Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

Draft Law on amendments of the Customs Law

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

SSP- Naslov VIII – Politike saradnje, član 99 – u potpunosti usklađen

PTS – Naslov III – Druge odredbe o trgovini i trgovinskim pitanjima, član 41 – u potpunosti usklađen

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Do kraja prelaznog perioda utvrđenog članom 8. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Ispunjava u potpunosti.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

U NPAA je predviđeno donošenje navedenog propisa.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

UEZ, Deo treći, Politike zajednice, Naslov I, Carinska Unija

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Council regulation (EEC) N° 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992; amended by – OJ C 241 of 29.08.1994, OJ L 17 of 21.01.1997, OJ L 119 of 07.05.1999, OJ L 311 of 12.12.2000, OJ L 236 of 23.09.2003, OJ L 117 of 04.05.2005, OJ L 363 of 20.12.2006.)

Uredba Saveta (EEZ) broj 2913/92 od 12. oktobra 1992. kojom se ustanovljava Carinski zakon Evropske zajednice (OJ L 302, 19.10.1992, izmene – OJ C 241 of 29.08.1994, OJ L 17 of 21.01.1997, OJ L 119 of 07.05.1999, OJ L 311 of 12.12.2000, OJ L 236 of 23.09.2003, OJ L 117 of 04.05.2005, OJ L 363 of 20.12.2006.)

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Republika Srbija nije članica EU.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Do dostizanja punopravnog članstva u EU.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

/

Ostavite komentar