Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SAPROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

(Draft Law on Amendments to the Law on Secondary Education and Upbringing)

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa, Sporazum, naslov VIII Politike saradnje, član 102. Obrazovanje i stručno osposobljavanje

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma, Opšti rok utvrđen je članom 72. Sporazuma.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma, Potpuno.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Ovaj propis predviđen je u poglavlju 3.26.1 Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem obrazovanja i vaspitanja.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

31997Y1004(04) Zaključci Saveta od 22. septembra 1997. godine o saopštenju koje se odnosi na Belu knjigu „Nastava i učenje ka društvu učenja“ Council Conclusions of 22 September 1997 on the communication concerning the White Paper ‘Teaching and learning towards the learning society’ Potpuno usklađen 32001H0166 Preporuka Evropskog parlamenta i Saveta od 12. februara 2001. godine o saradnji u Evropi o oceni kvaliteta obrazovanja u školama Recommendation of the European Parliament and of the Council of 12 February 2001 on European cooperation in quality evaluation in school education Potpuno usklađen 32001X0720(01) Zaključci Saveta od 13. jula 1997. godine o praćenju izveštaja o konkretnim ciljevima sistema obrazovanja i osposobljavanja za budućnost Council Conclusions of 13 July 2001 on the follow-up of the report on concrete future objectives of education and training systems Delimično usklađen 32002G0223(01) Rezolucija Saveta od 14. februara 2002. godine o promociji jezičkih različitosti i učenju jezika u okviru ostvarivanja ciljeva Evropske godine jezika 2001 Council Resolution of 14 February 2002 on the promotion of linguistic diversity and language learning in the framework of the implementation of the objectives of the European Year of Languages 2001 Potpuno usklađen 32002G0709(01) Rezolucija Saveta od 27. juna 2002. godine o celoživotnom učenju Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning Potpuno usklađen 41976X0219 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 9. februara 1976. godine o uključivljnju akcionog programa u oblast obrazovanja Resolution of the Council and of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 9 February 1976 comprising an action programme in the field of education Delimično usklađen 41983X0924 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 19. septembra 1983. godine, o merama za uvođenje novih informacionih tehnologija u obrazovanje Resolution of the Council and the Ministers for Education, meeting within the Council, of 19 September 1983 on measures relating to the introduction of new information technology in education Potpuno usklađen 41985X0507 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 03. juna 1985. godine, koja sadrži akcioni program koji se odnosi na jednake mogućnosti za dečake i devojčice u obrazovanjuResolution of the Council and of the Ministers for Education, meeting within the Council, of 3 June 1985 containing an action programme on equal opportunities for girls and boys in education Potpuno usklađen 41986X0723(06) Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 09. juna 1986. godine, o vaspitanju za zaštitu potrošača u osnovnim i srednjim školama Resolution of the Council and the Ministers for Education, meeting within the Council, of 9 June 1986, on consumer education in primary and secondary schools Potpuno usklađen 41988X0706(01) Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 24. maja 1988. godine, o evropskoj dimenziji obrazovanja Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on the European dimension in education of 24 May 1988 Potpuno usklađen 41988X0706(02) Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 24. maja 1988. godine, o ekološkom vaspitanju Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on Environmental education of 24 May 1988 Potpuno usklađen 41989X0105 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 23. novembra 1988 godine, o zdravstvenom vaspitanju u školama Resolution of the Council and of the Ministers of Education meeting within the Council of 23 November 1988 concerning health education in schools Potpuno usklađen 41989X0621 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 22. maja 1989. godine, o obezbeđivanju školovanja za decu putujućih radnika Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 22 May 1989 on school provision for children of occupational travellers Delimično usklađen 41989X0621(01) Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 22. maja 1989. godine, o obezbeđivanju školovanja za romsku decu i decu putnike Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council of 22 May 1989 on school provision for gypsy and traveller children Potpuno usklađen 41990X0206 Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 14. decembra 1989. godine, o merama za borbu protiv neuspeha u školi Resolution of the Council and the ministers of Education meeting within the Council of 14 December 1989 on measures to combat failure at school Potpuno usklađen 41990X0703(01) Rezolucija Saveta i ministara prosvete, u okviru sastanka Saveta od 31. maja 1990. godine, koji se odnosi na integraciju dece i omladine sa smetnjama u redovan sistem obrazovanja Resolution of the Council and the Ministers for Education meeting within the Council of 31 May 1990 concerning integration of children and young people with disabilities into ordinary systems of education Potpuno usklađen 41995X1123 Rezolucija Saveta i predstavnika vlada država članica, u okviru sastanka Saveta od 23. oktobra 1995. godine o odgovoru obrazovnih sistema na probleme rasizma i ksenofobije Resolution of the Council and the representatives of Member States’ Governments meeting within the Council of 23 October 1995 on the response of educational systems to the problems of racism and xenophobia Potpuno usklađen 41998X0103 Deklaracija Saveta i predstavnika vlada država članica, u okviru sastanka Saveta od 16. decembra 1997. godine o poštovanju različitosti i borbi protiv rasizma i ksenofobije Declaration by the Council and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 16 December 1997 on respecting diversity and combating racism and xenophobia Potpuno usklađen 42005X1124(02) Zaključci Saveta i predstavnika vlada država članica, u okviru sastanka Saveta, o ulozi razvijanja veština i kompetencija u postizanju Lisabonskih ciljeva Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the role of the development of skills and competences in taking forward the Lisbon goals Potpuno usklađen 42008X0607(02) Zaključci Saveta i predstavnika vlada država članica, u okviru sastanka Saveta od 22. maja 2008. godine o unapređivanju kreativnosti i inovacija kroz obrazovanje i osposobljavalje Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 22 May 2008 on promoting creativity and innovation through education and training Potpuno usklađen

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, stručno osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem obrazovanja i vaspitanja.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Propis je delimično usklađen sa 32001X0720(01), 41976X0219 i 41989X0621, jer se Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ne uređuje celokupna materija sadržana u odnosnim dokumentima.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Nije utvrđen.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Usklađenost sa direktivom i preporukama Evropske komisije je potpuno postignuta u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je bazičan zakon. U Zakonu o izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju nije izvšen prenos odredbi kojima se vrši usklađivanje.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Neki izvori su prevedeni.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

Ne.

Ostavite komentar