropriate, come forward with legislative proposals, in accordance with the procedure laid down in Article 251 of theTreaty, to amend Annexes I and/or II. In its review and in preparing any proposal, the Commission shall take account of allrelevant information, which might include the results of the monitoring programmes implemented under Article 8 ofDirective 2000/60/EC, of Community research programmes, and/or of recommendations from the Scientific Committee onHealth and Environmental Risks, Member States, the European Parliament, the European Environment Agency, Europeanbusiness organisations and European environmental organisations. NP Odredba se odnosi na obaveze Komisije 11. EvaluationThe report by the Commission provided for under Article 18(1) of Directive 2000/60/EC shall for groundwater include an evaluation of the functioning of this Directive in relation to other relevant environmental legislation, including consistency therewith. NP Odredba se odnosi na obaveze Komisije 12. ImplementationMember States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 16 January 2009. They shall forthwith inform theCommission thereof.When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by suchreference on the occasion of their official publication. Themethods of making such reference shall be laid down by Member States. NU Diskreciona odredba naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ova odredba transponuje 13. Entry into forceThis Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. NP Odredba se odnosi na Direktivu 14. AddresseesThis Directive is addressed to the Member States. neprenosivo Odredba se odnosi na zemalje članice Annex I Groundwater quality standards 0.2.Prilog 2 Glava I Granične vrednosti zagađujućih supstanci u podzemnim vodama PU Annex IIDeo A Guidelines for the establishment of threshold values by Member States in accordance with Article 3 NU Diskreciona odredba naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ovaj Aneks transponuje Annex IIDeo B Minimum list of pollutants and their indicators for which Member States have to consider establishing threshold values in accordance with Article 3 0.2.7.2 Korisnici podzemnih voda su dužni da izvrše merenja osnovnog (nultog) nivoa za zagađujuće materije, jone ili indikatore prirodnog porekla i/ili je njihovo prisustvo u podzemnim vodama posledica ljudske aktivnosti, i to: arsen, kadmijum, olovo, živu, amonijum, hloride, sulfate, trihloretilen, tetrahloretilen, vinilhlorid i elektroprovodljivost. NU Ne mogu se propisati granične vrednosti datih zagađujućih materija dok se ne utvrdi trenutno stanje. Navedeni član omogućava prikupljanje podataka na osnovu kojih će se omogućiti propisivanje GV za zagađujuće materije date u Aneksu II, Deo B direktive. Annex IIDeo C Information to be provided by Member States with regard to the pollutants and their indicators for which threshold values have been established 0.1.18.0.4.33. Sadržina plana upravljanja vodama DU Biće transponovano kroz Uredbu o usvajanju Plana upravljanja slivom reke Dunav Annex III Assessment of groundwater chemical status NU Diskreciona odredba naknadno će biti razmatrano da li ima potrebe da se ovaj Aneks transponuje Annex IV Identification and reversal of significant and sustained upward trends 0.3.16. Propisuje polaznu koncentraciju za zaustavljanje i preokret stalnih i značajnih uzlaznih trendova zagađujućih supstanci kao i izuzetke. PU

Ostavite komentar