Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

Draft law on amendments and supplements to the Law on General Product Safety

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Sporazum – Naslov VI – Usklađivanje propisa, primena prava i pravila konkurencije , član 78, zaštita potrošača, g) Nadzor nad sprovođenjem pravila od strane nadležnih organa i omogućavanje pristupa pravdi u slučaju spora, d) Razmena informacija o opasnim proizvodima.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Opšti rok.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Mesto u strukturi NPAA – Poglavlje 3. Sposobnost preuzimanja obaveza iz članstva u EU – potpoglavlje 3.28 Zdravstvena zaštita i zaštita potrošača – potpotpoglavlje 3.28.1 Zaštita potrošača

Predviđeni rok za usvajanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda je :

NPAA 2016-2018: III kvartal 2016.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o osnivanju Evropske unije, Naslov I – Zajedničke odredbe. ( potpuno usklađen )

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima, Glava IV – Solidarnost, član 35. zaštita zdravlja i član 38. zaštita potrošača. ( potpuno usklađen )

Evropska Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije, Deo III Politike zajednice i unutrašnje mere Unije, Glava XV član 169, Zaštita potrošača.

( potpuno usklađen )

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

1. Direktiva 2001/95/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od03. decembra 2001. godine o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o opštoj bezbednosti proizvoda (Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda) (SL Z 011, 15/01/2002 P. 0004 – 0017)

Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety Official Journal L 011 , 15/01/2002 P. 0004 – 0017

CELEX

32001L0095

Delimično usklađen.

2. Direktiva Saveta 87/357/EEZ od 25. juna 1987 o približavanju zakona država članica koji se odnose na, izgledom obmanjujuće proizvode, koji na taj način ugrožavaju zdravlje i sigurnost potrošača (Direktiva o opasnim imaticajima)

Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers (Dangerous imitations Directive)

(OJ L 192, 11.7.1987, p. 49)

CELEX

31987L0357

Potpuno usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima.

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost.

Član 16. Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda je delimično usklađen sa članom 13. Direktive o opštoj bezbednosti proizvoda. Delimična neusklađenost odnosi se na rok izvršenja odluka Evropske komisije koje će, pod određenim uslovima, moći da se donosi od strane Evropska Komisija, nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji sa obavezom da se implementiraju primenom od satrane proizvođača i distributera u Republici Srbiji. Obaveza preduzimanja svih aktivnosti na izvršenju navedenih odluka u propisanom roku od 20 dana je preuzeta a obaveza izvršenja u drugačijim rokovima koji nisu propisani a koji bi mogli biti određeni odlukom Evropske Komisije, nije eksplicitno preuzeta. Stoga je očigledan razlog za delimičnu usklađenost sa navedenom odredbom, to što je potpuno preuzimanje navedene odredbe direktno povezano sa trenutkom pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Pristupanjem Republike Srbije Evropskoj Uniji.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

/

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Da.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Da.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Analiza Zakona o opštoj bezbednosti urađena je u okviru projekta IPA 2010-Jačanje sistema tržišnog nadzora za neprehrambene i prehrambene proizvode u Srbiji, sa preporukama za dalju harmonizaciju tog zakona sa Direktiva 2001/95/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 10. marta 2010. godine o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o opštoj bezbednosti proizvoda (Direktiva o opštoj bezbednosti proizvoda) (SL Z 011, 15/01/2002 P. 0004 – 0017). Na izradi navedene analize bila je angažovana g-đa Francoise Maniet, EU ekspert.

Ostavite komentar